திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
viṇṇappak kaliveṇpā
சிவநேச வெண்பா
sivanēsa veṇpā
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

003. நெஞ்சறிவுறுத்தல்
neñsaṟivuṟuttal

  காப்பு
  குறள்வெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சீர்சான்ற முக்கட் சிவகளிற்றைச் சேர்ந்திடிலாம்
  பேர்சான்ற இன்பம் பெரிது.
 • 2. ஆறு முகத்தான் அருளடையின் ஆம்எல்லாப்
  பேறு மிகத்தான் பெரிது.
 • கலிவெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பொன்னார் மலைபோல் பொலிவுற் றசையாமல்
  எந்நாளும் வாழியநீ என்னெஞ்சே - பின்னான
 • 2. இப்பிறப்பி னோடிங் கெழுபிறப்பும் அன்றியெனை
  எப்பிறப்பும் விட்டகலா என்னெஞ்சே - செப்பமுடன்
 • 3. செவ்வொருசார் நின்று சிறியேன் கிளக்கின்ற
  இவ்வொருசொல் கேட்டிடுக என்னெஞ்சே - எவ்வெவ்
 • 4. உலகும் பரவும் ஒருமுதலாய் எங்கும்
  இலகும் சிவமாய் இறையாய் - விலகும்
 • 5. உருவாய் உருவில் உருவாய் உருவுள்
  அருவாய் அருவில் அருவாய் - உருஅருவாய்
 • 6. நித்தியமாய் நிர்க்குணமாய் நிற்சலமாய் நின்மலமாய்ச்
  சத்தியமாய்ச் சத்துவமாய்த் தத்துவமாய் - முத்தியருள்
 • 7. ஒன்றாய்ப் பலவாய் உயிராய் உயிர்க்குயிராய்
  நன்றாய் நவமாய் நடுநிலையாய் - நின்றோங்கும்
 • 8. வேதமாய் வேதாந்த வித்தாய் விளங்குபர
  நாதமாய் நாதாந்த நாயகமாய் - ஓதும்
 • 9. செறிவாய்த் திரமாய்ச் சிதாகாச மாய்ச்சொல்
  அறிவாய் அறிவுள் அறிவாய் - நெறிமேவு
 • 10. காலமாய்க் காலம் கடந்த கருத்தாய்நற்
  சீலமாய்ச் சிற்பரமாய்ச் சின்மயமாய் - ஞாலம்
 • 11. பொருந்தாப் பொருளாய்ப் பொருந்தும் பொருளாய்ப்
  பெருந்தா ரகம்சூழ்ந்த பேறாய்த் - திருந்தாத
 • 12. போக்கும் வரத்துமிலாப் பூரணமாய்ப் புண்ணியர்கள்
  நோக்கும் திறத்தெழுந்த நுண்ணுணர்வாய் - நீக்கமிலா
 • 13. ஆதியாய் ஆதிநடு அந்தமாய் ஆங்ககன்ற
  சோதியாய்ச் சோதியாச் சொற்பயனாய் - நீதியாய்
 • 14. ஆங்கார நீக்கும் அகார உகாரமதாய்
  ஓங்கார மாய்அவற்றின் உட்பொருளாய்ப் - பாங்கான
 • 15. சித்தமாய்ச் சித்தாந்த தேசாய்த் திகம்பரமாய்ச்
  சத்தமாய்ச் சுத்த சதாநிலையாய் - வித்தமாய்
 • 16. அண்டமாய் அண்டத் தணுவாய் அருளகண்டா
  கண்டமாய் ஆனந்தா காரமதாய் - அண்டத்தின்
 • 17. அப்பாலாய் இப்பாலாய் அண்மையாய்ச் சேய்மையதாய்
  எப்பாலாய் எப்பாலும் இல்லதுமாய்ச் - செப்பாலும்
 • 18. நெஞ்சாலும் காய நிலையாலும் அந்நிலைக்குள்
  அஞ்சாலுங் காண்டற் கரும்பதமாய் - எஞ்சாப்
 • 19. பரமாய்ப் பகாப்பொருளாய்ப் பாலாய்ச் சுவையின்
  தரமாய்ப் பரப்பிரமம் தானாய்-வரமாய
 • 20. ஒன்பான் வடிவாய் ஒளியெண் குணக்கடலாய்
  அன்பாய் அகநிலையாய் அற்புதமாய் - இன்பாய்
 • 21. அகமாய்ப் புறமாய் அகம்புறமாய் நீங்கும்
  சகமாய்ச் சகமாயை தானாய் - சகமாயை
 • 22. இல்லாதாய் என்றும் இருப்பதாய் யாதொன்றும்
  கொல்லாதார்க் கின்பம் கொடுப்பதாய் - எல்லார்க்கும்
 • 23. நண்ணுவதாய் நண்ணாதாய் நல்வினையாய் அல்வினையாய்
  எண்ணுவதாய் எண்ணின் இயலாதாய் - எண்ணுகின்ற
 • 24. வானாய் நிலனாய் வளியாய் அனலாய்நீர்
  தானாய் வழிபடுநான் தான்தானாய் - வானாதி
 • 25. ஒன்றிடத்தும் ஒன்றாதாய் ஒன்றுவதாய் ஆனந்தம்
  மன்றிடத்தில் என்றும் வதிவதாய் - ஒன்றியதோர்
 • 26. ஐந்நிறமாய் அந்நிறத்தின் ஆமொளியாய் அவ்வொளிக்குள்
  எந்நிறமும் வேண்டா இயனிறமாய் - முந்நிறத்தில்
 • 27. பூப்பதுவாய்க் காப்பதுவாய்ப் போக்குவதாய்த் தேக்குவதாய்
  நீப்பதுவாய்த் தன்னுள் நிறுத்துவதாய்ப் - பூப்பதின்றி
 • 28. வாளா திருப்பதுவாய் வாதனா தீதமாய்
  நீளாது நீண்ட நிலையினதாய் - மீளாப்
 • 29. பெரிதாய்ச் சிறிதாய்ப் பெரிதும் சிறிதும்
  அரிதாய் அரிதில் அரிதாய்த் - துரிய
 • 30. வெளியாய்ப் பரவெளியாய் மேவுபர விந்தின்
  ஒளியாய்ச் சிவானந்த ஊற்றாய்த் - தெளியாதி
 • 31. கற்பகமாய்க் காணுஞ்சங் கற்ப விகற்பமாய்
  நிற்பதா கார நிருவிகற்பாய்ப் - பொற்புடைய
 • 32. முச்சுடராய் முச்சுடர்க்கும் முன்னொளியாய்ப் பின்னொளியாய்
  எச்சுடரும் போதா இயற்சுடராய் - அச்சில்
 • 33. நிறைவாய்க் குறைவாய் நிறைகுறை வில்லாதாய்
  மறைவாய் வெளியாய் மனுவாய் - மறையாத
 • 34. சச்சிதா னந்தமதாய்த் தன்னிகரொன் றில்லாதாய்
  விச்சையால் எல்லாம் விரிப்பதுவாய் - மெச்சுகின்ற
 • 35. யோகமாய் யோகியர் யோகத் தெழுந்தசிவ
  போகமாய்ப் போகியாய்ப் போகமருள் - ஏகமாய்க்
 • 36. கேவலமாய்ச் சுத்த சகலமாய்க் கீழ்ச்சகல
  கேவலங்கள் சற்றும் கிடையாதாய் - மாவலத்தில்
 • 37. காட்சியாய்க் காண்பானாய்க் காணப் படுபொருளாய்ச்
  சூட்சியாய்ச் சூட்சியால் தோய்வரிதாய் - மாட்சிபெறச்
 • 38. செய்பவனாய்ச் செய்தொழிலாய்ச் செய்பொருளாய்ச் செய்தொழிலால்
  உய்பவனாய் உய்விக்கும் உத்தமனாய் - மொய்கொள்
 • 39. அதுவாய் அவளாய் அவனாய் அவையும்
  கதுவாது நின்ற கணிப்பாய்க் - கதுவாமல்
 • 40. ஐயம் திரிபோ டறியாமை விட்டகற்றிப்
  பொய்யென்ப தொன்றும் பொருந்தாராய்ச் - செய்யென்ற
 • 41. ஓர்வினையில் இன்பமுமற் றோர்வினையில் துன்பமுமாம்
  சார்வினைவிட் டோங்கும் தகையினராய்ப் - பார்வினையில்
 • 42. ஓர்பால் வெறுப்புமற்றை ஓர்பால் விருப்புமுறும்
  சார்பால் மயங்காத் தகையினராய்ச் - சார்பாய
 • 43. ஓரிடத்தில் தண்மையுமற் றோரிடத்தில் வெஞ்சினமும்
  பாரிடத்தில் கொள்ளாப் பரிசினராய் - நீரிடத்தில்
 • 44. தண்மைநிக ராதென்றும் சாந்தம் பழுத்துயர்ந்த
  ஒண்மையுடன் ஒன்றை உணர்ந்தவராய் - வெண்மையிலா
 • 45. ஒன்றும் அறிவின் உதயாதி ஈறளவும்
  என்றும் இரண்டென்ப தில்லவராய் - மன்றவொளிர்
 • 46. அம்மூன்றி னுள்ளே அடுக்கிவரும் ஒன்றகன்ற
  மும்மூன்றின் மூன்றும் முனிந்தவராய்த் - தம்மூன்றி
 • 47. வீடாது நின்றும் விரிந்தும் விகற்பநடை
  நாடாது நான்கும் நசித்தவராய் - ஊடாக
 • 48. எஞ்சாமல் அஞ்சின் இடமாய் நடமாடும்
  அஞ்சாதி அஞ்சும் அறுத்தவராய் - எஞ்சாமல்
 • 49. ஈண்டாண் டருளும் இறையோர் தமையாறில்
  ஆண்டாண்டு கண்டா றகன்றவராய் - ஈண்டாது
 • 50. வாழியுற்ற வானோரும் வந்து தமக்கிரண்டோ
  டேழியற்ற ஏழும் இகந்தவராய் - ஊழியற்றக்
 • 51. கட்டிநின்றுட் சோதியொன்று காணத் தொடங்குகின்றோர்
  எட்டுகின்ற எட்டின்மேல் எய்தினராய்க் கட்டுகின்ற
 • 52. தேன்தோய் கருணைச் சிவங்கலந்து தேக்குகின்ற
  சான்றோர்தம் உள்ளம் தணவாதாய் - மான்றமலத்
 • 53. தாக்கொழிந்து தத்துவத்தின் சார்பாம் - தனுவொழிந்து
  வாக்கொழிந்து மாணா மனமொழிந்து - ஏக்கமுற
 • 54. வாய்க்கும் சுகமொழிந்து மண்ணொழிந்து விண்ணொழிந்து
  சாய்க்கும் இராப்பகலும் தானொழிந்து - நீக்கொழிந்து
 • 55. நானுமொழி யாதொழிந்து ஞானமொழி யாதொழிந்து
  தானும் ஒழியாமற் றானொழிந்து - மோனநிலை
 • 56. நிற்கும் பிரம நிரதிசயா னந்தமதாய்
  நிற்கும் பரம நிருத்தனெவன் - தற்பரமாய்
 • 57. நின்றான் எவனன்பர் நேயமனத் தேவிரைந்து
  சென்றான் எவன்சர்வ தீர்த்தனெவன் - வன்தீமை
 • 58. இல்லான் எவன்யார்க்கும் ஈசன் எவன்யாவும்
  வல்லான் எவனந்தி வண்ணனெவன் - கல்லாலில்
 • 59. சுட்டகன்ற ஞான சுகாதீதம் காட்டிமுற்றும்
  விட்டகன்ற யோக வினோதனெவன் - மட்டகன்ற
 • 60. அண்டங்கள் எல்லாம் அணுவில் அடைத்தருளித்
  திண்டங்கு மாறிருத்தும் சித்தனெவன் - பண்டங்கு
 • 61. வீயாச் சிறுபெண் விளையாட்டுள் அண்டமெலாம்
  தேயாது கூட்டுவிக்கும் சித்தனெவன் - யாயாதும்
 • 62. வேண்டாமை வேண்டுவது மேவாத சித்தர்தமைத்
  தீண்டாது தீண்டுகின்ற சித்தனெவன் - ஈண்டோது
 • 63. பற்றுருவாய்ப் பற்றாப் பரவணுவின் உள்விளங்கும்
  சிற்றுருவாய் உள்ளொளிக்கும் சித்தனெவன் - மற்றுருவின்
 • 64. வையாது வைத்துலகை மாவிந் திரசாலம்
  செய்யாது செய்விக்கும் சித்தனெவன் - நையாமல்
 • 65. அப்பிடைவைப் பாமுலகில் ஆருயிரை மாயையெனும்
  செப்பிடைவைத் தாட்டுகின்ற சித்தனெவன் - ஒப்புறவே
 • 66. நில்லாத காற்றை நிலையாக் கடத்தடைத்துச்
  செல்லாது வைக்கின்ற சித்தனெவன் - பொல்லாத
 • 67. வெம்பாம்பை மேலணிந்தோர் வெம்புற்றின் உள்ளிருந்தே
  செம்பாம்பை ஆட்டுகின்ற சித்தனெவன் - தம்பாங்கர்
 • 68. ஒண்கயிற்றான் ஒன்றின்றி உண்ணின் றுயிர்களையூழ்த்
  திண்கயிற்றான் ஆட்டுகின்ற சித்தனெவன் - வண்கையுடைத்
 • 69. தானசைந்தால் மற்றைச் சகமசையும் என்றுமறை
  தேனசையச் சொல்லுகின்ற சித்தனெவன் - ஊனமின்றிப்
 • 70. பேர்த்துயிர்க ளெல்லாம்ஓர் பெண்பிள்ளை யின்வசமாய்ச்
  சேர்த்து வருவிக்கும் சித்தனெவன் - போர்த்துமிக
 • 71. அல்விரவுங் காலை அகிலமெலாம் தன்பதத்தோர்
  சில்விரலில் சேர்க்கின்ற சித்தனெவன் - பல்வகையாய்க்
 • 72. கைகலந்த வண்மைக் கருப்பா சயப்பையுள்
  செய்கருவுக் கூட்டுவிக்கும் சித்தனெவன் - உய்கருவை
 • 73. மெய்வைத்த வேர்வையினும் வீழ்நிலத்தும் அண்டத்தும்
  செய்வித்தங் கூட்டுவிக்கும் சித்தனெவன் - உய்விக்கும்
 • 74. வித்தொன்றும் இன்றி விளைவித் தருளளிக்கும்
  சித்தென்றும் வல்லவொரு சித்தனெவன் - சத்துடனே
 • 75. உற்பத்தி யாயுலகில் ஒன்பதுவாய்ப் பாவைகள்செய்
  சிற்பத் தொழில்வல்ல சித்தனெவன் - பற்பலவாம்
 • 76. காரா ழிகளைக் கரையின்றி எல்லையிலாச்
  சேரூழி நிற்கவைத்த சித்தனெவன் - பேராத
 • 77. நீர்மேல் நெருப்பை நிலையுறவைத் தெவ்வுலகும்
  சீர்மே வுறச்செய்யும் சித்தனெவன் - பாராதி
 • 78. ஐந்திலைந்து நான்கொருமூன் றாமிரண்டொன் றாய்முறையே
  சிந்தையுற நின்றருளும் சித்தனெவன் - பந்தமுற
 • 79. ஆண்பெண்ணாய்ப் பெண்ணாணாய் அண்மை தனைவானின்
  சேண்பண்ண வல்லவொரு சித்தனெவன் - மாண்பண்ணாப்
 • 80. பேடாணாய்ப் பெண்ணாயப் பெண்ணாண் பெரும்பேடாய்ச்
  சேடாகச் செய்யவல்ல சித்தனெவன் - சேடாய
 • 81. வெண்மை கிழமாய் விருத்தமந்த வெண்மையதாய்த்
  திண்மை பெறச்செய்யும் சித்தனெவன் - ஒண்மையிலா
 • 82. ஓட்டினைச்செம் பொன்னா யுயர்செம்பொன் ஓடாகச்
  சேட்டையறச் செய்கின்ற சித்தனெவன் - காட்டிலுறு
 • 83. காஞ்சிரத்தைக் கற்பகமாய்க் கற்பகத்தைக் காஞ்சிரமாய்த்
  தேஞ்சிவணச் செய்கின்ற சித்தனெவன் - வாஞ்சையுற
 • 84. நாரணன்சேய் நான்முகனாய் நான்முகன்சேய் நாரணனாய்ச்
  சீரணவச் செய்யவல்ல சித்தனெவன் - பேரணவக்
 • 85. கொம்மை பெறுங்கோடா கோடியண்டம் எல்லாமோர்
  செம்மயிர்க்கால் உட்புகுத்தும் சித்தனெவன் - செம்மையிலா
 • 86. வெம்புலியை வெண்பால் விளைபசுவாய் அப்பசுவைச்
  செம்புலியாச் செய்யவல்ல சித்தனெவன் - அம்புலியை
 • 87. அங்கதிரொண் செங்கதிராய் அம்புலியாய்ப் பம்புகின்ற
  செங்கதிரைச் செய்யவல்ல சித்தனெவன் - துங்கமுறா
 • 88. ஓரணுவோர் மாமலையாய் ஓர்மா மலையதுவோர்
  சீரணுவாய்ச் செய்யவல்ல சித்தனெவன் - வீரமுடன்
 • 89. முன்னகையா நின்றதொரு முப்புரத்தை அன்றொருகால்
  சின்னகையால் தீமடுத்த சித்தனெவன் - முன்னயன்மால்
 • 90. மற்றிருந்த வானவரும் வாய்ந்தசைக்கா வண்ணமொரு
