திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അന്‍പു മാലൈ
aṉpu mālai
പിരചാത മാലൈ
pirasāta mālai
Fourth Thirumurai

002. അരുട്പിരകാച മാലൈ
aruṭpirakāsa mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകമെലാം ഉതിക്കിന്‍റ ഒളിനിലൈമെയ് യിന്‍പം
  ഉറുകിന്‍റ വെളിനിലൈയെന്‍ റുപയനിലൈ യാകി
  ഇലകിയനിന്‍ ചേവടികള്‍ വരുന്തിയിട നടന്തേ
  ഇരവില്‍എളി യേന്‍ഇരുക്കും ഇടന്തേടി അടൈന്തു
  കലകമിലാത് തെരുക്കതവങ് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  കളിത്തെനൈഅങ് കഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  അലകില്‍അരുട് കടലാംഉന്‍ പെരുമൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  ആനന്ത വല്‍ലിമകിഴ് അരുള്‍നടനാ യകനേ.
 • 2. ഒളിവണ്‍ണം വെളിവണ്‍ണം എന്‍റനന്ത വേത
  ഉച്ചിയെലാം മെച്ചുകിന്‍റ ഉച്ചമല രടികള്‍
  അളിവണ്‍ണം വരുന്തിയിട നടന്തരുളി അടിയേന്‍
  അടൈന്തവിടത് തടൈന്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  കളിവണ്‍ണം എനൈഅഴൈത്തെന്‍ കൈയില്‍വണ്‍ണം അളിത്ത
  കരുണൈവണ്‍ണന്‍ തനൈവിയന്തു കരുതുംവണ്‍ണം അറിയേന്‍
  തൗവിണ്‍ണ മുടൈയര്‍അന്‍പു ചെയ്യുംവണ്‍ണം പൊതുവില്‍
  തെയ്വനടം പുരികിന്‍റ ചൈവപരം പൊരുളേ.
 • 3. തിരുമാലും ഉരുമാറിച് ചിരഞ്ചീവി യാകിത്
  തേടിയുങ്കണ്‍ ടറിയാത ചേവടികള്‍ വരുന്ത
  വരുമാലൈ മണ്‍ണുറത്തപ് പെയര്‍ത്തുനടന്‍ തരുളി
  വഞ്ചകനേന്‍ ഇരുക്കുമിടം വലിന്തിരവില്‍ തേടിത്
  തെരുമാലൈക് കതവുതനൈത് തിറപ്പിത്തു നിന്‍റു
  ചെവ്വണ്‍ണത് തിടൈപ്പചന്ത തിരുമേനി കാട്ടിക്
  കുരുമാലൈപ് പെരുവണ്‍ണക് കൊഴുന്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  കുരുമണിനിന്‍ തിരുവരുളൈക് കുറിത്തുമകിഴ്ന്‍ തനനേ.
 • 4. അന്‍റൊരുനാള്‍ ഇരവിടൈവന്‍ തണിക്കവന്‍ തിറപ്പിത്
  തരുണ്‍മലര്‍ച്ചേ വടിവായിറ് പടിപ്പുറത്തും അകത്തും
  മന്‍റവൈത്തുക് കൊണ്‍ടെന്‍നൈ വരവഴൈത്തു മകനേ
  വരുന്താതേ ഇങ്കിതനൈ വാങ്കിക്കൊള്‍ ളെന്‍ന
  ഒന്‍റുചിറി യേന്‍മറുപ്പ മറിത്തുംവലിന്‍ തെനതു
  ഒരുകൈതനിറ് കൊടുത്തിങ്കേ ഉറൈതിഎന്‍റു മറൈന്തായ്
  ഇന്‍റതുതാന്‍ അനുപവിത്തുക് കിചൈന്തതുനാ യടിയേന്‍
  എന്‍നതവം പുരിന്തേനോ ഇനിത്തുയരൊന്‍ റിലനേ.
 • 5. ഇരവില്‍അടി വരുന്തനടന്‍ തെഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്
  തെനൈഅഴൈത്തു മകനേനീ ഇവ്വുലകിറ് ചിറിതും
  ചുരവിടൈനെഞ് ചയര്‍ന്തിളൈത്തുക് കലങ്കാതേ ഇതനൈക്
  കളിപ്പൊടുവാങ് കെനഎനതു കൈതനിലേ കൊടുത്തു
  ഉരവിടൈഇങ് കുറൈമകിഴ്ന്‍ തെനത്തിരുവായ് മലര്‍ന്ത
  ഉന്‍നുടൈയ പെരുങ്കരുണൈക് കൊപ്പിലൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അരവിടൈയില്‍ അചൈന്താട അംപലത്തി നടുവേ
  ആനന്തത് തിരുനടഞ്ചെയ് താട്ടുകിന്‍റ അരചേ.
 • 6. ഇയങ്കാത ഇരവിടൈഅന്‍ റൊരുനാള്‍വന്‍ തെളിയേന്‍
  ഇരുക്കുമിടന്‍ തനൈത്തേടിക് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കയങ്കാത മലരടികള്‍ കവിന്‍വായിറ് പടിയിന്‍
  കടൈപ്പുറത്തും അകത്തുംവൈത്തുക് കളിത്തെനൈഅങ് കഴൈത്തു
  മയങ്കാതേ ഇങ്കിതനൈ വാങ്കിക്കൊണ്‍ ടുലകില്‍
  മകനേനീ വിളൈയാടി വാഴ്കഎന ഉരൈത്തായ്
  പുയങ്കാനിന്‍ അരുളരുമൈ അറിയാതു തിരിന്തേന്‍
  പൊയ്യടിയേന്‍ അറിന്തിന്‍റു പൂരിത്തേന്‍ ഉളമേ.
 • 7. ഒരുനാളന്‍ റിരവില്‍അടി വരുന്തനടന്‍ തടിയേന്‍
  ഉറ്റഇടന്‍ തനൈത്തേടിക് കതവുതിറപ് പിത്തു
  മരുനാള മലരടിഒന്‍റുള്‍ളകത്തേ പെയര്‍ത്തു
  വൈത്തുമകിഴ്ന്‍ തെനൈഅഴൈത്തു വാങ്കിതനൈ എന്‍റു
  തരുനാളില്‍ യാന്‍മറുപ്പ മറിത്തുംവലിന്‍ തെനതു
  തടങ്കൈതനിറ് കൊടുത്തിങ്കേ ചാര്‍കഎന ഉരൈത്തായ്
  വരുനാളില്‍ അതനരുമൈ അറിന്തുമകിഴ് കിന്‍റേന്‍
  മണിമന്‍റുള്‍ നടംപുരിയും മാണിക്ക മണിയേ.
 • 8. നെടുമാലും പന്‍റിഎന നെടുങ്കാലം വിരൈന്തു
  നേടിയുങ്കണ്‍ ടറിയാതു നീടിയപൂം പതങ്കള്‍
  തൊടുമാലൈ യെനവരുപൂ മകള്‍മുടിയിറ് ചൂട്ടിത്
  തൊല്‍വിനൈയേന്‍ ഇരുക്കുമിടന്‍ തനൈത്തേടിത് തൊടര്‍ന്തു
  കടുമാലൈ നടുഇരവിറ് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കടൈയേനൈ അഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തുക്
  കൊടുമാലൈ വിടുത്തുമകിര്‍ എനത്തിരുവായ് മലര്‍ന്തായ്
  കുണക്കുന്‍റേ ഇന്‍നാള്‍നിന്‍ കൊടൈയൈഅറിന്‍ തനനേ.
 • 9. മറൈമുടിക്കു മണിയാകി വയങ്കിയചേ വടികള്‍
  മണ്‍മീതു പടനടന്തു വന്തരുളി അടിയേന്‍
  കുറൈമുടിക്കും പടിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തു നിന്‍റു
  കൂവിഎനൈ അഴൈത്തൊന്‍റു കൊടുത്തരുളിച് ചെയ്തായ്
  കറൈമുടിക്കുങ് കളത്തരചേ കരുണൈനെടുങ് കടലേ
  കണ്‍ണോങ്കും ഒളിയേചിറ് കനവെളിക്കുള്‍ വെളിയേ
  പിറൈമുടിക്കുഞ് ചടൈക്കടവുട് പെരുന്തരുവേ കുരുവേ
  പെരിയമന്‍റുള്‍ നടംപുരിയും പെരിയപരം പൊരുളേ.
 • 10. അന്‍റകത്തേ അടിവരുത് നടന്തെന്‍നൈ അഴൈത്തിങ്
  കഞ്ചാതേ മകനേഎന്‍ റളിത്തനൈഒന്‍ റതനൈത്
  തുന്‍റകത്തുച് ചിറിയേന്‍ നാന്‍ അറിയാതു വറിതേ
  ചുഴന്‍റതുകണ്‍ ടിരങ്കിമികത് തുണിന്തുമകിഴ് വിപ്പാന്‍
  ഇന്‍റകത്തേ പുകുന്തരുളി എനക്കതനൈത് തെരിവിത്
  തിന്‍പുറച്ചെയ് തരുളിയനിന്‍ ഇരക്കംഎവര്‍ക് കുളതോ
  മന്‍റകത്തു നടംപുരിന്തു വയങ്കുംഒരു കുരുവേ
  വല്‍ലവരെല്‍ ലാംവണങ്കും നല്‍ലപരം പൊരുളേ.
 • 11. അന്‍പര്‍മനക് കോയിലിലേ അമര്‍ന്തരുളി വിളങ്കും
  അരുംപൊരുളാം ഉനതുമല രടിവരുന്ത നടന്തു
  വന്‍പര്‍കളില്‍ തലൈനിന്‍റ വഞ്ചകനേന്‍ ഇരുന്ത
  മനൈക്കതവു തിറപ്പിത്തു മകിഴ്ന്തെനൈഅങ് കഴൈത്തുത്
  തുന്‍പമെലാം നീങ്കുകഇങ് കിതുതനൈവാങ് കുകനീ
  തൊഴുംപന്‍എന്‍റ എന്‍നുടൈയ തുരൈയേനിന്‍ നരുളൈ
  എന്‍പകര്‍വേന്‍ എന്‍വിയപ്പേന്‍ എങ്ങനംനാന്‍ മറപ്പേന്‍
  എന്‍ഉയിരുക് കുയിരാകി ഇലങ്കിചറ് കുരുവേ.
 • 12. ഞാലനിലൈ അടിവരുന്ത നടന്തരുളി അടിയേന്‍
  നണ്‍ണുംഇടന്‍ തനിറ്കതവം നന്‍റുതിറപ് പിത്തുക്
  കാലനിലൈ കരുതിമനങ് കലങ്കുകിന്‍റ മകനേ
  കലങ്കാതേ എന്‍റെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തുച്
  ചിലനിലൈ ഉറവാഴ്ക എനത്തിരുവായ് മലര്‍ന്ത
  ചിവപെരുമാന്‍ നിന്‍പെരുമൈത് തിരുവരുള്‍എന്‍ നെന്‍പേന്‍
  ആലനിലൈ മണികണ്‍ടത് തരുംപെരുഞ്ചീര്‍ ഒളിയേ
  അംപലത്തില്‍ തിരുനടഞ്ചെയ് താട്ടുകിന്‍റ അരചേ.
