திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുട്പിരകാച മാലൈ
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. അന്‍പു മാലൈ
aṉpu mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അറ്പുതപ്പൊന്‍ അംപലത്തേ ആകിന്‍റ അരചേ
  ആരമുതേ അടിയേന്‍റന്‍ അന്‍പേഎന്‍ അറിവേ
  കറ്പുതവു പെരുങ്കരുണൈക് കടലേഎന്‍ കണ്‍ണേ
  കണ്‍ണുതലേ ആനന്തക് കളിപ്പേമെയ്ക് കതിയേ
  വെറ്പുതവു പചുങ്കൊടിയൈ മരുവുപെരുന്‍ തരുവേ
  വേതആ കമമുടിയിന്‍ വിളങ്കുംഒളി വിളക്കേ
  പൊറ്പുറവേ ഇവ്വുലകില്‍ പൊരുന്തുചിത്തന്‍ ആനേന്‍
  പൊരുത്തമും നിന്‍തിരുവരുളിന്‍ പൊരുത്തമതു താനേ.
 • 2. നിറൈഅണിന്ത ചിവകാമി നേയനിറൈ ഒളിയേ
  നിത്തപരി പൂരണമാം ചുത്തചിവ വെളിയേ
  കറൈഅണിന്ത കളത്തരചേ കണ്‍ണുടൈയ കരുംപേ
  കറ്കണ്‍ടേ കനിയേഎന്‍ കണ്‍ണേകണ്‍ മണിയേ
  പിറൈഅണിന്ത മുടിമലൈയേ പെരുങ്കരുണൈക് കടലേ
  പെരിയവരെല്‍ ലാംവണങ്കും പെരിയപരം പൊരുളേ
  കുറൈഅണിന്തു തിരികിന്‍റേന്‍ കുറൈകളെലാന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  കുറ്റമെലാങ് കുണമാകക് കൊള്‍വതുനിന്‍ കുണമേ.
 • 3. ആണ്‍പനൈപെണ്‍ പനൈയാക്കി അങ്കമതങ് കനൈയായ്
  ആക്കിഅരുണ്‍ മണത്തില്‍ഒളി അനൈവരൈയും ആക്കും
  മാണ്‍പനൈമിക കുവന്തളിത്ത മാകരുണൈ മലൈയേ
  വരുത്തമെലാന്‍ തവിര്‍ത്തെനക്കു വാഴ്വളിത് വാഴ്വേ
  നാണ്‍പനൈയുന്‍ തന്തൈയുംഎന്‍ നറ്കുരുവും ആകി
  നായടിയേന്‍ ഉള്‍ളകത്തു നണ്‍ണിയനാ യകനേ
  വീണ്‍പനൈപോന്‍ മികനീണ്‍ടു വിഴറ്കിറൈപ്പേന്‍ എനിനും
  വിരുപ്പമെലാം നിന്‍അരുളിന്‍ വിരുപ്പംഅന്‍റി ഇലൈയേ.
 • 4. ചിത്തമനേ കംപുരിന്തു തിരിന്തുഴലുഞ് ചിറിയേന്‍
  ചെയ്വകൈഒന്‍ ററിയാതു തികൈക്കിന്‍റേന്‍ അന്തോ
  ഉത്തമനേ ഉന്‍നൈയലാല്‍ ഒരുതുണൈമറ് ററിയേന്‍
  ഉന്‍നാണൈ ഉന്‍നാണൈ ഉണ്‍മൈഇതു കണ്‍ടായ്
  ഇത്തമനേ യച്ചലനം ഇനിപ്പൊറുക്ക മാട്ടേന്‍
  ഇരങ്കിഅരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും ഇതുതരുണം എന്തായ്
  ചുത്തമനേ യത്തവര്‍ക്കും എനൈപ്പോലു മവര്‍ക്കും
  തുയര്‍തവിപ്പാന്‍ മണിമന്‍റില്‍ തുലങ്കുനടത് തരചേ.
