திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கலைமகளார் திருப்பதிகம்
kalaimakaḷār tiruppatikam
பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

102. ஆனந்த களிப்பு
āṉanta kaḷippu

  புள்ளிருக்குவேளூர்
  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. நல்ல மருந்திம் மருந்து - சுகம்
  நல்கும் வைத்திய நாத மருந்து.
 • கண்ணிகள்
 • 2. அருள்வடி வான மருந்து - நம்முள்
  அற்புத மாக அமர்ந்த மருந்து
  இருளற வோங்கும் மருந்து - அன்பர்க்
  கின்புரு வாக இருந்த மருந்து. - நல்ல
 • 3. சஞ்சலந் தீர்க்கும் மருந்து - எங்குந்
  தானோதா னாகித் தழைக்கும் மருந்து
  அஞ்சலென் றாளும் மருந்து - சச்சி
  தானந்த மாக அமர்ந்த மருந்து. - நல்ல
 • 4. வித்தக மான மருந்து - சதுர்
  வேத முடிவில் விளங்கு மருந்து
  தத்துவா தீத மருந்து - என்னைத்
  தானாக்கிக் கொண்ட தயாள மருந்து. - நல்ல
 • 5. பிறப்பை யொழிக்கு மருந்து - யார்க்கும்
  பேசப் படாத பெரிய மருந்து
  இறப்பைத் தவிர்க்கும் மருந்து - என்னுள்
  என்று மதுரித் தினிக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 6. நானது வாகு மருந்து - பர
  ஞான வெளியில் நடிக்கு மருந்து
  மோந வடிவா மருந்து - சீவன்
  முத்த ருளத்தே முடிக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 7. புத்தமு தாகு மருந்து - பார்த்த
  போதே பிணிகளைப் போக்கு மருந்து
  பத்த ரருந்து மருந்து - அநு
  பானமுந் தானாம் பரம மருந்து. - நல்ல
 • 8. மாலயன் தேடு மருந்து - முன்ன
  மார்க்கண்ட ரைக்காக்க வந்த மருந்து
  காலனைச் சாய்த்த மருந்து - தேவர்
  காணுங் கனவினுங் காணா மருந்து. - நல்ல
 • 9. தற்பர யோக மருந்து - உப
  சாந்த ருளத்திடைச் சார்ந்த மருந்து
  சிற்பர யோக மருந்து - உயர்
  தேவரெல் லாந்தொழுந் தெய்வ மருந்து. - நல்ல
 • 10. அம்பலத் தாடு மருந்து - பர
  மாநந்த வெள்ளத் தழுத்து மருந்து
  எம்பல மாகு மருந்து - வேளூர்
  என்னுந் தலத்தி லிருக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 11. சேதப்ப டாத மருந்து - உண்டால்
  தேன்போ லினிக்குந் தெவிட்டா மருந்து
  பேதப்ப டாத மருந்து - மலைப்
  பெண்ணிடங் கொண்ட பெரிய மருந்து. - நல்ல
 • 12. ஆர்க்கு மரிதா மருந்து - தானே
  ஆதி யநாதியு மான மருந்து
  சேர்க்கும் புநித மருந்து - தன்னைத்
  தேடுவோர் தங்களை நாடு மருந்து. - நல்ல
 • 13. புண்ணியர்க் கான மருந்து - பரி
  பூரண மாகப் பொருந்து மருந்து
  எண்ணிய வின்ப மருந்து - எம
  தெண்ணமெல் லாமுடித் திட்ட மருந்து. - நல்ல
 • 14. பால்வண்ண மாகு மருந்து - அதில்
  பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து
  நூல்வண்ண நாடு மருந்து - உள்ளே
  நோக்குகின் றோர்களை நோக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 15. பார்க்கப் பசிபோ மருந்து - தன்னைப்
  பாராத வர்களைச் சேரா மருந்து
