திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிகாமணி மாலை
sikāmaṇi mālai
எதிர்கொள் பத்து
etirkoḷ pattu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

032. கலி முறையீடு
kali muṟaiyīṭu

  கலி விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பொய்விடு கின்றிலன் என்றெம் புண்ணியா
  கைவிடு கின்றியோ கடைய னேன்தனைப்
  பைவிடம் உடையவெம் பாம்பும் ஏற்றநீ
  பெய்விடம் அனையஎன் பிழைபொ றுக்கவே.
 • 2. பொறுக்கினும் அன்றிஎன் பொய்மை நோக்கியே
  வெறுக்கினும் நின்அலால் வேறு காண்கிலேன்
  மறுக்கினும் தொண்டரை வலிய ஆண்டுபின்
  சிறுக்கினும் பெருக்கமே செய்யும் செல்வமே.
 • 3. செல்லலும் சிறுமையும் சினமும் புல்லரைப்
  புல்லலும் கொண்டஎன் பொய்மை கண்டுநீ
  கொல்லலும் தகும்எனைக் கொன்றி டாதருள்
  மல்லலும் தகும்சடா மகுட வள்ளலே.
 • 4. வள்ளலே நின்அடி மலரை நண்ணிய
  உள்ளலேன் பொய்மையை உன்னி என்னையாட்
  கொள்ளலே இன்றெனில் கொடிய என்தனை
  எள்ளலே அன்றிமற் றென்செய் கிற்பனே.
 • 5. செய்யநன் றறிகிலாச் சிறிய னேன்தனைப்
  பொய்யன்என் றெண்ணிநீ புறம்பொ ழிப்பையேல்
  வையநின் றையவோ மயங்கல் அன்றியான்
  உய்யநின் றுணர்குவ தொன்றும் இல்லையே.
 • வேறு
 • 6. இல்லை என்ப திலாஅருள் வெள்ளமே
  தில்லை மன்றில் சிவபரஞ் சோதியே
  வல்லை யான்செயும் வஞ்சமெ லாம்பொறுத்
  தொல்லை இன்பம் உதவுதல் வேண்டுமே.
 • வேறு
 • 7. இல்லையே என்பதிங் கில்லை என்றருள்
  நல்லையே நீஅருள் நயந்து நல்கினால்
  கல்லையே அனையஎன் கன்ம நெஞ்சகம்
  ஒல்லையே வஞ்சம்விட் டுவக்கும் உண்மையே.
 • 8. உண்மையே அறிகிலா ஒதிய னேன்படும்
  எண்மையே கண்டும்உள் இரக்கம் வைத்திலை
  அண்மையே அம்பலத் தாடும் ஐயநீ
  வண்மையே அருட்பெரு வாரி அல்லையோ.
 • 9. அல்லலங் கடலிடை ஆழ்ந்த நாயினேன்
  சொல்லலங் கடல்விடைத் தோன்றல் நின்அருள்
  மல்லலங் கடலிடை மகிழ்ந்து மூழ்கினால்
  கல்அலங் கடல்மனம் கனிதல் மெய்மையே.
 • 10. மெய்மையே அறிகிலா வீண னேன்இவன்
  உய்மையே பெறஉனை உன்னி ஏத்திடாக்
  கைமையே அனையர்தம் கடையில் செல்லவும்
  பொய்மையே உரைக்கவும் புணர்த்த தென்கொலோ.
 • 11. என்னுடை வஞ்சக இயற்கை யாவையும்
  பொன்னுடை விடையினோய் பொறுத்துக் கொண்டுநின்
  தன்னுடை அன்பர்தம் சங்கம் சார்ந்துநான்
  நின்னுடைப் புகழ்தனை நிகழ்த்தச் செய்கவே.
 • 12. நிகழும்நின் திருவருள் நிலையைக் கொண்டவர்
  திகழும்நல் திருச்சபை அதனுட் சேர்க்கமுன்
  அகழுமால் ஏன்மாய் அளவும் செம்மலர்ப்
  புகழுமா றருளுக பொறுக்க பொய்மையே.

கலி முறையீடு // கலி முறையீடு

No audios found!