 • 5. തുപ്പാടു തിരുമേനിച് ചോതിമണിച് ചുടരേ
  തുരിയവെളിക് കുള്‍ളിരുന്ത ചുത്തചിവ വെളിയേ
  അപ്പാടു ചടൈമുടിഎം ആനന്ത മലൈയേ
  അരുട്കടലേ കുരുവേഎന്‍ ആണ്‍ടവനേ അരചേ
  ഇപ്പാടു പടഎനക്കു മുടിയാതു തുരൈയേ
  ഇരങ്കിഅരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും ഇതുതരുണങ് കണ്‍ടായ്
  തപ്പാടു വേന്‍എനിനും എന്‍നൈവിടത് തുണിയേല്‍
  തനിമന്‍റുള്‍ നടംപുരിയുന്‍ താണ്‍മലര്‍എന്‍ തായേ.
 • 6. കണ്‍ണോങ്കു നുതറ്കരുംപേ കരുംപിനിറൈ അമുതേ
  കറ്കണ്‍ടേ ചര്‍ക്കരൈയേ കതലിനറുങ് കനിയേ
  വിണ്‍ണോങ്കു വിയന്‍ചുടരേ വിയന്‍ചുടര്‍ക്കുട് ചുടരേ
  വിടൈയവനേ ചടൈയവനേ വേതമുടിപ് പൊരുളേ
  പെണ്‍ണോങ്കും ഒരുപാകം പിറങ്കുപെരുന്‍ തകൈയേ
  പെരുമാനൈ ഒരുകരങ്കൊള്‍ പെരിയപെരു മാനേ
  എണ്‍ണോങ്കു ചിറിയവനേന്‍ എന്‍നിനുംനിന്‍ നടിയേന്‍
  എന്‍നൈവിടത് തുണിയേല്‍നിന്‍ ഇന്‍നരുള്‍തന്‍ തരുളേ.
 • 7. തിരുനെറിചേര്‍ മെയ്അടിയര്‍ തിറന്‍ഒന്‍റും അറിയേന്‍
  ചെറിവറിയേന്‍ അറിവറിയേന്‍ ചെയ്വകൈയൈ അറിയേന്‍
  കരുനെറിചേര്‍ന്‍ തുഴല്‍കിന്‍റ കടൈയരിനുങ് കടൈയേന്‍
  കറ്കിന്‍റേന്‍ ചാകാത കല്‍വിനിലൈ കാണേന്‍
  പെരുനെറിചേര്‍ മെയ്ഞ്ഞാന ചിത്തിനിലൈ പെറുവാന്‍
  പിതറ്റുകിന്‍റേന്‍ അതറ്കുരിയ പെറ്റിയിലേന്‍ അന്തോ
  വരുനെറിയില്‍ എന്‍നൈവലിന്‍ താട്കൊണ്‍ട മണിയേ
  മന്‍റുടൈയ പെരുവാഴ്വേ വഴങ്കുകനിന്‍ അരുളേ.
 • 8. കുന്‍റാത കുണക്കുന്‍റേ കോവാത മണിയേ
  കുരുവേഎന്‍ കുടിമുഴുതാട് കൊണ്‍ടചിവക് കൊഴുന്തേ
  എന്‍റാതൈ യാകിഎനക് കന്‍നൈയുമായ് നിന്‍റേ
  എഴുമൈയുംഎന്‍ റനൈ ആണ്‍ട എന്‍ഉയിരിന്‍ തുണൈയേ
  പൊന്‍റാത പൊരുളേമെയ്പ് പുണ്‍ണിയത്തിന്‍ പയനേ
  പൊയ്യടിയേന്‍ പിഴൈകളെലാം പൊറുത്തപെരുന്‍ തകൈയേ
  അന്‍റാല നിഴല്‍അമര്‍ന്ത അരുള്‍ഇറൈയേ എളിയേന്‍
  ആചൈയെലാം നിന്‍നടിമേല്‍ അന്‍റിഒന്‍റും ഇലൈയേ.
 • 9. പൂണാത പൂണ്‍കളെലാം പൂണ്‍ടപരം പൊരുളേ
  പൊയ്യടിയേന്‍ പിഴൈമുഴുതും പൊറുത്തരുളി എന്‍റും
  കാണാത കാട്ചിയെലാങ് കാട്ടിഎനക് കുള്‍ളേ
  കരുണൈനടം പുരികിന്‍റ കരുണൈയൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  മാണാത കുണക്കൊടിയേന്‍ ഇതൈനിനൈക്കുന്‍ തോറും
  മനമുരുകി ഇരുകണ്‍­ര്‍ വടിക്കിന്‍റേന്‍ കണ്‍ടായ്
  ഏണാതന്‍ എന്‍നിനുംയാന്‍ അംമൈയിന്‍നിന്‍ അടിയേന്‍
  എനഅറിന്തേന്‍ അറിന്തപിന്‍നര്‍ ഇതയമലര്‍ന്‍ തേനേ.