 • 13. ഇരുള്‍നിറൈന്ത ഇരവില്‍അടി വരുന്തനടന്‍ തടിയേന്‍
  ഇരുക്കുമിടന്‍ തനൈത്തേടിക് കതവുതിറപ് പിത്തു
  മരുള്‍നിറൈന്ത മനത്താലേ മയങ്കുകിന്‍റ മകനേ
  മയങ്കാതേ എന്‍റെന്‍നൈ വരവഴൈത്തുപ് പുകന്‍റു
  തെരുള്‍നിറൈന്ത തൊന്‍റെനതു ചെങ്കൈതനിറ് കൊടുത്തുത്
  തികഴ്ന്തുനിന്‍റ പരംപൊരുള്‍നിന്‍ തിരുവരുള്‍എന്‍ നെന്‍പേന്‍
  അരുള്‍നിറൈന്ത മെയ്പ്പൊരുളേ അടിമുടിഒന്‍ റില്‍ലാ
  ആനന്ത മന്‍റില്‍നടം ആടുകിന്‍റ അരചേ.
 • 14. കന്‍മയമുങ് കനിവിക്കുന്‍ തിരുവടികള്‍ വരുന്തക്
  കടൈപ്പുലൈയേന്‍ ഇരുക്കുമിടന്‍ തനൈത്തേടി നടന്തു
  തൊന്‍മയമാം ഇരവിനിടൈക് കതവുതിറപ് പിത്തുത്
  തുണിന്തഴൈത്തെന്‍ കൈതനിലേ തൂയഒന്‍റൈ യളിത്തു
  വന്‍മയമില്‍ ലാമനത്താല്‍ വാഴ്കഎന ഉരൈത്ത
  മാമണിനിന്‍ തിരുവരുളിന്‍ വണ്‍മൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  തന്‍മയമേ ചിന്‍മയപ്പൊന്‍ അംപലത്തേ ഇന്‍പത്
  തനിനടഞ്ചെയ് തരുളുകിന്‍റ തത്തുവപ്പേ രൊളിയേ.
 • 15. പിരണവത്തിന്‍ അടിമുടിയിന്‍ നടുവിനുംനിന്‍ റോങ്കും
  പെരുങ്കരുണൈത് തിരുവടികള്‍ പെയര്‍ന്തുവരുന്‍ തിടവേ
  കരണമുറ്റു നടന്തടിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടന്‍ തേടിക്
  കതവുതിറപ് പിത്തരുളിക് കടൈയേനൈ അഴൈത്തുച്
  ചരണമുറ്റു വരുന്തിയഎന്‍ മകനേഇങ് കിതനൈത്
  താങ്കുഎന്‍ റൊന്‍റെനതു തടങ്കൈതനിറ് കൊടുത്തു
  മരണമറ്റു വാഴ്കഎനത് തിരുവാര്‍ത്തൈ അളിത്തായ്
  മന്‍റുടൈയായ് നിന്‍അരുളിന്‍ വണ്‍മൈഎവര്‍ക് കുളതേ.
 • 16. ഒങ്കാരത് തുള്‍ളൊളിയായ് അവ്വൊളിക്കുള്‍ ഒളിയായ്
  ഉപയവടി വാകിയനിന്‍ അപയപതം വരുന്ത
  ഈങ്കാര നടന്തിരവില്‍ യാനിരുക്കും ഇടംപോന്‍
  തെഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കെന്‍നൈവലിന്‍ തഴൈത്തുപ്
  പാങ്കാരും വണ്‍ണംഒന്‍റെന്‍ കൈതനിലേ അളിത്തുപ്
  പണ്‍പൊടുവാഴ്ന്‍ തിടുകഎനപ് പണിത്തപരം പൊരുളേ
  ആങ്കാര വണ്‍ണംഅകന്‍ റതൈഅറിന്തു മകിഴ്ന്തേ
  അനുപവിക്കിന്‍ റേന്‍പൊതുവില്‍ ആടുകിന്‍റ അരചേ.
 • 17. അരിപിരമാ തിയരെല്‍ലാം അറിന്തണുക ഒണ്‍ണാ
  അരുംപെരുഞ്ചീര്‍ അടിമലര്‍കള്‍ അന്‍റൊരുനാള്‍ വരുന്തക്
  കരിഇരവില്‍ നടന്തരുളി യാനിരുക്കു മിടത്തേ
  കതവുതിറപ് പിത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തു
  ഉരിമൈയൊടു വാഴ്കഎന ഉരൈത്തതുവും അന്‍റി
  ഉവന്തിന്‍റൈ ഇരവിനുംവന്‍ തുണര്‍ത്തിനൈഎന്‍ മീതു
  പിരിയമുനക് കിരുന്തവണ്‍ണം എന്‍പുകല്‍വേന്‍ പൊതുവില്‍
  പെരുനടഞ്ചെയ് അരചേഎന്‍ പിഴൈപൊറുത്ത കുരുവേ.
 • 18. കാരണന്‍എന്‍ റുരൈക്കിന്‍റ നാരണനും അയനും
  കനവിടത്തുങ് കാണ്‍പരിയ കഴലടികള്‍ വരുന്ത
  ഊരണവി നടന്തെളിയേന്‍ ഉറൈയുംഇടന്‍ തേടി
  ഉവന്തെനതു കൈതനിലേ ഒന്‍റുകൊടുത് തിങ്കേ
  ഏരണവി ഉറൈകമകിഴ്ത് തെനഉരൈത്തായ് നിന്‍ചീര്‍
  യാതറിന്തു പുകന്‍റേന്‍മുന്‍ യാതുതവം പുരിന്തേന്‍
  പാരണവി അന്‍പരെലാം പരിന്തുപുകഴ്ന്‍ തേത്തപ്
  പണിഅണിന്തു മണിമന്‍റുള്‍ അണിനടഞ്ചെയ് പതിയേ.
 • 19. തുരിയവെളി തനിറ്പരമ നാതഅണൈ നടുവേ
  ചുയഞ്ചുടരില്‍ തുലങ്കുകിന്‍റ തുണൈയടികള്‍ വരുന്തപ്
  പിരിയമൊടു നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടന്‍ തേടിപ്
  പെരുങ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുപ് പേയന്‍എനൈ അഴൈത്തു
  ഉരിയപൊരുള്‍ ഒന്‍റെനതു കൈയില്‍അളിത് തിങ്കേ
  ഉറൈകമകിഴ്ന്‍ തെനഉരൈത്ത ഉത്തമനിന്‍ നരുളൈപ്
  പെരിയപൊരു നെവറ്റിനുക്കും പെരിയപൊരു ളെന്‍റേ
  പിന്‍നര്‍അറിന്‍ തേന്‍ഇതറ്കു മുന്‍നര്‍അറി യേനേ.
 • 20. നീളാതി മൂലമെന നിന്‍റവനും നെടുനാള്‍
  നേടിയുങ്കണ്‍ ടറിയാത നിന്‍നടികള്‍ വരുന്ത
  ആളാനാന്‍ ഇരുക്കുമിടം അതുതേടി നടന്തേ
  അണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുള്‍ എന്‍പൊടെനൈ അഴൈത്തു
  വാളാനീ മയങ്കാതേ മകനേഇങ് കിതനൈ
  വാങ്കിക്കൊള്‍ എന്‍റെനതു മലര്‍ക്കൈതനിറ് കൊടുത്തായ്
  കേളായ്എന്‍ ഉയിര്‍ത്തുണൈയായ്ക് കിളര്‍മന്‍റില്‍ വേത
  കീതനടം പുരികിന്‍റ നാതമുടിപ് പൊരുളേ.
 • 21. ചത്തഒരു വാമറൈപ്പൊറ് ചിലംപണിന്തം പലത്തേ
  തനിനടഞ്ചെയ് തരുളുംഅടിത് താമരൈകള്‍ വരുന്ത
  ചിത്തഉരു വാകിഇങ്കേ എനൈത്തേടി നടന്തു
  തെരുക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തെന്‍ ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തു
  മത്തഉരു വാമനത്താല്‍ മയക്കമുറേല്‍ മകനേ
  മകിഴ്ന്തുറൈക എനത്തിരുവായ് മലര്‍ന്തകുണ മലൈയേ
  ചുത്തഉരു വായ്ച്ചുത്ത അരുവാകി അഴിയാച്
  ചുത്തഅരു ഉരുവാന ചുത്തപരം പൊരുളേ.
 • 22. പലകോടി മറൈകളെലാം ഉലകോടി മയങ്കപ്
  പരനാത മുടിനടിക്കും പാതമലര്‍ വരുന്തച്
  ചിലകോടി നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തണൈന്തു
  തെരുക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തെന്‍ ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തേ
  അലകോടി വരുന്തേല്‍ഇങ് കമര്‍കഎനത് തിരുവായ്
  അലര്‍ന്തഅരുട് കുരുവേപൊന്‍ നംപലത്തെം അരചേ
  വിലകോടി എനത്തുയര്‍കള്‍ ഒന്‍റൊടൊന്‍റു പുകന്‍റു
  വിരൈന്തോടച് ചെയ്തനൈഇവ് വിളൈവറിയേന്‍ വിയപ്പേ.
 • 23. ചെയ്വകൈഒന്‍ ററിയാതു തികൈപ്പിനൊടേ ഇരുന്തേന്‍
  തിടുക്കെനഇങ് കെഴുന്തിരുപ്പത് തെരുക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്
  തുയ്വകൈഒന്‍ റെനതുകരത് തുവന്തളിത്തു മകനേ
  ഉയ്കമകിഴ്ന്‍ തിന്‍റുമുതല്‍ ഒന്‍റുംഅഞ്ചേല്‍ എന്‍റു
  മെയ്വകൈയില്‍ പുകന്‍റപിന്‍നും അഞ്ചിയിരുന്‍ തേനൈ
  മീട്ടുംഇന്‍റൈ ഇരവില്‍ഉണര്‍ വൂട്ടിഅച്ചന്‍ തവിര്‍ത്തായ്
  ഐവകൈയായ് നിന്‍റുമന്‍റില്‍ ആടുകിന്‍റ അരചേ
  അറ്പുതത്താള്‍ മലര്‍വരുത്തം അടൈന്തനഎന്‍ പൊരുട്ടേ.
 • 24. ഉള്‍ളിരവി മതിയായ്നിന്‍ റുലകമെലാം നടത്തും
  ഉപയവകൈ യാകിയനിന്‍ അപയപതം വരുന്ത
  നള്‍ളിരവിന്‍ മികനടന്തു നാന്‍ഇരുക്കും ഇടത്തേ
  നടൈക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തു നടൈക്കടൈയില്‍ അഴൈത്തു
  എള്‍ളിരവു നിനൈന്തുമയക് കെയ്തിയിടേല്‍ മകനേ
  എന്‍റെന്‍കൈ തനില്‍ഒന്‍റൈ ഈന്തുമകിഴ് വിത്തായ്
  അള്‍ളിരവു പോല്‍മിടറ്റില്‍ അഴകുകിറര്‍ന്‍ താട
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റ ചെംപവളക് കുന്‍റേ.
 • 25. വിളങ്കറിവുക് കറിവാകി മെയ്ത്തുരിയ നിലത്തേ
  വിളൈയുംഅനു പവമയമാം മെല്‍ലടികള്‍ വരുന്തത്
  തുളങ്കുചിറി യേന്‍ഇരുക്കും ഇടന്തേടി നടന്തു
  തൊടര്‍ക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുത് തൊഴുംപന്‍എനൈ അഴൈത്തുക്
  കളങ്കമിലാ ഒന്‍റെനതു കൈതനിലേ കൊടുത്തുക്
  കളിത്തുറൈക എനത്തിരുവാക് കളിത്തഅരുട് കടലേ
  കുളങ്കൊള്‍വിഴിപ് പെരുന്തകൈയേ മണിമന്‍റില്‍ നടഞ്ചെയ്
  കുരുമണിയേ അന്‍പര്‍മനക് കോയിലില്‍വാഴ് കുരുവേ.
