திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சறிவுறுத்தல்
neñsaṟivuṟuttal
மகாதேவ மாலை
makātēva mālai
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

004. சிவநேச வெண்பா
sivanēsa veṇpā

  காப்பு
  நேரிசை வெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. முன்னவனே யானை முகத்தவனே முத்திநலம்
  சொன்னவனே தூய்மெய்ச் சுகத்தவனே - என்னவனே
  சிற்பரனே ஐங்கரனே செஞ்சடையஞ் சேகரனே
  தற்பரனே நின்தாள் சரண்.
 • 2. வீறுடையாய் வேலுடையாய் விண்ணுடையாய் வெற்புடையாய்
  நீறுடையாய் நேயர்கடந் நெஞ்சுடையாய் - கூறு
  முதல்வாஓர் ஆறு முகவா முக்கண்ணன்
  புதல்வாநின் தாளென் புகல்.
 • 3. சீர்சான்ற வேதச் செழும்பொருளே சிற்சொருபப்
  பேர்சான்ற உண்மைப் பிரமமே - நேர்சான்றோர்
  நாடும் பரசிவமே நாயேனுக் கன்புநின்பால்
  நீடும் படிநீ நிகழ்த்து.
 • 4. நினைப்பித்தா நித்தா நிமலா எனநீ
  நினைப்பித்தால் ஏழை நினைப்பேன் - நினைப்பின்
  மறப்பித்தாலி யானும் மறப்பேன் எவையும்
  பிறப்பித்தாய் என்னாலென் பேசு.
 • 5. உருவாய் உருவில் உருவாகி ஓங்கி
  அருவாய் அருவில் அருவாய் - ஒருவாமல்
  நின்றாயே நின்ற நினைக்காண்ப தெவ்வாறோ
  என்தாயே என்தந்தை யே.
 • 6. வெஞ்சஞ் சலமா விகாரம் எனும்பேய்க்கு
  நெஞ்சம் பறிகொடுத்து நிற்கின்றேன் - அஞ்சலென
  எண்தோள் இறையே எனையடிமை கொள்ளமனம்
  உண்டோ இலையோ உரை.
 • 7. அப்பாலுன் சித்தம் அறியேன் எனக்கம்மை
  அப்பாநின் தாளன்றி யார்கண்டாய் - இப்பாரில்
  சாதிஉரு வாக்குந் தளைஅவிழ்த்துத் தன்மயமாம்
  சோதிஉரு வாக்குந் துணை.
 • 8. பேரறிவால் கண்டும் பெரியோர் அறியாரேல்
  யாரறிவார் யானோ அறிகிற்பேன் சீர்கொள்
  வெளியாய் வெளிக்குள் வெளியாய் ஒளிக்குள்
  ஒளியாகி நின்ற உனை.
 • 9. வந்தித்தேன்131 பிட்டுகந்த வள்ளலே நின்னடியான்
  சிந்தித்தேன் என்றல் சிரிப்பன்றோ - பந்தத்தாஞ்
  சிந்துசிந்திப் பித்தெனது சிந்தையுணின் பொன்னருளே
  வந்துசிந்திப் பித்தல் மறந்து.
 • 10. தேனென்ற இன்சொல் தெரிந்துநினைப் பாடுகின்றேன்
  நானென் றுரைத்தல் நகைஅன்றோ - வான்நின்ற
  ஒண்பொரு­ உள்ளம் உவந்தருளால் இன்சொல்லும்
  வண்பொருளும் ஈதல் மறந்து.
 • 11. அண்டங்க ளோஅவற்றின் அப்பாலோ இப்பாலோ
  பண்டங்க ளோசிற் பரவெளியோ - கண்தங்க
  வெம்பெருமால் நீத்தவர்தம் மெய்யுளமோ தையலொடும்
  எம்பெருமான் நீவாழ் இடம்.
 • 12. பூதமெங்கே மற்றைப் புலனெங்கே பல்லுயிரின்
  பேதமெங்கே அண்டமெனும் பேரெங்கே - நாதமெங்கே
  மன்வடிவ மெங்கே மறையெங்கே வான்பொரு­
  பொன்வடிவம் கொள்ளாத போது.
 • 13. பேருருவோ சோதிப் பிழம்பாகும் சின்மயத்தின்
  சீருருவோ தேவர் திருவுருவம் - நேருருவில்
  சால்புறச்சேர் அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம்நும்
  கால்விரற்பால் நின்றொடுங்குங் கால்.
