திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുട്പിരകാച മാലൈ
aruṭpirakāsa mālai
ആനന്ത മാലൈ
āṉanta mālai
Fourth Thirumurai

003. പിരചാത മാലൈ
pirasāta mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുഉരുക്കൊണ്‍ ടെഴുന്തരുളിച് ചിറിയേന്‍മുന്‍ അടൈന്തു
  തിരുനീറ്റുപ് പൈഅവിഴ്ത്തുച് ചെഞ്ചുടര്‍പ്പൂ അളിക്കത്
  തരുവുരുക്കൊണ്‍ ടെതിര്‍വണങ്കി വാങ്കിയനാന്‍ മീട്ടും
  തയാനിതിയേ തിരുനീറും തരുകഎനക് കേട്പ
  മരുവുരുക്കൊണ്‍ ടന്‍റളിത്താം തിരുനീറിന്‍ റുനക്കു
  മകിഴ്ന്തളിത്തായ് ഇവൈഎന്‍റു വായ്മലര്‍ന്തു നിന്‍റായ്
  കുരുഉരുക്കൊണ്‍ ടംപലത്മേ അരുള്‍നടനം പുരിയും
  കുരുമണിയേ എന്‍നൈമുന്‍നാട് കൊണ്‍ടകുണക് കുന്‍റേ.
 • 2. എന്‍വടിവന്‍ തഴൈപ്പഒരു പൊന്‍വടിവന്‍ തരിത്തേ
  എന്‍മുന്‍അടൈന്‍ തെനൈനോക്കി ഔനകൈചെയ് തരുളിത്
  തന്‍വടിവത് തിരുനീറ്റുത് തനിപ്പൈഅവിഴ്ത് തെനക്കുത്
  തകുചുടര്‍പ്പൂ അളിക്കവുംനാന്‍ താന്‍വാങ്കിക് കളിത്തു
  മിന്‍വടിവപ് പെരുന്തകൈയേ തിരുനീറും തരുതല്‍
  വേണ്‍ടുമെന മുന്‍നരതു വിരുംപിയളിത് തനംനാം
  ഉന്‍വടിവിറ് കാണ്‍ടിയെന ഉരൈത്തരുളി നിന്‍റായ്
  ഒളിനടഞ്ചെയ് അംപലത്തേ വെളിനടഞ്ചെയ് അരചേ.
 • 3. അഴകുനിറൈന്‍ തിലഒരു തിരുമേനി തരിത്തേ
  അടിയേന്‍മുന്‍ എഴുന്തരുളി അരുള്‍നകൈകൊണ്‍ ടടിയാര്‍
  കഴകനടു എനൈഇരുത്തി അവര്‍ക്കെല്‍ലാം നീറു
  കളിത്തരുളി എന്‍നളവിറ് കരുണൈമുക മലര്‍ന്തു
  കുഴകിയറ്ചെഞ് ചുടര്‍പ്പൂവൈപ് പൊക്കണത്തില്‍ എടുത്തുക്
  കൊടുത്തരുളി നിന്‍റനൈനിന്‍ കുറിപ്പറിയേന്‍ കുരുവേ
  മഴകളിറ്റിന്‍ ഉരിവിളങ്ക മണിപ്പൊതുവിറ് ചോതി
  മയവടിവോ ടിന്‍പനടം വായ്ന്തിയറ്റും പതിയേ.
 • 4. വിലൈകടന്ത മണിഎനഓര്‍ തിരുമേനി തരിത്തു
  വിനൈയേന്‍മുന്‍ എഴുന്തരുളി മെയ്യടിയര്‍ വിരുംപക്
  കലൈകടന്ത പൊരുട്കെല്‍ലാങ് കരൈകടന്തു നാതക്
  കതികടന്ത പെരുങ്കരുണൈക് കടൈക്കണ്‍മലര്‍ന്‍ തരുളി
  അലൈകടന്ത കടല്‍മലര്‍ന്ത മണച്ചെഴുംപൂ അടിയേന്‍
  അങ്കൈതനില്‍ അളിത്തനൈനിന്‍ അരുട്കുറിപ്പേ തറിയേന്‍
  മലൈകടന്ത നെടുന്തോളില്‍ ഇതഴിഅചൈന്‍ താട
  മന്‍റില്‍നടം പുരികിന്‍റ വള്‍ളല്‍അരുട് കുരുവേ.
 • 5. ഉലര്‍ന്തമരന്‍ തഴൈക്കുംഒരു തിരുഉരുവന്‍ താങ്കി
  ഉണര്‍വിലിയേന്‍ മുന്‍നര്‍ഉവന്‍ തുറുകരുണൈ തുളുംപു
  മലര്‍ന്തമുകം കാട്ടിനിന്‍റു തിരുനീറ്റുപ് പൈയൈ
  മലര്‍ക്കരത്താല്‍ അവിഴ്ത്തങ്കു വതിന്തവര്‍കട് കെല്‍ലാം
  അലര്‍ന്തതിരു നീറളിത്തുപ് പിന്‍നര്‍എന്‍റന്‍ കരത്തില്‍
  അരുള്‍മണപ്പൂ അളിത്തനൈനിന്‍ അരുട്കുറിപ്പേ തറിയേന്‍
  കലന്തവരൈക് കലന്തുമണിക് കനകമന്‍റില്‍ നടഞ്ചെയ്
  കരുണൈനെടുങ് കടലേഎന്‍ കണ്‍അമര്‍ന്ത ഒളിയേ.