 • 10. അന്തോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അറിവറിയാച് ചിറിയേനൈ അറിവറിയച് ചെയ്തേ
  ഇന്തോങ്കു ചടൈമണിനിന്‍ അടിമുടിയുങ് കാട്ടി
  ഇതുകാട്ടി അതുകാട്ടി എന്‍നിലൈയുങ് കാട്ടിച്
  ചന്തോട ചിത്തര്‍കള്‍തന്‍ തനിച്ചൂതുങ് കാട്ടി
  ചാകാത നിലൈകാട്ടിച് ചകചനിലൈ കാട്ടി
  വന്തോടു184 നികര്‍മനംപോയ്ക് കരൈന്ത ഇടങ് കാട്ടി
  മകിഴ്വിത്തായ് നിന്‍അരുളിന്‍ വണ്‍മൈഎവര്‍ക് കുളതേ.
 • 11. അന്‍പര്‍ഉളക് കോയിലിലേ അമര്‍ന്തരുളും പതിയേ
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റ ആനന്ത നിതിയേ
  വന്‍പര്‍ഉളത് തേമറൈന്തു വഴങ്കുംഒളി മണിയേ
  മറൈമുടിആ കമമുടിയിന്‍ വയങ്കുനിറൈ മതിയേ
  എന്‍പരുവങ് കുറിയാമല്‍ എന്‍നൈവലിന്‍ താട്കൊണ്‍
  ടിന്‍പനിലൈ തനൈഅളിത്ത എന്‍നറിവുക് കറിവേ
  മുന്‍പരുവം പിന്‍പരുവങ് കണ്‍ടരുളിച് ചെയ്യും
  മുറൈമൈനിന തരുള്‍നെറിക്കു മൊഴിതല്‍അറിന്‍ തിലനേ.
 • 12. പാല്‍കാട്ടും ഒളിവണ്‍ണപ് പടികമണി മലൈയേ
  പത്തിക്കു നിലൈതനിലേ തിത്തിക്കും പഴമേ
  ചേല്‍കാട്ടും വിഴിക്കടൈയാല്‍ തിരുവരുളൈക് കാട്ടും
  ചിവകാമ വല്‍ലിമകിഴ് തിരുനടനാ യകനേ
  മാല്‍കാട്ടി മറൈയാതെന്‍ മതിക്കുമതി യാകി
  വഴികാട്ടി വഴങ്കുകിന്‍റ വകൈയതനൈക് കാട്ടിക്
  കാല്‍കാട്ടിക് കാലാലേ കാണ്‍പതുവും എനക്കേ
  കാട്ടിയനിന്‍ കരുണൈക്കുക് കൈംമാറൊന്‍ റിലനേ.
 • 13. എന്‍നൈഒന്‍റും അറിയാത ഇളംപവരുവന്‍ തനിലേ
  എന്‍ഉളത്തേ അമര്‍ന്തരുളി യാന്‍മയങ്കുന്‍ തോറും
  അന്‍നൈഎനപ് പരിന്തരുളി അപ്പോതൈക് കപ്പോ
  തപ്പന്‍എനത് തെളിവിത്തേ അറിവുറുത്തി നിന്‍റായ്
  നിന്‍നൈഎനക് കെന്‍എന്‍പേന്‍ എന്‍ഉയിര്‍ എന്‍പേനോ
  നീടിയഎന്‍ ഉയിര്‍ത്തുണൈയാം നേയമതെന്‍ പേനോ
  ഇന്‍നല്‍അറുത് തരുള്‍കിന്‍റ എന്‍കുരുവെന്‍ പേനോ
  എന്‍എന്‍പേന്‍ എന്‍നുടൈയ ഇന്‍പമതെന്‍ പേനേ.