 • 26. വേതമുടി മേറ്ചുടരായ് ആകത്തിന്‍ മുടിമേല്‍
  വിളങ്കുംഒളി യാകിയനിന്‍ മെല്‍ലടികള്‍ വരുന്തപ്
  പൂതമുടി മേല്‍നടന്തു നാനിരുക്കു മിടത്തേ
  പോന്തിരവിറ് കതവുതനൈക് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  നാതമുടി മേല്‍വിളങ്കുന്‍ തിരുമേനി കാട്ടി
  നറ്പൊരുള്‍എന്‍ കൈതനിലേ നല്‍കിയനിന്‍ പെരുമൈ
  ഓതമുടി യാതെനില്‍എന്‍ പുകല്‍വേന്‍അം പലത്തേ
  ഉയിര്‍ക്കിന്‍പന്‍ തരനടനം ഉടൈയപരം പൊരുളേ.
 • 27. തങ്കുചരാ ചരമുഴുതും അളിത്തരുളി നടത്തുന്‍
  താള്‍മലര്‍കള്‍ മികവരുന്തത് തനിത്തുനടന്‍ തൊരുനാള്‍
  കങ്കുലില്‍യാന്‍ ഇരുക്കുമനൈക് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തഉന്‍റന്‍ കരുണൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  ഇങ്കുചിറി യേന്‍പിഴൈകള്‍ എത്തനൈയും പൊറുത്ത
  എന്‍കുരുവേ എന്‍ഉയിരുക് കിന്‍പരുളും പൊരുളേ
  തിങ്കളണി ചടൈപ്പവളച് ചെഴുഞ്ചോതി മലൈയേ
  ചിവകാമ വല്‍ലിമകിഴ് തിരുനടനാ യകനേ.
 • 28. മാമായൈ അചൈന്തിടച്ചിറ് റംപലത്തേ നടിത്തും
  വരുന്താത മലരടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തരുളി
  ആമാറന്‍ റിരവിനിടൈ അണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്
  തങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തിനിനീ അഞ്ചേല്‍എന്‍ റുവന്തു
  തേമാവിന്‍ പഴംപിഴിന്തു വടിത്തുനറു നെയ്യുന്‍
  തേനുംഒക്കക് കലന്തതെനത് തിരുവാര്‍ത്തൈ അളിത്തായ്
  കോമാന്‍നിന്‍ അരുട്പെരുമൈ എന്‍ഉരൈപ്പേന്‍ പൊതുവില്‍
  കൂത്താടി എങ്കളൈആട് കൊണ്‍ടപരം പൊരുളേ.
 • 29. പടൈപ്പവനുങ് കാപ്പവനും പറ്പലനാള്‍ മുയന്‍റു
  പാര്‍ക്കവിരും പിനുങ്കിടൈയാപ് പാതമലര്‍ വരുന്ത
  നടൈപ്പുലൈയേന്‍ പൊരുട്ടാക നടത്തിരവിറ് കതവം
  നന്‍കുതിറപ് പിത്തൊന്‍റു നല്‍കിയതും അന്‍റി
  ഇടൈപ്പടുനാ ളിനുംവന്തെന്‍ ഇതയമയക് കെല്‍ലാം
  ഇരിന്തിടച്ചെയ് തനൈഉന്‍റന്‍ ഇന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  തടൈപ്പടുമാ റില്‍ലാത പേരിന്‍പപ് പെരുക്കേ
  തനിമന്‍റില്‍ ആനന്തത് താണ്‍ടവഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 30. മുന്‍നൈമറൈ മുടിമണിയാം അടിമലര്‍കള്‍ വരുന്ത
  മുഴുതിരവില്‍ നടന്തെളിയേന്‍ മുയങ്കമിടത് തടൈന്തു
  അന്‍നൈയിനും പരിന്തരുളി അണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്
  തങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തെനൈയും അന്‍പിനൊടു നോക്കി
  എന്‍നൈഇനി മയങ്കാതേ എന്‍മകനേ മകിഴ്വോ
  ടിരുത്തിഎന ഉരൈത്തായ്നിന്‍ ഇന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  മിന്‍നൈനികര്‍ ചെഞ്ചടൈമേന്‍ മതിയംഅചൈന്‍ താട
  വിയന്‍പൊതുവില്‍ തിരുനടഞ്ചെയ് വിമലപരം പൊരുളേ.
 • 31. മീതാനത് തരുള്‍ഒളിയായ് വിളങ്കിയനിന്‍ അടികള്‍
  മികവരുന്ത നടന്തിരവില്‍ വിനൈയേന്‍റന്‍ പൊരുട്ടാച്
  ചീതാനക് കതവുതനൈത് തിറപ്പിത്തുച് ചിറിയേന്‍
  ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തിനിനീ ചിറിതുമഞ്ചേല്‍ ഇങ്കു
  മാതാനത് തവര്‍ചൂ‘ വാഴ്കഎന ഉരൈത്തായ്
  മാമണിനിന്‍ തിരുവരുളിന്‍ വണ്‍മൈഎവര്‍ക് കുളതേ
  ഓതാനത് തവര്‍തമക്കും ഉണര്‍വരിതാം പൊരുളേ
  ഓങ്കിയചിറ് റംപലത്തേ ഒളിനടഞ്ചെയ് പതിയേ.
 • 32. വേതാന്ത ചിത്താന്തം എന്‍നുംഅന്തം ഇരണ്‍ടും
  വിളങ്കഅമര്‍ന്‍ തരുളിയനിന്‍ മെല്‍ലടികള്‍ വരുന്ത
  നാതാന്ത വെളിതനിലേ നടന്തരുളും അതുപോല്‍
  നടന്തരുളിക് കടൈനായേന്‍ നണ്‍ണുംഇടത് തടൈന്തു
  പോതാന്ത മിചൈവിളക്കുന്‍ തിരുമേനി കാട്ടിപ്
  പുലൈയേന്‍കൈ യിടത്തൊന്‍റു പൊരുന്തവൈത്ത പൊരുളേ
  ചൂതാന്ത മനൈത്തിനുക്കും അപ്പാറ്പട് ടിരുന്ത
  തുരിയവെളിക് കേവിളങ്കും പെരിയഅരുട് കുരുവേ.
 • 33. ഒരുമൈയിലേ ഇരുമൈഎന ഉരുക്കാട്ടിപ് പൊതുവില്‍
  ഒളിനടഞ്ചെയ് തരുളുകിന്‍റ ഉപയപതം വരുന്ത
  അരുമൈയിലേ നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തേ
  അണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തെന്‍ അങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തുപ്
  പെരുമൈയിലേ പിറങ്കുകനീ എനത്തിരുവായ് മലര്‍ന്ത
  പെരുങ്കരുണൈക് കടലേനിന്‍ പെറ്റിയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  കരുമൈയിലേ നെടുങ്കാലങ് കലന്തുകലക് കുറ്റ
  കലക്കമെലാന്‍ തവിര്‍ത്തെംമൈക് കാത്തരുളും പതിയേ.
 • 34. വിന്തുനിലൈ നാതനിലൈ ഇരുനിലൈക്കും അരചായ്
  വിളങ്കിയനിന്‍ ചേവടികള്‍ മികവരുന്ത നടന്തു
  വന്തുനിലൈ പെറച്ചിറിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  മണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തു മകനേഎന്‍ റഴൈത്തു
  ഇന്തുനിലൈ മുടിമുതരാന്‍ തിരുഉരുവങ് കാട്ടി
  എന്‍കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തിന്‍പം എയ്തുകഎന്‍ റുരൈത്തായ്
  മുന്തുനിലൈച് ചിറിയേന്‍ചെയ് തവമറിയേന്‍ പൊതുവില്‍
  മുത്തര്‍മനന്‍ തിത്തിക്ക നിരുത്തമിടും പൊരുളേ.
 • 35. നവനിലൈക്കും അതികാരം നടത്തുകിന്‍റ അരചായ്
  നണ്‍ണിയനിന്‍ പൊന്‍നടികള്‍ നടന്തുവരുന്‍ തിടവേ
  അവനിലൈക്കുങ് കടൈപ്പുലൈയേന്‍ ഇരുക്കുംഇടത് തിരവില്‍
  അണൈന്തരുളിക് കതവുതിറന്‍ തടിയേനൈ അഴൈത്തേ
  ചിവനിലൈക്കും പടിഎനതു ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തുച്
  ചിത്തമകിഴ്ന്‍ തുറൈകഎനത് തിരുപ്പവളന്‍ തിറന്തായ്
  പവനിലൈക്കുങ് കടൈനായേന്‍ പയിന്‍റതവം അറിയേന്‍
  പരംപരമാ മന്‍റില്‍നടം പയിന്‍റപചു പതിയേ.
 • 36. പുണ്‍ണിയര്‍തം മനക്കോയില്‍ പുകുന്തമര്‍ന്തു വിളങ്കും
  പൊന്‍മലര്‍ച്ചേ വടിവരുത്തം പൊരുന്തനടന്‍ തെളിയേന്‍
  നണ്‍ണിയഓര്‍ ഇടത്തടൈന്തു കതവുതിറപ് പിത്തു
  നറ്പൊരുള്‍ഒന്‍ റെന്‍കൈതനില്‍ നല്‍കിയനിന്‍ പെരുമൈ
  എണ്‍ണിയപോ തെല്‍ലാംഎന്‍ മനമുരുക്കും എന്‍റാല്‍
  എംപ—രുമാന്‍ നിന്‍അരുളൈ എന്‍നെനയാന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  തണ്‍ണിയവെണ്‍ മതിഅണിന്ത ചെഞ്ചടൈനിന്‍ റാടത്
  തനിത്തമന്‍റില്‍ ആനന്തത് താണ്‍ടവഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 37. മൂവരുക്കും എട്ടാതു മൂത്തതിരു അടികള്‍
  മുഴുതിരവില്‍ വരുന്തിയിട മുയങ്കിനടന്‍ തരുളി
  യാവരുക്കും ഇഴിന്തേന്‍ഇങ് കിരുക്കുംഇടത് തടൈന്തേ
  എഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുള്‍ എനൈഅഴൈത്തു മകനേ
  തേവരുക്കും അരിതിതനൈ വാങ്കെനഎന്‍ കരത്തേ
  ചിത്തമകിഴ്ന്‍ തളിത്തനൈനിന്‍ തിരുവരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  പൂവരുക്കും പൊഴിറ്റില്‍ലൈ അംപലത്തേ നടനം
  പുരിന്തുയിരുക് കിന്‍പരുളും പൂരണവാന്‍ പൊരുളേ.