 • 14. இன்றோ பகலோ இரவோ வருநாளில்
  என்றோ அறியேன் எளியேனே - மன்றோங்கும்
  தாயனையாய் நின்னருளாம் தண்ணமுதம் உண்டுவந்து
  நாயனையேன் வாழ்கின்ற நாள்.
 • 15. மண்ணாசை வெற்பே மறிகடலே பொன்னாசை
  பெண்ணாசை ஒன்றேஎன் பேராசை - நண்ணாசை
  விட்டார் புகழும் விடையாய்நான் பொய்யாசைப்
  பட்டால் வருமே பதம்.
 • 16. தந்தையாய் என்னுடைய தாயாய்த் தகைசான்ற
  சிந்தையாய் என்னருமைத் தேசிகனாய் - முந்தையாய்
  நீடு மறைமுதலாய் நின்றாயென் னேநெஞ்சம்
  வாடுமெனை ஆட்கொள்ளா வாறு.
 • 17. ஊட்டுகின்ற வல்வினையாம் உட்கயிற்றால் உள்ளிருந்தே
  ஆட்டுகின்ற நீதான் அறிந்திலையோ - வாட்டுகின்ற
  அஞ்சுபுல வேடர்க் கறிவைப் பறிகொடுத்தென்
  நெஞ்சுபுலர்ந் தேங்கு நிலை.
 • 18. ஆமோ அலவோ அறியேன் சிறியேனான்
  தாமோ தரனும் சதுமுகனும் - தாமே
  அடியா தரிக்கும் அரசேநின் ஏவல்
  அடியார்குற் றேவலடி யன்.
 • 19. உன்னால் எனக்காவ துண்டதுநீ கண்டதுவே
  என்னால் உனக்காவ தேதுளது - சொன்னால்யான்
  தந்தார்வத் தோடும் தலைமேற்கொண் டுய்கிற்பேன்
  எந்தாயிங் கொன்றுமறி யேன்.
 • 20. சென்றுரைப்பார் சொல்லில் சிறியான் பயமறியான்
  என்றுரைப்பார் ஆங்கதுமற் றென்னளவே - மன்றகத்தோய்
  அஞ்சேல் விழியாரை அந்தகனென் பார்மொழியை
  அஞ்சேன் சிறிதும் அறிந்து.
 • 21. எந்தாய்நின் அன்பர்தமக் கின்னமுதம் இட்டேத்திச்
  சிந்தா நலமொன்றுஞ் செய்தறியேன் - நந்தாச்
  சுவருண்ட மண்போலும் சோறுண்டேன் மண்ணில்
  எவருண் டெனைப்போல் இயம்பு.
 • 22. உப்பிருந்த ஓடோ ஓதியோ உலாப்பிணமோ
  வெப்பிருந்த காடோ வினைச்சுமையோ - செப்பறியேன்
  கண்ணப்ப ருக்குக் கனியனையாய் நிற்பணியா
  துண்ணப் பருக்கும் உடம்பு.
 • 23. ஏலார் மனைதொறும்போய் ஏற்றெலும்புந் தேயநெடுங்
  காலாய்த் திரிந்துழலுங் கால்கண்டாய் - மாலாகித்
  தொண்டே வலஞ்செய்கழல் தோன்றலே நின்கோயில்
  கண்டே வலம்செய்யாக் கால்.
 • 24. ஏசும் பிறர்மனையில் ஏங்கஅவர் ஈயுமரைக்
  காசும் பெறவிரிக்கும் கைகண்டாய் - மாசுந்த
  விண்டுஞ் சிரங்குனிக்கும் வித்தகனே நின்தலத்தைக்
  கண்டுஞ் சிரங்குவியாக் கை.
 • 25. வெங்கோடை ஆதபத்தின் வீழ்நீர் வறந்துலர்ந்து
  மங்கோடை யாதல் வழக்கன்றோ - எங்கோநின்
  சீர்சிந்தாச் சேவடியின் சீர்கேட்டும் ஆனந்த
  நீர்சிந்தா வன்கண் நிலை.
 • 26. வாயன்றேல் வெம்மலஞ்செல் வாய்அன்றேல் மாநரக
  வாயன்றேல் வல்வெறிநாய் வாயென்பாம் - தாயென்றே
  ஊழ்த்தாதா ஏத்தும் உடையாய் சிவஎன்றே
  வாழ்த்தாதார் நாற்றப்பாழ் வாய்.
 • 27. வீட்டார் இறைநீ விடைமேல் வரும்பவனி
  காட்டா தடைத்த கதவன்றோ - நாட்டாதி
  நல்லத் துளையா நதிச்சடையாய் என்னுஞ்சீர்ச்
  செல்லத் துளையாச் செவி.
