திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நற்றாய் கவன்றது
naṟṟāy kavaṉṟatu
வேட்கைக் கொத்து
vēṭkaik kottu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

111. சல்லாப லகரி
sallāpa lakari