 • 38. കറ്റവര്‍തം കരുത്തിനിന്‍മുക് കനിരചംപോല്‍ ഇനിക്കും
  കഴലടികള്‍ വരുന്തിയിടക് കടിതുനടന്‍ തിരവില്‍
  മറ്റവര്‍കാ ണാതെളിയേന്‍ ഇരുക്കുംഇടത് തടൈന്തു
  മനൈക്കതവു തിറപ്പിത്തു വലിന്തെനൈഅങ് കഴൈത്തു
  നറ്റവര്‍ക്കും അരിതിതനൈ വാങ്കെനഎന്‍ കരത്തേ
  നല്‍കിയനിന്‍ പെരുങ്കരുണൈ നട്പിനൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  അറ്റവര്‍ക്കും പറ്റവര്‍ക്കും പൊതുവിനിലേ നടഞ്ചെയ്
  അരുട്കുരുവേ ചച്ചിതാ നന്തപരം പൊരുളേ.
 • 39. കരുണൈവടി വായ്അടിയാര്‍ ഉള്‍ളകത്തേ അമര്‍ന്ത
  കഴലടികള്‍ വരുന്തിയിടക് കങ്കുലിലേ നടന്തു
  മരുണിറൈയുഞ് ചിറിയേന്‍നാന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  മണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തു മകിഴ്ന്തഴൈത്തു മകനേ
  പൊരുണിറൈയും ഇതനൈഇങ്കേ വാങ്കെനഎന്‍ കരത്തേ
  പൊരുന്തഅളിത് തരുളിയനിന്‍ പൊന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  അരുണിറൈയും പെരുങ്കടലേ അംപലത്തില്‍ പരമാ
  നന്തവുരു വാകിനടം ആടുകിന്‍റ അരചേ.
 • 40. അരുളുരുവായ് ഐന്തൊഴിലും നടത്തുകിന്‍റ അടികള്‍
  അചൈന്തുവരുന്‍ തിടഇരവില്‍ യാനിരുക്കും ഇടത്തേ
  തെരുളുരുവിന്‍ നടന്തുതെരുക് കതവുതിറപ് പിത്തുച്
  ചിറിയേനൈ അഴൈത്തെനതു ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തു
  മരുളുരുവിന്‍ മറ്റവര്‍പോല്‍ മയങ്കേല്‍എന്‍ മകനേ
  മകിഴ്ന്തുതിരു അരുള്‍വഴിയേ വാര്‍കഎന ഉരൈത്തായ്
  ഇരുളുരുവിന്‍ മനക്കൊടിയേന്‍ യാതുതവം പുരിന്തേന്‍
  എല്‍ലാംവല്‍ ലവനാകി ഇരുന്തപചു പതിയേ.
 • 41. മുഴുതുംഉണര്‍ന്‍ തവര്‍മുടിമേല്‍ മുടിക്കുമണി യാകി
  മുപ്പൊരുളു മാകിയനിന്‍ ഒപ്പില്‍അടി മലര്‍കള്‍
  കഴുതുംഉണര്‍ വരിയനടുക് കങ്കുലിലേ വരുന്തക്
  കടിതുനടന്‍ തടിനായേന്‍ കരുതുമിടത് തടൈന്തു
  പഴുതുപടാ വണ്‍ണംഎനൈപ് പരിന്തഴൈത്തു മകനേ
  പണിന്തിതനൈ വാങ്കെനഎന്‍ പാണിയുറക് കൊടുത്തുത്
  തൊഴുതെനൈപ്പാ ടുകഎന്‍റു ചൊന്‍നപചു പതിനിന്‍
  തൂയഅരുട് പെരുമൈയൈഎന്‍ ചൊല്‍ലിവിയക് കേനേ .
 • 42. മാനിനൈത്ത അളവെല്‍ലാങ് കടന്തപ്പാല്‍ വയങ്കും
  മലരടികള്‍ വരുന്തിയിട മകിഴ്ന്തുനടന്‍ തരുളിപ്
  പാനിനൈത്ത ചിറിയേന്‍നാന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  പണൈക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുപ് പരിന്തഴൈത്തു മകനേ
  നീനിനൈത്ത വണ്‍ണമെലാങ് കൈകൂടും ഇതുഓര്‍
  നിന്‍മലംഎന്‍ റെന്‍കൈതനില്‍ നേര്‍ന്തളിത്തായ് നിനക്കു
  നാനിനൈത്ത നന്‍റിഒന്‍റും ഇലൈയേനിന്‍ അരുളൈ
  നായടിയേന്‍ എന്‍പുകല്‍വേന്‍ നടരാജ മണിയേ .
 • 43. ചൂരിയചന്‍ തിരരെല്‍ലാന്‍ തോന്‍റാമൈ വിളങ്കും
  ചുയഞ്ചോതി യാകുംഅടിത് തുണൈവരുന്ത നടന്തു
  കൂരിയമെയ് അറിവെന്‍പ തൊരുചിറിതുങ് കുറിയാക്
  കൊടിയേന്‍നാന്‍ ഇരുക്കുമിടങ് കുറിത്തിരവില്‍ നടന്തു
  കാരിയംഉണ്‍ ടെനക്കൂവിക് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കൈയില്‍ ഒന്‍റൈ അളിത്തനൈഉന്‍ കരുണൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  ആരിയര്‍തം അളവുകടന്‍ തപ്പാലുങ് കടന്ത
  ആനന്ത മന്‍റില്‍നടം ആടുകിന്‍റ അരചേ .
 • 44. തറ്പോതന്‍ തോന്‍റാത തലന്തനിലേ തോന്‍റും
  താള്‍മലര്‍കള്‍ വരുന്തിയിടത് തനിത്തുനടന്‍ തരുളി
  എറ്പോതങ് കകന്‍റിരവില്‍ യാനിരുക്കു മിട•പോന്‍
  തെഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തിവ് വെളിയേനൈ അഴൈത്തുപ്
  പൊറ്പോത വണ്‍ണംഒന്‍റെന്‍ കൈതനിലേ അളിത്തുപ്
  പുലൈയൊഴിന്ത നിലൈതനിലേ പൊരുന്തുകഎന്‍ റുരൈത്തായ്
  ചിറ്പോത മയമാന തിരുമണിമന്‍ റിടത്തേ
  ചിവമയമാം അനുപോകത് തിരുനടഞ്ചെയ് അരചേ
 • 45. കറ്പനൈകള്‍ എല്‍ലാംപോയ്ക് കരൈന്തതലന്‍ തനിലേ
  കരൈയാതു നിറൈന്തിരുക് കഴലടികള്‍ വരുന്ത
  വെറ്പനൈയും ഇന്‍റിഒരു തനിയാക നടന്തു
  വിരൈന്തിരവിറ് കതവുതനൈക് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  അറ്പനൈഓര്‍ പൊരുളാക അഴൈത്തരുളി അടിയേന്‍
  അങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തനൈനിന്‍ അരുളിനൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  നറ്പനവര്‍ തുതിക്കമണി മന്‍റകത്തേ ഇന്‍പ
  നടംപുരിയും പെരുങ്കരുണൈ നായകമാ മണിയേ .
 • 46. ഒന്‍റാകി ഇരണ്‍ടാകി ഒന്‍റിരണ്‍ടിന്‍ നടുവേ
  ഉറ്റഅനു പവമയമായ് ഒളിര്‍അടികള്‍ വരുന്ത
  അന്‍റാര നടന്തിരവില്‍ യാനുറൈയും ഇടത്തേ
  അടൈന്തുകത വന്തിറപ്പിത് തന്‍പൊടെനൈ അഴൈത്തു
  നന്‍റാര എനതുകരത് തൊന്‍റരുളി ഇങ്കേ
  നണ്‍ണനീ എണ്‍ണിയവാ നടത്തുകഎന്‍ റരൈത്തായ്
  ഇന്‍റാര വന്തതനൈ ഉണര്‍ത്തിനൈനിന്‍ അരുളൈ
  എന്‍പുകല്‍വേന്‍ മണിമന്‍റില്‍ ഇലങ്കിചറ് കുരുവേ .
 • 47. എങ്കുംവിളങ് കുവതാകി ഇന്‍പമയ മാകി
  എന്‍നുണര്‍വുക് കുണര്‍വുതരും ഇണൈയടികള്‍ വരുന്ത
  പൊങ്കുമിര വിടൈനടന്തു നാനുറൈയും ഇടത്തേ
  പോന്തുമണിക് കതവുതനൈക് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  തങ്കുമടി യേനൈഅഴൈത് തങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തേ
  തയവിനൊടു വാഴ്കഎനത് തനിത്തിരുവായ് മലര്‍ന്തായ്
  ഇങ്കുനിന തരുട്പെരുമൈ എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ പൊതുവില്‍
  ഇന്‍പനടം പുരികിന്‍റ എന്‍നുടൈനാ യകനേ .
 • 48. ചിത്തെവൈയും വിയത്തിയുറുഞ് ചുത്തചിവ ചിത്തായ്ച്
  ചിത്തമതില്‍ തിത്തിക്കുന്‍ തിരുവടികള്‍ വരുന്ത
  മത്തഇര വിടൈനടന്തു വന്തരുളി അടിയേന്‍
  വാഴുമനൈത് തെരുക്കതവു തിറപ്പിത്തങ് കടൈന്തു
  അത്തകവിന്‍ എനൈഅഴൈത്തെന്‍ അങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തായ്
  അന്‍നൈയിനും അന്‍പുടൈയായ് നിന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  മുത്തര്‍കുഴുക് കാണമന്‍റില്‍ ഇന്‍പനടം പുരിയും
  മുക്കണുടൈ ആനന്തച് ചെക്കര്‍മണി മലൈയേ .
 • 49. ചകലമൊടു കേവലമുന്‍ താക്കാത ഇടത്തേ
  തറ്പരമായ് വിളങ്കുകിന്‍റ താള്‍മലര്‍കള്‍ വരുന്തപ്
  പകലൊഴിയ നടുവിരവില്‍ നടന്തരുളി അടിയേന്‍
  പരിയുമിടത് തടൈന്തുമണിക് കതവുതിറപ് പിത്തുപ്
  പുകലുറുക വരുകഎന അഴൈത്തെനതു കരത്തേ
  പൊരുന്തഒന്‍റു കൊടുത്തനൈനിന്‍ പൊന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  ഉകല്‍ഒഴിയപ് പെരുന്തവര്‍കള്‍ ഉറ്റുമകിഴ്ന്‍ തേത്ത
  ഉയര്‍പൊതുവില്‍ ഇന്‍പനടം ഉടൈയപരം പൊരുളേ .
 • 50. ഉള്‍ളുരുകുന്‍ തരുണത്തേ ഒളികാട്ടി വിളങ്കും
  ഉയര്‍മലര്‍ച്ചേ വടിവരുന്ത ഉവന്തുനടന്‍ തരുളിക്
  കള്‍ളമനത് തേനിരുക്കും ഇന്തേടി അടൈന്തു
  കതവുതിറപ് പിത്തരുളിക് കളിത്തെനൈഅങ് കഴൈത്തു
  നള്‍ളുലകില്‍ ഉനക്കിതുനാം നല്‍കിനംനീ മകിഴ്ന്തു
  നാളുംഉയിര്‍ക് കിതംപുരിന്തു നടത്തിഎന ഉരൈത്തായ്
  തെള്‍ളുംഅമു തായ്അന്‍പര്‍ ചിത്തംഎലാം ഇനിക്കും
  ചെഴുങ്കനിയേ മണിമന്‍റില്‍ തിരുനടനാ യകനേ .