 • 14. പാടുംവകൈ അണുത്തുണൈയും പരിന്തറിയാച് ചിറിയ
  പരുവത്തേ അണിന്തണിന്തതു പാടുംവകൈ പുരിന്തു
  നാടുംവകൈ ഉടൈയോര്‍കള്‍ നന്‍കുമതിത് തിടവേ
  നല്‍ലറിവു ചിറിതളിത്തുപ് പുല്‍ലറിവു പോക്കി
  നീടുംവകൈ ചന്‍മാര്‍ക്ക ചുത്തചിവ നെറിയില്‍
  നിറുത്തിനൈഇച് ചിറിയേനൈ നിന്‍അരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  കൂടുംവകൈ ഉടൈയരെലാങ് കുറിപ്പെതിര്‍പാര്‍ക് കിന്‍റാര്‍
  കുറ്റമെലാങ് കുണമാകക് കൊണ്‍ടകുണക് കുന്‍റേ.
 • 15. ചറ്റുംഅറി വില്‍ലാത എനൈയുംവലിന്‍ താണ്‍ടു
  തമിയേന്‍ചെയ് കുറ്റമെലാഞ് ചംമതമാക് കൊണ്‍ടു
  കറ്റുമറിന്‍ തുങ്കേട്ടുന്‍ തെളിന്തപെരി യവരുങ്
  കണ്‍ടുമകി ഴപ്പുരിന്തു പണ്‍ടൈവിനൈ അകറ്റി
  മറ്റുംഅറി വനവെല്‍ലാം അറിവിത്തെന്‍ ഉളത്തേ
  മന്‍നുകിന്‍റ മെയ്ഇന്‍പ വാഴ്ക്കൈമുതറ് പൊരുളേ
  പെറ്റുമറി വില്‍ലാത പേതൈഎന്‍മേല്‍ ഉനക്കുപ്
  പെരുങ്കരുണൈ വന്തവകൈ എന്തവകൈ പേചേ.
 • 16. ചുറ്റതുമറ് റവ്വഴിയാ ചൂതതുഎന്‍ റെണ്‍ണാത്
  തൊണ്‍ടരെലാങ് കറ്കിന്‍റാര്‍ പണ്‍ടുമിന്‍റുങ് കാണാര്‍
  എറ്റതുംപു മണിമന്‍റില്‍ ഇന്‍പനടം പുരിയും
  എന്‍നുടൈയ തുരൈയേനാന്‍ നിന്‍നുടൈയ അരുളാല്‍
  കറ്റതുനിന്‍ നിടത്തേപിന്‍ കേട്ടതുനിന്‍ നിടത്തേ
  കണ്‍ടതുനിന്‍ നിടത്തേഉട് കൊണ്‍ടതുനിന്‍ നിടത്തേ
  പെറ്റതുനിന്‍ നിടത്തേഇന്‍ പുറ്റതുനിന്‍ നിടത്തേ
  പെരിയതവം പുരിന്തേന്‍എന്‍ പെറ്റിഅതി ചയമേ.
 • 17. ഏറിയനാന്‍ ഒരുനിലൈയില്‍ ഏറഅറി യാതേ
  ഇളൈക്കിന്‍റ കാലത്തെന്‍ ഇളൈപ്പെല്‍ലാം ഒഴിയ
  വീറിയഓര്‍ പരുവചത്തി കൈകൊടുത്തുത് തൂക്കി
  മേലേറ്റച് ചെയ്തവളൈ മേവുറവുഞ് ചെയ്തു
  തേറിയനീര്‍ പോല്‍എനതു ചിത്തമികത് തേറിത്
  തെളിന്തിടവുഞ് ചെയ്തനൈഇച് ചെയ്കൈഎവര്‍ ചെയ്വാര്‍
  ഊറിയമെയ് അന്‍പുടൈയാര്‍ ഉള്‍ളംഎനും പൊതുവില്‍
  ഉവന്തുനടം പുരികിന്‍റ ഒരുപെരിയ പൊരുളേ.
 • 18. തരുനിതിയക് കുരുവിയറ്റച് ചഞ്ചലിക്കു മനത്താല്‍
  തളര്‍ന്തചിറി യേന്‍തനതു തളര്‍വെല്‍ലാന്‍ തവിര്‍ത്തു
  ഇരുനിതിയത് തിരുമകളിര്‍ ഇരുവര്‍എനൈ വണങ്കി
  ഇചൈന്തിടുവന്‍ തനംഅപ്പാ എന്‍റുമകിഴ്ന്‍ തിചൈത്തുപ്
  പെരുനിതിവായ്ത് തിടഎനതു മുന്‍പാടി ആടും
  പെറ്റിഅറിത് തനൈഇന്തപ് പേതമൈയേന്‍ തനക്കേ
  ഒരുനിതിനിന്‍ അരുള്‍നിതിയും ഉവന്തളിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  ഉയര്‍പൊതുവില്‍ ഇനപനടം ഉടൈയപരം പൊരുളേ.
