திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரார்த்தனைப் பதிகம்
pirārttaṉaip patikam
சிந்தைத் திருப்பதிகம்
sintait tiruppatikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

074. திருப்புகற் பதிகம்
tiruppukaṟ patikam