  கூர்க்கத் தெரிந்த மருந்து - அநு
  கூல மருந்தென்று கொண்ட மருந்து. - நல்ல
 • 16. கோதிலா தோங்கு மருந்து - அன்பர்
  கொள்ளைகொண் டுண்ணக் குலாவு மருந்து
  மாதொரு பாக மருந்து - என்னை
  வாழ்வித்த என்கண் மணியா மருந்து. - நல்ல
 • 17. ஏக வுருவா மருந்து - மிக்க
  ஏழைக ளுக்கும் இரங்கு மருந்து
  சோகந் தவிர்க்கு மருந்து - பரஞ்
  சோதியென் றன்பர் துதிக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 18. கோமளங் கூடு மருந்து - நலங்
  கொடுக்கத் துசங்கட்டிக் கொண்ட மருந்து
  நாமள வாத மருந்து - நம்மை
  நாமறி யும்படி நண்ணு மருந்து. - நல்ல
 • 19. செல்வந் தழைக்கு மருந்து - என்றுந்
  தீரா வினையெலாந் தீர்த்த மருந்து
  நல்வந் தனைகொள் மருந்து - பர
  நாதாந்த வீட்டினுள் நண்ணு மருந்து. - நல்ல
 • 20. வாய்பிடி யாத மருந்து - மத
  வாதமும் பித்தமு மாய்க்கு மருந்து
  நோய்பொடி யாக்கு மருந்து - அன்பர்
  நோக்கிய நோக்கினுள் நோக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 21. பெண்ணாசை தீர்க்கு மருந்து - பொருட்
  பேராசை யெல்லாம் பிளக்கு மருந்து
  மண்ணாசை தீர்க்கு மருந்து - எல்லாம்
  வல்ல மருந்தென்று வாழ்த்து மருந்து. - நல்ல
 • 22. என்றுங் கெடாத மருந்து - வரும்
  எல்லாப் பிணிக்கு மிதுவே மருந்து
  துன்றுஞ் சிவோக மருந்து - நம்மைச்
  சூழ்ந்திரு மைக்குந் துணையா மருந்து. - நல்ல
 • 23. கண்ணொளி காட்டு மருந்து - அம்மை
  கண்டு கலந்து களிக்கு மருந்து
  விண்ணொளி யாரு மருந்து - பர
  வீடு தருங்கங்கை வேணி மருந்து. - நல்ல
 • 24. காயாம்பூ வண்ண மருந்து - ஒரு
  கஞ்ச மலர்மிசைக் காணு மருந்து
  தாயாங் கருணை மருந்து - சிற்
  சதாசிவ மானமெஞ் ஞாந மருந்து. - நல்ல
 • 25. அளவைக் கடந்த மருந்து - யார்க்கும்
  அருமை யருமை யருமை மருந்து
  உளவிற் கிடைக்கு மருந்து - ஒன்றும்
  ஒப்புயர் வில்லா துயர்ந்த மருந்து. - நல்ல
 • 26. தன்மய மாகு மருந்து - சிவ
  சாதனர் நெஞ்சில் தழைக்கு மருந்து
  சின்மய ஜோதி மருந்து - அட்ட
  சித்தியு முத்தியுஞ் சேர்க்கு மருந்து. - நல்ல
 • 27. மறந்தா லொளிக்கு மருந்து - தன்னை
  மறவா தவருள் வழங்கு மருந்து
  இறந்தா லெழுப்பு மருந்து - எனக்
  கென்றுந் துணையா யிருக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 28. கரும்பி லினிக்கு மருந்து - கடுங்
  கண்டகர்க் கெல்லாங் கசக்கு மருந்து
  இரும்பைக் குழைக்கு மருந்து - பே
  ரின்ப வெள்ளத்தே யிழுக்கு மருந்து. - நல்ல
 • 29. அணிமணி கண்ட மருந்து - அருள்
  ஆநந்த சுத்த வகண்ட மருந்து
  பிணிதவி ரின்ப மருந்து - யார்க்கும்
  பேசா மருந்தென்று பேசு மருந்து. - நல்ல
 • 30. மூவர்க் கரிய மருந்து - செல்வ
  முத்துக் குமாரனை யீன்ற மருந்து
  நாவிற் கினிய மருந்து - தையல்
  நாயகி கண்டு தழுவு மருந்து.
 • 31. நல்ல மருந்திம் மருந்து - சுகம்
  நல்கும் வைத்திய நாத மருந்து.

நல்ல மருந்து // ஆனந்த களிப்பு