திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிந்தைத் திருப்பதிகம்
sintait tiruppatikam
ஆனந்தப் பதிகம்
āṉantap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

076. உய்கைத் திருப்பதிகம்
uykait tiruppatikam

  கலிவிருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திருவும் சீரும்சி றப்பும்தி றலும்சற்
  குருவும் கல்வியும் குற்றமில் கேள்வியும்
  பொருவில் அன்னையும் போக்கறு தந்தையும்
  தரும வெள்விடைச் சாமிநின் நாமமே.
 • 2. பொய்ய னேன்பிழை யாவும்பொ றுத்தருள்
  செய்ய வேண்டும்நின் செம்பொற்ப தமலால்
  அய்ய னேமுக்க ணாஇவ்அ டியனேற்
  குய்ய வேறுபு கல்இலை உண்மையே.
 • 3. கள்ள நெஞ்சக னேனும்க டையனேன்
  வள்ளல் நின்மலர் வார்கழற் பாதமே
  உள்ளு வேன்மற்றை ஓர்தெய்வ நேயமும்
  கொள்ள லேன்என்கு றிப்பறிந் தாள்கவே.
 • 4. வஞ்ச மாதர்ம யக்கம்க னவினும்
  எஞ்சு றாதிதற் கென்செய்கு வேன்என்றன்
  நெஞ்சம் அம்மயல் நீங்கிட வந்தெனைத்
  தஞ்சம் என்றுன் சரண்தந்து காக்கவே.
 • 5. பற்று நெஞ்சகப் பாதக னேன்செயும்
  குற்றம் யாவும்கு ணம்எனக் கொண்டருள்
  உற்ற எள்துணை யேனும்உ தவுவாய்
  கற்ற நற்றவர் ஏத்தும்முக் கண்ணனே.
 • 6. மதியும் கல்வியும் வாய்மையும் வண்மையும்
  பதியும் ஈந்தெம்ப சுபதி மெய்ந்நெறிக்
  கதியின் வைப்பது நின்கடன் வன்கடல்
  வதியும் நஞ்சம்அ ணிமணி கண்டனே.
 • 7. நீடு வாழ்க்கை நெறிவரு துன்பினால்
  வாடும் என்னைவ ருந்தல்என் றுன்பதம்
  பாடும் வண்ணம்நற் பாங்கருள் வாய்மன்றுள்
  ஆடும் முக்கண்அ ருட்பெரு வெள்ளமே.
 • 8. சிந்தை நொந்திச்சி றியஅ டியனேன்
  எந்தை என்றுனை எண்ணிநிற் கின்றனன்
  இந்து சேகர னேஉன்றன் இன்னருள்
  தந்து காப்பதுன் தன்கடன் ஆகுமே.
 • 9. உன்னை நாடும்என் உள்ளம் பிறரிடைப்
  பொன்னை நாடும்பு துமைஇ தென்கொலோ
  மின்னை நாடும்நல் வேணிப்பி ரான்இங்கே
  என்னை நாடிஎ னக்கருள் செய்கவே.
 • 10. இழைபொ றுத்தமு லையவர்க் கேற்றஎன்
  பிழைபொ றுப்பதுன் பேரருட் கேதகும்
  மழைபொ றுக்கும்வ டிவுடை யோன்புகழ்
  தழைபொ றுக்கும்ச டைமுடித் தந்தையே.
 • 11. மூட னேன்பிழை முற்றும் பொறுத்துனைப்
  பாட வேஅருட் பாங்கெனக் கீதியேல்
  நாட வேறும னையிடை நண்ணிநான்
  வாட வேண்டுவ தென்னைஎம் வள்ளலே.
 • 12. மின்னொப் பாகி விளங்கும்வி ரிசடை
  என்னப் பாஎனக் கின்னருள் ஈந்துநின்
  பொன்னொப் பாந்துணைப் பூம்பதம் போற்றியே
  உன்னப் பாங்கின்உ யர்நெறி உய்க்கவே.

உய்கைத் திருப்பதிகம் // உய்கைத் திருப்பதிகம்