  சிற்றுரும்பை85 நாட்டிநின்ற சித்தனெவன் - மற்றவர்போல்
 • 91. அல்லா அயனும் அரியும் உருத்திரனும்
  செல்லா நெறிநின்ற சித்தனெவன் - ஒல்லாத
 • 92. கல்லிற் சுவையாய்க் கனியிற் சுவையிலதாய்ச்
  செல்லப் பணிக்கவல்ல சித்தனெவன் - அல்லலறப்
 • 93. பார்க்கின்ற யாவர்கட்கும் பாவனா தீதனெனச்
  சீர்க்கின்ற மெய்ஞ்ஞானச் சித்தனெவன் - மார்க்கங்கள்
 • 94. ஒன்றென்ற மேலவரை ஒன்றென் றுரைத்தவர்பால்
  சென்றொன்றி நிற்கின்ற சித்தனெவன் - அன்றொருநாள்
 • 95. கல்லானை தின்னக் கரும்பளித்துப் பாண்டியன்வீண்
  செல்லா தளித்தமகா சித்தனெவன் - சொல்லாத
 • 96. ஒன்றே இரண்டேமேல் ஒன்றிரண்டே என்பவற்றுள்
  சென்றே நடுநின்ற சித்தனெவன் - சென்றேறும்
 • 97. அத்திரத்தை மென்மலராய் அம்மலரை அத்திரமாய்ச்
  சித்திரத்தைப் பேசுவிக்கும் சித்தனெவன் - எத்தலத்தும்
 • 98. சங்கமதே86 தாபரமாய்த் தாபரமே சங்கமதாய்ச்
  செங்கையிடா தாற்றவல்ல சித்தனெவன் - தங்குகின்ற
 • 99. சத்தெல்லாம் ஆகிச் சயம்புவாய் ஆனந்தச்
  சித்தெல்லாம் வல்லசிவ சித்தனெவன் - தத்தெல்லாம்
 • 100. நீட்டாது நெஞ்சம் நிலைத்தவர்க்கும் தன்னுண்மை
  காட்டாது காட்டிநிற்கும் கள்வனெவன் - பாட்டோடு
 • 101. வண்டாலுங் கொன்றை மலரோய் எனமறைகள்
  கண்டாலும் காணாத கள்வனெவன் - தொண்டாக
 • 102. அள்ளம் செறியார்க்கே அன்றி அறிவார்க்குக்
  கள்ளம் செறியாத கள்வனெவன் - எள்ளலறக்
 • 103. கொண்டவெலாந் தன்பால் கொடுக்குமவர் தம்மிடத்தில்
  கண்டவெலாம் கொள்ளைகொளுங் கள்வனெவன் - கொண்டுளத்தில்
 • 104. தன்னையொளிக் கின்றோர்கள் தம்முளொளித் துள்ளவெலாம்
  கன்னமிடக் கைவந்த கள்வனெவன் - மண்ணுலகைச்
 • 105. சற்பனைசெய் கின்றதிரோ தானமெனும் சத்தியினால்
  கற்பனைசெய் தேமயக்கும் கள்வனெவன் - முற்படுமித்
 • 106. தொண்டுலகில் உள்ளஉயிர் தோறுமொளித் தாற்றலெலாம்
  கண்டுலவு கின்றதொரு கள்வனெவன் - விண்டகலா
 • 107. மண்மயக்கும் பொன்மயக்கும் மாதர் மயக்குமெனும்
  கண்மயக்கம் காட்டிநிற்கும் கள்வனெவன் - உண்மயக்கு
 • 108. மாசு பறிக்கும் மதியுடையோர் தம்முடைய
  காசு பறிக்கின்ற கள்வனெவன் - ஆசகன்ற
 • 109. பெண்ணால் எவையும் பிறப்பித்து மற்றைநுதற்
  கண்ணால் அழிக்கின்ற கள்வனெவன் - எண்ணாது
 • 110. நானென்று நிற்கின் நடுவேயந் நானாணத்
  தானென்று நிற்கும் சதுரனெவன் - மானென்ற
 • 111. மாயைதனைக் காட்டி மறைப்பித்தம் மாயையிற்றன்
  சாயைதனைக் காட்டும் சதுரனெவன் - நேயமுடன்
 • 112. நான்மறையும் நான்முகனும் நாரணனும் நாடுதொறும்
  தான்மறையும் மேன்மைச் சதுரனெவன் - வான்மறையாம்
 • 113. முன்னை மறைக்கும் முடிப்பொருளென் றாய்பவர்க்கும்
  தன்னை மறைக்கும் சதுரனெவன் - உன்னுகின்றோர்
 • 114. சித்தத்திற் சுத்த சிதாகாசம் என்றொருசிற்
  சத்தத்திற் காட்டும் சதுரனெவன் - முத்தரென
 • 115. யாவர் இருந்தார் அவர்காண வீற்றிருக்கும்
  தேவர் புகழ்தலைமைத் தேவனெவன் - யாவர்களும்
 • 116. இவ்வணத்தன் இவ்விடத்தன் இவ்வியலன் என்றறியாச்
  செவ்வணத்தன் ஆம்தலைமைத் தேவனெவன் - மெய்வணத்தோர்
 • 117. தாம்வாழ அண்ட சராசரங்கள் தாம்வாழ
  நாம்வாழத் தன்னுரையாம் நான்மறைகள் - தாம்வாழச்
 • 118. சாருருவின் நல்லருளே சத்தியாய் மெய்யறிவின்
  சீருருவே ஓருருவாம் தேவனெவன் - ஈருருவும்
 • 119. ஒன்றென் றுணர உணர்த்தி அடியருளம்
  சென்றங் கமர்ந்தருளும் தேவனெவன் - என்றென்றும்
 • 120. தற்சகசம் என்றே சமயம் சமரசமாம்
  சிற்சபையில் வாழ்கின்ற தேவனெவன் - பிற்படுமோர்
 • 121. பொய்விட்டு மெய்ந்நெறியைப் போற்றித்தற் போதத்தைக்
  கைவிட் டுணர்வே கடைப்பிடித்து - நெய்விட்ட
 • 122. தீப்போற் கனலும் செருக்கறவே செங்கமலப்
  பூப்போலும் தன்தாள் புணைபற்றிக் - காப்பாய
 • 123. வெண்­ றணிந்து விதிர்விதிர்த்து மெய்பொடிப்பக்
  கண்­ர் அருவி கலந்தாடி- உண்­ர்மை
 • 124. என்புருகி உள்ளுருகி இன்பார் உயிருருகி
  அன்புருகி அன்புருவம் ஆகிப்பின் - வன்பகன்று
 • 125. புண்ணியா திங்கட் புரிசடையாய் பொன்னிதழிக்
  கண்ணியா எங்கள் களைகண்ணே - எண்ணியாங்
 • 126. கன்பர்க் கருளும் அரசே அமுதேபே
  ரின்பக் கடலே எமதுறவே - மன்பெற்று
 • 127. மாற்றுரையாப் பொன்னே மணியேஎம் கண்மணியே
  ஏற்றுவந்த மெய்ப்பொருளே என்றுநிதம் - போற்றிநின்றால்
 • 128. உள்ளூறி உள்ளத் துணர்வூறி அவ்வுணர்வின்
  அள்ளூறி அண்ணித் தமுதூறித் - தெள்ளூறும்
 • 129. வான்போல் பரவி மதிபோல் குளிர்ந்துயர்கோல்
  தேன்போல் மதுரிக்கும் தேவனெவன் - வான்போனார்
 • 130. மாண்கொடுக்கும் தெய்வ மடந்தையர்க்கு மங்கலப்பொன்
  நாண்கொடுக்க நஞ்சுவந்த நாதனெவன் - நாண்மலர்பெய்
 • 131. தார்த்தியாய்த் தேவர் அரகரவென் றேத்தஅட்ட
  மூர்த்தியாய் நின்ற முதல்வனெவன் - சீர்த்திபெற
 • 132. ஈண்டற் புதவடிவாய் எத்தேவ ரேனுநின்று
  காண்டற் கரிதாம் கணேசனெவன் - வேண்டுற்றுப்
 • 133. பூமியெங்கும் வாழ்த்திப் புகழ்வார் விரும்புமிட்ட
  காமியங்கள் ஈயும் கணேசனெவன் - நாமியங்க
 • 134. ஏண வருமிடையூ றெல்லாம் அகற்றியருள்
  காண எமக்கீயும் கணேசனெவன் - மாணவரு
 • 135. முந்த மறையின் முழுப்பொருளை நான்முகற்குத்
  தந்த அருட்கடலாம் சாமியெவன் - தந்தமக்காம்
 • 136. வாதகற்றி உண்மை மரபளித்து வஞ்சமலக்
  கோதகற்றும் நெஞ்சக் குகேசனெவன் - தீதகற்றித்
 • 137. தங்கும் உலகங்கள் சாயாமற் செஞ்சடைமேல்
  கங்கைதனைச் சேர்த்த கடவுளெவன் - எங்குறினும்
 • 138. கூம்பா நிலைமைக் குணத்தோர் தொழுகின்ற
  பாம்பா பரணப் பரமனெவன் - கூம்பாது
 • 139. போற்றுரைத்து நிற்கும் புனிதன்மேல் வந்தகொடுங்
  கூற்றுதைத்த செந்தாள் குழகனெவன் - ஆற்றலுறு
 • 140. வையம் துதிக்கும் மகாலிங்க மூர்த்திமுதல்
  ஐயைந்து மூர்த்தியெனும் ஐயனெவன் - ஐயந்தீர்
 • 141. வல்லார்சொல் வண்ணமெந்த வண்ணமந்த வண்ணங்கள்
  எல்லாம் உடைய விதத்தனெவன் - எல்லார்க்கும்
 • 142. தாம்தலைவ ராகத்தம் தாள்தொழுமெத் தேவர்க்கும்
  ஆந்தலைமை ஈந்தபர மார்த்தனெவன் - போந்துயிர்கள்
 • 143. எங்கெங் கிருந்துமனத் தியாது விழைந்தாலும்
  அங்கங் கிருந்தளிக்கும் அண்ணலெவன் - புங்கமிகும்
 • 144. அண்ணல் திருமலர்க்கை ஆழிபெறக் கண்ணிடந்த
  கண்ணற் கருளியமுக் கண்ணனெவன் - மண்ணிடத்தில்
 • 145. ஓயாது சூல்முதிர்ந்த ஓர்பெண் தனக்காகத்
  தாயாகி வந்த தயாளனெவன் - சேயாக
 • 146. வேல்பிடித்த கண்ணப்பன் மேவுமெச்சில் வேண்டுமிதத்
  தாற்பொசித்து நேர்ந்த தயாளனெவன் - பாற்குடத்தைத்
 • 147. தான்தந்தை என்றெறிந்தோன் தாளெறிந்த தண்டிக்குத்
  தான்தந்தை ஆன தயாளனெவன் - தான்கொண்டு
 • 148. சம்பு நறுங்கனியின் தன்விதையைத் தாள்பணிந்த
  சம்பு முனிக்கீயும் தயாளனெவன் - அம்புவியில்
 • 149. ஆண்டவனென் றேத்தப்பொன் னம்பலத்தில் ஆனந்தத்
  தாண்டவம்செய் கின்ற தயாளனெவன் - காண்தகைய
 • 150. முத்துச்சிவிகையின்மேல் முன்காழி ஓங்குமுழு
  முத்தைத் தனிவைத்த முத்தனெவன் - பத்திபெறு
 • 151. நாவொன்றரசர்க்கு நாம்தருவேம் நல்லூரில்
  வாஎன்று வாய்மலர்ந்த வள்ளலெவன் - பூவொன்று
 • 152. நன்றொண்டர் சுந்தரரை நாம்தடுக்க வந்தமையால்
  வன்றொண்டன் நீஎன்ற வள்ளலெவன் - நன்றொண்டின்
 • 153. காணிக்கை யாகக் கருத்தளித்தார் தம்மொழியை
  மாணிக்கம் என்றுரைத்த வள்ளலெவன் - தாணிற்கும்
 • 154. தன்னன்பர் தாம்வருந்தில் சற்றுந் தரியாது
  மன்னன் பருளளிக்கும் வள்ளலெவன் - முன்னன்பில்
 • 155. சால்புடைய நல்லோர்க்குத் தண்ணருள்தந் தாட்கொளவோர்
  மால்விடைமேல் வந்தருளும் வள்ளலெவன் - மான்முதலோர்
 • 156. தாமலையா வண்ணம் தகையருளி ஓங்குவெள்ளி
  மாமலைவாழ் கின்றஅருள் வள்ளலெவன் - ஆமவனே
 • 157. நம்மைப் பணிகொண்டு நாரணனும் நாடரிதாம்
  செம்மைக் கதியருள்நம் தெய்வங்காண் - எம்மையினும்
 • 158. நாடக் கிடைத்தல் நமக்கன்றி நான்முகற்கும்
  தேடக் கிடையாநம் தெய்வங்காண் - நீடச்சீர்
 • 159. நல்வந் தனைசெய்யும் நம்போல்வார்க் கோர்ஞானச்
  செல்வந் தருநமது தெய்வம்காண் - சொல்வந்த
 • 160. எண்மைபெறும் நாமுலகில் என்றும் பிறந்திறவாத்
  திண்மை அளித்தருள்நம் தெய்வம்காண் - வண்மையுற
 • 161. முப்பாழ் கடந்த முழுப்பாழுக் கப்பாலைச்
  செப்பாது செப்புறுநம் தேசிகன்காண் - தப்பாது
 • 162. தீரா இடும்பைத் திரிபென்பதி யாதொன்றும்
  சேரா நெறியருள்நம் தேசிகன்காண் - ஆராது
 • 163. நித்தம் தெரியா நிலைமே வியநமது
  சித்தம் தெளிவிக்கும் தேசிகன்காண் - வித்தரென
 • 164. யாதொன்றும் தேரா திருந்தநமக் கிவ்வுலகம்
  தீதென் றறிவித்த தேசிகன்காண் - கோதின்றி
 • 165. ஓசை பெறுகடல்சூ ழுற்ற வுலகினம்மை
  ஆசை யுடனீன்ற அப்பன்காண் - மாசுறவே
 • 166. வன்பாய் வளர்க்கின்ற மற்றையர்போ லல்லாமல்
  அன்பாய் நமைவளர்க்கும் அப்பன்காண் - இன்பாக
 • 167. இப்பாரில் சேயார் இதயம் மலர்ந்தம்மை
  அப்பா எனும்நங்கள் அப்பன்காண் - செப்பாமல்
 • 168. எள்ளித் திரிந்தாலும் இந்தா87 என் றின்னமுதம்
  அள்ளிக் கொடுக்குநம தப்பன்காண் - உள்ளிக்கொண்
 • 169. டின்றே அருள்வாய் எனத்துதிக்கில் ஆங்குநமக்
  கன்றே அருளுநம தப்பன்காண் - நன்றேமுன்
 • 170. காதரவு செய்து88 நலம் கற்பித்துப் பின்பெரிய
  ஆதரவு செய்யுநங்கள் அப்பன்காண் - கோதுறுமா
 • 171. வஞ்சமலத் தால்வருந்தி வாடுகின்ற நந்தமையே
  அஞ்சலஞ்ச லென்றருளும் அப்பன்காண் - துஞ்சலெனும்
 • 172. நச்சென்ற வாதனையை நாளுமெண்ணி நாமஞ்சும்
  அச்சம் கெடுத்தாண்ட அப்பன்காண் - நிச்சலுமிங்8
 • 173. கேயிரவும் எல்லும் எளியேம் பிழைத்தபிழை
  ஆயிரமும் தான்பொறுக்கும் அப்பன்காண் - சேயிரங்கா
 • 174. முன்னம் எடுத்தணைத்து முத்தமிட்டுப் பாலருத்தும்
  அன்னையினும் அன்புடைய அப்பன்காண் - மன்னுலகில்
 • 175. வன்மை யறப்பத்து மாதம் சுமந்துநமை
  நன்மை தரப்பெற்ற நற்றாய்காண் - இம்மைதனில்
 • 176. அன்றொருநாள் நம்பசிகண் டந்தோ தரியாது
  நன்றிரவில்சோறளித்த நற்றாய்காண் - என்றுமருட்
 • 177. செம்மை இலாச்சிறிய தேவர்கள்பால் சேர்க்காது
  நம்மை வளர்க்கின்ற நற்றாய்காண் - சும்மையென
 • 178. மூளும் பெருங்குற்றம் முன்னிமேல் மேற்செயினும்
  நாளும் பொறுத்தருளும் நற்றாய்காண் - மூளுகின்ற
 • 179. வன்னெறியிற் சென்றாலும் வாவென் றழைத்துநமை
  நன்னெறியிற் சேர்க்கின்ற நற்றாய்காண் - செந்நெறியின்
 • 180. நாம்தேடா முன்னம் நமைத்தேடிப் பின்புதனை
  நாம்தேடச் செய்கின்ற நற்றாய்காண் - ஆம்தோறும்
 • 181. காலம் அறிந்தே கனிவோடு நல்லருட்பால்
  ஞாலம் மிசையளிக்கும் நற்றாய்காண் - சாலவுறு
 • 182. வெம்பிணியும் வேதனையும் வேசறிக்கை யும்துயரும்
  நம்பசியும் தீர்த்தருளும் நற்றாய்காண் - அம்புவியில்
 • 183. வெந்நீரில் ஆட்டிடிலெம் மெய்நோகும் என்றருளாம்
  நன்னீரில் ஆட்டுகின்ற நற்றாய்காண் - எந்நீரின்
 • 184. மேலாய் நமக்கு வியனுலகில் அன்புடைய
  நாலா யிரம்தாயில் நற்றாய்காண் - ஏலாது
 • 185. வாடியழு தாலெம் வருத்தம் தரியாது
  நாடிஎடுத் தணைக்கும் நற்றாய்காண் - நீடுலகில்
 • 186. தான்பாடக்கேட்டுத் தமியேன் களிக்குமுன்னம்
  நான்பாடக்கேட்டுவக்கும் நற்றாய்காண் - வான்பாடும்
 • 187. ஞானமணம் செய்யருளாம் நங்கைதனைத் தந்துநமக்
  கானமணம் செய்விக்கும் அம்மான்காண் - தேனினொடும்
 • 188. இன்பால் அமுதாதி ஏக்கமுற இன்னருள்கொண்
  டன்பால் விருந்தளிக்கும் அம்மான்காண் - வன்பாவ
 • 189. ஆழ்கடல்வீழ்ந் துள்ளம் அழுந்தும் நமையெடுத்துச்
  சூழ்கரையில் ஏற்றும் துணைவன்காண் - வீழ்குணத்தால்
 • 190. இன்பம் எனைத்தும் இதுவென் றறியாநம்
  துன்பம் துடைக்கும் துணைவன்காண் - வன்பவமாம்
 • 191. தீநெறியிற் சென்று தியங்குகின்ற நந்தமக்குத்
  தூநெறியைக் காட்டும் துணைவன்காண் - மாநிலத்தில்
 • 192. இன்றுதொட்ட தன்றி யியற்கையாய் நந்தமக்குத்
  தொன்றுதொட்டு வந்தவருட் சுற்றங்காண் - தொன்றுதொட்டே
 • 193. ஆயுமுடற் கன்புடைத்தாம் ஆருயிரிற் றான்சிறந்த
  நேயம்வைத்த நம்முடைய நேசன்காண் - பேயரென
 • 194. வாங்காது நாமே மறந்தாலும் நம்மைவிட்டு
  நீங்காத நம்முடைய நேசன்காண் - தீங்காக
 • 195. ஈட்டுகின்ற ஆபத்தில் இந்தா எனஅருளை
  நீட்டுகின்ற நம்முடைய நேசன்காண் - கூட்டுலகில்
 • 196. புல்லென்ற மாயையிடைப் போந்தோறும் நம்மையிங்கு
  நில்லென் றிருத்துகின்ற நேசன்காண் - சில்லென்றென்
 • 197. உட்டூவும் தன்னைமறந் துண்டாலும் மற்றதற்கு
  நிட்டூரம் செய்யாத நேசன்காண் - நட்டூர்ந்து9
 • 198. வஞ்சமது நாமெண்ணி வாழ்ந்தாலும் தான்சிறிதும்
  நெஞ்சிலது வையாத நேசன்காண் - எஞ்சலிலாப்
 • 199. பார்நின்ற நாம்கிடையாப் பண்டமெது வேண்டிடினும்
  நேர்நின் றளித்துவரு நேசன்காண் - ஆர்வமுடன்
 • 200. ஆர்ந்தநமக் கிவ்விடத்தும் அவ்விடத்தும் எவ்விடத்தும்
  நேர்ந்தஉயிர் போற்கிடைத்த நேசன்காண் - சேர்ந்துமிகத்
 • 201. தாபஞ்செய் குற்றம் தரினும் பொறுப்பதன்றிக்
  கோபஞ் செயாநமது கோமான்காண் - பாபமற
 • 202. விள்ளுமிறை நாமன்பு மேவலன்றி வேற்றரசர்
  கொள்ளுமிறை வாங்காநம் கோமான்காண் - உள்ளமுற
 • 203. உண்டளிக்கும் ஊணுடைபூண் ஊரா திகள்தானே
  கொண்டுநமக் கிங்களிக்கும் கோமான்காண் - மண்டலத்தில்
 • 204. ஒன்றாலும் நீங்கா துகங்கள் பலபலவாய்ச்
  சென்றாலும் செல்லாநம் செல்வம்காண் - முன்தாவி
 • 205. நாடிவைக்கும் நல்லறிவோர் நாளும் தவம்புரிந்து
  தேடிவைத்த நம்முடைய செல்வம்காண் - மாடிருந்து
 • 206. நாமெத் தனைநாளும் நல்கிடினும் தானுலவாச்
  சேமித்த வைப்பின் திரவியம்காண் - பூமிக்கண்
 • 207. ஈங்குறினும் வானாதி யாங்குறினும் விட்டகலா
  தோங்கருளால் நம்மை உடையவன்காண் - ஆங்கவன்தன்
 • 208. கங்கைச் சடையழகும் காதன்மிகும் அச்சடைமேல்
  திங்கட் கொழுந்தின் திருவழகும் - திங்கள்தன்மேல்
 • 209. சார்ந்திலங்கும் கொன்றைமலர்த் தாரழகும் அத்தார்மேல்
  ஆர்ந்திலங்கும் வண்டின் அணியழகும் - தேர்ந்தவர்க்கும்
 • 210. நோக்கரிய நோக்கழகும் நோக்கார் நுதலழகும்
  போக்கரிய நன்னுதலில் பொட்டழகும் - தேக்குதிரி
 • 211. புண்டரத்தின் நல்லழகும் பொன்னருள்தான் தன்னெழிலைக்
  கண்டவர்பால் ஊற்றுகின்ற கண்ணழகும் - தொண்டர்கள்தம்
 • 212. நேசித்த நெஞ்சமலர் நீடு மணமுகந்த
  நாசித் திருக்குமிழின் நல்லழகும் - தேசுற்ற
 • 213. முல்லை முகையாம் முறுவலழ கும்பவள
  எல்லை வளர்செவ் விதழழகும் - நல்லவரைத்
 • 214. தேவென்ற தீம்பாலில் தேன்கலந்தாற் போலினிக்க
  வாவென் றருளுமலர் வாயழகும் - பூவொன்றும்
 • 215. கோன்பரவும் சங்கக் குழையழகும் அன்பர்மொழித்
  தேன்பரவும் வள்ளைச் செவியழகும் - நான்பரவி
 • 216. வேட்டவையை நின்றாங்கு விண்ணப்பம் செய்யவது
  கேட்டருளும் வார்செவியின் கேழழகும் - நாட்டிலுயர்
 • 217. சைவம் முதலாய்த் தழைக்க அருள்சுரக்கும்
  தெய்வ முகத்தின் திருவழகும் - தெய்வமுகத்
 • 218. துள்ளம் குளிர உயிர்குளிர மெய்குளிரக்
  கொள்ளும் கருணைக் குறிப்பழகும் - உள்ளறிவின்
 • 219. எள்ளாத மேன்மையுல கெல்லாம் தழைப்பவொளிர்
  தெள்ளார் அமுதச் சிரிப்பழகும் - உள்ளோங்கும்
 • 220. சீல அருளின் திறத்துக் கிலச்சினையாம்
  நீல மணிமிடற்றின் நீடழகும் - மாலகற்றி
 • 221. வாழ்ந்தொளிரும் அன்பர் மனம்போலும் வெண்­று
  சூழ்ந்தொளிகொண் டோங்குதிருத் தோளழகும் - தாழ்ந்திலவாய்த்
 • 222. தானோங்கும் அண்டமெலாம் சத்தமுறக் கூவுமொரு
  மானோங்கும் செங்கை மலரழகும் - ஊனோங்கும்
 • 223. ஆணவத்தின் கூற்றை அழிக்க ஒளிர்மழுவைக்
  காணவைத்த செங்கமலக் கையழகும் - நாணமுற்றே
 • 224. ஏங்கும் பரிசுடைய எம்போல்வார் அச்சமெலாம்
  வாங்கும் அபய மலரழகும் - தீங்கடையாச்
 • 225. சீர்வரவும் எல்லாச் சிறப்பும் பெறவுமருள்
  சார்வரத வொண்கைத் தலத்தழகும் - பேரரவப்
 • 226. பூணிலங்க வெண்பொற் பொடியிலங்க என்பணித்தார்
  மாணிலங்க மேவுதிரு மார்பழகும் - சேணிலத்தர்
 • 227. மேலுடுத்த ஆடையெலாம் வெஃக வியாக்கிரமத்
  தோலுடுத்த ஒண்மருங்கில் துன்னழகும் - பாலடுத்த
 • 228. கேழ்க்கோல மேவுதிருக் கீளழகும் அக்கீளின்
  கீழ்க்கோ வணத்தின் கிளரழகும் - கீட்கோலம்
 • 229. ஒட்டிநின்ற மெய்யன்பர் உள்ள மெலாஞ்சேர்த்துக்
  கட்டிநின்ற வீரக் கழலழகும் - எட்டிரண்டும்
 • 230. சித்திக்கும் யோகியர்தம் சிந்தைதனில் தேன்போன்று
  தித்திக்கும் சேவடியின் சீரழகும் - சத்தித்து
 • 231. மல்வைத்த மாமறையும் மாலயனும் காண்பரிய
  செல்வத் திருவடியின் சீரழகும் - சொல்வைத்த
 • 232. செம்மை மணிமலையைச் சேர்ந்த - மரகதம்போல்
  அம்மையொரு பால்வாழ்ந் தருளழகும் - அம்மமிகச்
 • 233. சீர்த்திநிகழ் செம்பவளச் செம்மே னியினழகும்
  பார்த்திருந்தால் நம்முட் பசிபோங்காண் - தீர்த்தருளம்
 • 234. கொண்டிருந்தான் பொன்மேனிக் கோலமதை நாம்தினமுங்
  கண்டிருந்தால் அல்லலெலாம் கட்டறுங்காண் - தொண்டடைந்து
 • 235. பாட்டால் அவன்புகழைப் பாடுகின்றோர் பக்கநின்று
  கேட்டால் வினைகள்விடை கேட்கும்காண் - நீட்டாமல்
 • 236. ஒன்னார் புரம்பொடித்த உத்தமனே என்றொருகால்
  சொன்னா லுலகத் துயரறுங்காண் - எந்நாளும்
 • 237. பன்னுமுள்ளத் துள்ளாம் பரசிவமே என்றொருகால்
  உன்னுமுன்னம் தீமையெலாம் ஓடிடுங்காண் - அன்னவன்றன்
 • 238. ஆட்டியல்காற் பூமாட் டடையென்றால் அந்தோமுன்
  நீட்டியகால் பின்வாங்கி நிற்கின்றாய் - ஊட்டுமவன்
 • 239. மாற்கடவு ளாமோர் மகவலறக் கண்டுதிருப்
  பாற்கடலை யீந்தவருட் பான்மைதனை - நூற்கடலின்
 • 240. மத்தியில்நீ கேட்டும் வணங்குகிலாய் அன்படையப்
  புத்தியுளோர்க் கீதொன்றும் போதாதோ - முத்திநெறி
 • 241. மாணா அரக்கன் மலைக்கீழ் இருந்தேத்த
  வாணாள்91 வழங்கியதோர் வண்மைதனை - நாணாளும்
 • 242. நண்ணி உரைத்தும் நயந்திலைநீ அன்புகொளப்
  புண்ணியருக் கீதொன்றும் போதாதோ - புண்ணியராம்
 • 243. சுந்தரர்க்குக் கச்சூரில் தோழமையைத் தான்தெரிக்க
  வந்திரப்புச் சோறளித்த வண்மைதனை - முந்தகத்தில்
 • 244. பேதமறக் கேட்டும் பிறழ்ந்தனையே அன்படையப்
  போதமுளோர்க் கீதொன்றும் போதாதோ - போதவும்நெய்
 • 245. அங்கோர் எலிதான் அருந்தவகல் தூண்டவதைச்
  செங்கோலன் ஆக்கியவச் சீர்த்திதனை - இங்கோதச்
 • 246. சந்ததம்நீ கேட்டுமவன் தாள்நினையாய் அன்படையப்
  புந்தியுளோர்க் கீதொன்றும் போதாதோ - முந்தவரும்
 • 247. நற்றுணையென் றேத்துமந்த நாவரசர்க் கன்றுகடற்
  கற்றுணை92யோர் தெப்பமெனக் காட்டியதை - இற்றெனநீ
 • 248. மாவுலகில் கேட்டும் வணங்குகிலாய் அன்படையப்
  பூவுலகர்க் கீதொன்றும் போதாதோ - தாவுநுதல்
 • 249. கண்சுமந்தான் அன்பன் கலங்கா வகைவைகை
  மண்சுமந்தான் என்றுரைக்கும் வாய்மைதனைப் - பண்புடையோர்
 • 250. மாணவுரைப் பக்கேட்டும் வாய்ந்தேத்தாய் மெய்யன்பு
  பூணவென்றால் ஈதொன்றும் போதாதோ - நீணரகத்
 • 251. தீங்குறுமா பாதகத்தைத் தீர்த்தோர் மறையவனைப்
  பாங்கடையச் செய்தஅருட் பண்பதனை - ஈங்குலகர்
 • 252. துங்கம் உறஉரைத்துஞ் சூழ்கின் றிலையன்பு
  பொங்கவென்றால் ஈதொன்றும் போதாதோ - தங்கியஇப்
 • 253. பாரறியாத் தாயாகிப் பன்றிக் குருளைகட்கு
  ஊரறிய நன்முலைப்பால் ஊட்டியதைச் - சீரறிவோர்
 • 254. சொல்லிநின்றார் கேட்டும் துதிக்கின் றிலையன்பு
  புல்லஎன்றால் ஈதொன்றும் போதாதோ - நல்லதிருப்
 • 255. பாத மலர்வருந்தப் பாணன் தனக்காளாய்க்
  கோதில்விற கேற்றுவிலை கூறியதை - நீதியுளோர்
 • 256. சாற்றிநின்றார் கேட்டுமவன் தாள்நினையாய் மெய்யன்பில்
  போற்றவென்றால் ஈதொன்றும் போதாதோ - போற்றுகின்ற
 • 257. ஆடும் கரியும் அணிலும் குரங்குமன்பு
  தேடுஞ் சிலம்பியொடு சிற்றெறும்பும் - நீடுகின்ற
 • 258. பாம்பும் சிவார்ச்சனைதான் பண்ணியதென் றால்பூசை
  ஓம்புவதற் கியார்தா முவவாதார் - சோம்புறுநீ
 • 259. வன்பென்ப தெல்லாம் மறுத்தவன்தாள் பூசிக்கும்
  அன்பென்பதி யாதோ அறியாயே - அன்புடனே
 • 260. செஞ்சடைகொள் நம்பெருமான் சீர்கேட் டிரையருந்தா
  தஞ்சடக்கி யோகம் அமர்ந்துலகின் - வஞ்சமற
 • 261. நாரையே முத்தியின்பம் நாடியதென் றால்மற்றை
  யாரையே நாடாதார் என்றுரைப்பேன் - ஈரமிலாய்
 • 262. நீயோ சிறிதும் நினைந்திலைஅவ் வின்பமென்னை
  யேயோநின் தன்மை இருந்தவிதம் - ஓயாத
 • 263. அன்புடையார் யாரினும்பேர் அன்புடையான் நம்பெருமான்
  நின்புடையான் நித்தம் நிகழ்த்துகின்றேன் - உன்புடையோர்
 • 264. அன்பவன்மேல் கொண்ட தறியேன் புறச்சமயத்
  தின்புடையா ரேனும் இணங்குவரே - அன்புடனே
 • 265. தாவென்றால் நல்லருள்இந் தாவென்பான் நம்பெருமான்
  ஆஉன்பால் ஓதி அலுக்கின்றேன் - நீவன்பால்
 • 266. நின்றாய் அலதவனை நேர்ந்துநினை யாய்பித்தர்
  என்றாலும் என்சொற் கிணங்குவரே - குன்றாது
 • 267. பித்தா எனினும் பிறப்பறுப்பான் நம்முடையான்
  அத்தோ93உனக்கீ தறைகின்றேன் - சற்றேனும்
 • 268. கேள்வியிலார் போலதனைக் கேளாய் கெடுகின்றாய்
  வேள்வியிலார் கூட்டம் விழைகின்றாய் - வேள்வியென்ற
 • 269. வேலைவருங் காலொளித்து மேவுகின்றாய் நின்தலைக்கங்
  கோலைவருங் காலிங் கொளிப்பாயே - மாலையுறும்
 • 270. இப்பார் வெறும்பூ இதுநயவேல் என்றுனக்குச்
  செப்பா முனம்விரைந்து செல்கின்றாய் - அப்பாழில்
 • 271. செல்லாதே சைவநெறி செல்லென்றால் என்னுடனும்
  சொல்லாது போய்மயக்கம் தோய்கின்றாய் - பொல்லாத
 • 272. அஞ்ச94ருந்தென் றாலமுதி னார்கின்றாய் விட்டிடென்றால்
  நஞ்சருந்தென் றாற்போல் நலிகின்றாய் - வஞ்சகத்தில்
 • 273. ஓடுகின்றாய் மீளாமல் உன்னிச்சை யின்வழியே
  ஆடுகின்றாய் மற்றங் கயர்கின்றாய் - நீடுலகைச்
 • 274. சூழ்கின்றாய் வேறொன்றில் சுற்றுகின்றாய் மற்றொன்றில்
  வீழ்கின்றாய் மேலொன்றில் மீள்கின்றாய் - தாழ்வொன்றே
 • 275. ஈகின்றாய் வன்னெறியில் என்னை வலதழிக்கப்
  போகின்றாய் மீட்டும் புகுகின்றாய் - யோகின்றி
 • 276. ஒன்றைமறைக் கின்றாய்மற் றொன்றைநினைக் கின்றாயென்
  நன்றைமறைக் கின்றாய் நலிகின்றாய் - வென்றிபெறும்
