திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை
neñsuṟutta tirunērisai
கலி முறையீடு
kali muṟaiyīṭu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

031. சிகாமணி மாலை
sikāmaṇi mālai

  புள்ளிருக்குவேளூர்
  கட்டளைக் கலித்துறை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வல்வினை யேனைஇவ் வாழ்க்கைக் கடல்நின்றும் வள்ளல்உன்தன்
  நல்வினை வாழ்க்கைக் கரைஏற்றி மெய்அருள் நல்குகண்டாய்
  கொல்வினை யானை உரித்தோய் வயித்திய நாதகுன்றாச்
  செல்வினை மேலவர் வாழ்வே அமரர் சிகாமணியே.
 • 2. பொய்யே புலம்பிப் புழுத்தலை நாயின் புறத்திலுற்றேன்
  மெய்யே உரைக்கும்நின் அன்பர்தம் சார்பை விரும்புகிலேன்
  பையேல் அரவனை யேன்பிழை நோக்கிப் பராமுகம்நீ
  செய்யேல் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 3. கல்லேன் மனக்கருங் கல்லேன் சிறிதும் கருத்தறியாப்
  பொல்லேன்பொய் வாஞ்சித்த புல்லேன் இரக்கம் பொறைசிறிதும்
  இல்லேன் எனினும்நின் பால்அன்றி மற்றை இடத்தில்சற்றும்
  செல்லேன் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 4. ஆர்ப்பார் கடல்நஞ் சமுதுசெய் தாய்நின் அடிக்கன்பின்றி
  வேர்ப்பார் தமக்கும் விருந்தளித் தாய்வெள்ளி வெற்பெடுத்த
  கார்ப்பாள னுக்கும் கருணைசெய் தாய்கடை யேன்துயரும்
  தீர்ப்பாய் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 5. நானே நினக்குப் பணிசெயல் வேண்டும்நின் நாண்மலர்த்தாள்
  தானே எனக்குத் துணைசெயல் வேண்டும் தயாநிதியே
  கோனே கரும்பின் சுவையேசெம் பாலொடு கூட்டுநறுந்
  தேனே வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 6. மருவார் குழலியர் மையல் கடல்விழும் வஞ்சநெஞ்சால்
  வெருவா உயங்கும் அடியேன் பிணியை விலக்குகண்டாய்
  உருவாய் அருவும் ஒளியும் வெளியும்என் றோதநின்ற
  திருவார் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 7. தவநேய மாகும்நின் தாள்நேய மின்றித் தடமுலையார்
  அவநேய மேற்கொண் டலைகின்ற பேதைக் கருள்புரிவாய்
  நவநேய மாகி மனவாக் கிறந்த நடுஒளியாம்
  சிவனே வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 8. ஐவாய் அரவில் துயில்கின்ற மாலும் அயனும்தங்கள்
  கைவாய் புதைத்துப் பணிகேட்க மேவும்முக் கண்அரசே
  பொய்வாய் விடாஇப் புலையேன் பிழையைப் பொறுத்தருள்நீ
  செய்வாய் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 9. புல்வாயின் முன்னர்ப் புலிப்போத் தெனஎன்முன் போந்துநின்ற
  கல்வாய் மனத்தரைக் கண்டஞ்சி னேனைக் கடைக்கணிப்பாய்
  அல்வாய் மணிமிடற் றாரமு தேஅருள் ஆன்றபெரும்
  செல்வா வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 10. ஆர்த்தார் கடல்நஞ் சமுதுசெய் தாய்என்னை அன்பர்கள்பால்
  சேர்த்தாய்என் துன்பம் அனைத்தையும் தீர்த்துத் திருஅருட்கண்
  பார்த்தாய் பரம குருவாகி என்னுள் பரிந்தமர்ந்த
  தீர்த்தா வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 11. அறத்தாயை ஓர்புடை கொண்டோர் புடைமண் அளந்தமுகில்
  நிறத்தாயை வைத்துல கெல்லாம் நடத்தும் நிருத்தஅண்டப்
  புறத்தாய்என் துன்பம் துடைத்தாண்டு மெய்அருட் போதந்தந்த
  திறத்தாய் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 12. அலைஓய் கடலில் சிவயோகம் மேவிய அந்தணர்தம்
  நிலைஓர் சிறிதும் அறியேன் எனக்குன் நிமலஅருள்
  மலைஓங்கு வாழ்க்கையும் வாய்க்குங் கொலோபொன் மலைஎன்கின்ற
  சிலையோய் வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 13. ஊன்கொண்ட தேகத்தும் உள்ளத்தும் மேவி உறும்பிணியால்
  நான்கொண்ட துன்பம் தவிர்ப்பாய் வயித்திய நாதஎன்றே
  வான்கொண்ட நின்அருட் சீரேத்து கின்ற வகைஅறியேன்
  தேன்கொண்ட கொன்றைச் சடையாய் அமரர் சிகாமணியே.
 • 14. களிவே தனும்அந்தக் காலனும் என்னைக் கருதஒட்டா
  ஒளிவே தரத்திரு வுள்ளஞ்செய் வாய்அன்பர் உள்ளம்என்னும்
  தளிவே தனத்துறும் தற்பர மேஅருள் தண்ணமுதத்
  தெளிவே வயித்திய நாதா அமரர் சிகாமணியே.
 • 15. மால்விடை மேற்கொண்டு வந்தெளி யேனுடை வல்வினைக்கு
  மேல்விடை ஈந்திட வேண்டுங்கண் டாய்இது வேசமயம்
  நீல்விட முண்ட மிடற்றாய் வயித்திய நாதநின்பால்
  சேல்விடு வாட்கண் உமையொடும் தேவர் சிகாமணியே.

சிகாமணி மாலை // சிகாமணி மாலை