திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தரிசனப் பதிகம்
tarisaṉap patikam
கலி விண்ணப்பம்
kali viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

082. அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. உலகம் பரவும் பொருளேஎன் உறவே என்றன் உயிர்க்குயிரே
  இலகம் பரத்தே பரம்பரமாய் இன்ப நடஞ்செய் எம்இறையே
  கலகம் பரவும் மனத்தேனைக் கைவிட் டிடநீ கருதுதியோ
  திலகம் பரவும் நுதற்பாகன் என்ப தருளின் திறத்தன்றே.
 • 2. அன்றோர் பொருளாய் அடியேனை ஆட்கொண் டருளி அறிவளித்தாய்
  இன்றோ சிறியேன் பிழைகருதி இரங்கா தகற்ற எண்ணுதியோ
  குன்றோர் அனைய குறைசெயினும் கொண்டு குலம்பே சுதல்எந்தாய்
  நன்றோ கருணைப் பெருங்கடலே ஆளாய் இந்த நாயினையே.
 • 3. நாய்க்குங் கடையேன் பிழைஅனைத்தும் நாடில் தவத்தால் நல்கியநல்
  தாய்க்கும் கோபம் உறும்என்னில் யாரே யென்பால் சலியாதார்
  வாய்க்கும் கருணைக் கடல்உடையாய் உன்பால் அடுத்தேன் வலிந்தெளிய
  பேய்க்கும் தயவு புரிகின்றோய் ஆள வேண்டும் பேதையையே.
 • 4. பேதைப் பருவத் தெனைவலியப் பிடித்தாட் கொண்ட பெருமானே
  போதைக் கழிப்பான் வீண்புரியும் புலையேன் பிழையைப் பொறுக்கிலையேல்
  வாதைப் படும்என் உயிரைஉன்றன் மலர்த்தாள் முன்னர் மடிவித்தே
  ஓதைக் கடல்சூழ் உலகத்தே பழிசூழ் விப்பேன் உரைத்தேனே.
 • 5. உரைத்தார் சிலர்சின் னாள்கழிய உறுவேம் என்ன உரைத்தவரே
  நரைத்தார் இறந்தார் அவர்தம்மை நான்கண் டிருந்தும் நாணாமே
  விரைத்தாள் மலரைப் பெறலாம்என் றெண்ணி வீணே இளைக்கின்றேன்
  திரைத்தாழ் கடலிற் பெரும்பிழையே செய்தேன் என்ன செய்வேனே.
 • 6. செய்வேன் தீமை நலம்ஒன்றும் தெரியேன் தெரிந்து தெளிந்தோரை
  வைவேன் அன்றி வாழ்த்தேன்என் வண்ணம் இந்த வண்ணம்எனில்
  உய்வேன் என்ப தெவ்வாறென் உடையாய் உய்வேன் உய்வித்தால்
  நைவேன் அலதிங் கென்செய்வேன் அந்தோ எண்ணி நலிவேனே.
 • 7. எண்ணி நலிவேன் நின்பாதம் எந்நாள் அடைவோம் எனஎன்பால்
  நண்ணி நலிவைத் தவிராயேல் என்செய் திடுவேன் நாயகனே
  கண்ணி நலியப் படும்பறவைக் கால்போல் மனக்கால் கட்டுண்ணப்
  பண்ணி நலஞ்சேர் திருக்கூட்டம் புகுத எனினும் பரிந்தருளே.
 • 8. பரியும் மனத்தால் கருணைநடம் பரவுந் தொண்டர் பதப்பணியே
  புரியும் இனத்தா ரொடுங்கூடிப் புனித னாக வேண்டும்எனத்
  திரியும் அடிமைச் சிறியேனுக் கிரங்கா திருந்தால் சின்னாட்பின்
  எரியுங் கொடுவாய் நரகத்துக் கென்செய் வேன்என் செய்வேனே.
 • 9. என்செய் திடுவேன் புலைநாயேன் இயற்றும் பிழைகள் எல்லாம்நின்
  பொன்செய் மலர்த்தாள் துணைஅந்தோ பொறுத்துக் கருணை புரியாதேல்
  புன்செய் விளவிப் பயனிலியாய்ப் புறத்திற் கிடத்தி எனஅடியார்
  வன்செய் உரையில் சிரிப்பார்மற் றதுகண் டெங்ஙன் வாழ்வேனே.
 • 10. வாழா மனத்தின் வழிசென்று வாளா நாளைக் கழிக்கின்ற
  பாழாம் உலகச் சிறுநடையில் பாவி யேனைப் பதிவித்தாய்
  ஊழாம் எனில்எம் பெருமானே இன்னும் வினையால் ஒதிஅனையேன்
  ஏழாம் நரகுக் காளாவேன் அல்லால் புகல்என் எளியேற்கே.
 • 11. எளியேன் கருணைத் திருநடஞ்செய் இணைத்தாள் மலர்கண் டிதயமெலாம்
  களியேன் கருங்கற் பாறைஎனக் கிடக்கின் றேன்இக் கடையேனை
  அளியே பெருக ஆளுதியோ ஆள்கி லாயோ யாதொன்றும்