 • 51. തന്‍നുരുവങ് കാട്ടാത മലഇരവു വിടിയുന്‍
  തരുണത്തേ ഉതയഞ്ചെയ് താള്‍മലര്‍കള്‍ വരുന്തപ്
  പൊന്‍നുരുവത് തിരുമേനി കൊണ്‍ടുനടന്‍ തടിയേന്‍
  പൊരുന്തുമിടത് തടൈന്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  തന്‍നുരുവം പോന്‍റതൊന്‍റങ് കെനൈ അഴൈത്തെന്‍ കരത്തേ
  തന്തരുളി മകിഴ്ന്തിങ്കേ തങ്കുകഎന്‍ റുരൈത്തായ്
  എന്‍നുരുവം എനക്കുണര്‍ത്തി അരുളിയനിന്‍ പെരുമൈ
  എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ മണിമന്‍റില്‍ ഇന്‍പനടത് തരചേ.
 • 52. അണ്‍ടവകൈ പിണ്‍ടവകൈ അനൈത്തുംഉതിത് തൊടുങ്കും
  അണിമലര്‍ച്ചേ വടിവരുത്തം അടൈയനടന്‍ തരുളിക്
  കണ്‍ടവരുങ് കാണാത നടുഇരവു തനില്‍യാന്‍
  കരുതുമിടത് തടൈന്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  തൊണ്‍ടനെന്‍ എനൈയുംഅഴൈത് തെന്‍കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തായ്
  തുരൈയേനിന്‍ അരുട്പെരുമൈത് തൊണ്‍മൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  ഉണ്‍ടവര്‍കള്‍ ഉണുന്തോറും ഉവട്ടാത അമുതേ
  ഉയര്‍പൊതുവില്‍ ഇന്‍പനടം ഉടൈയപരം പൊരുളേ.
 • 53. അറിവുടൈയാര്‍ ഉള്‍ളകപ്പോ തലരുകിന്‍റ തരുണത്
  തരുള്‍മണത്തേ നാകിഉറ്റ അടിഇണൈകള്‍ വരുന്തപ്
  പിറിവുടൈയേന്‍ ഇരുക്കുമിടന്‍ തേടിനടന്‍ തടൈന്തു
  പെരുങ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുപ് പേയന്‍എനൈ അഴൈത്തുച്
  ചെറിവുടൈയായ് ഇതുവാങ്കെന്‍ റുതവവുംനാന്‍ മറുപ്പത്
  തിരുംപവുംഎന്‍ കൈതനിലേ ചേരഅളിത് തനൈയേ
  പൊറിവറിയേന്‍ അളവിനില്‍ഉന്‍ കരുണൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  പൊറ്പൊതുവില്‍ നടംപുരിയും പൂരണവാന്‍ പൊരുളേ.
 • 54. വിടൈയമൊന്‍റുങ് കാണാത വെളിനടുവേ ഒളിയായ്
  വിളങ്കുകിന്‍റ ചേവടികള്‍ മികവരുന്ത നടന്തു
  കടൈയനൈയുങ് കുറിക്കൊണ്‍ടു കരുതുമിടത് തടൈന്തു
  കതവുതിറപ് പിത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുക്ക
  ഇടൈയിന്‍അതു നാന്‍മറുപ്പു മറുക്കേല്‍എന്‍ മകനേ
  എന്‍റുപിന്‍നുങ് കൊടുത്തായ്നിന്‍ ഇന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  ഉടൈയപരം പൊരുളേഎന്‍ ഉയിര്‍ത്തുണൈയേ പൊതുവില്‍
  ഉയ്യുംവകൈ അരുള്‍നടനഞ് ചെയ്യുംഒളി മണിയേ.
 • 55. നാന്‍തനിക്കുന്‍ തരണത്തേ തോന്‍റുകിന്‍റ തുണൈയായ്
  നാന്‍തനിയാ ഇടത്തെനക്കുത് തോന്‍റാത തുണൈയായ്
  ഏന്‍റരുളുന്‍ തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തരുളി
  യാനുറൈയും ഇടത്തടൈന്തു കതവുതിറപ് പിത്തു
  ആന്‍റഎനൈ അഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തായ്ക്
  കറിവിലയേന്‍ ചെയ്യുംവകൈ അറിയേന്‍നിന്‍ കരുണൈ
  ഈന്‍റവട്കും ഇല്‍ലൈഎന നന്‍കറിന്തേന്‍ പൊതുവില്‍
  ഇന്‍പനടം പുരികിന്‍റ എന്‍നുയിര്‍നാ യകനേ.
 • 56. അരുള്‍വിളങ്കും ഉള്‍ളകത്തേ അതുഅതുവായ് വിളങ്കും
  അണിമലര്‍ച്ചേ വടിവരുത്തം അടൈയനടന്‍ തരുളിപ്
  പൊരുള്‍വിളങ്കാ നടുഇരവില്‍ നാനുറൈയും ഇടത്തേ
  പോന്തുതെരുക് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തെനൈഅങ് കഴൈത്തുത്
  തെരുള്‍വിളങ്കും ഒരുപൊരുള്‍എന്‍ ചെങ്കൈതനില്‍ അളിത്തായ്
  ചിവപെരുമാന്‍ പെരുങ്കരുണൈത് തിറത്തിനൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  മരുള്‍വിളങ്കി ഉണര്‍ച്ചിയുറത് തിരുമണിമന്‍ റിടത്തേ
  മന്‍നുയിര്‍ക് കിന്‍പരുള വയങ്കുനടത് തരചേ.
 • 57. പരുവമുറു തരുണത്തേ ചര്‍ക്കരൈയും തേനും
  പാലുനെയ്യും അളിന്തനറും പഴരചമും പോല
  മരുവുംഉളം ഉയിര്‍ഉണര്‍വോ ടെല്‍ലാന്തിത് തിക്ക
  വയങ്കുംഅടി യിണൈകള്‍മിക വരുന്തനടന്‍ തരുളിത്
  തെരുവടൈന്തു നാനിരുക്കു മനൈക്കാപ്പുത് തിറക്കച്
  ചെയ്തരുളിപ് പൊരുള്‍ഒന്‍റെന്‍ ചെങ്കൈതനില്‍ അളിത്തായ്
  തിരുമണിമന്‍ റിടൈനടിക്കും പെരുമാന്‍നിന്‍ കരുണൈത്
  തിറത്തിനൈഇച് ചിറിയേന്‍നാന്‍ ചെപ്പുതല്‍എങ് ങനമേ.
 • 58. എന്‍അറിവൈ ഉണ്‍ടരുളി എന്‍നുടനേ കൂടി
  എന്‍ഇന്‍പം എനക്കരുളി എന്‍നൈയുന്താ നാക്കിത്
  തന്‍അറിവായ് വിളങ്കുകിന്‍റ പൊന്‍നടികള്‍ വരുന്തത്
  തനിനടന്തു തെരുക്കതവന്‍ താള്‍തിറപ്പിത് തരുളി
  മുന്‍നറിവില്‍ എനൈഅഴൈത്തെന്‍ കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്ത
  മുന്‍നവനിന്‍ ഇന്‍നരുളൈ എന്‍എനയാന്‍ മൊഴിവേന്‍
  മന്‍അറിവുക് കറിവാംപൊന്‍ നംപലത്തേ ഇന്‍പ
  വടിവാകി നടിക്കിന്‍റ മാകരുണൈ മലൈയേ.
 • 59. പരയോക അനുപവത്തേ അകംപുറന്തോന്‍ റാത
  പരഞ്ചോതി യാകുംഇണൈപ് പാതമലര്‍ വരുന്ത
  വരയോകര്‍ വിയപ്പഅടി യേന്‍ഇരുക്കും ഇടത്തേ
  വന്തുതെരുക് കതവുതനൈക് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  തിരയോകര്‍ക് കരിതിതനൈ വാങ്കുകഎന്‍ റെനതു
  ചെങ്കൈതനില്‍ അളിത്തായ്നിന്‍ തിരുവരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  ഉരയോകര്‍ ഉളംപോല വിളങ്കുമണി മന്‍റില്‍
  ഉയിര്‍ക്കിന്‍പന്‍ തരനടനം ഉടൈയപരം പൊരുളേ.
 • 60. ചൊന്‍നിറൈന്ത പൊരുളുംഅതന്‍ ഇലക്കിയമും ആകിത്
  തുരിയനടു വിരുന്തഅടിത് തുണൈവരുന്ത നടന്തു
  കൊന്‍നിറൈന്ത ഇരവിനിടൈ എഴുന്തരുളിക് കതവം
  കൊഴുങ്കാപ്പൈ അവിഴ്വിത്തുക് കൊടിയേനൈ അഴൈത്തു
  എന്‍നിറൈന്ത ഒരുപൊരുള്‍എന്‍ കൈയില്‍അളിത് തരുളി
  എന്‍മകനേ വാഴ്കഎന എഴില്‍തിരുവായ് മലര്‍ന്തായ്
  തന്‍നിറൈന്ത നിന്‍കരുണൈത് തന്‍മൈയൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  തനിമന്‍റില്‍ ആനന്തത് താണ്‍ടവഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 61. മുത്തിഒന്‍റു വിയത്തിഒന്‍റു കാണ്‍മിന്‍എന്‍റാ കമത്തിന്‍
  മുടികള്‍മുടിത് തുരൈകിന്‍റ അടികള്‍മിക വരുന്തപ്
  പത്തിഒന്‍റും ഇല്‍ലാത കടൈപ്പുലൈയേന്‍ പൊരുട്ടാപ്
  പടിറ്റുളത്തേന്‍ ഇരുക്കുംഇടന്‍ തനൈത്തേടി നടന്തു
  ചിത്തിഒന്‍റു തിരുമേനി കാട്ടിമനൈക് കതവം
  തിറപ്പിത്തങ് കെനൈഅഴൈത്തെന്‍ ചെങ്കൈയിലേ മകിഴ്ന്തു
  ചത്തിഒന്‍റു കൊടുത്തായ്നിന്‍ തണ്‍ണരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  തനിമന്‍റുള്‍ ആനന്തത് താണ്‍ടവഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 62. എനക്കുനന്‍മൈ തീമൈയെന്‍പ തിരണ്‍ടുമൊത്ത ഇടത്തേ
  ഇരണ്‍ടുംഒത്തുത് തോന്‍റുകിന്‍റ എഴിറ്പതങ്കള്‍ വരുന്തത്
  തനക്കുനല്‍ല വണ്‍ണംഒന്‍റു താങ്കിനടന്‍ തരുളിത്
  തനിത്തിരവില്‍ കടൈപ്പുലൈയേന്‍ തങ്കുമിടത് തടൈന്തു
  കനക്കുമനൈത് തെരുക്കതവങ് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  കളിപ്പൊടെനൈ അഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തു
  ഉനക്കിനിയ വണ്‍ണംഇതെന്‍ റുരൈത്തരുളിച് ചെന്‍റായ്
  ഉടൈയവനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ ഉരൈക്കമുടി യാതേ.
 • 63. ഇംമൈയിനോ ടംമൈയിനും എയ്തുകിന്‍റ ഇന്‍പം
  എനൈത്തൊന്‍റും വേണ്‍ടാത ഇയറ്കൈവരുന്‍ തരുണം
  എംമൈയിനും നിറൈചൊരുപ ചുത്തചുകാ രംപം
  ഇയറ്ചൊരുപ ചുത്തചുക അനുപവംഎന്‍ റിരണ്‍ടായ്ച്
  ചെംമൈയിലേ വിളങ്കുകിന്‍റ തിരുവടികള്‍ വരുന്തച്
  ചിറിയേന്‍പാല്‍ അടൈന്തെനതു ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തായ്
  ഉംമൈയിലേ യാന്‍ചെയ്തവം യാതെനവും അറിയേന്‍
  ഉയര്‍പൊതുവില്‍ ഇന്‍പനടം ഉടൈയപരം പൊരുളേ.