 • 277. சேவிற் பரமன்தாள் சேரென்றால் மற்றொருசார்
  மேவிப் பலவாய் விரிகின்றாய் - பாவித்துக்
 • 278. குன்றும் உனக்கனந்தம் கோடிதெண்ட னிட்டாலும்
  ஒன்றும் இரங்காய் உழல்கின்றாய் - நன்றுருகாக்
 • 279. கல்லென்பேன் உன்னைக் கரணம் கலந்தறியாக்
  கல்லென்றால் என்சொல் கடவாதே - புல்லநினை
 • 280. வல்லிரும்பென் பேன்அந்த வல்லிரும்பேல் கூடத்தில்
  கொல்லன்குறிப் பைவிட்டுக் கோணாதே - அல்லலெலாம்
 • 281. கூட்டுகின்ற வன்மைக் குரங்கென்பேன் அக்குரங்கேல்
  ஆட்டுகின்றோன் சொல்வழிவிட் டாடாதே - நீட்டுலகர்
 • 282. ஏசுகின்ற பேயென்பேன் எப்பேயும் அஞ்செழுத்தைப்
  பேசுகின்றோர் தம்மைப் பிடியாதே - கூசுகிற்பக்
 • 283. கண்டோரைக் கவ்வுங் கடுஞ்சுணங்கன் என்பனது
  கொண்டோரைக் கண்டால் குலையாதே - அண்டார்க்கும்
 • 284. பூவில் அடங்காப் புலியென்பேன் எப்புலியும்
  மேவில் வயப்பட்டால் எதிராதே - நோவியற்றி
 • 285. வீறுகின்ற மும்மதமால் வெற்பென்பேன் ஆங்கதுவும்
  ஏறுகின்றோன்95 சொல்வழிவிட் டேறாதே - சீறுகின்ற
 • 286. வென்னடைசேர்96 மற்றை விலங்கென்பேன் எவ்விலங்கும்
  மன்னவன்சேர் நாட்டில் வழங்காதே - நின்னையினி
 • 287. என்னென்பேன் என்மொழியை ஏற்றனையேல் மாற்றுயர்ந்த
  பொன்னென்பேன் என்வழியில் போந்திலையே - கொன்னுறநீ
 • 288. போம்வழியும் பொய்நீ புரிவதுவும் பொய்அதனால்
  ஆம்விளைவும் பொய்நின் னறிவும்பொய் - தோம்விளைக்கும்
 • 289. நின்னுடலும் பொய்யிங்கு நின்தவமும் பொய்நிலையா
  நின்னிலையும் பொய்யன்றி நீயும்பொய் - என்னிலிவண்
 • 290. ஏதும் உணர்ந்திலையே இம்மாய வாழ்க்கையெனும்
  வாதிலிழுத் தென்னை மயக்கினையே - தீதுறுநீ
 • 291. வன்னேர் விடங்காணின் வன்பெயரின் முன்பொருகீற்
  றென்னே அறியாமல் இட்டழைத்தேன் - கொன்னேநீ
 • 292. நோவ தொழியா நொறிற்98 காம வெப்பினிடை
  ஆவ தறியா தழுந்தினையே - மேவுமதில்
 • 293. உள்ளெரிய மேலாம் உணர்வும் கருகவுடல்
  நள்ளெரிய நட்பின் நலம்வெதும்ப - விள்வதின்றி
 • 294. வாடிப் பிலஞ்சென்று வான்சென் றொளித்தாலும்
  தேடிச் சுடுங்கொடிய தீக்கண்டாய் - ஓடிஅங்கு
 • 295. பேர்ந்தால் அலது பெருங்காமத் தீநின்னைச்
  சேர்ந்தா ரையுஞ்சுடும்செந் தீக்கண்டாய் - சார்ந்தாங்கு
 • 296. சந்தீ யெனவருவார் தம்மைச் சுடுங்காமஞ்
  செந்தீ யையுஞ் சுடுமோர் தீக்கண்டாய் - வந்தீங்கு
 • 297. மண்ணில் தனைக்காணா வண்ணம் நினைத்தாலும்
  நண்ணித் தலைக்கேறு நஞ்சங்காண் - எண்ணற்ற
 • 298. போருறுமுட் காமப் புதுமயக்கம் நின்னுடைய
  பேரறிவைக் கொள்ளைகொளும் பித்தங்காண் - சோரறிவில்
 • 299. கள்ளடைக்கும் காமக் கடுமயக்கம் மெய்ந்நெறிக்கோர்
  முள்ளடைக்கும் பொல்லா முரண்கண்டாய் - அள்ளலுற
 • 300. ஏதமெலாம் தன்னுள் இடுங்காமம் பாதகத்தின்
  பேதமெலாம் ஒன்றிப் பிறப்பிடங்காண் - ஆதலினால்
 • 301. வெம்மால் மடந்தையரை மேவவொணா தாங்கவர்கள்
  தம்மாசை இன்னும் தவிர்ந்திலையே - இம்மாய
 • 302. மன்ற வணங்கினர்செவ் வாய்மடவார் பேதையர்கள்
  என்றகொடுஞ் சொற்பொருளை எண்ணிலையே - தொன்றுலகில்
 • 303. பெண்ணென் றுரைப்பிற் பிறப்பேழும் ஆந்துயரம்
  எண்ணென்ற நல்லோர்சொல் எண்ணிலையே - பெண்ணிங்கு
 • 304. மாமாத் திரையின் வருத்தனமென் றெண்ணினைஅந்
  நாமார்த்தம் ஆசையென நாடிலையே - யாமார்த்தம்
 • 305. மந்திரத்தும் பூசை மரபினுமற் றெவ்விதமாம்
  தந்திரத்தும் சாயாச் சழக்கன்றோ - மந்திரத்தில்
 • 306. பேய்பிடித்தால் தீர்ந்திடுமிப் பெண்பேய் விடாதேசெந்
  நாய்பிடித்தால் போலுமென்று நாடிலையே - ஆய்விலுன்றன்
 • 307. ஏழைமைஎன் னென்பேன் இவர்மயக்கம் வல்நரகின்
  தோழைமையென் றந்தோ துணிந்திலையே - ஊழமைந்த
 • 308. காரிருளில் செல்லக் கலங்குகின்றாய் மாதர்சூழல்
  பேரிருளில் செல்வதனைப் பேர்த்திலையே - பாரிடையோர்
 • 309. எண்வாள் எனிலஞ்சி ஏகுகின்றாய் ஏந்திழையார்
  கண்வாள் அறுப்பக் கனிந்தனையே - மண்வாழும்
 • 310. ஓரானை யைக்கண்டால் ஓடுகின்றாய் மாதர்முலை
  ஈரானை யைக்கண் டிசைந்தனையே - சீரான
 • 311. வெற்பென்றால் ஏற விரைந்தறியாய் மாதர்முலை
  வெற்பென்றால் ஏற விரைந்தனையே - பொற்பொன்றும்
 • 312. சிங்கமென்றால் வாடித் தியங்குகின்றாய் மாதரிடைச்
  சிங்கமெனில் காணத் திரும்பினையே - இங்குசிறு
 • 313. பாம்பென்றால் ஓடிப் பதுங்குகின்றாய் மாதரல்குல்
  பாம்பென்றால் சற்றும் பயந்திலையே - ஆம்பண்டைக்
 • 314. கீழ்க்கடலில் ஆடென்றால் கேட்கிலைநீ மாதரல்குல்
  பாழ்க்கடலில் கேளாது பாய்ந்தனையே - கீழ்க்கதுவும்
 • 315. கல்லென்றால் பின்னிடுவாய் காரிகையார் காற்சிலம்பு
  கல்லென்றால் மேலெழும்பக் கற்றனையே - அல்அளகம்
 • 316. மையோ கருமென் மணலோஎன் பாய்மாறி
  ஐயோ நரைப்ப தறிந்திலையோ - பொய்யோதி
 • 317. ஒண்பிறையே ஒண்ணுதலென் றுன்னுகின்றாய் உள்ளெலும்பாம்
  வெண்பிறையன் றேயதனை விண்டிலையே - கண்புருவம்
 • 318. வில்லென்றாய் வெண்மயிராய் மேவி உதிர்ந்திடுங்கால்
  சொல்லென்றால் சொல்லத் துணியாயே - வல்லம்பில்
 • 319. கட்கு வளைஎன்றாய்க் கண்­ர் உலர்ந்துமிக
  உட்குழியும் போதில் உரைப்பாயே - கட்குலவு
 • 320. மெய்க்குமிழே நாசியென வெஃகினையால் வெண்மலத்தால்
  உய்க்குமிழுஞ் சீந்த லுளதேயோ - எய்த்தலிலா
 • 321. வள்ளையென்றாய் வார்காது வள்ளைதனக் குட்புழையோ
  டுள்ளுநரம் பின்புனைவும் உண்டேயோ - வெள்ளைநகை
 • 322. முல்லையென்றாய் முல்லை முறித்தொருகோல் கொண்டுநிதம்
  ஒல்லை அழுக்கெடுப்ப துண்டேயோ - நல்லதொரு
 • 323. கொவ்வை யெனஇதழைக் கொள்கின்றாய் மேல்குழம்பும்
  செவ்வை இரத்தமெனத் தேர்ந்திலையே - செவ்வியகண்
 • 324. ணாடி யெனக்கவுட்கே ஆசைவைத்தாய் மேல்செழுந்தோல்
  வாடியக்கால் என்னுரைக்க மாட்டுவையே - கூடியதோர்
 • 325. அந்த மதிமுகமென் றாடுகின்றாய் ஏழ்துளைகள்
  எந்தமதிக் குண்டதனை எண்ணிலையே - நந்தெனவே
 • 326. கண்டமட்டும் கூறினைஅக் கண்டமட்டும் அன்றியுடல்
  கொண்டமட்டும் மற்றதன்மெய்க் கூறன்றோ - விண்டவற்றைத்
 • 327. தோளென் றுரைத்துத் துடிக்கின்றாய் அவ்வேய்க்கு
  மூளொன்று வெள்ளெலும்பின் மூட்டுண்டே - நாளொன்றும்
 • 328. செங்காந்தள் அங்கையெனச் செப்புகின்றாய் அம்மலர்க்குப்
  பொங்காப் பலவிரலின் பூட்டுண்டே - மங்காத
 • 329. செவ்விளநீர் கொங்கையெனச் செப்பினைவல் ஊன்றடிப்பிங்
  கெவ்விளநீர்க் குண்டதனை எண்ணிலையே - செவ்வைபெறும்
 • 330. செப்பென் றனைமுலையைச் சீசீ சிலந்தி100யது
  துப்பென் றவர்க்கியாது சொல்லுதியே - வப்பிறுகச்10
 • 331. சூழ்ந்தமுலை மொட்டென்றே துள்ளுகின்றாய் கீழ்த்துவண்டு
  வீழ்ந்தமுலைக் கென்ன விளம்புதியே - தாழ்ந்தஅவை
 • 332. மண்கட்டும் பந்தெனவே வாழ்ந்தாய் முதிர்ந்துடையாப்
  புண்கட்டி என்பவர்வாய்ப் பொத்துவையே102 - திண்கட்டும்
 • 333. அந்நீர்க் குரும்பை அவையென்றாய் மேலெழும்பும்
  செந்நீர்ப் புடைப்பென்பார் தேர்ந்திலையே - அந்நீரார்
 • 334. கண்­ர் தரும்பருவாய்க் கட்டுரைப்பார் சான்றாக
  வெண்­ர் வரல்கண்டும் வெட்கிலையே - தண்­ர்மைச்
 • 335. சாடியென்பாய் நீஅயலோர் தாதுக் கடத்திடுமேன்
  மூடியென்பார் மற்றவர்வாய் மூடுதியோ - மேடதனை10
 • 336. ஆலிலையே என்பாய் அடர்குடரோ டீருளொடும்
  தோலிலையே ஆலிலைக்கென் சொல்லுதியே - நு‘லிடைதான்
 • 337. உண்டோ இலையோஎன் றுட்புகழ்வாய் கைதொட்டுக்
  கண்டோர்பூட்105 டுண்டென்பார் கண்டிலையே - விண்டோங்கும்
 • 338. ஆழ்ங்கடலென் பாய்மடவார் அல்குலினைச் சிற்சிலர்கள்
  பாழ்ங்கிணறென் பாரதனைப் பார்த்திலையே - தாழ்ங்கொடிஞ்சித்
 • 339. தேராழி என்பாயச் சீக்குழியை அன்றுசிறு
  நீராழி யென்பவர்க்கென் நேருதியே106 - ஆராப்புன்
 • 340. நீர்வீழியை ஆசை நிலையென்றாய் வன்மலம்தான்
  சோர்வழியை என்னென்று சொல்லுதியே - சார்முடைதான்
 • 341. ஆறாச் சிலைநீர்கான் ஆறாய் ஒழுக்கிடவும்
  வீறாப்புண் என்று விடுத்திலையே - ஊறாக்கி
 • 342. மூலை எறும்புடன்ஈ மொய்ப்பதஞ்சி மற்றதன்மேல்
  சீலையிடக் கண்டும் தெரிந்திலையே - மேலையுறு
 • 343. மேநரகம் என்றால் விதிர்ப்புறுநீ மாதரல்குல்
  கோநரகம் என்றால் குலைந்திலையே - ஊனமிதைக்
 • 344. கண்டால் நமதாசை கைவிடுவார் என்றதனைத்
  தண்டா தொளித்திடவும் சார்ந்தனையே - அண்டாது
 • 345. போதவிடா யாகிப் புலம்புகின்றாய் மற்றதன்பால்
  மாதவிடாய் உண்டால் மதித்திலையே - மாதரவர்
 • 346. தங்குறங்கை மெல்லரம்பைத் தண்டென்றாய் தண்டூன்றி
  வெங்குரங்கின் மேவுங்கால் விள்ளுதியே - நன்கிலவாய்
 • 347. ஏய்ந்த முழந்தாளைவரால் என்றாய் புலாற்சிறிதே
  வாய்ந்து வராற்றோற்கு மதித்திலையே - சேந்தவடி
 • 348. தண்டா மரையென்றாய் தன்மை விளர்ப்படைந்தால்
  வெண்டா மரையென்று மேவுதியோ - வண்டாரா
 • 349. மேனாட்டுஞ் சண்பகமே மேனியென்றாய் தீயிடுங்கால்
  தீநாற்றம் சண்பகத்தில் தேர்ந்தனையோ - வானாட்டும்
 • 350. மின்றேர் வடிவென்றாய் மேல்நீ உரைத்தவுளீ
  தொன்றே ஒருபுடையாய் ஒத்ததுகாண்107 - ஒன்றாச்சொல்
 • 351. வேள்வா கனமென்றாய் வெய்யநமன் விட்டிடுந்தூ
  தாள்வா கனமென்றால் ஆகாதோ - வேளானோன்
 • 352. காகளமாய்108 இன்குரலைக் கட்டுரைத்தாய் காலனென்போன்
  காகளமென் பார்க்கென் கழறுதியே - நாகளவும்
 • 353. சாயைமயில் என்றே தருக்குகின்றாய் சார்பிரம
  சாயை109யஃ தென்பார்க்கென் சாற்றுதியே - சேயமலர்
 • 354. அன்ன நடைஎன்பாய் அஃதன் றருந்துகின்ற
  அன்னநடை என்பார்க்கென் ஆற்றுதியே - அன்னவரை
 • 355. ஓரோ வியமென்பாய் ஓவியமேல் ஆங்கெழுபத்
  தீரா யிரநாடி யாண்டுடைத்தே - பாரார்ந்த
 • 356. முன்னுமலர்க் கொம்பென்பாய் மூன்றொடரைக் கோடியெனத்
  துன்னு முரோமத் துவாரமுண்டே - இன்னமுதால்
 • 357. செய்தவடி வென்பாயச் செய்கைமெய்யேல் நீயவர்கள்
  வைதிடினும் மற்றதனை வையாயே - பொய்தவிராய்
 • 358. ஒள்ளிழையார் தம்முருவோர் உண்கரும்பென் றாய்சிறிது
  கிள்ளியெடுத் தால்இரத்தங் கீழ்வருமே - கொள்ளுமவர்
 • 359. ஈடில்பெயர் நல்லார் எனநயந்தாய் நாய்ப்பெயர்தான்
  கேடில்பெருஞ் சூரனென்பர் கேட்டிலையோ - நாடிலவர்
 • 360. மெல்லியலார் என்பாய் மிகுகருப்ப வேதனையை
  வல்லியலார் யார்பொறுக்க வல்லார்காண் - வில்லியல்பூண்
 • 361. வேய்ந்தால் அவர்மேல் விழுகின்றாய் வெந்தீயில்
  பாய்ந்தாலும் அங்கோர் பலனுண்டே - வேய்ந்தாங்கு
 • 362. சென்றால் அவர்பின்னர்ச் செல்கின்றாய் வெம்புலிப்பின்
  சென்றாலும் அங்கோர் திறனுண்டே - சென்றாங்கு
 • 363. நின்றால் அவர்பின்னர் நிற்கின்றாய் கண்மூடி
  நின்றாலும் அங்கோர் நிலையுண்டே - ஒன்றாது
 • 364. கண்டால் அவருடம்பைக் கட்டுகின்றாய்110கல்லணைத்துக்
  கொண்டாலும் அங்கோர் குணமுண்டே - பெண்டானார்
 • 365. வைதாலும் தொண்டு வலித்தாய் பிணத்தொண்டு
  செய்தாலும் அங்கோர் சிறப்புளதே - கைதாவி
 • 366. மெய்த்தாவும் செந்தோல் மினுக்கால் மயங்கினைநீ
  செத்தாலும் அங்கோர் சிறப்புளதே - வைத்தாடும்
 • 367. மஞ்சள் மினுக்கால் மயங்கினைநீ மற்றொழிந்து
  துஞ்சுகினும் அங்கோர் சுகமுளதே - வஞ்சியரைப்
 • 368. பார்த்தாடி ஓடிப் படர்கின்றாய் வெந்நரகைப்
  பார்த்தாலும் அங்கோர் பலனுண்டே - சேர்த்தார்கைத்
 • 369. தொட்டால் களித்துச் சுகிக்கின்றாய் வன்பூதம்
  தொட்டாலும் அங்கோர் துணையுண்டே - நட்டாலும்
 • 370. தெவ்வின்மட வாரைத் திளைக்கின்றாய் தீவிடத்தை
  வவ்வுகினும் அங்கோர் மதியுண்டே - செவ்விதழ்நீர்
 • 371. உண்டால் மகிழ்வாய்நீ ஒண்சிறுவர் தம்சிறுநீர்
  உண்டாலும் அங்கோ ருரனுண்டே - கண்டாகக்
 • 372. கவ்வுகின்றாய் அவ்விதழைக் கார்மதுகம் வேம்பிவற்றைக்
  கவ்வுகினும் அங்கோர் கதியுண்டே - அவ்விளையர்
 • 373. மென்றீயும் மிச்சில் விழைகின்றாய் நீவெறும்வாய்
  மென்றாலும் அங்கோர் விளைவுண்டே - முன்றானை
 • 374. பட்டால் மகிழ்வு பதிந்தாய் பதைக்கவம்பு
  பட்டாலும் அங்கோர் பலனுண்டே - கிட்டாமெய்த்
 • 375. தீண்டிடிலுள் ளோங்கிச் சிரிக்கின்றாய் செந்தேள்முன்
  தீண்டிடினும் அங்கோர் திறனுண்டே - வேண்டியவர்
 • 376. வாய்க்கிடயா தானுமொன்று வாங்குகின்றாய் மற்றதையோர்
  நாய்க்கிடினும் அங்கோர் நலனுண்டே - தாக்கவர்க்காய்த்
 • 377. தேட்டாண்மை செய்வாயத் தேட்டாண்மை யைத்தெருவில்
  போட்டாலும் அங்கோர் புகழுண்டே - வாட்டாரைக்
 • 378. கொண்டா ருடனுணவு கொள்கின்றாய் குக்கலுடன்
  உண்டாலும் அங்கோர் உறவுண்டே - மிண்டாகும்
 • 379. இங்கிவர்வாய்ப் பாகிலையை ஏற்கின்றாய் புன்மலத்தை
  நுங்கினுமங் கோர்நல் நொறிலுண்டே111 - மங்கையர்தம்
 • 380. ஏத்தா மனைகாத் திருக்கின்றாய் ஈமமது
  காத்தாலும் அங்கோர் கனமுண்டே - பூத்தாழ்வோர்
 • 381. காட்டாக் குரல்கேட்பாய் கர்த்தபத்தின் பாழ்ங்குரலைக்
  கேட்டாலும் அங்கோர் கிளருண்டே - கோட்டாவி
 • 382. ஆழ்ந்தா ருடன்வாழ ஆதரித்தாய் ஆழ்ங்கடலில்
  வீழ்ந்தாலும் அங்கோர் விரகுண்டே - வீழ்ந்தாருள்
 • 383. வீட்டால் முலையுமெதிர் வீட்டால் முகமுமுறக்
  காட்டாநின் றார்கண்டும் காய்ந்திலையே - கூட்டாட்குச்
 • 384. செய்கை யிடும்படிதன் சீமான் தனதுபணப்
  பைகையிடல் கண்டும் பயந்திலையே - சைகையது
 • 385. கையால் ஒருசிலர்க்கும் கண்ணால் ஒருசிலர்க்கும்
  செய்யா மயக்குகின்றார் தேர்ந்திலையே - எய்யாமல்
 • 386. ஈறிகந்த இவ்வகையாய் இம்மடவார் செய்கையெலாம்
  கூறுவனேல் அம்ம குடர்குழம்பும் - கூறுமிவர்
 • 387. வாயொருபால் பேச மனமொருபால் செல்லவுடல்
  ஆயொருபால் செய்ய அழிவார்காண் - ஆயஇவர்
 • 388. நன்றறியார் தீதே நயப்பார் சிவதலத்தில்
  சென்றறியார் பேய்க்கே சிறப்பெடுப்பார் - இன்றிவரை
 • 389. வஞ்சமென்கோ வெவ்வினையாம் வல்லியமென் கோபவத்தின்
  புஞ்சமென்கோ மாநரக பூமியென்கோ - அஞ்சுறுமீர்
 • 390. வாளென்கோ வாய்க்கடங்கா மாயமென்கோ மண்முடிவு
  நாளென்கோ வெய்ய நமனென்கோ - கோளென்கோ
 • 391. சாலமென்கோ வானிந்த்ர சாலமென்கோ வீறால
  காலமென்கோ நின்பொல்லாக் காலமென்கோ - ஞாலமதில்
 • 392. பெண்என்றால் யோகப் பெரியோர் நடுங்குவரேல்
  மண்நின்றார் யார்நடுங்க மாட்டார்காண் - பெண்என்றால்
 • 393. பேயும் இரங்குமென்பார் பேய்ஒன்றோ தாம்பயந்த
  சேயும் இரங்குமவர் தீமைக்கே - ஆயுஞ்செம்
 • 394. பொன்னால் துகிலால் புனையா விடிலவர்மெய்
  என்னாகும் மற்றிதைநீ எண்ணிலையே - இன்னாமைக்
 • 395. கொத்தென்ற அம்மடவார் கூட்டம் எழுமைக்கும்
  வித்தென் றறிந்துமதை விட்டிலையே - தொத்தென்று
 • 396. பாச வினைக்குட் படுத்துறும்அப் பாவையர்மேல்
  ஆசையுனக் கெவ்வா றடைந்ததுவே - நேசமிலாய்
 • 397. நின்னாசை என்னென்பேன் நெய்வீழ் நெருப்பெனவே
  பொன்னாசை மேன்மேலும் பொங்கினையே - பொன்னாசை
 • 398. வைத்திழந்து வீணே வயிறெரிந்து மண்ணுலகில்
  எத்தனைபேர் நின்கண் எதிர்நின்றார் - தத்துகின்ற
 • 399. பொன்னுடையார் துன்பப் புணரியொன்றே அல்லதுமற்
  றென்னுடையார் கண்டிங் கிருந்தனையே - பொன்னிருந்தால்
 • 400. ஆற்றன்மிகு தாயுமறி யாவகையால் வைத்திடவோர்
  ஏற்றவிடம் வேண்டுமதற் கென்செய்வாய் - ஏற்றவிடம்
 • 401. வாய்த்தாலும் அங்கதனை வைத்தவிடம் காட்டாமல்
  ஏய்த்தால் சிவசிவமற் றென்செய்வாய் - ஏய்க்காது
 • 402. நின்றாலும் பின்னதுதான் நீடும் கரியான
  தென்றால் அரகரமற் றென்செய்வாய் - நன்றாக
 • 403. ஒன்றொருசார் நில்லென்றால் ஓடுகின்ற நீஅதனை
  என்றும் புரப்பதனுக் கென்செய்வாய் - வென்றியொடு
 • 404. பேர்த்துப் புரட்டிப் பெருஞ்சினத்தால் மாற்றலர்கள்
  ஈர்த்துப் பறிக்கிலதற் கென்செய்வாய் - பேர்த்தெடுக்கக்
 • 405. கைபுகுத்தும் காலுட் கருங்குளவி செங்குளவி
  எய்புகுத்தக் கொட்டிடின்மற் றென்செய்வாய் - பொய்புகுத்தும்
 • 406. பொன்காவல் பூதமது போயெடுக்கும் போதுமறித்
  தென்காவல் என்றால்மற் றென்செய்வாய் - பொன்காவல்
 • 407. வீறுங்கால் ஆணவமாம் வெங்கூளி நின்தலைமேல்
  ஏறுங்கால் மற்றதனுக் கென்செய்வாய் - மாறும்சீர்
 • 408. உன்நேயம் வேண்டி உலோபம் எனும்குறும்பன்
  இன்னே வருவனதற் கென்செய்வாய் - முன்னேதும்
 • 409. இல்லா நமக்குண்டோ இல்லையோ என்னுநலம்
  எல்லாம் அழியுமதற் கென்செய்வாய் - நில்லாமல்
 • 410. ஆய்ந்தோர் சிலநாளில் ஆயிரம்பேர் பக்கலது
  பாய்ந்தோடிப் போவதுநீ பார்த்திலையே - ஆய்ந்தோர்சொல்
 • 411. கூத்தாட் டவைசேர் குழாம்விளிந்தாற் போலுமென்ற
  சீர்த்தாட் குறள்மொழியும் தேர்ந்திலையே112- பேர்த்தோடும்
 • 412. நாட்கொல்லி என்றால் நடுங்குகின்றாய் நாளறியா
  ஆட்கொல்லி என்பரிதை ஆய்ந்திலையே - கீழ்க்கொல்லைப்
 • 413. பச்சிலையால் பொன்னைப் படைப்பாரேல் மற்றதன்மேல்
  இச்சையுனக் கெவ்வா றிருந்ததுவே - இச்சையிலார்
 • 414. இட்டமலம் பட்டவிடம் எல்லாம்பொன் னாம்என்றால்
  இட்டமதை விட்டற்113 கிசைந்திலையே - முட்டகற்றப்
 • 415. பொன்னடப்ப தன்றியது போனகமே யாதியவாய்
  என்னடுத்த தொன்றுமிஃ தெண்ணிலையே - இந்நிலத்தில்
 • 416. நீண்மயக்கம் பொன்முன் நிலையாய் உலகியலாம்
  வீண்மயக்கம் என்றதனை விட்டிலையே -நீண்வலயத்
 • 417. திச்செல்வ மின்றி இயலாதேல் சிற்றுயிர்கள்
  எச்செல்வம் கொண்டிங் கிருந்தனவே - வெச்சென்ற
 • 418. மண்ணாசை கொண்டனைநீ மண்ணாளும் மன்னரெலாம்
  மண்ணால் அழிதல் மதித்திலையே - எண்ணாது
 • 419. மண்கொண்டார் மாண்டார்தம் மாய்ந்தவுடல் வைக்கவயல்
  மண்கொண்டார் தம்மிருப்பில் வைத்திலரே - திண்கொண்ட
 • 420. விண்ணேகுங் காலங்கு வேண்டுமென ஈண்டுபிடி
  மண்ணேனுங் கொண்டேக வல்லாரோ - மண்நேயம்
 • 421. என்னதென்றான் முன்னொருவன் என்னதென்றான் பின்னொருவன்
  இன்னதுநீ கேட்டிங் கிருந்திலையோ - மன்னுலகில்
 • 422. கண்காணி யாய்நீயே காணியல்லாய் நீயிருந்த
  மண்காணி என்று மதித்தனையே - கண்காண
 • 423. மண்காணி வேண்டி வருந்துகின்றாய் நீமேலை
  விண்காணி வேண்டல் வியப்பன்றே - எண்காண
 • 424. அந்தரத்தில் நின்றாய்நீ அந்தோ நினைவிடமண்
  அந்தரத்தில் நின்ற தறிந்திலையே - தந்திரத்தில்
 • 425. மண்கொடுப்பேன் என்றுரைக்கில் வைவார் சிறுவர்களும்
  மண்கொடுக்கில் நீதான் மகிழ்ந்தனையே - வண்கொடுக்கும்
 • 426. வீடென்றேன் மற்றதைமண் வீடென்றே நீநினைந்தாய்
  வீடென்ற சொற்பொருளை விண்டிலையே - நாடொன்றும்
 • 427. மண்ணால் மரத்தால் வனைகின்ற வீடனைத்தும்
  கண்ணாரக் கட்டழிதல் கண்டிலையோ - மண்ணான
 • 428. மேல்வீடும் அங்குடைய வேந்தர்களும் மேல்வீட்டப்
  பால்வீடும் பாழாதல் பார்த்திலையோ - மேல்வீட்டில்
 • 429. ஏறுவனே என்பாய் இயமன் கடாமிசைவந்
  தேறுவனேல் உன்னாசை என்னாமோ - கூறிடும்இம்
 • 430. மண்ணளித்த வேதியனும் மண்விருப்பம் கொள்ளானேல்
  எண்ணமுனக் கெவ்வா றிருந்ததுவே - மண்ணிடத்தில்
 • 431. ஆகாத் துரும்பிடத்தும் ஆசைவைத்தாய் - என்னிலுன்றன்
  ஏகாப் பெருங்காமம் என்சொல்கேன் - போகாத
 • 432. பாபக் கடற்கோர் படுகடலாம் பாழ்வெகுளிக்
  கோபக் கடலில் குளித்தனையே - தாபமுறச்
 • 433. செல்லா விடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
  இல்லதனில் தீயதென்ற தெண்ணிலையே114 - மல்லல்பெறத்
 • 434. தன்னைத்தான் காக்கில் சினங்காக்க என்றதனைப்
  பொன்னைப்போல்போற்றிப் புகழ்ந்திலையே115 - துன்னி
 • 435. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போல என்னுந்
  திகழ்வாய் மையும்நீ தெளியாய்116 - இகழ்வாரை
 • 436. எவ்வண்ணம் நம்மை இகழ்வார் அறிவோமென்
  றிவ்வண்ணம் என்னைவெளி யிட்டனையே - தெவ்வென்ன
 • 437. ஓரா வெகுளி யுடையான் தவமடையான்
  தீராயென் பாரதுவும் தேர்ந்திலையே - பேராநின்
 • 438. வெவ்வினைக்கீ டாகஅரன் வெம்மைபுரி வானென்றால்
  இவ்வெகுளி யார்மாட் டிருத்துவதே - செவ்வையிலாய்
 • 439. ஏய்ந்தனையன் போரிடத்தில் இன்னாமை செய்தவரைக்
  காய்ந்தனைமற் றென்னபலன் கண்டனையே - வாய்ந்தறிவோர்
 • 440. எல்லா நலமும் இஃதேயென் றேத்துகின்ற
  கொல்லா நலம்சிறிதுங் கொண்டிலையே - பொல்லாத
 • 441. வன்போ டிருக்கு மதியிலிநீ மன்னுயிர்க்கண்
  அன்போ டிரக்கம் அடைந்திலையே - இன்போங்கு
 • 442. தூய்மையென்ப தெல்லாம் துணையாய் அணைவதுதான்
  வாய்மையென்ப தொன்றே மதித்திலையே - தூய்மையிலாய்
 • 443. மானொருகை ஏந்திநின்ற வள்ளலன்பர் தங்களுளே
  நானொருவன் என்று நடித்தனையே - ஆனமற்றைப்
 • 444. பாதகங்க ளெல்லாம் பழகிப் பழகியதில்
  சாதகஞ்செய் வோரில் தலைநின்றாய் - பாதகத்தில்
 • 445. ஓயா விகார உணர்ச்சியினால் இவ்வுலக
  மாயா விகாரம் மகிழ்ந்தனையே - சாயாது
 • 446. நீஇளமை மெய்யாய் நினைந்தாய் நினைப்பெற்ற
  தாயிளமை எத்தனைநாள் தங்கியதே - ஆயிளமை
 • 447. மெய்கொடுத்த தென்பாய் விருத்தர்கட்கு நின்போல்வார்
  கைகொடுத்துப் போவதனைக் கண்டிலையோ - மெய்கொடுத்த
 • 448. கூனொடும்கைக் கோலூன்றிக் குந்தி நடைதளர்ந்து
  கானடுங்க நிற்பவரைக் கண்டிலையோ - ஊனொடுங்க
 • 449. ஐயநட வென்றே அரும்புதல்வர் முன்செலப்பின்
  பைய நடப்பவரைப் பார்த்திலையோ - வெய்யநமன்
 • 450. நாடழைக்கச் சேனநரி நாயழைக்க நாறுசுடு
  காடழைக்க மூத்துநின்றார் கண்டிலையோ - பீடடைந்த
 • 451. மெய்யுலர்ந்து நீரின் விழியுலர்ந்து வாயுலர்ந்து
  கையுலர்ந்து நிற்பவரைக் கண்டிலையோ - மெய்யுலர்ந்தும்
 • 452. சாகான் கிழவன் தளர்கின்றான் என்றிவண்நீ
  ஓகாளம் செய்வதனை ஓர்ந்திலையோ - ஆகாத
 • 453. கண்டமிது பொல்லாக் கடுநோய் எனுங்குமர
  கண்டமிஃ தென்பவரைக் கண்டிலையோ - கொண்டவுடல்
 • 454. குட்டமுறக் கைகால் குறுக்குமிது பொல்லாத
  குட்டமென நோவார் குறித்திலையோ - துட்டவினை
 • 455. மாலையினும் காலையினும் மத்தியினும் குத்துமிது
  சூலையென நோவாரைச் சூழ்ந்திலையோ - சாலவுமித்
 • 456. தேக மதுநலியச் செய்யுங்காண் உய்வரிதாம்
  மேகமிஃ தென்பாரை மேவிலையோ - தாகமுறச்
 • 457. சித்தநோய் செய்கின்ற சீதநோய் வாதமொடு
  பித்தநோய் கொண்டவர்பால் பேர்ந்திலையோ - மெத்தரிய
 • 458. கைப்பிணியும் காற்பிணியும் கட்பிணியோ டெண்ணரிய
  மெய்ப்பிணியும் கொண்டவரை விண்டிலையோ - எய்ப்புடைய
