திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கருணை பெறா திரங்கல்
karuṇai peṟā tiraṅkal
பிரசாதப் பதிகம்
pirasātap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

071. திருவருட் பதிகம்
tiruvaruṭ patikam