 • 64. അന്‍പളിപ്പു തൊന്‍റുപിന്‍നര്‍ ഇന്‍പളിപ്പ തൊന്‍റെന്‍
  ററിഞരെലാം മതിക്കിന്‍റ അടിമലര്‍കള്‍ വരുന്ത
  എന്‍പളിത്ത ഉടല്‍കള്‍തൊറും ഉയിര്‍ക്കുയിരായ് ഇരുക്കും
  എംപെരുമാന്‍ നടന്തരുളിക് കതവുതിറപ് പിത്തുത്
  തുന്‍പളിക്കും നെഞ്ചകത്തെന്‍ റനൈക്കൂവി അഴൈത്തുത്
  തൂയഇള നകൈമുകത്തേ തുളുംപഎനൈ നോക്കി
  മുന്‍പളിത്ത തെന്‍റനതു കൈയില്‍ഒന്‍റൈ അളിത്തായ്
  മുന്‍നവനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ മുന്‍നഅറി യേനേ.
 • 65. മോകഇരുട് കടല്‍കടത്തും പുണൈഒന്‍റു നിറൈന്ത
  മോകനചുകം അളിപ്പിക്കും തുണൈഒന്‍റെന്‍ റുരൈക്കും
  യോകമലര്‍ത് തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തരുളി
  ഉണര്‍വിലിയേന്‍ പൊരുട്ടാക ഇരുട്ടിരവില്‍ നടന്തു
  പോകമനൈപ് പെരുങ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുട് പുകുന്തു
  പുലൈയേനൈ അഴൈത്തൊന്‍റു പൊരുന്തഎന്‍കൈ കൊടുത്തായ്
  നാകമണിപ് പണിമിളിര അംപലത്തേ നടഞ്ചെയ്
  നായകനിന്‍ പെരുങ്കരുണൈ നവിറ്റമുടി യാതേ.
 • 66. കാണുകിന്‍റ കണ്‍കളുക്കുക് കാട്ടുകിന്‍റ ഒളിയായ്ക്
  കാട്ടുകിന്‍റ ഒളിതനക്കുക് കാട്ടുവിക്കും ഒളിയായ്
  പൂണുകിന്‍റ തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തടിയേന്‍
  പൊരുന്തുമിടത് തടൈന്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  കോണുകിന്‍റ മനത്താലേ നാണുവതേന്‍ മകനേ
  കുറൈവറവാഴ് കെനമകിഴ്ന്തു കൊടുത്തനൈഒന്‍ റെനക്കു
  മാണുകിന്‍റ നിന്‍നരുളിന്‍ പെരുമൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  മണിമന്‍റില്‍ ആനന്ത മാനടഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 67. ആററു തത്തുവത്തിന്‍ ചൊരൂപമുതല്‍ അനൈത്തും
  അറിവിക്കും ഒന്‍റവറ്റിന്‍ അപ്പാലേ ഇരുന്ത
  വീറായ തറ്ചൊരുപ മുതലനൈത്തും അറിവില്‍
  വിളക്കുവിക്കും ഒന്‍റെന്‍റു വിളൈവറിന്തോര്‍ വിളംപും
  പേറായ തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തിരവില്‍
  പേയടിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തെന്‍നൈ അഴൈത്തുച്
  ചോറായ പൊരുള്‍ഒന്‍റെന്‍ കരത്തളിത്തായ് പൊതുവില്‍
  ചോതിനിന തരുട്പെരുമൈ ഓതിമുടി യാതേ.
 • 68. കരുവികളൈ നംമുടനേ കലന്തുളത്തേ ഇയക്കിക്
  കാട്ടുവതൊന്‍ റക്കരുവി കരണങ്കള്‍ അനൈത്തും
  ഒരുവിഅപ്പാറ് പടുത്തിനമൈ ഒരുതനിയാക് കുവതൊന്‍
  റുപയംഎനപ് പെരിയര്‍ചൊലും അപയപതം വരുന്തത്
  തുരുവിഅടി യേന്‍ഇരുക്കും ഇടത്തിരവില്‍ അടൈന്തു
  തുണിന്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു ചോതിയുറക് കൊടുത്തു
  വെരുവിയിടേല്‍ ഇന്‍റുമുതല്‍ മികമകിഴ്ക എന്‍റായ്
  വിത്തകിനിന്‍ തിരുവരുളൈ വിയക്കമുടി യാതേ.
 • 69. ആതിയിലേ കലപ്പൊഴിയ ആന്‍മചുത്തി അളിത്താങ്
  കതുഅതുആക് കുവതൊന്‍റാം അതുഅതുവായ് ആക്കും
  ചോതിയിലേ താനാകിച് ചൂഴ്വതൊന്‍റാം എന്‍റു
  ചൂഴ്ച്ചിഅറിന്‍ തോര്‍പുകലും തുണൈയടികള്‍ വരുന്ത
  വീതിയിലേ നടന്തടിയേന്‍ ഇരുക്കുംഇടന്‍ തേടി
  വിരുംപിഅടൈന്‍ തെനൈക്കൂവി വിളൈവൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  പാതിയിലേ ഒന്‍റാന പചുപതിനിന്‍ കരുണൈപ്
  പണ്‍മൈപഅറിന്‍ തേന്‍ഒഴിയാ നണ്‍പൈഅടൈന്‍ തേനേ.
 • 70. ഇരുട്ടായ മലച്ചിറൈയില്‍ ഇരുക്കുംനമൈ എല്‍ലാം
  എടുപ്പതൊന്‍റാം ഇന്‍പനിലൈ കൊടുപ്പതൊന്‍റാം എനവേ
  പൊരുട്ടായര്‍ പോറ്റുകിന്‍റ പൊന്‍നടികള്‍ വരുന്തപ്
  പൊറൈയിരവില്‍ യാനിരുക്കും ഇടന്തേടിപ് പുകുന്തു
  മരുട്ടായത് തിരുന്തേനൈക് കൂവിവര വഴൈത്തു
  വണ്‍ണംഒന്‍റെന്‍ കൈതനിലേ മകിഴ്ന്തളിത്തായ് നിന്‍റന്‍
  അരുട്ടായപ് പെരുമൈതനൈ എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ പൊതുവില്‍
  ആനന്തത് തിരുനടഞ്ചെയ് തരുളുകിന്‍റ അരചേ.
 • 71. ഉന്‍മനിയിന്‍ ഉള്‍ളകത്തേ ഒളിരുവതൊന്‍ റാകി
  ഉറ്റഅതന്‍ വെളിപ്പുറത്തേ ഓങ്കുവതൊന്‍ റാകിച്
  ചിന്‍മയമായ് വിളങ്കുകിന്‍റ തിരുവടികള്‍ വരുന്തച്
  ചിറുനായേന്‍ പൊരുട്ടാകത് തെരുവില്‍നടന്‍ തരുളിപ്
  പൊന്‍മയമാന്‍ തിരുമേനി വിളങ്കഎന്‍പാല്‍ അടൈന്തു
  പൊരുള്‍ഒന്‍റെന്‍ കൈതനിലേ പൊരുന്തഅളിത് തനൈയേ
  നിന്‍മലനേ നിന്‍നരുളൈ എന്‍പുകല്‍വേന്‍ പൊതുവില്‍
  നിറൈന്തഇന്‍പ വടിവാകി നിരുത്തംഇടും പതിയേ.
 • 72. ഐവര്‍കളുക് കൈന്തൊഴിലും അളിത്തിടുവ തൊന്‍റാം
  അത്തൊഴിറ്കാ രണംപുരിന്തു കളിത്തിടുവ തൊന്‍റാം
  തെയ്വനെറി എന്‍ററിഞര്‍ പുകഴ്ന്തുപുകഴ്ന്‍ തേത്തുന്‍
  തിരുവടികള്‍ മികവരുന്തത് തെരുവിനിടൈ നടന്തു
  കൈവരയാന്‍ ഇരുക്കുംമണൈക് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കളിത്തെനൈഅങ് കഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  ചൈവമണി മന്‍റിടത്തേ തനിനടനം പുരിയും
  തറ്പരനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ ചാറ്റമുടി യാതേ.
 • 73. അരുളുതിക്കുന്‍ തരുണത്തേ അമുതവടി വാകി
  ആനന്ത മയമാകി അമര്‍ന്തതിരു വടികള്‍
  ഇരുളുതിക്കും ഇരവിനിടൈ വരുന്തനടന്‍ തരുളി
  യാനിരുക്കും മനൈക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കടൈന്തു
  മരുളുതിക്കും മനത്തേനൈ വരവഴൈത്തു നോക്കി
  മകിഴ്ന്തെനതു കരത്തൊന്‍റു വഴങ്കിയചറ് കുരുവേ
  തെരുളുതിക്കും മണിമന്‍റില്‍ തിരുനടഞ്ചെയ് അരചേ
  ചിവപെരുമാന്‍ നിന്‍കരുണൈത് തിറത്തൈവിയക് കേനേ .
 • 74. നാന്‍കണ്‍ട പോതുചുയഞ് ചോതിമയ മാകി
  നാന്‍പിടിത്ത പോതുമതി നളിനവണ്‍ണ മാകിത്
  തേന്‍കൊണ്‍ട പാലെനനാന്‍ ചിന്തിക്കുന്‍ തോറുന്‍
  തിത്തിപ്പ താകിഎന്‍റന്‍ ചെന്‍നിമിചൈ മകിഴ്ന്തു
  താന്‍കൊണ്‍ടു വൈത്തഅന്‍നാള്‍ ചില്‍ലെന്‍റെന്‍ ഉടംപും
  തകഉയിരുങ് കുളിര്‍വിത്ത താണ്‍മലര്‍കള്‍ വരുന്ത
  വാന്‍കൊണ്‍ടു നടന്തിങ്കു വന്തെനക്കും അളിത്തായ്
  മന്‍റില്‍നടത് തരചേനിന്‍ മാകരുണൈ വിയപ്പേ.
 • 75. യോകാന്ത മിചൈഇരുപ്പ തൊന്‍റുകലാന്‍ തത്തേ
  ഉവന്തിരുപ്പ തൊന്‍റെനമെയ് യുണര്‍വുടൈയോര്‍ ഉണര്‍വാല്‍
  ഏകാന്തത് തിരുന്തുണരും ഇണൈയടികള്‍ വരുന്ത
  എന്‍പൊരുട്ടായ് യാനിരുക്കും ഇടന്തേടി നടന്തു
  വാകാന്തച് ചണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കെന്‍നൈ
  വരവഴൈത്തെന്‍ കൈതനിലേ മകിഴ്ന്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  മോകാന്ത കാരംഅറുത് തവര്‍ഏത്തപ് പൊതുവില്‍
  മുയങ്കിനടം പുരികിന്‍റ മുക്കനുടൈ അരചേ.
