திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
நடேசர் கொம்மி
naṭēsar kommi
  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. தன்னையறிந் தின்பமுற வெண்ணிலா வே - ஒரு
  தந்திரநீ சொல்லவேண்டும் வெண்ணிலா வே.
 • 2. நாதமுடி மேலிருந்த வெண்ணிலா வே - அங்கே
  நானும்வர வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.
 • 3. சச்சிதானந் தக்கடலில் வெண்ணிலா வே - நானுந்
  தாழ்ந்துவிழ வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.
 • 4. இராப்பகலில் லாவிடத்தே வெண்ணிலா வே - நானும்
  இருக்கவெண்ணி வாடுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.
 • 5. தேசுநிற மாய்நிறைந்த வெண்ணிலா வே - நானுஞ்
  சிவமயம தாய்விழைந்தேன் வெண்ணிலா வே.
 • 6. போதநடு வூடிருந்த வெண்ணிலா வே - மலப்
  போதமற வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.
 • 7. ஆருமறி யாமலிங்கே வெண்ணிலா வே - அரு
  ளாளர்வரு வாரோசொல்லாய் வெண்ணிலா வே.
 • 8. அந்தரங்க சேவைசெய்ய வெண்ணிலா வே - யெங்கள்
  ஐயர்வரு வாரோசொல்லாய் வெண்ணிலா வே.
 • 9. வேதமுடி மேலிருந்த வெண்ணிலா வே - மல
  வேதையுள வேதுசொல்லாய் வெண்ணிலா வே.
 • 10. குண்டலிப்பால் நின்றிலங்கும் வெண்ணிலா வே - அந்தக்
  குண்டலிப்பால் வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.
 • 11. ஆதியந்த மென்றுரைத்தார் வெண்ணிலா வே - அந்த
  ஆதியந்த மாவதென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 12. வித்திலாம லேவிளைந்த வெண்ணிலா வே - நீதான்
  விளைந்தவண்ண மேதுசொல்லாய் வெண்ணிலா வே.
 • 13. முப்பொருளு மொன்றதென்பார் வெண்ணிலா வே - அந்த
  மூன்றுமொன்றாய் முடிந்ததென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 14. நானதுவாய் நிற்கும்வண்ணம் வெண்ணிலா வே - ஒரு
  ஞானநெறி சொல்லுகண்டாய் வெண்ணிலா வே.
 • 15. ஞானமய மாய்விளங்கும் வெண்ணிலா வே - என்னை
  நானறியச் சொல்லுகண்டாய் வெண்ணிலா வே.
 • 16. வாசிவாசி யென்றுரைத்தார் வெண்ணிலா வே - அந்த
  வாசியென்ன பேசுகண்டாய் வெண்ணிலா வே.
 • 17. ஐந்தலைப்பாம் பாட்டுகின்றார் வெண்ணிலா வே - அவர்
  அம்பலத்தில் நின்றதென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 18. ஓரெழுத்தி லைந்துண்டென்பார் வெண்ணிலா வே - அது
  ஊமையெழுத் தாவதென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 19. அம்பலத்தில் ஆடுகின்றார் வெண்ணிலா வே - அவர்
  ஆடுகின்ற வண்ணமென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 20. அந்தரத்தில் ஆடுகின்றார் வெண்ணிலா வே - அவர்
  ஆடும்வகை எப்படியோ வெண்ணிலா வே.
 • 21. அணுவிலணு வாயிருந்தார் வெண்ணிலா வே - எங்கும்
  ஆகிநின்ற வண்ணமென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 22. அண்டபகி ரண்டமெல்லாம் வெண்ணிலா வே - ஐயர்
  ஆட்டமென்று சொல்வதென்ன வெண்ணிலா வே.
 • 23. அம்பரத்தி லாடுகின்றார் வெண்ணிலா வே - என்னை
  ஆட்டுகின்றார் இம்பரத்தே வெண்ணிலா வே.

வெண்ணிலாக் கண்ணி // வெண்ணிலா