 • 459. முட்டூறும் கைகால் முடங்கூன் முதலாய
  எட்டூறுங் கொண்டவரை எண்ணிலையோ - தட்டூறிங்
 • 460. கெண்ணற்ற துண்டேல் இளமை ஒருபொருளாய்
  எண்ணப் படுமோவென் றெண்ணிலையோ - எண்ணத்தில்
 • 461. பொய்யென் றறவோர் புலம்புறவும் இவ்வுடம்பை
  மெய்யென்று பொய்ம்மயக்கம் மேவினையே - கைநின்று
 • 462. கூகா எனமடவார் கூடி அழல்கண்டும்
  நீகாதல் வைத்து நிகழ்ந்தனையே - மாகாதல்
 • 463. பெண்டிருந்து மாழ்கப் பிணங்கொண்டு செல்வாரைக்
  கண்டிருந்தும் அந்தோ கலங்கிலையே - பண்டிருந்த
 • 464. ஊரார் பிணத்தின் உடன்சென்று நாம்மீண்டு
  நீராடல் சற்றும் நினைந்திலையே - சீராக
 • 465. இன்றிருந்தார் நாளைக் கிருப்பதுபொய் என்றறவோர்
  நன்றிருந்த வார்த்தையும்நீ நாடிலையே - ஒன்றி
 • 466. உறங்குவது போலுமென்ற ஒண்குறளின் வாய்மை
  மறங்கருதி அந்தோ மறந்தாய்117 - கறங்கின்
 • 467. நெருநல் உளனொருவன் என்னும் நெடுஞ்சொல்
  மருவும் குறட்பா மறந்தாய்118 - தெருவில்
 • 468. இறந்தார் பிறந்தா ரிறந்தா ரெனுஞ்சொல்
  மறந்தாய் மறந்தாய் மறந்தாய் - இறந்தார்
 • 469. பறையோசை அண்டம் படீரென் றொலிக்க
  மறையோசை யன்றே மறந்தாய் - இறையோன்
 • 470. புலனைந்தும்என்றருளும் பொன்மொழியை மாயா
  மலமொன்றி அந்தோ மறந்தாய்119 - நிலனொன்றி
 • 471. விக்குள் எழநீர் விடுமி னெனஅயலோர்
  நெக்குருகல் அந்தோ நினைந்திலையே - மிக்கனலில்
 • 472. நெய்விடல்போல் உற்றவர்கண்ணீர்விட் டழவுயிர்பல்
  மெய்விடலும் கண்டனைநீ விண்டிலையே - செய்வினையின்
 • 473. வாள்கழியச் செங்கதிரோன் வான்கழிய நம்முடைய
  நாள்கழிதற் கந்தோ நடுங்கிலையே - கோள்கழியும்
 • 474. நாழிகையோர் நாளாக நாடினையே நாளைஒரு
  நாழிகையாய் எண்ணி நலிந்திலையே - நாழிகைமுன்
 • 475. நின்றார் இருந்தார் நிலைகுலைய வீழ்ந்துயிர்தான்
  சென்றார் எனக்கேட்டும் தேர்ந்திலையே - பின்றாது
 • 476. தொட்டார் உணவுடனே தும்மினார் அம்மஉயிர்
  விட்டார் எனக்கேட்டும் வெட்கிலையே - தட்டாமல்
 • 477. உண்டார் படுத்தார் உறங்கினார் பேருறக்கம்
  கொண்டார் எனக்கேட்டும் கூசிலையே - வண்தாரார்
 • 478. நேற்று மணம்புரிந்தார் நீறானார் இன்றென்று
  சாற்றுவது கேட்டும் தணந்திலையே - வீற்றுறுதேர்
 • 479. ஊர்ந்தார் தெருவில் உலாப்போந்தார் வானுலகம்
  சேர்ந்தார் எனக்கேட்டும் தேர்ந்திலையே - சேர்ந்தாங்கு
 • 480. என்னே இருந்தார் இருமினார் ஈண்டிறந்தார்
  அன்னே எனக்கேட்டும் ஆய்ந்திலையே - கொன்னே
 • 481. மருவும் கருப்பைக்குள் வாய்ந்தே முதிராக்
  கருவும் பிதிர்ந்துதிரக் கண்டாய் - கருவொன்
 • 482. றொடுதிங்கள் ஐயைந்தில்120 ஒவ்வொன்றில் அந்தோ
  கெடுகின்ற தென்றதுவும் கேட்டாய் - படுமிந்
 • 483. நிலைமுற்ற யோனி நெருக்கில் உயிர்போய்ப்
  பலனற்று வீழ்ந்ததுவும் பார்த்தாய் - பலனுற்றே
 • 484. காவென்று வீழ்ந்தக் கணமே பிணமாகக்
  கோவென் றழுவார் குறித்திலையோ - நோவின்றிப்
 • 485. பாலனென்றே அன்னைமுலைப் பாலருந்தும் காலையிலே
  காலன் உயிர்குடிக்கக் கண்டிலையோ - மேலுவந்து
 • 486. பெற்றார் மகிழ்வெய்தப் பேசிவிளை யாடுங்கால்
  அற்றாவி போவ தறிந்திலையோ - கற்றாயப்
 • 487. பள்ளியிடுங் காலவனைப் பார நமன்வாயில்
  அள்ளியிடுந் தீமை அறிந்திலையோ - பள்ளிவிடும்
 • 488. காளைப் பருவமதில் கண்டார் இரங்கிடஅவ்
  ஆளைச் சமன்கொள்வ தாய்ந்திலையோ - வேளைமண
 • 489. மாப்பிள்ளை ஆகி மணமுடிக்கும் அன்றவனே
  சாப்பிள்ளை யாதலெண்ணிச் சார்ந்திலையே - மேற்பிள்ளை
 • 490. மாடையேர்ப் பெண்டுடனில் வாழுங்கால் பற்பலர்தாம்
  பாடைமேல் சேர்தலினைப் பார்த்திலையோ - வீடலிஃ
 • 491. திக்கணமோ மேல்வந் திடுங்கணமோ அன்றிமற்றை
  எக்கணமோ என்றார்நீ எண்ணிலையே - தொக்குறுதோல்
 • 492. கூடென்கோ இவ்வுடம்பைக் கோள்வினைநீர் ஓட்டில்விட்ட
  ஏடென்கோ நீர்மேல் எழுத்தென்கோ - காடென்கோ
 • 493. பாழென்கோ ஒன்பதுவாய்ப் பாவையென்கோ வன்பிறவி
  ஏழென்கோ கன்மமதற் கீடென்கோ - தாழ்மண்ணின்
 • 494. பாண்டமென்கோ வெஞ்சரக்குப் பையென்கோ பாழ்ங்கரும
  காண்டமென்கோ ஆணவத்தின் கட்டென்கோ - கோண்தகையார்
 • 495. மெய்யென்கோ மாய விளைவென்கோ மின்னென்கோ
  பொய்யென்கோ மாயப் பொடியென்கோ - மெய்யென்ற
 • 496. மங்கலத்தை மங்கலத்தால் வாஞ்சித் தனருலகர்
  அங்கவற்றை எண்ணா தலைந்தனையே - தங்குலகில்
 • 497. மற்றிதனை ஓம்பி வளர்க்க உழன்றனைநீ
  கற்றதனை எங்கே கவிழ்த்தனையே - அற்றவரை
 • 498. இக்கட் டவிழ்த்திங் கெரிமூட் டெனக்கேட்டும்
  முக்கட்டும் தேட முயன்றனையே - இக்கட்டு
 • 499. மண்பட்டு வெந்தீ மரம்பட் டிடக்கண்டும்
  வெண்பட் டுடுக்க விரைந்தனையே - பண்ப ட்ட
 • 500. ஐயா அரைநாண் அவிழுமெனக் கேட்டுநின்றும்
  மெய்யா பரணத்தின் மேவினையே - எய்யாமல்
 • 501. காதிற் கடுக்கன் கழற்றுமெனக் கேட்டுநின்றும்
  ஏதிற் பணியினிடத் தெய்தினையே - தாதிற்குத்
 • 502. துற்கந்த மாகச் சுடுங்கால் முகர்ந்திருந்தும்
  நற்கந்தத் தின்பால் நடந்தனையே - புற்கென்ற
 • 503. வன்சுவைத்தீ நாற்ற மலமாய் வரல்கண்டும்
  இன்சுவைப்பால் எய்தி யிருந்தனையே - முன்சுவைத்துப்
 • 504. பாறுண்ட காட்டில் பலர்வெந் திடக்கண்டும்
  சோறுண் டிருக்கத் துணிந்தனையே - மாறுண்டு
 • 505. கூம்புலகம் பொய்யெனநான் கூவுகின்றேன் கேட்டுமிகு
  சோம்பலுடன் தூக்கந் தொடர்ந்தனையே - ஆம்பலனோர்
 • 506. நல்வாழ்வை எண்ணி நயந்தோர் நயவாத
  இல்வாழ்வை மெய்யென் றிருந்தனையே - சொல்லாவி
 • 507. ஈன்றோன் தனைநாளும் எண்ணாமல் இவ்வுடம்பை
  ஈன்றோரை ஈன்றோரென் றெண்ணினையே - ஈன்றோர்கள்
 • 508. நொந்தால் உடனின்று நோவார் வினைப்பகைதான்
  வந்தால் அதுநீக்க வல்லாரோ - வந்தாடல்
 • 509. உற்றசிறார் நம்மடையா தோட்டுகிற்பார் தென்றிசைவாழ்
  மற்றவன்வந் தால்தடுக்க வல்லாரோ - சிற்றுணவை
 • 510. ஈங்கென்றால் வாங்கி யிடுவார் அருளமுதம்
  வாங்கென்றால் வாங்கியிட வல்லாரோ - தீங்ககற்றத்
 • 511. தூண்டா மனையாதிச் சுற்றமெலாம் சுற்றியிட
  நீண்டாய் அவர்நன் னெறித்துணையோ - மாண்டார்பின்
 • 512. கூடி அழத்துணையாய்க் கூடுவார் வன்னரகில்
  வாடியழும் போது வருவாரோ - நீடியநீ
 • 513. இச்சீவர் தன்துணையோ ஈங்கிவர்கள் நின்துணையோ
  சீச்சீ இதென்ன திறங்கண்டாய் - இச்சீவர்
 • 514. நின்னைவைத்து முன்சென்றால் நீசெய்வ தென்னவர்முன்
  இந்நிலத்தில் நீசென்றால் என்செய்வர் - நின்னியல்பின்
 • 515. எத்தனைதாய் எத்தனைபேர் எத்தனையூர் எத்தனைவாழ்
  வெத்தனையோ தேகம் எடுத்தனையே - அத்தனைக்கும்
 • 516. அவ்வவ் விடங்கடொறும் அவ்வவரை ஆண்டாண்டிங்
  கெவ்வெவ் விதத்தால் இழந்தனையோ - அவ்விதத்தில்
 • 517. ஒன்றேனும் நன்றாய் உணர்ந்திருத்தி யேலிவரை
  இன்றே துறத்தற் கிசையாயோ - நின்றோரில்
 • 518. தாயார் மனையார் தனயரார் தம்மவரார்
  நீயார் இதனை நினைந்திலையே - சேயேகில்
 • 519. ஏங்குவரே என்றாய் இயமன்வரின் நின்னுயிரை
  வாங்கிமுடி யிட்டகத்தில் வைப்பாரோ - நீங்கியிவண்
 • 520. உன்தந்தை தன்றனக்கிங் கோர்தந்தை நாடுவனீ
  என்தந்தை என்றுரைப்ப தெவ்வாறே - சென்றுபின்னின்
 • 521. தன்மனையாள் மற்றொருவன் தன்மனையாள் ஆவளெனில்
  என்மனையாள் என்பதுநீ எவ்வணமே - நன்மைபெறும்
 • 522. நட்பமைந்த நன்னெறிநீ நாடா வகைதடுக்கும்
  உட்பகைவர் என்றிவரை ஓர்ந்திலையே - நட்புடையாய்
 • 523. எம்மான் படைத்தஉயிர் இத்தனைக்குட் சில்லுயிர்பால்
  இம்மால் அடைந்ததுநீ என்னினைந்தோ - வம்மாறில்
 • 524. எம்பந்த மேநினக்கிங் கில்லையென்றால் மற்றையவர்
  தம்பந்தம் எவ்வாறு தங்கியதே - சம்பந்தர்
 • 525. அற்றவருக் கற்றசிவனாமெனுமப் பொன்மொழியை
  மற்றைமொழி போன்று மறந்தனையே - சிற்றுயிர்க்குக்
 • 526. கற்பனையில் காய்ப்புளதாய்க் காட்டும் பிரபஞ்சக்
  கற்பனையை மெய்யென்று கண்டனையே - பற்பலவாம்
 • 527. தூரியத்தில்122 தோன்றொலிபோல் தோன்றிக் கெடுமாயா
  காரியத்தை மெய்யெனநீ கண்டனையே - சீரியற்றும்
 • 528. ஆடகத்தில் பித்தளையை ஆலித் திடுங்கபட
  நாடகத்தை மெய்யென்று நம்பினையே - நீடகத்தில்
 • 529. காயவித்தை யாலக் கடவுள் இயற்றுமிந்த
  மாயவித்தை மெய்யெனநீ வாழ்ந்தனையே - வாயவித்தை
 • 530. இப்படக மாயை யிருள்தமமே என்னுமொரு
  முப்படகத் துள்ளே முயங்கினையே - ஒப்பிறைவன்
 • 531. ஆனவொளி யிற்பரையாம் ஆதபத்தி னால்தோன்றும்
  கானலினை நீராய்க் களித்தனையே - ஆனகிரி
 • 532. யாசத்தி யென்றிடுமோர் அம்மைவிளை யாட்டெனுமிப்
  பாசத்தி னுள்ளே படர்ந்தனையே - நேசத்தின்
 • 533. பொய்யொன்றுண் மெய்யிற் புகும்பால லீலைதனை
  மெய்யென்று வீணில் விரிந்தனையே - பொய்யென்று
 • 534. மீட்டுநின்ற லீலா வினோத மெனுங்கதையைக்
  கேட்டுநின்றும் அந்தோ கிளர்ந்தனையே - ஈட்டிநின்ற
 • 535. காலத்தை வீணில் கழிக்கும் படிமேக
  சாலத்தை மெய்யாய்த் தருக்கினையே - சாலத்தில்
 • 536. கண்மையகன் றோங்குமந்த காரத்தில் செம்மாப்புற்
  றுண்மையொன்றுங் காணா துழன்றனையே - வண்மையிலாய்
 • 537. இங்கு நினைப்பெரியோர் என்னினைப்பார் ஏமாப்பில்
  கங்கு லினைப்பகலாய்க் கண்டனையே - தங்குறுமித்
 • 538. தேகாதி பொய்யெனவே தேர்ந்தார் உரைக்கவும்நீ
  மோகாதிக் குள்ளே முயல்கின்றாய் - ஓகோநும்
 • 539. கோமுடிக்கண் தீப்பற்றிக் கொண்டதென்றால் மற்றதற்குப்
  பூமுடிக்கத் தேடுகின்றோர் போன்றனையே - மாமுடிக்கும்
 • 540. வாழ்வுநிலை யன்றிமைப்பில் மாறுகின்ற தென்றுரைத்தும்
  வீழ்வுகொடு123 வாளா விழுகின்றாய் - தாழ்வுறநும்
 • 541. விண்டுறுங்கை வீடனலால் வேகின்ற தென்னவுட்போய்
  உண்டுறங்கு கின்றோரை ஒத்தனையே - தொண்டுலகங்
 • 542. கானமுயற் கொம்பாய்க் கழிகின்ற தென்கின்றேன்
  நீநயமுற் றந்தோ நிகழ்கின்றாய் - ஆனநும்மூர்
 • 543. வெள்ளத்தி னால்முழுகி விட்டதென்றால் சென்றுகடை
  கொள்ளத் திரிபவர்போல் கூடினையே - கொள்ளவிங்கு
 • 544. கண்டனவெல் லாம்நிலையாக் கைதவமென் கின்றேன்நீ
  கொண்டவைமுற் சேரக் குறிக்கின்றாய் - உண்டழிக்க
 • 545. ஊழிவெள்ளம் வந்ததென்றால் உண்பதற்கும் ஆடுதற்கும்
  ஊழிநன்னீ124ரோவென்பார் ஒத்தனையே - ஏழியற்றும்
 • 546. தற்புவனம் போகம் தனுகரணம் என்கின்ற
  சொற்பனத்தில் அந்தோ துவன்றினையே - பற்பகலும்
 • 547. உண்டனவே உண்கின்றாய் ஓர்ந்தனவே ஓர்கின்றாய்
  கண்டனவே கண்டு களிக்கின்றாய் - கொண்டனவே
 • 548. கொண்டியங்கு கின்றாய் குறித்தனவே பிற்குறித்துப்
  பண்டறியார் போலப் படர்கின்றாய் - பண்டறிந்து
 • 549. சொல்லாடி நின்றனவே சொல்கின்றாய் மற்றிதனை
  நல்லோர்கள் கண்டால் நகையாரோ - செல்லான
 • 550. காலம்போல் இங்குநிகழ் காலமும்காண் கின்றியெதிர்
  காலமற்றும் அத்திறம்மேற் காண்குவையேல் - சாலவுமுன்
 • 551. போதுசெலா முன்னமனு பூதியைநீ நாடாமல்
  யாதுபயன் எண்ணி இனைகின்றாய் - தீதுசெயும்
 • 552. வீணவத்தை யெல்லாம் விளைக்கும் திறல்மூல
  ஆணவத்தி னாலே அழிந்தனையே - ஆணவத்தில்