 • 6. പിഴൈഅലതൊന്‍ ററിയാത ചിറിയേന്‍മുന്‍ പുരിന്ത
  പെരുന്തവമോ തിരുവരുളിന്‍ പെരുമൈയിതോ അറിയേന്‍
  മഴൈഎനനിന്‍ റിലകുതിരു മണിമിടറ്റില്‍ പടിക
  വടന്തികഴ നടന്തുകുരു വടിവതുകൊണ്‍ ടടൈന്തു
  വിഴൈവിനൊടെന്‍ എതിര്‍നിന്‍റു തിരുനീറ്റുക് കോയില്‍
  വിരിത്തരുളി അരുണ്‍മണപ്പൂ വിളക്കംഒന്‍റു കൊടുത്തായ്
  കുഴൈഅചൈയക് ചടൈഅചൈയക് കുലവുപൊന്‍നം പലത്തേ
  കൂത്തിയറ്റി എന്‍നൈമുന്‍നാട് കൊണ്‍ടചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 7. മുത്തേവര്‍ അഴുക്കാറ്റിന്‍ മൂഴ്കിയിടത് തനിത്ത
  മുഴുമണിപോന്‍ റൊരുവടിവെന്‍ മുന്‍കൊടുവന്‍ തരുളി
  എത്തേവര്‍ തമക്കുമിക അരിയഎനും മണപ്പൂ
  എന്‍കരത്തേ കൊടുത്തനൈനിന്‍ എണ്‍ണംഇതെന്‍ ററിയേന്‍
  ചിത്തേഎന്‍ പവരുംഒരു കത്തേഎന്‍ പവരും
  തേറിയപിന്‍ ഒന്‍റാകത് തെരിന്തുകൊള്‍ളും പൊതുവില്‍
  അത്തേവര്‍ വഴുത്തഇന്‍പ ഉരുവാകി നടഞ്ചെയ്
  ആരമുതേ എന്‍നുയിരുക് കാനപെരുന്‍ തുണൈയേ.
 • 8. തെള്‍ളമുതം അനൈയഒരു തിരുഉരുവന്‍ താങ്കിച്
  ചിറിയേന്‍മുന്‍ എഴുന്തരുളിച് ചെഴുമണപ്പൂ അളിത്തായ്
  ഉള്‍ളമുതം ആകിയനിന്‍ തിരുക്കുറിപ്പേ തുണരേന്‍
  ഉടൈയവളൈ ഉടൈയവനേ ഉലകുണരാ ഒളിയേ
  കള്‍ളമിലാ അറിവാകി അവ്വറിവുക് കറിവായ്ക്
  കലന്തുനിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈക് കടലേഎന്‍ കണ്‍ണേ
  കൊള്‍ളുതൊറും കരണമെലാങ് കരൈന്തുകനിന്‍ തിനിക്കും
  കൊഴുങ്കനിയേ കോറ്റേനേ പൊതുവിളങ്കുങ് കുരുവേ.
 • 9. കണ്‍വിരുപ്പങ് കൊളക്കരണങ് കനിന്തുകനിന്‍ തുരുകക്
  കരുണൈവടി വെടുത്തരുളിക് കടൈയേന്‍മുന്‍ കലന്തു
  മണ്‍വിരുപ്പങ് കൊളുമണപ്പൂ മകിഴ്ന്തെനക്കുക് കൊടുത്തു
  വാഴ്കഎന നിന്‍റനൈനിന്‍ മനക്കുറിപ്പേ തറിയേന്‍
  പെണ്‍വിരുപ്പന്‍ തവിര്‍ക്കുംഒരു ചിവകാമ വല്‍ലിപ്
  പെണ്‍വിരുപ്പന്‍ തവിര്‍ക്കുംഒരു ചിവകാമ വല്‍ലിപ്
  പെണ്‍വിരുപ്പം പെറഇരുവര്‍ പെരിയര്‍187ഉളങ് കളിപ്പപ്
  പണ്‍വിരുപ്പന്‍ തരുമറൈകള്‍ പലപലനിന്‍ റേത്തപ്
  പരമചിതം പരനടനം പയിന്‍റപചു പതിയേ.
 • 10. ഉന്‍നുതറ്കും ഉണര്‍വതറ്കും ഉവട്ടാത വടിവം
  ഒന്‍റെടുത്തു മെയ്യന്‍പര്‍ ഉവക്കഎഴുന്‍ തരുളി
  മുന്‍നതറ്കോര്‍ അണുത്തുണൈയുന്‍ തരമില്‍ലാച് ചിറിയേന്‍
  മുകനോക്കിച് ചെഴുമണപ്പൂ മുകമലര്‍ന്തു കൊടുത്തായ്
  തുന്‍നുതറ്കിങ് കരിതാംനിന്‍ തിരുഉള്‍ളക് കുറിപ്പൈത്
  തുണിന്തറിയേന്‍ എന്‍നിനുംഓര്‍ തുണിവിന്‍ഉവക് കിന്‍റേന്‍
  പൊന്‍നുതറ്കുത് തിലകമെനുഞ് ചിവകാമ വല്‍ലിപ്
  പൂവൈഒരു പുറങ്കളിപ്പപ് പൊതുനടഞ്ചെയ് പൊരുളേ.

  • 187. ഇരുവര്‍ പെരിയര്‍ - പതഞ്ചലി, വിയാക്കിരപാതര്‍. ച.മു.ക.

பிரசாத மாலை // பிரசாத மாலை