 • 19. അഞ്ചാതേ എന്‍മകനേ അനുക്കിരകം പുരിന്താം
  ആടുകനീ വേണ്‍ടിയവാ റാടുകഇവ് വുലകില്‍
  ചെഞ്ചൊലി വയലോങ്കു തില്‍ലൈമന്‍റില്‍ ആടുന്‍
  തിരുനടങ്കണ്‍ ടന്‍പുരുവായ്ച് ചിത്തചുത്ത നാകി
  എഞ്ചാത നെടുങ്കാലം ഇന്‍പവെള്‍ളന്‍ തിളൈത്തേ
  ഇനിതുമിക വാഴിയവെന്‍ റെനക്കരുളിച് ചെയ്തായ്
  തുഞ്ചാതി യന്തമിലാച് ചുത്തനടത് തരചേ
  തുരിയനടു വേഇരുന്ത ചുയഞ്ചോതി മണിയേ.
 • 20. നാന്‍കേട്കിന്‍ റവൈയെല്‍ലാം അളിക്കിന്‍റായ് എനക്കു
  നല്‍ലവനേ എല്‍ലാമും വല്‍ലചിവ ചിത്താ
  താന്‍കേട്കിന്‍ റവൈയിന്‍റി മുഴുതൊരുങ്കേ ഉണര്‍ന്തായ്
  തത്തുവനേ മതിഅണിന്ത ചടൈമുടിഎം ഇറൈവാ
  തേന്‍കേട്കും മൊഴിമങ്കൈ ഒരുപങ്കില്‍ ഉടൈയായ്
  ചിവനേഎം പെരുമാനേ തേവര്‍പെരു മാനേ
  വാന്‍കേട്കും പുകഴ്ത്തില്‍ലൈ മന്‍റില്‍നടം പുരിവായ്
  മണിമിടറ്റുപ് പെരുങ്കരുണൈ വള്‍ളല്‍എന്‍കണ്‍ മണിയേ.
 • 21. ആനന്ത വെളിയിനിടൈ ആനന്ത വടിവായ്
  ആനന്ത നടംപുരിയും ആനന്ത അമുതേ
  വാനന്ത മുതല്‍എല്‍ലാ അന്തമുങ്കണ്‍ ടറിന്തോര്‍
  മതിക്കിന്‍റ പൊരുളേവെണ്‍ മതിമുടിച്ചെങ് കനിയേ
  ഊനന്തങ് കിയമായൈ ഉടലിനിടത് തിരുന്തും
  ഊനമിലാ തിരുക്കിന്‍റ ഉളവരുളിച് ചെയ്തായ്
  നാനന്ത ഉളവുകണ്‍ടു നടത്തുകിന്‍റ വകൈയും
  നല്‍ലവനേ നീമകിഴ്ന്തു ചൊല്‍ലവരു വായേ.
 • 22. ആരണമും ആകമമും എതുതുണിന്ത തതുവേ
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റ ആട്ടമെന എനക്കുക്
  കാരണമുങ് കാരിയമും പുലപ്പടവേ തെരിത്തായ്
  കണ്‍ണുതലേ ഇങ്കിതറ്കുക് കൈംമാറൊന്‍ ററിയേന്‍
  പൂരണനിന്‍ അടിത്തൊണ്‍ടു പുരികിന്‍റ ചിറിയേന്‍
  പോറ്റിചിവ പോറ്റിഎനപ് പോറ്റിമകിഴ് കിന്‍റേന്‍
  നാരണനാന്‍ മുകന്‍മുതലോര്‍ കാണ്‍പരുംഅന്‍ നടത്തൈ
  നായടിയേന്‍ ഇതയത്തില്‍ നവിറ്റിയരുള്‍ വായേ.