 • 553. நீயார் எனஅறியாய் நின்னெதிரில் நின்றவரை
  நீயார் எனவினவி நீண்டனையே - ஓயாமல்
 • 554. ஊனின்ற ஒன்றின் உளவறியாய் அந்தோநீ
  நானென்று சொல்லி நலிந்தனையே - நானென்று
 • 555. சொல்லுதியோ சொல்லாயோ துவ்வாமை பெற்றொருநீ
  அல்லலுறுங் காலத் தறைகண்டாய் - அல்லவெலாம்
 • 556. நீஇங்கே நான்அங்கே நிற்கநடு வேகுதித்தால்
  நீஎங்கே நான்எங்கே நின்றறிகாண் - நீஇங்கு
 • 557. ஒன்றெடுக்கச் சென்றுமற்றை ஒன்றெடுக்கக் காண்கின்றேன்
  இன்றடுத்த நீஎங் கிருந்தனையே - மன்றடுத்த
 • 558. தாளா தரித்தேநின் றன்னைமறந் துய்யாது
  வாளா மதத்தின் மலிகின்றாய் - கேளாயிச்
 • 559. சார்பிலொன்று விட்டொழிந்தால் சாலமகிழ் கிற்பேனான்
  சோர்புகொண்டு நீதான் துயர்கின்றாய் - சார்புபெருந்
 • 560. தூவென்று நானிவணஞ் சும்மா இருந்தாலும்
  வாவென் றெனையும் வலிக்கின்றாய் - ஓவுன்றன்
 • 561. சூழ்ச்சியறி யேன்நீ சுழல்கின்ற போதெல்லாம்
  சூழ்ச்சியிலே நானும் சுழல்கின்றேன் - நீட்சியில்நீ
 • 562. காலசைத்தால் யானும் கடிதில் தலையசைப்பேன்
  மாலசைத்த நின்புணர்ப்பின் வாறெதுவோ - வாலுமண்டக்
 • 563. கூவத்தில் யானோர் குடநீ கயிற்றோடும்
  ஏவல்கொ ளுமேழை என்கேனோ - பாவத்தில்
 • 564. சுற்றுண்ட நீகடலில் தோன்றுசுழி யாகஅதில்
  எற்றுண்ட நான்திரணம் என்கேனோ - பற்றிடுநீ
 • 565. சங்கற்ப மாஞ்சூறை தானாக நானாடும்
  அங்கட் சருகென் றறைகேனோ - பொங்குற்ற
 • 566. சேலைவிரா யோர்தறியில் செல்குழைநீ பின்தொடரும்
  நூலிழைநான் என்று நுவல்கேனோ - மாலிடுநீ
 • 567. துள்ளுறுப்பின் மட்பகைஞன் சுற்றாழி யாகவதின்
  உள்ளுறுப்பே நானென் றுரைக்கேனோ - எள்ளுறுநீ
 • 568. பாழலைவா னேகும் பருந்தாக அப்பருந்தின்
  நீழலைநான் என்று நினைகேனோ - நீழலுறா
 • 569. நின்வசம்நான் என்றுலகு நிந்தைமொழி கின்றதலால்
  என்வசம்நீ என்ப திலைகண்டாய் - என்வசம்நீ
 • 570. ஆனால் எளியேனுக் காகாப் பொருளுளவோ
  வானாடர் வந்து வணங்காரோ - ஆனாமல்12
 • 571. எண்ணுதற்கும் பேசுதற்கும் எட்டாப் பரஞ்சோதிக்
  கண்ணுதலும் அங்கைக் கனியன்றோ - எண்ணுமிடத்
 • 572. தென்செய்வே னோர்கணமும் என்சொல்வழி நில்லாமல்
  கொன்செய்வேன் என்று குதிக்கின்றாய் - வன்செய்யும்
 • 573. சிந்தோடும்126 ஓர்வடவைத் தீயும் கரத்தடைப்பர்
  அந்தோ உனையார் அடக்குவரே - வந்தோடும்
 • 574. கச்சோதம்127 என்னக் கதிரோன் தனையெடுப்பர்
  அச்சோ உனையார் அடக்குவரே - வைச்சோங்கு
 • 575. மூவுலகும் சேர்த்தொருதம் முன்றானை யின்முடிவர்
  ஆவுனையும் இங்கார் அடக்குவரே - மேவுபல
 • 576. தேசமென்றும் காலமென்றும் திக்கென்றும் பற்பலவாம்
  வாசமென்றும் அவ்வவ் வழக்கென்றும் - மாசுடைய
 • 577. போகமென்றும் மற்றைப் புலனென்றும் பொய்அகலா
  யோகமென்றும் பற்பலவாம் யூகமென்றும் - மேகமென்றும்
 • 578. வானென்றும் முந்நீர் மலையென்றும் மண்ணென்றும்
  ஊனென்றும் மற்றை உறவென்றும் - மேல்நின்ற
 • 579. சாதியென்றும் வாழ்வென்றும் தாழ்வென்றும் இவ்வுலக
  நீதியென்றும் கன்ம நெறியென்றும் - ஓதரிய
 • 580. அண்டமென்றும் அண்டத் தசைவும் அசைவுமலாப்
  பண்டமென்றும் சொல்பவெலாம் பன்முகங்கள் - கொண்டிருந்த
 • 581. உன்நினைவி னுள்ளே உதித்திட் டுலவிநிற்ப
  எந்நினைவு கொண்டோமற் றிவ்வுலகர் - எந்நவையும்
 • 582. தந்தோன் எவனோ சதுமுகனுண் டென்பார்கள்
  அந்தோநின் செய்கை அறியாரே - அந்தோநான்
 • 583. ஆமென்றால் மற்றதனை அல்லவென்பாய் அல்லவென்றால்
  ஆமென்பாய் என்னை அலைக்கின்றாய் - நாம்அன்பாய்
 • 584. என்றும் பிறந்திறவா இன்பம் அடைதுமென்றால்
  நன்றென் றொருப்படுவாய் நண்ணுங்கால் - தொன்றெனவே12
 • 585. செல்கிற்பாய் செல்லாச் சிறுநடையில் தீமையெலாம்
  நல்கிற்பாய் என்னேநின் நட்புடைமை - சொல்கிற்பில்
 • 586. ஆவதுவும் நின்னால் அழிவதுவும்நின் னாலெனயான்
  நோவதுவும் கண்டயலில் நோக்கினையே - தாவுமெனக்
 • 587. காணவலம் பெண்ணவலம் ஆகும் பொருளவலம்
  ஊணவலம் உற்றாரோ டூரவலம் - பூணவலம்
 • 588. ஊன்அவலம் அன்றியும்என் உற்றதுணை யாம்நீயும்
  தான்அவலம் என்றாலென் சாற்றுவதே - நான்இவணம்
 • 589. இன்பமெது கண்டேமால் இச்சையெலாம் துன்பமதில்
  துன்பம் பிறப்பென்றே சோர்கின்றேன் - வன்புடைய
 • 590. இப்பிறவித் துன்பத்தி னும்திதியில் துன்பமது
  செப்பரிதாம் என்றே திகைக்கின்றேன் - செப்பிறப்பின்
 • 591. ஓயாத துன்பம் உரைக்க உடம்பெல்லாம்
  வாயாகி னும்போத மாட்டாதேல் - ஏஏநாம்
 • 592. செய்வதென்னோ என்று தியங்குகின்றேன் இவ்வணம்நான்
  நைவதெல்லாம் கண்டு நடந்தனையே - கைவருமிவ்
 • 593. இல்லிக் குடமுடைந்தால் யாதாமென் றுன்னுடன்யான்
  சொல்லித் திரிந்துமெனைச் சூழ்ந்திலையே - வல்இயமன்
 • 594. நாளையோ இன்றோ நடக்கின்ற நாட்களிலெவ்
  வேளையோ தூது விடில்அவர்கள் - கேளையோ
 • 595. நல்லோம் எனினும் நடவார் நடவார்நாம்
  செல்லோம் எனினுமது செல்லாதே - வல்லீர்யாம்
 • 596. இன்சொலினோம் இன்றிங் கிருந்துவரு வோம்எனயாம்
  என்சொலினும் அச்சொலெலாம் ஏலாதே - மன்சொலுடைத்
 • 597. தாமரையோன் மான்முதலோர் தாம்அறையா ராயிலன்று
  நாமறைவோம் என்றல் நடவாதே - நாமிவணம்
 • 598. அந்நாள் வருமுன்னர் ஆதி அருளடையும்
  நன்னாள் அடைதற்கு நாடுதுங்காண் - என்னாநின்
 • 599. றோதுகின்றேன் கேட்டும் உறார்போன் றுலகியலில்
  போதுகின்றாய் யாது புரிகிற்பேன் - தீதுநன்றோ
 • 600. டேற்றவடி நாள்உறவாம் என்னைவிட்டுத் தாமதமா
  நேற்றையுற வோடுறவு நேர்ந்தனையே - சாற்றுமந்த
 • 601. தாமதமே ஓரவித்தை தாமதமே ஆவரணம்
  தாமதமே மோக சமுத்திரம்காண் - தாமதமென்
 • 602. றையோ ஒருநீ அதனோடு கூடினையால்
  பொய்யோநாம் என்று புகன்றதுவே - கையாமல்
 • 603. ஒன்னலர்போல் கூடுவா ரோடொருநீ கூடுங்கால்
  என்னைநினை யாயென்சொ லெண்ணுதியோ - பன்னுறுநின்
 • 604. தீதெல்லாம் நானாதி சேடர்பல ராய்ப்பிரமன்
  போதெல்லாம் சொல்லிடினும் போதாதே - ஆதலினால்
 • 605. வைகின்றேன் வாழ்த்தாய் மதித்தொருநீ செய்வதெல்லாம்
  செய்கின்றாய் ஈதோர் திறமன்றே - உய்கிற்பான்
 • 606. வாடுகின்றேன் நின்னை மதித்தொருநான் நீமலத்தை
  நாடுகின்றாய் ஈதோர் நலமன்றே - கூடுகின்ற
 • 607. ஈண்டோர் அணுவாய் இருந்தநீ எண்டிசைபோல்
  நீண்டாய் இஃதோர் நெறியன்றே - வேண்டாநீ
 • 608. மற்றவர்போல் அன்றே மனனேநின் வண்புகழை
  முற்றுமிவண் ஆர்தான் மொழிவாரே - சுற்றிமனம்
 • 609. தானடங்கின் எல்லாச் சகமும் அடங்குமொரு
  மானடங்கொள் பாத மலர்வாய்க்கும் - வானடங்க
 • 610. எல்லா நலமும் இதனால் எனமறைகள்
  எல்லாம் நின்சீரே எடுத்தியம்பும் - எல்லார்க்கும்
 • 611. மாகமங்கொண் டுற்ற மனோலயமே வான்கதியென்
  றாமகங்கள் நின்சீர் அறைந்திடுங்காண் - ஆகுமிந்த
 • 612. நன்மை பெறுமேன்மை நண்ணியநீ நின்னுடைய
  தன்மைவிடல் அந்தோ சதுரலஇப் - புன்மையெலாம்
 • 613. விட்டொழித்து நான்மொழியும் மெய்ச்சுகத்தை நண்ணுதிநீ
  இட்டிழைத்த அச்சுகந்தான் யாதென்னில் - கட்டழித்த
 • 614. வேடம் சுகமென்றும் மெய்யுணர்வை யின்றிநின்ற
  மூடம் சுகமென்றும் முன்பலவாம் - தோடம்செய்
 • 615. போகம் சுகமென்றும் போகம் தரும்கரும
  யோகம் சுகமென்றும் உண்டிலையென் - றாகஞ்செய்
 • 616. போதம் சுகமென்றும் பொன்றல்சுகம் என்றும்விந்து
  நாதம் சுகமென்றும் நாம்பொருளென் - றோதலஃ
 • 617. தொன்றே சுகமென்றும் உட்கண் டிருக்குமந்த
  நன்றே சுகமென்றும் நாம்புறத்தில் - சென்றேகண்
 • 618. டாற்றல் சுகமென்றும் அன்பறியாச் சூனியமே
  ஏற்ற சுகமென்றும் இவ்வண்ணம் - ஏற்றபடி
 • 619. வெல்லுகின்றோர் போன்று விரிநீர் உலகிடையே
  சொல்லுகின்றோர் சொல்லும் சுகமன்று - சொல்லுகின்ற
 • 620. வானாதி தத்துவங்கள் மாய்த்தாண் டுறுகின்ற
  நானாதி மூன்றிலொன்று நாடாமல் - ஆனாமை
 • 621. எள்ளும் பகலும் இரவுமிலா ஓரிடத்தில்
  உள்ளும் புறம்பும் ஒருபடித்தாய் - வள்ளலென
 • 622. வாழும் பரசிவத்தின் வன்னிவெப்பம் போலமுற்றும்
  சூழும் சுகமே சுகம்கண்டாய் - சூழ்வதனுக்
 • 623. கெவ்வா றிருந்தால் இயலும் எனிலம்ம
  இவ்வா றிருந்தால் இயலாதால் - செவ்வாற்றில்
 • 624. பற்றற்றான் பற்றினையே பற்றியிடல் வேண்டுமது
  பற்றற்றால் அன்றிப் பலியாதால் - பற்றற்றல்
 • 625. வேதனையால் ஈங்கு விரியும் சகப்பழக்க
  வாதனைபோய் நீங்கிலன்றி வாராதால் - வாதனையும்
 • 626. ஈனமந்தோ இவ்வுலகம் என்றருளை நாடுகின்ற
  ஞானம்வந்தால் அன்றி நலியாதால் - ஞானமது
 • 627. போகமுற்றும் பொய்யெனவே போதும் அனித்தியவி
  வேகமுற்றால் அன்றி விளங்காதால் - ஆகவஃ
 • 628. துண்ணவந்தால் போலுமிவண் உற்றுவிசா ரித்திடுமோர்
  எண்ணம்வந்தால் அன்றி இசையாதால் - எண்ணமது
 • 629. பங்கமடைந் தார்அவையைப் பாராது சாதுக்கள்
  சங்கமடைந் தாலன்றிச் சாராதால் - இங்கதனால்
 • 630. வீழ்முகத்த ராகிநிதம் வெண்­ றணிந்தறியாப்
  பாழ்முகத்தோர் தம்பால் படர்ந்துறையேல் - பாழ்முகத்தில்
 • 631. பேயாட உள்ளறியாப் பித்தாட நின்னுடனே
  வாயாடு வோர்பால் மருவிநில்லேல் - நீயாடிப்
 • 632. பேதித் திடவும் பிறழ்ந்திடவும் நின்னுடனே
  வாதித் திடுவோர்பால் வாய்ந்துறையேல் - சாதித்துச்
 • 633. சைவமெங்கே வெண்­ற்றின் சார்பெங்கே மெய்யான
  தெய்வமெங்கே என்பவரைச் சேர்ந்துறையேல் - உய்வதெங்கே
 • 634. தீராச் சிவநிந்தை செய்துசிறு தேவர்களை
  நேராய்ப் பிதற்றுவர்பால் நேர்ந்துறையேல் - ஓராமல்
 • 635. எள்ளென்றும் தெய்வமென்ப தில்லை இதுதெளிந்து
  கொள்ளென்றும் துள்ளுகின்றோர் கூட்டமுறேல் - நள்ளொன்று
 • 636. நாமென்றும் நம்மையன்றி நண்ணும் பிரமமில்லை
  ஆமென்றும் சொல்பவர்பால் ஆர்ந்துறையேல் - தாமொன்ற
 • 637. எல்லா அறிவும் எமதறிவே என்றுரைக்கும்
  பொல்லா வலக்காரர் பொய்உகவேல் - புல்லாக
 • 638. அற்பமே மற்றவெலாம் ஆயிலழி129 யாக்காய
  கற்பமே வத்துவென்பார் கண்ணடையேல் - சிற்சிலவாம்
 • 639. சித்திகளே வத்துவென்போர்ச் சேர்ந்துறையேல் பன்மாயா
  சத்திகளே வத்துவென்போர் சார்படையேல் - பொத்தியஇச்
 • 640. சன்மமே தோற்றும் தரமாம் திரமனித்த
  கன்மமே வத்துவென்போர் கண்ணுறையேல் - கன்மமிகு
 • 641. மாகம் கதியென்பார் மாட்டுறையேல் பல்போக
  யோகம் பொருளென்பா ரூடுறையேல் - ஏகம்கொள்
 • 642. மண்ணென்பார் வானென்பார் வாய்முச் சுடரென்பார்
  பெண்ணென்பார் மற்றவர்தம் பேருரையேல் - மண்ணின்பால்
 • 643. மன்னுரையாச் சில்லோர் மரந்தெய்வம் என்பார்மற்
  றென்னுரையார் ஈண்டவர்பால் எய்தியிடேல் - மன்நலங்கள்
 • 644. பூத்தால் சிறுவர்களும் பூசா பலம்என்பார்
  தேற்றார் சிவபூசை செய்யாராய்ப் - பூத்தாவி
 • 645. வீறுகின்ற பூசையிலென் வீண்என்று வீண்பாழ்வாய்க்
  கூறுகின்ற பேயர்கள்பால் கூடியுறேல் - மாறுகின்ற
 • 646. நீட்கோல வாழ்க்கையெலாம் நீத்திடுவோன் பொன்அறைக்குத்
  தாட்கோல் இடுவாரைச் சார்ந்துறையேல் - நீட்கோல
 • 647. மெய்யொழுக்கத் தார்போல் வெளிநின் றகத்தொழியாப்
  பொய்யொழுக்கத் தார்பால் பொருந்தியுறேல் - பொய்யொழுக்கில்