  தெளியேன் அந்தோ அந்தோஎன் செய்வேன் விலங்கிற் சிறியேனே.
 • 12. சிறியேன் பிழையைத் திருவுளத்தே தேர்ந்திங் கென்னைச் சீறுதியோ
  எறியேம் எனக்கொண் டிரங்குதியோ இவ்வா றவ்வா றெனஒன்றும்
  அறியேன் அவலக் கடல்அழுந்தி அந்தோ அழுங்கி அயர்கின்றேன்
  பிறியேன் என்னைப் பிரிக்கினும்பின் துணையும் காணேன் பெருமானே.
 • 13. காணேன் நினது திருவருளைக் கண்டார் தமது கழல்தலைமேல்
  பூணேன் உலகச் சிறுநடையில் போந்து பொய்யே புகன்றந்தோ
  வீணே சுழன்று மெலிகின்றேன் என்னே இன்னல் மிகச்சுமக்கும்
  தூணே எனஇங் கெனைவிதித்தாய் எந்தாய் யாது சூழ்வேனே.
 • 14. சூழ்வேன் நினது கருணைநடம் சூழும் பெரியார் தமைச்சூழ்ந்து
  வாழ்வேன் எளியேன் குறிப்பிந்த வண்ணம் எனது மனக்குரங்கோ
  தாழ்வேன் நினையும் தாழ்விப்பேன் அவலக் கடலில் சலியாமே
  வீழ்வேன் என்றால் எம்பெருமான் இதற்கென் செய்கேன் வினையேனே.
 • 15. வினையே பெருக்கிக் கடைநாயேன் விடயச் செருக்கால் மிகநீண்ட
  பனையே எனநின் றுலர்கின்றேன் பாவி யேனுக் கருளுதியோ
  நினையே நினையாப் பிழைகருதி நெகிழ விடவே நினைதியோ
  அனையே அனையாய் திருக்குறிப்பை அறியேன் ஈதென் றடியேனே.
 • 16. அடியேன் முடுகிச் செயும்பிழைகள் அனந்தம் அவற்றை அந்தோஇக்
  கொடியேன் நினக்குந்தொறும்உள்ளம் குமைந்து நடுங்கிக் குலைகின்றேன்
  செடியேன் மனமோ வினையோநின் செயலோ செய்கை தெரியேன்வெண்
  பொடியே திகழும் வடிவுடையாய் யாது புரிவேன் புலையேனே.
 • 17. புலையே புரியும் மனம்போன போக்கே அல்லால் புண்ணியநல்
  நிலையே அறியேன் சிறியேனுக் கருளல் அழகோ நிறைந்தகுண
  மலையே மணியே மருந்தேஎன் வாழ்வே எல்லாம் வல்லோனே
  கலையே கருதும் கழலுடையாய் அருளா மையும்நின் கடன்அன்றே.
 • 18. கடந்தாழ் கயம்போல் செருக்கிமயற் கடலில் அழுத்திக் கடுவினையேன்
  மடந்தாழ் மனத்தோ டுலைகின்றேன் கரைகண் டேறும் வகைஅறியேன்
  தொடர்ந்தார் எடுப்பார் எனையெடுக்கும் துணைநின் மலர்த்தாள் துணைகண்டாய்
  அடர்ந்தார் தமக்கும் அருள்கின்றோய் ஆணை ஆணை அடியேனே.
 • 19. அடியார் இன்பம் அடைகின்றார் அடியேன் ஒருவன் அயர்கின்றேன்
  படியார் பலரும் பலபேசிச் சிரியா நின்றார் பரந்திரவும்
  விடியா நின்ற தென்புரிவேன் இன்னுங் கருணை விளைத்திலையே
  கொடியார் பிழையும் குணமாகக் கொண்டு மகிழும் குணக்குன்றே.
 • 20. குன்றா நிலைநின் றருள்அடைந்தார் அன்பர் எல்லாம் கொடியேன்நான்
  நன்றாம் நெறிசென் றறியாதே மனஞ்செல் வழியே நடக்கின்றேன்
  பொன்றா மணியே அவர்க்கருளி என்னை விடுத்தல் புகழன்றே
  என்றால் எனக்கே நகைதோன்றும் எந்தாய் உளத்துக் கென்னாமே.
 • 21. என்ஆ ருயிருக் குயிர்அனையாய் என்னைப் பொருளாய் எண்ணிமகிழ்ந்
  தந்நாள் அடிமை கொண்டளித்தாய் யார்க்கோ வந்த விருந்தெனவே
  இந்நாள் இரங்கா திருக்கின்றாய் எங்கே புகுவேன் என்புரிவேன்
  நின்னால் அன்றிப் பிறர்தம்மால் வேண்டேன் ஒன்றும் நின்மலனே.
 • 22. நின்பால் அடைந்தார் அன்பாலே அடியார் எல்லாம் நெடுவினையேன்
  வன்பால் மனப்பேய் தன்பாலே வருந்திச் சுழன்று மயர்கின்றேன்
  தென்பால் நோக்கி இன்பநடம் செய்யும் இறைவா சிறுவனுக்கா
  முன்பால் அமுதக் கடல்அளித்த முதல்வா என்னை முன்னுதியே.

அபராத விண்ணப்பம் // அபராத விண்ணப்பம்

No audios found!