 • 23. ഇറൈവനിന തരുളാലേ എനൈക്കണ്‍ടു കൊണ്‍ടേന്‍
  എനക്കുള്‍ഉനൈക് കണ്‍ടേന്‍പിന്‍ ഇരുവരുംഒന്‍ റാക
  ഉറൈവതുകണ്‍ ടതിചയിത്തേന്‍ അതിചയത്തൈ ഒഴിക്കും
  ഉളവറിയേന്‍ അവ്വുളവൊന്‍ റുരൈത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  മറൈവതിലാ മണിമന്‍റുള്‍ നടംപുരിയും വാഴ്വേ
  വാഴ്മുതലേ പരമചുക വാരിഎന്‍കണ്‍ മണിയേ
  കുറൈവതിലാക് കുളിര്‍മതിയേ ചിവകാമവല്‍ലിക്
  കൊഴുന്തുപടര്‍ന്‍ തോങ്കുകിന്‍റ കുണനിമലക് കുന്‍റേ.
 • 24. ചത്തിയമെയ് അറിവിന്‍പ വടിവാകിപ് പൊതുവില്‍
  തനിനടഞ്ചെയ് തരുളുകിന്‍റ ചറ്കുരുവേ എനക്കുപ്
  പുത്തിയൊടു ചിത്തിയുംനല്‍ ലറിവുംഅളിത് തഴിയാപ്
  പുനിതനിലൈ തനിലിരുക്കപ് പുരിന്തപരം പൊരുളേ
  പത്തിഅറി യാച്ചിറിയേന്‍ മയക്കംഇന്‍നുന്‍ തവിര്‍ത്തുപ്
  പരമചുക മയമാക്കിപ് പടിറ്റുളത്തൈപ് പോക്കിത്
  തത്തുവനീ നാന്‍എന്‍നും പോതമതു നീക്കിത്
  തനിത്തചുകാ തീതമുംനീ തന്തരുള്‍ക മകിഴ്ന്തേ.
 • 25. ഏതുംഅറി യാതിരുളില്‍ ഇരുന്തചിറ യേനൈ
  എടുത്തുവിടുത് തറിവുചിറി തേയ്ന്തിടവും പുരിന്തു
  ഓതുമറൈ മുതറ്കലൈകള്‍ ഓതാമല്‍ ഉണര
  ഉണര്‍വിലിരുന്‍ തുണര്‍ത്തിഅരുള്‍ ഉണ്‍മൈനിലൈ കാട്ടിത്
  തീതുചെറി ചമയനെറി ചെല്‍ലുതലൈത് തവിര്‍ത്തുത്
  തിരുഅരുണ്‍മെയ്പ് പൊതുനെറിയില്‍ ചെലുത്തിയും നാന്‍മരുളും
  പോതുമയങ് കേല്‍മകനേ എന്‍റുമയക് കെല്‍ലാം
  പോക്കിഎനക് കുള്‍ളിരുന്ത പുനിതപരം പൊരുളേ.
 • 26. മുന്‍നറിയേന്‍ പിന്‍നറിയേന്‍ മുടിപതൊന്‍റു മറിയേന്‍
  മുന്‍നിയുമുന്‍ നാതുംഇങ്കേ മൊഴിന്തമൊഴി മുഴുതും
  പന്‍നിലൈയില്‍ ചെറികിന്‍റോര്‍ പലരുംമനം ഉവപ്പപ്
  പഴുതുപടാ വണ്‍ണംഅരുള്‍ പരിന്തളിത്ത പതിയേ
  തന്‍നിലൈയില്‍ കുറൈവുപടാത് തത്തുവപ്പേര്‍ ഒളിയേ
  തനിമന്‍റുള്‍ നടംപുരിയഞ് ചത്തിയതറ് പരമേ
  ഇന്‍നിലൈയില്‍ ഇന്‍നുംഎന്‍റന്‍ മയക്കമെലാന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  എനൈഅടിമൈ കൊളല്‍വേണ്‍ടും ഇതുചമയങ് കാണേ.