 • 76. മകമതിക്കു മറൈയുംമറൈ യാന്‍മതിക്കും അയനും
  മകിഴ്ന്തയനാന്‍ മതിക്കുംനെടു മാലുംനെടു മാലാന്‍
  മികമതിക്കും ഉരുത്തിരനും ഉരുത്തിരനാല്‍ മതിക്കും
  മേലവനും അവന്‍മതിക്ക വിളങ്കുചതാ ചിവനും
  തകമതിക്കുന്‍ തോറുംഅവര്‍ അവര്‍ഉളത്തിന്‍ മേലും
  തലൈമേലും മറൈന്തുറൈയുന്‍ താള്‍മലര്‍കള്‍ വരുന്ത
  അകമതിക്ക നടന്തെന്‍പാല്‍ അടൈന്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റായ് അരുട്പെരുമൈ വിയപ്പേ.
 • 77. ഇരുവിനൈഒപ് പാകിമല പരിപാകം പൊരുന്തല്‍
  എത്തരുണം അത്തരുണത് തിയല്‍ഞാന ഒളിയാം
  ഉരുവിനൈയുറ് റുള്‍ളകത്തും പിരണവമേ വടിവായ്
  ഉറ്റുവെളിപ് പുറത്തുംഎഴുന്‍ തുണര്‍ത്തിഉരൈത് തരുളും
  തിരുവടികള്‍ മികവരുന്ത നടന്തെളിയേന്‍ പൊരുട്ടാത്
  തെരുക്കവന്‍ തിറപ്പിത്തുച് ചിറിയേനൈ അഴൈത്തുക്
  കുരുവടിവങ് കാട്ടിഒന്‍റു കൊടുത്തായ് എന്‍കരത്തേ
  കുണക്കുന്‍റേ നിന്‍നരുട്കെന്‍ കുറ്റമെലാങ് കുണമേ.
 • 78. തംമടിയാര്‍ വരുന്തിലതു ചകിയാതക് കണത്തേ
  ചാര്‍ന്തുവരുത് തങ്കളെലാന്‍ തയവിനൊടു തവിര്‍ത്തേ
  എംമടിയാര്‍ എന്‍റുകൊളും ഇണൈയടികള്‍ വരുന്ത
  ഇരവിനിടൈ നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കുംഇടത് തടൈന്തു
  കംമടിയാ185ക് കതവുപെരുങ് കാപ്പവിഴപ് പുരിന്തു
  കടൈയേനൈ അഴൈത്തെനതു കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തു
  നംമടിയാന്‍ എന്‍റെനൈയുന്‍ തിരുവുളത്തേ അടൈത്തായ്
  നടംപുരിയും നായകനിന്‍ നറ്കരുണൈ വിയപ്പേ.
 • 79. ഉംപരുക്കുങ് കിടൈപ്പരിനാം മണിമന്‍റില്‍ പൂത
  ഉരുവടിവങ് കടന്താടുന്‍ തിരുവടിക ളിടത്തേ
  ചെംപരുക്കൈക് കല്‍ലുറത്തത് തെരുവില്‍നടന്‍ തിരവില്‍
  തെരുക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുച് ചിറിയേനൈ അഴൈത്തു
  വംപരുക്കുപ് പെറലരിതാം ഒരുപൊരുള്‍എന്‍ കരത്തേ
  മകിഴ്ന്തളിത്തുത് തുയര്‍തീര്‍ന്തു വാഴ്കഎന ഉരൈത്തായ്
  ഇംപരുക്കോ അംപരുക്കും ഇതുവിയപ്പാം എങ്കള്‍
  ഇറൈവനിന്‍ തരുട്പെരുമൈ ഇചൈപ്പതെവന്‍ അണിന്തേ.
 • 80. ഉരുവംഒരു നാന്‍കാകി അരുവമുംഅവ് വളവായ്
  ഉരുഅരുഒന്‍ റാകിഇവൈ ഒന്‍പാനുങ് കടന്തു
  തുരുവമുടി യാപ്പരമ തുരിയനടു വിരുന്ത
  ചൊരുപഅനു പവമയമാന്‍ തുണൈയടികള്‍ വരുന്തത്
  തെരുവമിചൈ നടന്തുചിറു ചെംപരറ്കല്‍ ഉറുത്തച്
  ചിറിയേന്‍പാല്‍ അടൈന്തെനതു ചെങ്കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തായ്
  മരുവഇനി യായ്മന്‍റില്‍ നടംപുരിവായ് കരുണൈ
  മാകടലേ നിന്‍പെരുമൈ വഴുത്തമുടി യാതേ.
 • 81. പക്കുവത്താല്‍ ഉയര്‍വാഴൈപ് പഴങ്കനിന്താറ് പോലും
  പരങ്കരുണൈ യാറ്കനിന്ത പത്തര്‍ചിത്തന്‍ തനിലേ
  പൊക്കമില്‍അപ് പഴന്തനിലേ തെള്‍ളമുതങ് കലന്താറ്
  പോറ്കലന്തു തിത്തിക്കും പൊന്‍നടികള്‍ വരുന്ത
  മിക്കഇരുള്‍ ഇരവിനിടൈ നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കും
  വിയന്‍മനൈയില്‍ അടൈന്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  ഒക്കഎനൈ അഴൈത്തൊന്‍റു കൊടുത്തിങ്കേ ഇരുഎന്‍
  റുരൈത്തനൈഎം പെരുമാന്‍നിന്‍ ഉയര്‍കരുണൈ വിയപ്പേ.
 • 82. ഉളവറിന്തോര്‍ തമക്കെല്‍ലാം ഉപനിടതപ് പൊരുളായ്
  ഉളവറിയാര്‍ക് കികപരമും ഉറുവിക്കും പൊരുളായ്
  അളവറിന്ത അറിവാലേ അറിന്തിടനിന്‍ റാടും
  അടിമലര്‍കള്‍ വരുന്തിയിട നടന്തിരവില്‍ അടൈന്തു
  കളവറിന്തേന്‍ തനൈക്കൂവിക് കതവുതിറപ് പിത്തുക്
  കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തായ്നിന്‍ കരുണൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  വിളവെറിന്തോന്‍ അയന്‍മുതലോര്‍ പണിന്തേത്തപ് പൊതുവില്‍
  വിളങ്കുനടം പുരികിന്‍റ തുളങ്കൊളിമാ മണിയേ.
 • 83. എവ്വുലകും എവ്വുയിരും എച്ചെയലും തോന്‍റി
  ഇയങ്കുംഇട മാകിഎല്‍ലാം മുയങ്കുംഇട മാകിത്
  തെവ്വുലകും നണ്‍പുലകുഞ് ചമനാകക് കണ്‍ട
  ചിത്തര്‍കള്‍തം ചിത്തത്തേ തിത്തിക്കും പതങ്കള്‍
  ഇവ്വുലകില്‍ വരുന്തനടന്‍ തെന്‍പൊരുട്ടാല്‍ ഇരവില്‍
  എഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കെന്‍കൈയില്‍ഒന്‍ റളിത്തായ്
  അവ്വുലക മുതല്‍ഉലകം അനൈത്തുമകിഴ്ന്‍ തേത്ത
  അംപലത്തേ നടംപുരിയും ചെംപവളക് കുന്‍റേ.
 • 84. മാനിനൊടു മോകിനിയും മാമായൈ യുടനേ
  വൈന്തുവമും ഒന്‍റിനൊന്‍റു വതിന്തചൈയ അചൈത്തേ
  ഊനിനൊടും ഉയിരുണര്‍വുങ് കലന്തുകലപ് പുറുമാ
  റുറുവിത്തുപ് പിന്‍കരുമ ഒപ്പുവരുന്‍ തരുണം
  തേനിനൊടു കലന്തഅമു തെനരുചിക്ക ഇരുന്ത
  തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തടിയേന്‍പാല്‍ അടൈന്തു
  വാനിനൊടു വിളങ്കുപൊരുള്‍ ഒന്‍റെനക്കും അളിത്തായ്
  മന്‍റില്‍നടത് തരചേനിന്‍ മാകരുണൈ വിയപ്പേ.
 • 85. പചുപാച പന്തംഅറും പാങ്കുതനൈക് കാട്ടിപ്
  പരമാകി ഉള്‍•രുന്തു പറ്റവും പുരിന്തേ
  അചമാന മാനചിവാ ളന്തഅനു പവമും
  അടൈവിത്തവ് വനുപവന്താം ആകിയചേ വടികള്‍
  വചുമീതു വരുന്തിയിട നടന്തടിയേന്‍ ഇരുക്കും
  മനൈയൈഅടൈന്‍ തണിക്കവന്‍ തിറപ്പിത്തു നിന്‍റു
  വിചുവാച മുറഎനൈഅങ് കഴൈത്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  വിടൈയവനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ എന്‍പുകല്‍വേന്‍ വിയന്തേ.
 • 86. ആതിയുമായ് അന്തമുമായ് നടുവാകി ആതി
  അന്തനടു വില്‍ലാത മന്തണവാന്‍ പൊരുളായ്ച്
  ചോതിയുമായ്ച് ചോതിയെലാന്‍ തോന്‍റുപര മാകിത്
  തുരിയമുമായ് വിളങ്കുകിന്‍റ തുണൈയടികള്‍ വരുന്ത
  പാതിയിര വിടൈനടന്തു നാന്‍ഇരുക്കും ഇടത്തേ
  പടര്‍ന്തുതെരുക് കതവങ്കാപ് പവിഴ്ത്തിടവും പുരിന്തു
  ഓതിയിലങ് കെനൈയഴൈത്തെന്‍ കരത്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  ഉടൈയവനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ ഉവന്തേ.
 • 87. പാടുകിന്‍റ മറൈകളെലാം ഒരുപുറഞ്ചൂഴ്ന്‍ താടപ്
  പത്തരൊടു മുത്തരെലാം പാത്താടപ് പൊതുവില്‍
  ആടുകിന്‍റ തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടന്‍ തടിയേന്‍
  അടൈയുംഇടത് തടൈന്തിരവിറ് കാപ്പവിഴ്ക്കപ് പുരിന്തു
  നാടുകിന്‍റ ചിറിയേനൈ അഴൈത്തരുളി നോക്കി
  നകൈമുകഞ്ചെയ് തെന്‍കരത്തേ നല്‍കിനൈഒന്‍ റിതനാല്‍
  വാടുകിന്‍റ വാട്ടമെലാന്‍ തവിര്‍ന്തുമകിഴ് കിന്‍റേന്‍
  മന്‍നവനിന്‍ പൊന്‍നരുളൈ എന്‍നെനവാഴ്ത് തുവനേ.
 • 88. എംമതത്തില്‍ എവരെവര്‍ക്കും ഇയൈന്തഅനു പവമായ്
  എല്‍ലാമായ് അല്‍ലവുമായ് ഇരുന്തപടി ഇരുന്തേ
  അംമതപ്പൊന്‍ നംപലത്തില്‍ ആനന്ത നടഞ്ചെയ്
  അരുംപെരുഞ്ചേ വടിയിണൈകള്‍ അചൈന്തുമിക വരുന്ത
  ഇംമതത്തില്‍ എന്‍പൊരുട്ടായ് ഇരവില്‍നടന്‍ തരുളി
  എഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കൊനൈഅഴൈത്തെന്‍ കരത്തേ
  ചംമപതത്താല്‍ ഒന്‍റളിത്ത തയവിനൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  തംമൈഅറിന്‍ തവര്‍അറിവിന്‍ മന്‍നുംഒളി മണിയേ.