 • 28. புல்லங் கணநீர்ப் புழையென்கோ புற்றென்கோ
  சொல்லும் பசுமட் டுளையென்கோ - சொல்லுஞ்சீர்
  வீயாத பிஞ்ஞகப்பேர் மெல்லினத்தின் நல்லிசைதான்
  தோயாத நாசித் துளை.
 • 29. தோற்றமிலாக் கண்ணுஞ் சுவையுணரா நாவுதிகழ்
  நாற்றம் அறியாத நாசியுமோர் - மாற்றமுந்தான்
  கேளாச் செவியுங்கொள் கீழ்முகமே நீற்றணிதான்
  மூளாது பாழ்த்த முகம்.
 • 30. மான்றாம் உலக வழக்கின் படிமதித்து
  மூன்றா வகிர்ந்தே முடைநாற - ஊன்றா
  மலக்கூடை ஏற்றுகினு மாணாதே தென்பால்
  தலக்கூடல் தாழாத் தலை.
 • 31. கல்லென்கோ நீரடைக்குங் கல்லென்கோ கான்கொள்கருங்
  கல்லென்கோ காழ்வயிரக் கல்லென்கோ - சொல்லென்கோ
  இன்றா லெனிலோ எடுத்தாளெம் மீன்றாணேர்
  நின்தாள் நினையாத நெஞ்சு.
 • 32. சொல்லுகின்ற உள்ளுயிரைச் சோர்வுற் றிடக்குளிர்ந்து
  கொல்லுகின்ற நஞ்சில் கொடிதன்றோ - ஒல்லுமன்றத்
  தெம்மானின் தாட்கமல மெண்ணாது பாழ்வயிற்றில்
  சும்மா அடைக்கின்ற சோறு.
 • 33. சோர்படைத்துச் சோறென்றால் தொண்டைவிக்கிக் கொண்டுநடு
  மார்படைத்துச் சாவுகினும் மாநன்றே - சீர்படைக்க
  எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவாநின் தாளேத்தா
  துண்ணுவார் உண்ணும் இடத்து.
 • 34. ஓகோ கொடிதே உறும்புலையர் இல்லினிடத்
  தேகோ வதைத்துண் செயலன்றோ - வாகோர்தம்
  வாழ்மனையில் செல்லாது வள்ளனினை ஏத்தாதார்
  பாழ்மனையில் சென்றுண் பது.
 • 35. வீயுமிடு காட்டகத்துள் வேம்பிணத்தின் வெந்தசையைப்
  பேயுமுடன் உண்ணஉண்ணும் பேறன்றோ - தோயுமயல்
  நீங்கஅருள் செய்வோய்வெண்ணீறணியார் தீமனையில்
  ஆங்கவரோ டுண்ணு மது.
 • 36. கண்குழைந்து வாடும் கடுநரகின்பேருரைக்கில்
  ஒண்குழந்தை யேனுமுலை உண்ணாதால் - தண்குழைய
  பூண்டாதார்க் கொன்றைப் புரிசடையோய் நின்புகழை
  வேண்டாதார் வீழ்ந்து விரைந்து.
 • 37. கண்ணுதலே நின்தாள் கருதாரை நேசிக்க
  எண்ணுதலே செய்யேன்மற் றெண்ணுவனேல் - மண்ணுலகில்
  ஆமிடத்து நின்னடியார்க் காசையுரைத் தில்லையென்பார்
  போமிடத்திற் போவேன் புலர்ந்து.
 • 38. அங்கணனே நின்னடிக்கோர் அன்பிலரைச் சார்ந்தோர்தம்
  வங்கணமே132 வைப்பதினான் வைத்தேனேல் - அங்கணத்தில்
  நீர்போல் எனது நிலைகெடுக நிற்பழிசொற்
  றார்போ லழிக தளர்ந்து.
 • 39. பூவைவிட்டுப் புல்லெடுப்பார் போலுன் திருப்பாதத்
  தேவைவிட்டு வெம்பிறவித் தேவர்களைக் - கோவையிட்டுக்
  கூவுவார் மற்றவரைக் கூடியிடேன் கூடுவனேல்
  ஓவுவா ராவ133 லுனை.
 • 40. யாதோ கனற்கண் யமதூதர் காய்ச்சுகருந்
  தாதோ தழற்பிழம்போ தானறியேன் - மீதோங்கு
  நாட்டார்தார்க் கொன்றை நதிச்சடையோய் அஞ்செழுத்தை
  நாட்டாதார் வாய்க்கு நலம்.
 • 41. என்னெஞ்சோர் கோயில் எனக்கொண்டோய் நின்நினையார்
  தன்னெஞ்சோ கல்லாமச் சாம்பிணத்தார் - வன்நெஞ்சில்
  சார்ந்தவர்க்கும் மற்றவரைத் தானோக்கி வார்த்தைசொல
  நேர்ந்தவர்க்கும் கல்லாகும் நெஞ்சு.
 • 42. வெள்ளமுதும் தேனும் வியன்கரும்பும் முக்கனியின்
  உள்ளமுதும் தெள்ளமுதும் ஒவ்வாதால் கள்ளமிலா
  நின்னன்பர் தம்புகழின் நீள்மதுரந் தன்னைஇனி
  என்னென்ப தையா இயம்பு.
 • 43. பண்ணாலுன் சீரினைச்சம் பந்தர்சொல வெள்ளெலும்பு
  பெண்ணான தென்பார் பெரிதன்றே - அண்ணாஅச்
  சைவவடி வாஞான சம்பந்தர் சீருரைக்கில்
  தெய்வவடி வாஞ்சாம்பர் சேர்ந்து.
 • 44. எங்கோவே யான்புகலி எம்பெருமான் தன்மணத்தில்
  அங்கோர் பொருட்சுமையாள் ஆனேனேல் - இங்கேநின்
  தாள்வருந்த வேண்டேன் தடைபட்டேன் ஆதலினிந்
  நாள்வருந்த வேண்டுகின்றேன் நான்.
 • 45. பூவுக் கரையரும்வான் புங்கவரும் போற்றுதிரு
  நாவுக் கரையரெனு நன்னாம - மேவுற்ற
  தொண்டர்க்கு நீகட்டுச் சோறெடுத்தாய் என்றறிந்தோ
  தொண்டர்க்குத் தொண்டனென்பார் சொல்.
 • 46. எம்பரவை134 யோமண் ணிடந்தலைந்தான் சுந்தரனார்
  தம்பரவை வீட்டுத் தலைக்கடையாய் - வெம்பணையாய்
  வாயிற் படியாய் வடிவெடுக்க நேர்ந்திலனே
  மாயப்பெயர் நீண்ட மால்.
 • 47. நண்ணித் தலையால் நடக்கின்றோம் என்பதெங்கள்
  மண்ணில் பழைய வழக்கங்காண் - பண்ணிற்சொல்
  அம்மையார் வாமத்தோய் ஆயினுமுன் காரைக்கால்
  அம்மையார் போனடந்தார் ஆர்.
 • 48. வேத முடிவோ விளங்கா கமமுடிவோ
  நாத முடிவோ நவில்கண்டாய் - வாதமுறு
  மாசகர்க்குள் நில்லா மணிச்சுடரே மாணிக்க
  வாசகர்க்கு நீஉரைத்த வாறு.
 • 49. ஆர்கொண்டார் சேய்க்கறியிட் டாரே சிறுத்தொண்டப்
  பேர்கொண்டார் ஆயிடிலெம் பெம்மானே - ஓர்தொண்டே
  நாய்க்குங் கடைப்பட்ட நாங்களென்பேம் எங்கள்முடை
  வாய்க்கிங் கிஃதோர் வழக்கு.
 • 50. கோள்கொண்ட நஞ்சங் குடியேனோ கூர்கொண்ட
  வாள்கொண்டு வீசி மடியேனோ - கீள்கொண்ட
  அங்கோவ ணத்தழகா அம்பலவா நின்புகழை
  இங்கோதி வாழ்த்தாத யான்.
 • 51. ஆயாக் கொடியேனுக் கன்புடையாய் நீஅருளிங்
  கீயாக் குறையே இலைகண்டாய் - மாயாற்கும்
  விள்ளாத் திருவடிக்கீழ் விண்ணப்பம் யான்செய்து
  கொள்ளாக் குறையே குறை.
 • 52. பெற்றிடுதாய் போல்வதுநின் பெற்றியென்பேன் பிள்ளையது
  மற்றழுதால் கேட்டும் வராதங்கே - சற்றிருக்கப்
  பெற்றாள் பொறுப்பள் பிரானீ பொறுக்கினுநின்
  பொற்றாள் பொறாஎம் புலம்பு.
 • 53. பொன்போல் பொறுமையுளார் புந்திவிடாய் நீஎன்பார்
  என்போல் பொறுமையுளார் யார்கண்டாய் - புன்போக
  அல்லாம் படிசினங்கொண் டாணவஞ்செய் இன்னாமை
  எல்லாம் பொறுக்கின்றேன் யான்.
 • 54. முன்மணத்தில் சுந்தரரை முன்வலுவில் கொண்டதுபோல்
  என்மணத்தில் நீவந் திடாவிடினும் - நின்கணத்தில்
  ஒன்றும் ஒருகணம்வந் துற்றழைக்கில் செய்ததன்றி
  இன்றும் ஒருமணஞ்செய் வேன்.
 • 55. செய்யார் அழலேநின் செம்மேனி என்னினும்என்
  அய்யாநின் கால்பிடித்தற் கஞ்சேன்காண் - மெய்யாஇஞ்
  ஞான்றுகண்டு நான்மகிழ நந்தொண்டன் என்றெனையும்
  ஏன்றுகொண் டால்போதும் எனக்கு.
 • 56. என்பாலோ என்பால் இராதோடு கின்றமனத்
  தின்பாலோ அம்மனத்தைச் சேர்மாயை - தன்பாலோ
  யார்பால் பிழையுளதோ யானறியேன் என்னம்மை
  ஓர்பால் கொளநின்றோய் ஓது.
 • 57. நாணவத்தி னேன்றனையோ நாயேனை மூடிநின்ற
  ஆணவத்தை யோநான் அறியேனே - வீணவத்தில்
  தீங்குடையாய் என்னஇவண் செய்பிழையை நோக்கிஅருட்
  பாங்குடையாய் தண்டிப் பது.
 • 58. எச்சம் பெறுமுலகோர் எட்டிமர மானாலும்
  பச்சென் றிருக்கப் பகர்வார்காண் - வெச்சென்ற
  நஞ்சனையேன் குற்றமெலாம் நாடாது நாதஎனை
  அஞ்சனையேல் என்பாய் அமர்ந்து.
 • 59. கற்றறியேன் நின்னடிச்சீர் கற்றார் கழகத்தில்
  உற்றறியேன் உண்மை உணர்ந்தறியேன் - சிற்றறிவேன்
  வன்செய்வேல் நேர்விழியார் மையலினேன் மாதேவா
  என்செய்வேன் நின்னருளின் றேல்.
 • 60. மெய்தான் உடையோர் விரும்புகின்ற நின்அருளென்
  செய்தால் வருமோ தெரியேனே - பொய்தாவு
  நெஞ்சினேன் மன்றுள் நிருத்தா நினைக்கேட்க
  அஞ்சினேன் அன்பின்மை யால்.
 • 61. மாதேவா ஓவா மருந்தேவா மாமணிஇப்
  போதேவா என்றே புலம்புற்றேன் - நீதாவா
  யானாலுன் சித்த மறியேன் உடம்பொழிந்து
  போனாலென் செய்வேன் புகல்.
 • 62. கொன்செய்தாற் கேற்றிடுமென் குற்றமெலாம் ஐயஎனை
  என்செய்தால் தீர்ந்திடுமோ யானறியேன் - முன்செய்தோய்
  நின்பால் எனைக்கொடுத்தேன் நீசெய்க அன்றிஇனி
  என்பால் செயலொன் றிலை.
 • 63. எண்ணிலெளி யேன்தவிர எல்லா உயிர்களுநின்
  தண்ணிலகுந் தா­ழல் சார்ந்திடுங்காண் - மண்ணில்வருந்
  தீங்கென்ற எல்லாமென் சிந்தையிசைந் துற்றனமற்
  றாங்கொன்றும் இல்லாமை யால்.
 • 64. தாரம்விற்றுஞ் சேய்விற்றுந் தன்னைவிற்றும் பொய்யாத
  வாரம்வைத்தான் முன்னிங்கோர் மன்னனென்பர் - நாரம்வைத்த
  வேணிப் பிரானதுதான் மெய்யாமேல் அன்றெனைநீ
  ஏணிற் பிறப்பித்த தில்.
 • 65. உள்ளொன்ற நின்னடிக்கன் புற்றறியேன் என்னுளத்தின்
  வெள்ளென்ற வன்மை விளங்காதோ - நள்ளொன்ற
  அச்சங்கொண் டேனைநினக் கன்பனென்பர் வேழத்தின்
  எச்சங்கண் டாற்போல வே.
 • 66. நீத்தாடுஞ்136 செஞ்சடையாய் நீள்வேடங் கட்டிவஞ்சக்
  கூத்தாடு கின்றேனைக் கொண்டுசிலர் - கூத்தாநின்
  பத்தனென்பர் என்னோ பகல்வேடத் தார்க்குமிங்கு
  வித்தமிலா137 நாயேற்கும் வேறு.
 • 67. அன்புடையார் இன்சொல் அமுதேறு நின்செவிக்கே
  இன்புடையாய் என்பொய்யும் ஏற்குங்கொல் - துன்புடையேன்
  பொய்யுடையேன் ஆயினுநின் பொன்னருளை வேண்டுமொரு
  மெய்யுடையேன் என்கோ விரைந்து.
 • 68. என்னா ருயிர்க்குயிராம் எம்பெருமான் நின்பதத்தை
  உன்னார் உயிர்க்குறுதி உண்டோதான் - பொன்னாகத்
  தார்க்கும் சதுமுகர்க்கும் தானத்த138வர்க்குமற்றை
  யார்க்கும் புகலுன் அருள்.
 • 69. வெள்ளைப் பிறைஅணிந்த வேணிப் பிரானேநான்
  பிள்ளைப் பிராயத்தில் பெற்றாளை - எள்ளப்
  பொறுத்தாள்அத் தாயில் பொறுப்புடையோய் நீதான்
  வெறுத்தால் இனிஎன்செய் வேன்.
 • 70. ஆயிரமன்றேநூறும் அன்றேஈ ரைந்தன்றே
  ஆயிரம்பேர் எந்தைஎழுத் தைந்தேகாண் - நீஇரவும்
  எல்லு நினைத்தியென ஏத்துகினும் எந்தாய்வீண்
  செல்லுமனம் என்செய்கேன் செப்பு.
 • 71. வஞ்சந் தருங்காம வாழ்க்கையிடைச் சிக்கியஎன்
  நெஞ்சந் திருத்தி நிலைத்திலையே - எஞ்சங்
  கரனே மழுக்கொள் கரனே அரனே
  வரனே சிதம்பரனே வந்து.
 • 72. தாழ்விக்கும் வஞ்சச் சகமால் ஒழித்தென்னை
  வாழ்விக்கும் நல்ல மருந்தென்கோ - வீழ்விக்கும்
  ஈங்கான மாயை இகந்தோர்க் கருள்வோய்நின்
  பாங்கான செம்பொற் பதம்.
 • 73. ஏசொலிக்கு மானிடனாய் ஏன்பிறந்தேன் தொண்டர்கடந்
  தூசொலிப்பான் கல்லாகத் தோன்றிலனே - தூசொலிப்பான்
  கல்லாகத் தோன்றுவனேல் காளகண்டா நாயேனுக்
  கெல்லா நலமுமுள தே.
 • 74. குற்றம் பலசெயினுங் கோபஞ் செயாதவருள்
  சிற்றம் பலமுறையுஞ் சிற்பரனே - வெற்றம்பல்
  பொய்விட்டால் அன்றிப் புரந்தருளேன் என்றெனைநீ
  கைவிட்டால் என்செய்கேன் காண்.
 • 75. தீக்குணத்தார் யாவருமென் சீடரெனில் என்னுடைய
  தீக்குணத்தின் எல்லைஎவர் தேர்கிற்பார் - ஊக்கமிகு
  நல்லோர்க் களிக்கு நதிச்சடையோய் எற்கருளில்
  எல்லோர்க்கும் ஐயுறவா மே.
 • 76. இன்படையான் றன்புடையான் என்றேழை யேன்தலைமேல்
  அன்புடையாய் நீயமைப்பித் தாயிதற்கு - வன்படையா
  தெவ்வண்ணம் நின்னெஞ் சிசைந்ததோ அந்நாளில்
  இவ்வண்ணம் என்றறிகி லேன்.
 • 77. ஏய்ப்பிறப்பொன் றில்லாதோய் என்பிறப்பின் ஏழ்மடங்கோர்
  பேய்ப்பிறப்பே நல்ல பிறப்பந்தோ - வாய்ப்புலகம்
  வஞ்சமெனத் தேக மறைத்தடிமண் வையாமல்
  அஞ்சிநின்னோ டாடும் அது.
 • 78. கோடும் பிறைச்சடையோய் கோளுங் குறும்புஞ்சாக்
  காடும் பிணிமூப்புங் காணார்காண் - நீடுநினைக்
  கண்டார் அடிப்பொடியைக் கண்டார் திருவடியைக்
  கண்டார் வடிவுகண்டார் கள்.
 • 79. மாலெங்கே வேதனுயர் வாழ்வெங்கே இந்திரன்செங்
  கோலெங்கே வானோர் குடியெங்கே - கோலஞ்சேர்
  அண்டமெங்கே அவ்வவ் வரும்பொருளெங் கேநினது
  கண்டமங்கே நீலமுறாக் கால்.
 • 80. எவ்வேளை யோவருங்கூற் றெம்பாலென் றெண்ணுகின்ற
  அவ்வேளை தோறும் அழுங்குற்றேன் - செவ்வேளை
  மிக்களித்தோய் நின்கழற்கால் வீரத்தை எண்ணுதொறும்
  எக்களித்து வாழ்கின்றேன் யான்.
 • 81. துற்சங்கத் தோர்கணமுந் தோயாது நின்னடியர்
  சற்சங்கத் தென்றனைநீ தான்கூட்டி - நற்சங்கக்
  காப்பான் புகழுன் கழற்புகழைக் கேட்பித்துக்
  காப்பாய் இஃதென் கருத்து.
 • 82. என்னமுதே முக்கண் இறையே நிறைஞான
  இன்னமுதே நின்னடியை ஏத்துகின்றோர் - பொன்னடிக்கே
  காதலுற்றுத் தொண்டுசெயக் காதல்கொண்டேன் எற்கரு­
  காதலுற்றுச் செய்தல் கடன்.
 • 83. ஆரா அமுதே அருட்கடலே நாயேன்றன்
  பேராத வஞ்சப் பிழைநோக்கி - யாரேனு
  நின்போல்வார் இல்லாதோய் நீயே புறம்பழித்தால்
  என்போல்வார் என்சொல்லார் ஈங்கு.
 • 84. மெய்யாக நின்னைவிட வேறோர் துணையில்லேன்
  ஐயா அதுநீ அறிந்ததுகாண் - பொய்யான
  தீதுசெய்வேன் தன்பிழையைச் சித்தங் குறித்திடில்யான்
  யாதுசெய்வேன் அந்தோ இனி.
 • 85. திண்ணம் அறியாச் சிறியேன் உளத்திருக்கும்
  எண்ணம் அறிந்தாய் இரங்குகிலாய் - அண்ணலுன்பால்
  நித்தம் இரங்காஎன் நெஞ்சமர்ந்த தாலோநின்
  சித்தம் இரங்காச் செயல்.
 • 86. கொன்னஞ்சேன் தன்பிழையைக் கூர்ந்துற்று நானினைக்கில்
  என்நெஞ்சே என்னை எரிக்குங்காண் - மன்னுஞ்சீர்
  எந்தாய்நின் சித்தத்திற் கேதாமோ நானறியேன்
  சிந்தா குலனென்செய் வேன்.
 • 87. நின்னன்பர் தம்பால் நிறுத்துதியோ அன்றிஎனைப்
  பொன்னன்பர் தம்பால் புணர்த்துதியோ - பொன்னன்பர்
  வைவமே என்னும் வறியேன் அறியேனென்
  தெய்வமே நின்றன் செயல்.
 • 88. என்சிறுமை நோக்கா தெனக்கருளல் வேண்டுமென்றே
  நின்பெருமை நோக்கிஇங்கு நிற்கின்றேன் - என்பெரும
  யாதோநின் சித்தம் அறியேன் அடியேற்கெப்
  போதோ அருள்வாய் புகல்.
 • 89. எந்தாயென் குற்றமெலாம் எண்ணுங்கால் உள்நடுங்கி
  நொந்தா குலத்தின் நுழைகின்றேன் - சிந்தாத
  காள மகிழ்நின் களக்கருணை எண்ணுதொறும்
  மீளமகிழ் கின்றேன் விரைந்து.
 • 90. எள்ளலே என்னினுமோர் ஏத்துதலாய்க் கொண்டருளெம்
  வள்ளலே என்றனைநீ வாழ்வித்தால் - தள்ளலே
  வேண்டுமென யாரே விளம்புவார் நின்னடியர்
  காண்டுமெனச் சூழ்வார் களித்து.
 • 91. வேணிக்க மேவைத்த வெற்பே விலையில்லா
  மாணிக்க மேகருணை மாகடலே - மாணிக்கு
  முன்பொற் கிழியளித்த முத்தேஎன் ஆருயிர்க்கு
  நின்பொற் கழலே நிலை.
 • 92. முத்தேவர் போற்று முதற்றேவ நின்னையன்றி
  எத்தேவர் சற்றே எடுத்துரைநீ - பித்தேன்செய்
  குற்றமெலாம் இங்கோர் குணமாகக் கொண்டென்னை
  அற்றமிலா தாள்கின் றவர்.
 • 93. கங்கைச் சடையாய்முக் கண்ணுடையாய் கட்செவியாம்
  அங்கச் சுடையாய் அருளுடையாய் - மங்கைக்
  கொருகூ றளித்தாய் உனைத்தொழுமிந் நாயேன்
  இருகூ றளித்தேன் இடர்க்கு.
 • 94. பேசத் தெரியேன் பிழையறியேன் பேதுறினும்
  கூசத் தெரியேன் குணமறியேன் - நேசத்தில்
  கொள்ளுவார் உன்னடிமைக் கூட்டத்தார் அல்லாதார்
  எள்ளுவார் கண்டாய் எனை.