 • 27. ഐയവിറ് ചിറിതുംഅറിന്‍ തനുപവിക്കക് തെരിയാ
  തഴുതുകളിത് താടുകിന്‍റ അപ്പരുവത് തെളിയേന്‍
  മെയ്യറിവിറ് ചിറന്തവരുങ് കളിക്കഉനൈപ് പാടി
  വിരുംപിഅരുള്‍ നെറിനടകക വിടുത്തനൈനീ യന്‍റോ
  പൊയ്യറിവിറ് പുലൈമനത്തുക് കൊടിയേന്‍മുന്‍ പിറപ്പില്‍
  പുരിന്തവം യാതതനൈപ് പുകന്‍റരുള വേണ്‍ടും
  തുയ്യറിവുക് കറിവാകി മണിമന്‍റില്‍ നടഞ്ചെയ്
  ചുത്തപരി പൂരണമാഞ് ചുകരൂപപ് പൊരുളേ.
 • 28. അരുള്‍നിറൈന്ത പെരുന്തകൈയേ ആനന്ത അമുതേ
  അറ്പുതപ്പൊന്‍ അംപലത്തേ ആടുകിന്‍റ അരചേ
  തെരുള്‍നിറൈന്ത ചിന്തൈയിലേ തിത്തിക്കുന്‍ തേനേ
  ചെങ്കനിയേ മതിഅണിന്ത ചെഞ്ചടൈഎം പെരുമാന്‍
  മരുള്‍നിറൈന്ത മനക്കൊടിയേന്‍ വഞ്ചമെലാങ് കണ്‍ടു
  മകിഴ്ന്തിനിയ വാഴ്വളിത്ത മാകരുണൈക് കടലേ
  ഇരുള്‍നിറൈന്ത മയക്കംഇന്‍നുന്‍ തീര്‍ത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  എന്‍നുടൈയ നായകനേ ഇതുതരുണങ് കാണേ.
 • 29. മന്‍നിയപൊന്‍ നംപലത്തേ ആനന്ത നടഞ്ചെയ്
  മാമണിയേ എന്‍നിരുകണ്‍ വയങ്കുംഒളി മണിയേ
  തന്‍നിയല്‍പിന്‍ നിറൈന്തരുളുഞ് ചത്തുവപൂ രണമേ
  തറ്പരമേ ചിറ്പരമേ തത്തുവപ്പേ രൊളിയേ
  അന്‍നിയമില്‍ ലാതചുത്ത അത്തുവിത നിലൈയേ
  ആതിയന്ത മേതുമിന്‍റി അമര്‍ന്തപരം പൊരുളേ
  എന്‍നിയല്‍പിന്‍ എനക്കരുളി മയക്കംഇന്‍നുന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  എനൈആണ്‍ടു കൊളല്‍വേണ്‍ടും ഇതുതരുണങ് കാണേ.
 • 30. പൂതനിലൈ മുതറ്പരമേ നാതനിലൈ അളവും
  പോന്തവറ്റിന്‍ ഇയറ്കൈമുതറ് പുണര്‍പ്പെല്‍ലാം വിളങ്ക
  വേതനിലൈ ആകമത്തിന്‍ നിലൈകളെലാം വിളങ്ക
  വിനൈയേന്‍റന്‍ ഉളത്തിരുന്തു വിളക്കിയമെയ് വിളക്കേ
  പോതനിലൈ യായ്അതുവുങ് കടന്തഇന്‍പ നിലൈയായ്പ്
  പൊതുവിനിന്‍മെയ് അറിവിന്‍പ നടംപുരിയും പൊരുളേ
  ഏതനിലൈ യാവകൈഎന്‍ മയക്കംഇന്‍നുന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  എനൈക്കാത്തല്‍ വേണ്‍ടുകിന്‍റേന്‍ ഇതുതരുണങ് കാണേ.
 • 31. ചെവ്വണ്‍ണത് തിരുമേനി കൊണ്‍ടൊരുപാറ് പചന്തു
  തികഴ്പടിക വണ്‍ണമൊടു തിത്തിക്കുങ് കനിയേ
  ഇവ്വണ്‍ണം എനമറൈക്കും എട്ടാമെയ്പ് പൊരുളേ
  എന്‍നുയിരേ എന്‍നുയിര്‍ക്കുള്‍ ഇരുന്തരുളും പതിയേ
  അവ്വണ്‍ണപ് പെരുന്തകൈയേ അംപലത്തേ നടഞ്ചെയ്
  ആരമുതേ അടിയേനിങ് കകമകിഴ്ന്തു പുരിതല്‍
  എവ്വണ്‍ണം അതുവണ്‍ണം ഇചൈത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  എന്‍നുടൈയ നായകനേ ഇതുതരുണങ് കാണേ.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை