திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரசாதப் பதிகம்
pirasātap patikam
திருப்புகற் பதிகம்
tiruppukaṟ patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

073. பிரார்த்தனைப் பதிகம்
pirārttaṉaip patikam

No audios found!