 • 89. പൂതവെളി കരണവെളി പകുതിവെളി മായാ
  പോകവെളി മാമായാ യോകവെളി പുകലും
  വേതവെളി അപരവിന്തു വെളിഅപര നാത
  വെളിഏക വെളിപരമ വെളിഞാന വെളിമാ
  നാതവെളി ചുത്തവെറു വെളിവെട്ട വെളിയാ
  നലില്‍കിന്‍റ വെളികളലാം നടിക്കുംഅടി വരുന്ത
  ഏതഎളി യേന്‍പൊരുട്ടാ നടന്തെന്‍പാല്‍ അടൈന്തേ
  എന്‍കൈയിന്‍ഒന്‍ റളിത്തനൈനിന്‍ ഇരക്കംഎവര്‍ക് കുളതേ.
 • 90. വാനതുവായ്പ് പചുമലംപോയ്ത് തനിത്തുനിറ്കുന്‍ തരുണം
  വയങ്കുപരാ നന്തചുകം വളൈന്തുകൊള്‍ളുന്‍ തരുണം
  താനതുവായ് അതുതാനായ്ച് ചകചമുറുന്‍ തരുണം
  തടൈയറ്റ അനുപവമാന്‍ തന്‍മൈയടി വരുന്ത
  മാനതുവായ് നടന്തെളിയേന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  മണിക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തു മകിഴ്ന്തെനൈഅങ് കഴൈത്തു
  ആനതൊരു പൊരുളളിത്തായ് നിന്‍നരുള്‍എന്‍ എന്‍പേന്‍
  അംപലത്തേ നടംപുരിയും എംപെരുഞ്ചോ തിയനേ.
 • 91. പുന്‍റനൈ തലൈയെനനാന്‍ അറിയാമല്‍ ഒരുനാള്‍
  പൊരുത്തിയപോ തിനിറ്ചിവന്തു പൊരുന്തിയപൊന്‍ നടികള്‍
  ഇന്‍റലൈവിന്‍ മികച്ചിവന്തു വരുന്തനടന്‍ തെളിയേന്‍
  ഇരുക്കുമിടത് തടൈത്തുകത വന്തിറക്കപ് പുരിന്തു
  മന്‍റലിന്‍അങ് കെനൈഅഴൈത്തേന്‍ കൈയില്‍ഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  മന്‍നവനിന്‍ പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍മൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  പൊന്‍റവിലാച് ചിത്തര്‍മുത്തര്‍ പോറ്റമണി മന്‍റില്‍
  പുയങ്കനടം പുരികിന്‍റ വയങ്കൊളിമാ മണിയേ.
 • 92. തഞ്ചമുറും ഉയിര്‍ക്കുണര്‍വായ് ഇന്‍പമുമായ് നിറൈന്ത
  തംപെരുമൈ താമറിയാത് തന്‍മൈവായ് ഒരുനാള്‍
  വഞ്ചകനേന്‍ പുന്‍റലൈയില്‍ വൈത്തിടവുഞ് ചിവന്തു
  വരുന്തിയചേ വടിപിന്‍നും വരുന്തനടത് തരുളി
  എഞ്ചിലാ ഇരവിനിടൈ യാനിരുക്കും ഇടഞ്ചേര്‍ന്‍
  തെഴിറ്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കെനൈഅഴൈത്തൊന്‍ റളിത്തായ്
  വിഞ്ചുപരാ നന്തനടം വിയന്‍പൊതുവിറ് പുരിയും
  മേലവനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ വിളംപലെവന്‍ വിയന്തേ.
 • 93. എഴുത്തിനൊടു പതമാകി മന്തിരമായ് പുവനം
  എല്‍ലാമായ്ത് തത്തുവമായ് ഇയംപുകലൈ യാകി
  വഴുത്തുമിവൈക് കുള്‍ളാകിപ് പുറമാകി നടത്തും
  വഴിയാകി നടത്തുവിക്കും മന്‍നിറൈയു മാകി
  അഴുത്തുറമിങ് കിവൈയെല്‍ലാം അല്‍ലനവായ് അപ്പാല്‍
  ആകിയതറ് കപ്പാലും ആനപതം വരുന്ത
  ഇഴൈത്തുനടന്‍ തിരവില്‍എന്‍പാല്‍ അടൈന്തൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  എംപെരുമാന്‍ നിന്‍പെരുമൈ എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ വിയന്തേ.
 • 94. മാവിന്‍മണപ് പോര്‍വിടൈമേല്‍ നന്തിവിടൈ മേലും
  വയങ്കിഅന്‍പര്‍ കുറൈതവിര്‍ത്തു വാഴ്വളിപ്പ തന്‍റിപ്
  പൂവിന്‍മണം പോല്‍ഉയിരുക് കുയിരാകി നിറൈന്തു
  പോകംഅളിത് തരുള്‍കിന്‍റ പൊന്‍നടികള്‍ വരുന്തത്
  താവിനടന്‍ തിരവിന്‍മനൈക് കതവുതിപ് പിത്തേ
  തയവുടന്‍അങ് കെനൈഅഴൈത്തുത് തക്കതൊന്‍റു കൊടുത്തായ്
  നാവിന്‍മണന്‍ തുറപ്പുലവര്‍ വിയന്തേത്തും പൊതുവില്‍
  നടംപുരിയും നായകനിന്‍ നറ്കരുണൈ ഇതുവേ.
 • 95. മണപ്പോതു വീറ്റിരുന്താന്‍ മാലവന്‍മറ് റവരും
  മനഅഴുക്കാ റുറച്ചിറിയേന്‍ വരുന്തിയനാള്‍ അന്തോ
  കണപ്പോതുന്‍ തരിയാമറ് കരുണൈഅടി വരുന്തക്
  കങ്കുലിലേ നടന്തെന്‍നൈക് കരുതിഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  ഉണപ്പോതു പോക്കിനന്‍മുന്‍ ഉളവറിയാ മൈയിനാല്‍
  ഉളവറിന്തേന്‍ ഇന്‍നാള്‍എന്‍ ഉള്‍ളമകിഴ് വുറ്റേന്‍
  തണപ്പോതു മറൈകളെലാന്‍ തനിത്തനിനിന്‍ റേത്തത്
  തനിമന്‍റില്‍ ആനന്തത് താണ്‍ടവഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 96. നടുങ്കമലക് കണ്‍കുറുകി നെടുങ്കമലക് കണ്‍വിളങ്കും
  നല്‍ലതിരു വടിവരുന്ത വല്‍ഇരവില്‍ നടന്തു
  തൊടുങ്കവന്‍ തിറപ്പിത്തുത് തുണിന്തെനൈയങ് കഴൈത്തുത്
  തുയരമെലാം വിടുകഇതു തൊടുകഎനക് കൊടുത്തായ്
  കൊടുങ്കുണത്തേന്‍ അളവിനില്‍എന്‍ കുറ്റമെലാങ് കുണമാക്
  കൊണ്‍ടകുണക് കുന്‍റേനിന്‍ കുറിപ്പിനൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  ഇടുങ്കിടുക എന്‍റുണര്‍ത്തി ഏറ്റുകിന്‍റ അറിവോര്‍
  ഏത്തമണിപ് പൊതുവില്‍അരുട് കൂത്തുടൈയ പൊരുളേ.
 • 97. വെയ്യപവക് കോടൈയിലേ മികഇളൈത്തു മെലിന്ത
  മെയ്യടിയര്‍ തമക്കെല്‍ലാം വിരുംപുകുളിര്‍ ചോലൈത്
  തുയ്യനിഴ ലായ്അമുതായ് മെലിവനൈത്തുന്‍ തവിര്‍ക്കും
  തുണൈയടികള്‍ മികവരുന്തത് തുണിന്തുനടന്‍ തടിയേന്‍
  ഉയ്യനടു ഇരവിനില്‍യാന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തേ
  ഉയര്‍കതവന്‍ തിറപ്പിത്തങ് കുവന്തഴൈത്തൊന്‍ റളിത്തായ്
  വൈയകമും വാനകമും വാഴമണിപ് പൊതുവില്‍
  മാനടഞ്ചെയ് അരചേനിന്‍ വണ്‍മൈഎവര്‍ക് കുളതേ.
 • 98. ചിറയവനേന്‍ ചിറുമൈയെലാം തിരുവുളങ്കൊള്‍ ളാതെന്‍
  ചെന്‍നിമിചൈ അമര്‍ന്തരുളും തിരുവടികള്‍ വരുന്തച്
  ചെറിയിരവില്‍ നടന്തണൈന്തു നാനിരുക്കു മിടത്തേ
  തെരുക്കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുച് ചിറപ്പിന്‍എനൈ അഴൈത്തുപ്
  പിറിവിലതിങ് കിതുതണൈനീ പെറുകവെനപ് പരിന്തു
  പേചിഒന്‍റു കൊടുത്തായ്നിന്‍ പെരുമൈയൈഎന്‍ എന്‍പേന്‍
  പൊറിയിനറ വോര്‍തുതിക്കപ് പൊതുവില്‍നടം പുരിയും
  പൊരുളേനിന്‍ അരുളേമെയ്പ് പൊരുള്‍എനത്തേര്‍ന്‍ തനനേ.
 • 99. അടിനാളില്‍ അടിയേനൈ അറിവുകുറിക് കൊള്‍ളാ
  താട്കൊണ്‍ടേന്‍ ചെന്‍നിമിചൈ അമര്‍ന്തപതം വരുന്തപ്
  പടിനാളില്‍ നടന്തിരവില്‍ അടൈന്തരുളിത് തെരുവില്‍
  പടര്‍കതവന്‍ തിറപ്പിത്തുപ് പരിന്തെനൈഅങ് കഴൈത്തുപ്
  പിടിനാളു മകിഴ്ന്തുനതു മനങ്കൊണ്‍ട പടിയേ
  പേരറഞ്ചെയ് തുറുകഎനപ് പേചിഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  പൊടിനാളും അണിന്തുമണിപ് പൊതുവില്‍നടം പുരിയും
  പൊരുളേനിന്‍ അരുളേമെയ്പ് പൊരുള്‍എനത്തേര്‍ന്‍ തനനേ.
 • 100. ഉലകിയലോ ടരുളിയലും ഒരുങ്കറിയച് ചിറിയേന്‍
  ഉണര്‍വിലിരുന്‍ തുണര്‍ത്തിഎന തുയിര്‍ക്കുയിരായ് വിളങ്കിത്
  തിലകമെനത് തികഴ്ന്തെനതു ചെന്‍നിമിചൈ അമര്‍ന്ത
  തിരുവടികള്‍ വരുന്തനടൈ ചെയ്തരുളി അടിയേന്‍
  ഇലകുമനൈക് കതവിരവില്‍ തിറപ്പിത്തങ് കെന്‍നൈ
  ഇനിതഴൈത്തൊന്‍ റളിത്തുമകിഴ്ന്‍ തിന്‍നുംനെടുങ് കാലം
  പുലവര്‍തൊഴ വാഴ്കഎന്‍റായ് പൊതുവില്‍നടം പുരിയും
  പൊരുളേനിന്‍ അരുളേമെയ്പ് പൊരുള്‍എനത്തേര്‍ന്‍ തനനേ.

  • 185. കംമടിയര്‍ - തൊ.വേ. - അടികളാര്‍ എഴുത്തു ഇവ് വിരു വകൈയാകക് കൊള്‍ളക് കിടക്കിറതു. പൊരുത്തമാന പൊരുള്‍ തരുവതൈക് കൊള്‍ക

அருட்பிரகாச மாலை // அருட்பிரகாச மாலை