 • 648. பொய்ந்நூல் பதறிப் புலம்புகின்ற பித்தர்கள்பால்
  அந்நூல் விரும்பி அடைந்தலையேல் - கைந்நேர்ந்து
 • 649. கோடாது கோடி கொடுத்தாலும் சைவநெறி
  நாடா தவரவையை நண்ணியிடேல் - கோடாது
 • 650. கொல்லா விரதமது கொள்ளாரைக் காணிலொரு
  புல்லாக எண்ணிப் புறம்பொழிக - எல்லாமும்
 • 651. ஆகநவில் கின்றதென்நம் ஐயனுக்கன் பில்லாரை
  நீகனவி லேனும் நினையற்க - ஏகனடிக்
 • 652. கன்பே வடிவாய் அருளே உயிராய்ப்பே
  ரின்பே உணர்வாய் இசைந்தாரும் - அன்பாகிக்
 • 653. கண்டிகையே பூணிற் கலவையே வெண்­றாய்க்
  கொண்டிகவாச் சார்பு குறித்தாரும் - தொண்டுடனே
 • 654. வாய்மலரால் மாலை வகுத்தலொடு நம்மிறைக்குத்
  தூய்மலரால் மாலை தொடுப்பாரும் - சார்மலரோன்
 • 655. ஏர்நந்த னப்பணிகண் டிச்சையுற நம்மிறைக்குச்
  சீர்நந்த னப்பணிகள் செய்வோரும் - நார்நந்தாத்
 • 656. தீயின்மெழு காச்சிந்தை சேர்ந்துருகி நம்மிறைவாழ்
  கோயில்மெழு காநின்ற கொள்கையரும் - மேயினரைத்
 • 657. தாயில் வளர்க்கும் தயவுடைய நம்பெருமான்
  கோயில் விளக்கும் குணத்தோரும் - தூயஅருள்
 • 658. இன்புடனே தீபமுதல் எல்லாச் சரியைகளும்
  அன்புடனே செய்தங் கமர்வாரும் - அன்புடனே
 • 659. அண்ணியமேல் அன்பர்க் கமுதீத லாதிசிவ
  புண்ணியமே நாளும் புரிவோரும் - புண்ணியமாம்
 • 660. தேனே அமுதே சிவமே சிவமேஎம்
  மானேஎன் றேத்தி மகிழ்வாரும் - வானான
 • 661. மன்னே அருட்கடலே மாணிக்க மேஎங்கள்
  அன்னேஎன் றுன்னி அமர்வோரும் - நன்னேயப்
 • 662. பண்­ர் மொழியால் பரிந்தேத்தி ஆனந்தக்
  கண்­ர்கொண் டுள்ளம் களிப்போரும் - உண்­ரில்
 • 663. பண்டுகண்டும் காணாப் பரிசினராய்ப் பொன்மேனி
  கண்டுகண்டு நாளும் களிப்போரும் - தொண்டடையும்
 • 664. பொற்பதிகம் என்றெண்ணிப் போற்றிஒரு மூவர்களின்
  சொற்பதிகம் கொண்டு துதிப்போரும் - சொற்பனத்தும்
 • 665. மாசகத்தில் சேர்க்காத மாணிக்கம் என்றதிரு
  வாசகத்தை வாயால் மலர்வோரும் - வாசகத்தின்
 • 666. மன்னிசைப்பால் மேலோர் வகுத்தேத்தி நின்றதிரு
  இன்னிசைப்பா ஆதி இசைப்போரும் - மன்னிசைப்பின்
 • 667. நல்வாழ் வருளுகின்ற நம்பெருமான் மான்மியங்கள்
  சொல்வோரும் கேட்டுத் தொழுவோரும் - சொல்வாய்ந்த
 • 668. தாதாவென் றன்புடனே சாமகீ தங்கள்முதல்
  வேதாக மங்கள் விரிப்போரும் - வேதாந்தம்
 • 669. சேர்ந்தோர்க் கருளும் சிவமே பொருளென்று
  தேர்ந்தே சிவபூசை செய்வோரும் - ஆர்ந்தேத்தி
 • 670. நன்னெஞ்சே கோயிலென நம்பெருமான் தன்னைவைத்து
  மன்னும் சிவநேயம் வாய்ந்தோரும் - முன்அயன்றன்
 • 671. அஞ்செழுத்தெல் லாம்கேட்கில் அஞ்செழுத்தாம் எம்பெருமான்
  அஞ்செழுத்தால் அர்ச்சித் தமர்வோரும் - அஞ்செனவே
 • 672. விஞ்சும் பொறியின் விடயமெலாம் நம்பெருமான்
  செஞ்சுந் தரப்பதத்தில் சேர்த்தோரும் - வஞ்சம்செய்
 • 673. பொய்வே தனைநீக்கும் புண்ணியன்பால் தம்முயிரை
  நைவே தனமாக்கும் நல்லோரும் - செய்வேலை
 • 674. நீட நடத்தலொடு நிற்றல்முதல் நம்பெருமான்
  ஆடல் அடித்தியானம் ஆர்ந்தோரும் - வாடலறத்
 • 675. தூய நனவிற் சுழுத்தியொடு நம்பெருமான்
  நேயம் நிகழ்த்தும் நெறியோரும் - மாயமுறு
 • 676. மானதுவாய் நின்ற வயம்நீக்கித் தானற்றுத்
  தானதுவாய் நிற்கும் தகையோரும் - வானமதில்
 • 677. வானங்கண் டாடும் மயில்போன்று நம்பெருமான்
  தானங்கண் டாடும் தவத்தோரும் - மோனமொடு
 • 678. தாழ்சடையும் நீறும் சரிகோவ ணக்கீளும்
  வாழ்சிவமும் கொண்டு வதிவோரும் - ஆழ்நிலைய
 • 679. வாரியலை போன்றசுத்த மாயையினால் ஆம்பூத
  காரியங்க ளாதியெலாம் கண்டொழித்து - ஊர்இயங்கத்
 • 680. தஞ்சம் தருமலரோன் தத்துவமாம் பூதங்கள்
  ஐஞ்சும் பொறியஞ்சும் அஞ்சறிவும் - அஞ்செனுமோர்
 • 681. வாக்குமுதல் ஐஞ்சுமற்று மாலோன்தன் தத்துவமாம்
  ஊக்கும் கலைமுதலாம் ஓரேழும் - நீக்கிஅப்பால்
 • 682. மேவி விளங்குசுத்த வித்தைமுதல் நாதமட்டும்
  தாவி வயங்குசுத்த தத்துவத்தில் - மேவிஅகன்
 • 683. றப்பால் அருள்கண் டருளால் தமைத்தாம்கண்
  டப்பால் பரவெளிகண் டப்பாலுக் - கப்பாலும்
 • 684. தீராச் சுயமாய்ச் சிதானந்த மாம்ஒளியைப்
  பாரா இருந்த படியிருந்து - பேராது
 • 685. கண்டதுவென் றொன்றும் கலவாது தாம்கலந்து
  கொண்டசிவ யோகியராம் கொற்றவரும் - அண்டரிய
 • 686. சத்துவத்தில் சத்துவமே தம்முருவாய்க் கொண்டுபர
  தத்துவத்தின் நிற்கும் தகவோரும் - அத்துவத்தில்
 • 687. தீதும் சுகமும் சிவன்செயலென் றெண்ணிவந்த
  யாதும் சமமா இருப்போரும் - கோதுபடக்
 • 688. கூறும் குறியும் குணமும் குலமுமடி
  ஈறும் கடையும் இகந்தோரும் - வீறுகின்ற
 • 689. சேந்தி னடைந்தவெலாஞ் சீரணிக்கச் சேர்சித்த
  சாந்தி யுடனே சரிப்போரும் - சாந்திபெறத்
 • 690. தம்மையுறும் சித்தெவையும் தாமுவத்தல் செய்யாமல்
  செம்மையுடன் வாழும் திறலோரும் - எம்மையினும்
 • 691. ஆராமை ஓங்கும் அவாக்கடல்நீர் மான்குளம்பின்
  நீராக நீந்தி நிலைத்தோரும் - சேராது
 • 692. தம்பொருளைக் கண்டே சதானந்த வீட்டினிடைச்
  செம்பொருளைச் சார்ந்த திறத்தோரும் - மண்பொருள்போய்த்
 • 693. தாயர் எனமாதர் தம்மையெண்ணிப் பாலர்பித்தர்
  பேயரென நண்ணும் பெரியோரு - மீயதனின்
 • 694. எய்ப்பரிசாம் ஓர்திரணம் எவ்வுலகும் செய்தளிக்க
  மெய்ப்பரிசஞ் செய்யவல்ல வித்தகரும் - மெய்ப்படவே
 • 695. யாவும் அறிந்தும் அறியார்போன் றெப்பொழுதும்
  சாவும் பிறப்பும் தவிர்ந்தோரும் - ஓவலின்றி
 • 696. வைதிடினும் வாழ்கஎன வாழ்த்தி உபசாரம்
  செய்திடினும் தன்மை திறம்பாரும் - மெய்வகையில்
 • 697. தேறா வுலகம் சிவமயமாய்க் கண்டெங்கும்
  ஏறா திழியா திருப்போரும் - மாறாது
 • 698. மோனந்தான் கொண்டு முடிந்தவிடத் தோங்குபர
  மானந்தா தீதத் தமர்ந்தோரும் - தாம்நந்தாச்
 • 699. சாதுக்கள் ஆமவர்தம் சங்க மகத்துவத்தைச்
  சாதுக்க ளன்றியெவர் தாமறிவார் - நீதுக்கம்
 • 700. நீங்கிஅன்னோர் சங்கத்தில் நின்றுமகிழ்ந் தேத்திநிதம்
  ஆங்கவர்தாட் குற்றேவல் ஆய்ந்தியற்றி - ஓங்குசிவ
 • 701. பஞ்சாட் சரத்தைப் பகரருளே நாவாக
  எஞ்சாப் பரிவுடனே எண்ணியருள் - செஞ்சோதித்
 • 702. தாதொன்று தும்பைமுடித் தாணுஅடி யொன்றிமற்றை
  யாதொன்றும் நோக்கா தமைந்திடுக - தீதென்ற
 • 703. பாழ்வாழ்வு நீங்கப் பதிவாழ்வில் எஞ்ஞான்றும்
  வாழ்வாய்என் னோடும் மகிழ்ந்து.

  • 84. மான்ற மலத்தாக்கு என்பது மயக்குதலைச் செய்கின்ற மலத்தினெதிரீடு எனக்கொள்க.தொ.வே.
  • 705 85. சில் துரும்பு - அற்பமாகிய துரும்பு. தொ.வே.
  • 86. சங்கமம், சங்கமென விகாரமாயிற்று. தொ.வே.
  • 706 87. இந்தா என்பது மரூஉச் சொல். 'இதனைத் தரப்பெற்றுக்கொள்' என்னும் பொருட்டு.அல்லதூஉம் 'இங்கு வா' என்னும் எளிமை கண்ணிய ஏவலுமாம். தொ.வே.
  • 88. காதரவு செய்தல் - அச்சுறுத்தல். தொ.வே.
  • 707 89. நிச்சல் - நாடோறும். தொ.வே.
  • 90. நட்டு ஊர்ந்து எனப்பிரித்து நேசித்துச் சென்று எனப் பொருள் கொள்க. தொ.வே.
  • 708 91. வாழ்நாள், வாணாள் என மரீஇயது. தொ.வே.
  • 92. கற்றூணை, சற்றுணை எனக் குறுகி நின்றது. தொ.வே.
  • 709 93. அந்தோ, அத்தோ என வலிக்கும் வழி வலித்தது. தொ.வே.
  • 94. ஐந்து, அஞ்சு என மருவிற்று. அஃது ஈண்டு ஆகுபெயராய்ச் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம்என்னும் ஐந்தாசைகளைக் குறித்து நின்றது. தொ.வே.
  • 710 95. ஏறுதல் என்பது ஈண்டொழுக்கத்தின் மேனின்றது. தொ.வே.
  • 96. வெல் நடை எனப் பிரித்துக் கொள்க. அற்றேல் கொடு நடை எனப் பொருள் கொள்ளின்வெந்நடை எனப் பொது நகரமாக்கிக்கொள்க. தொ.வே.
  • 711 97. நெஞ்சு எனும் மொழிக்கு முன்னுள்ள கீற்று(—) நீங்கின் நஞ்சு என்றாகும். ச.மு.க.
  • 98. நொறில் - விரைவு. தொ.வே.
  • 712 99. பெண்ணிங்கு மாமாத்திரையின் வருத்தனமென் றெண்ணினை - என்பதற்குப் பேண் என்றுபொருள்கொண்டனை என்பது பொருள். தொ.வே.
  • 100. சிலந்தி - புண்கட்டி. ச.மு.க.
  • 713 101. வம்பு, வப்பென விகாரமாயிற்று. தொ.வே.
  • 102. பொத்துதல் - மூடுதல். தொ.வே.
  • 714 103. மேடு - வயிறு. தொ.வே.
  • 104. ஈரல், ஈருள் என மரீஇ வழங்கியது. தொ.வே.
  • 715 105. பூட்டு - உடற்பொருத்து, தொ.வே.
  • 106. நேர்தல் - விடை கொடுத்தல் என்னும் பொருட்டு. தொ.வே.
  • 716 107. ஈண் டொருபுடைஒத்தமை தோற்றியாங் கழியு நிலையின்மையான் என்று கொள்க.தொ.வே.
  • 108. வேளானோன்காகளம் - குயில். தொ.வே.
  • 717 109. பிரமசாயை - பிரமகத்தி. தொ.வே.
  • 110. கட்டுதல், ஈண்டுத் தழுவுதல் என்னும்பொருட்டு. தொ.வே.
  • 718 111. நொறில் - அடக்கம். தொ.வே.
  • 112. கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்போக்கும் அதுவிளிந் தற்று. திருக்குறள்332. ( 34 நிலையாமை 2 )
  • 719 113. விடற்கு, விட்டற்கென விகாரமாயிற்று. தொ.வே.
  • 114. செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்இல்அதனின் தீய பிற. திருக்குறள் 302 ( 31 வெகுளாமை 2 )
  • 720 115. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்தன்னையே கொல்லும் சினம். திருக்குறள் 305 ( 31 வெகுளாமை 5 )
  • 116. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மைஇகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. திருக்குறள் 151 (16 பொறையுடைமை 1 )
  • 721 117. உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கிவிழிப்பது போலும் பிறப்பு. திருக்குறள் 339 ( 34 நிலையாமை 9 )
  • 118. நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு. திருக்குறள் 336 ( 34 நிலையாமை 6 )
  • 722 119. புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழித்திட்(டு) ஐம்மேலுந்திஅலமந்த போதாக அஞ்சேல்என்(று) அருள் செய்வான் அமரும்கோயில்வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட முழவதிர மழைஎன் றஞ்சிச்சிலமந்தி அலமந்து மரமேறிமுகில் பார்க்கும் திருவையாறே.ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. ஐயைந்து - ஐந்தும் ஐந்தும், உம்மைத்தொகை. தொ.வே.
  • 723 121. வெற்றவே அடியார் அடிமிசை வீழும் விருப்பினன் வெள்ளைநீ றணியும்கொற்றவன் தனக்கு மந்திரி யாய குலச்சிறை குலாவிநின் றேத்தும்ஒற்றைவெள் விடையன் உம்பரார் தலைவன் உலகினில் இயற்கையை ஒழித்திட்(டு)அற்றவர்க்கு அற்ற சிவன்உறை கின்ற ஆலவாய் ஆவதும் இதுவே.ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. தூரியம் - பறை. தொ.வே.
  • 724 123. வீழ்வு - விருப்பம். தொ.வே.
  • 124. ஊழி - கடல். தொ.வே.
  • 725 125. ஆனாமை - விட்டு நீங்காமை. தொ.வே.
  • 126. சிந்து - கடல். தொ.வே.
  • 726 127. கச்சோதம் - மின்மினிப்பூச்சி. தொ.வே.
  • 128. தொன்று - பழமை. தொ.வே.
  • 727 129. ஆயில் - ஆராயுங்கால். தொ.வே

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்