 • 95. ஊணே உடையேஎன் றுட்கருதி வெட்கமிலேன்
  வீணேநன் னாளை விடுகின்றேன் - காணேனின்
  செம்பாத மேஎன்றுந் தீராப் பொருளென்று
  நம்பாத நாயடியேன் நான்.
 • 96. சிவமே சிவஞானச் செல்வமே அன்பர்
  நவமே தவமே நலமே நவமாம்
  வடிவுற்ற தேவேநின் மாக்கருணை யன்றோ
  படிவுற்ற என்னுட் பயன்.
 • 97. கோளாக்கிக் கொள்ளுங் கொடியே னையுநினக்கோர்
  ஆளாக்கிக் கொள்ளற் கமைவாயேல் - நீளாக்குஞ்
  செங்கேச வேணிச் சிவனேஎன் ஆணவத்திற்
  கெங்கே இடங்காண் இயம்பு.
 • 98. திண்ணஞ்சற் றீந்திடநின் சித்தம் இரங்காத
  வண்ணஞ்சற் றேதெரிய வந்ததுகாண் - எண்ணெஞ்சில்
  இத்தனையு மென்வினைகள் நீங்கில் இருக்கஅண்டம்
  எத்தனையும் போதாமை என்று.
 • 99. இண்டைச் சடையோய் எனக்கருள எண்ணுதியேல்
  தொண்டைப் பெறுமென் துயரெல்லாம் - சண்டைக்கிங்
  குய்ஞ்சே139 மெனஓடும் ஓட்டத்திற் கென்னுடைய
  நெஞ்சே பிறகிடுங்காண் நின்று.
 • 100. கண்ணா ணிழுதைகள்பாற் காட்டிக் கொடுக்கிலெனை
  அண்ணா அருளுக் கழகன்றே - உண்ணாடு
  நின்னடியார் கூட்டத்தில் நீரிவனைச் சேர்த்திடுமின்
  என்னடியான் என்பாய் எடுத்து.
 • 101. கண்ணப்பன் ஏத்துநுதற் கண்ணப்ப மெய்ஞ்ஞான
  விண்ணப்ப நின்றனக்கோர் விண்ணப்பம் - மண்ணிற்சில்
  வானவரைப் போற்றும் மதத்தோர் பலருண்டு
  நானவரைச் சேராமல் நாட்டு.
 • 102. பொன்னின் றொளிரும் புரிசடையோய் நின்னையன்றிப்
  பின்னொன் றறியேன் பிழைநோக்கி - என்னை
  அடித்தாலு நீயே அணைத்தாலு நீயே
  பிடித்தேனுன் பொற்பாதப் பேறு.
 • 103. துற்குணத்தில் வேறு தொடர்வேன் எனினுமற்றை
  நற்குணத்தில் உன்சீர் நயப்பேன்காண் - சிற்குணத்தோய்
  கூற்றுதைத்த நின்பொற் குரைகழற்பூந் தாளறிக
  வேற்றுரைத்தே னில்லை விரித்து.
 • 104. இப்பாரில் என்பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்தருளென்
  அப்பாநின் தாட்கே அடைக்கலங்காண் - இப்பாரில்
  நானினது தா­ழல் நண்ணுமட்டும் நின்னடியர்
  பானினது சீர்கேட்கப் பண்.

  • 130. மன்னவனே - தொ.வே.1; 2. பொ. சு., பி. இரா., ச. மு. க., சென்னைப் பதிப்புகள்.
  • 131. வந்தி தேன் எனற்பாலது வந்தித்தேன் என விரித்தல் விகாரமாயிற்று. ஈண்டு தேன்என்பது இனிமை. தொ.வே.
  • 132. வங்கணம் - நட்பு. தொ.வே.
  • 133. ஆவலென்பதனை எதிர்காலத் தன்மை ஒருமை வினைமுற்றாகக் கொள்க. தொ. வே.
  • 134. எம்பர - அண்மை விளி, இறை முன்னிலை. தொ. வே.
  • 135. மாயற்கு, மாயாற்கென நீட்டல் விகாரமாயிற்று. தொ.வே.
  • 136. நீத்தம், நீத்தெனக் குறைந்து நின்றது. தொ.வே.
  • 137. வித்தம் - அறிவு. தொ.வே.
  • 138. தானம் - சுவர்க்கம். தொ.வே.
  • 139. உய்ந்தேம், உய்ஞ்சேம் எனத் திரிந்தது. தொ.வே.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா