திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആനന്ത മാലൈ
āṉanta mālai
ചെളന്തര മാലൈ
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. പത്തി മാലൈ
patti mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുളുടൈയായ് അടിയേന്‍നാന്‍ അരുളരുമൈ അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  മരുളുടൈയേന്‍ തനൈഅഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  മകിഴ്ന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍ണംഎന്‍റന്‍ മനമും
  തെരുളുടൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  തെരികിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ ചിന്തൈഉരു കിലതേ
  ഇരുളുടൈയ ചിലൈയുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 2. അന്‍പുടൈയായ് അടിയേന്‍നാന്‍ അരുളരുമൈ അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വന്‍പുടൈയേന്‍ തനൈഅഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  വലിന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍ണംഎന്‍റന്‍ മനമും
  ഇന്‍പുടൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  വിളങ്കുകിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ വെയ്യമനം ഉരുകാ
  എന്‍പുടൈയ ഉടലുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 3. ആളുടൈയായ് ചിറിയേന്‍നാന്‍ അരുളരുമൈ അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വാളുടൈയേന്‍188 തനൈഅഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  വലിന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍ണംഎന്‍റന്‍ മനമും
  നീളുടൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  നികഴ്കിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ നെഞ്ചംഉരു കിലതേ
  ഏളുടൈയ മലൈയുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 4. ആരമുതേ അടിയേന്‍നാന്‍ അരുളരുമൈ അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വാരമുറ എനൈയഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  മകിഴ്ന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍ണംഎന്‍റന്‍ മനമും
  ചീരുടൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  തെരികിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ ചിന്തൈഉരു കിലതേ
  ഈരമിലാ മരമുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 5. അറ്പുതനിന്‍ അരുളരുമൈ അറിയേന്‍നാന്‍ ചിറിതും
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ ആയിരമും പൊറുത്തു
  വറ്പുറുവേന്‍ തനൈഅഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  വലിന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വണ്‍ണംഎന്‍റന്‍ മനമും
  കറ്പുടൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  കാണ്‍കിന്‍റ തെന്‍നിനുംഎന്‍ കന്‍മനമോ ഉരുകാ
  ഇറ്പുടൈയ ഇരുംപുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 6. ആണ്‍ടവനിന്‍ അരുളരുമൈ അറിയാതേ തിരിന്തേന്‍
  അന്‍റിരവിന്‍ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വേണ്‍ടിഎനൈ അരുകഴൈത്തുത് തിരുംപവുംഎന്‍ കരത്തേ
  മികഅളിത്ത അരുള്‍വണ്‍ണം വിനൈയുടൈയേന്‍ മനമും
  കാണ്‍തകൈയ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  കാണ്‍കിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ കരുത്തുരുകക് കാണേന്‍
  ഈണ്‍ടുരുകാക് കരടുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 7. അരചേനിന്‍ തിരുവരുളിന്‍ അരുമൈഒന്‍റും അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വിരവുംഅന്‍പില്‍ എനൈഅഴൈത്തു വലിയവുംഎന്‍ കരത്തേ
  വിയന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വിളക്കംഎന്‍റന്‍ മനമും
  ഉരവുമലര്‍ക് കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  ഒളിര്‍കിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ ഉള്‍ളംഉരു കിലതേ
  ഇരവുനിറത് തവരുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 8. ഐയാനിന്‍ അരുട്പെരുമൈ അരുമൈഒന്‍റും അറിയേന്‍
  അറിയാതേ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  മെയ്യാഅന്‍ റെനൈഅഴൈത്തു വലിയവുമെന്‍ കരത്തേ
  വിയന്തളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വിളക്കംഎന്‍റന്‍ മനമും
  കൈയാതു കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  കാണ്‍കിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ കരുത്തുരുകക് കാണേന്‍
  എയ്യാവന്‍ പരലുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 9. അപ്പാനിന്‍ തിരുവരുട്പേര്‍ അമുതരുമൈ അറിയേന്‍
  അന്‍റിരവിന്‍ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  ഇപ്പാരില്‍ എനൈഅഴൈത്തു വലിയവുംഎന്‍ കരത്തേ
  ഇനിതനിത്ത പെരുങ്കരുണൈ ഇന്‍പമെന്‍റന്‍ മനമും
  തുപ്പായ കണ്‍കളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  തോന്‍റുകിന്‍റ തായിനുംഇത് തുട്ടനെഞ്ചം ഉരുകാ
  എപ്പാവി നെഞ്ചുമിതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.
 • 10. അംമാന്‍നിന്‍ അരുട്ചത്തി അരുമൈഒന്‍റും അറിയേന്‍
  അന്‍റിരവിന്‍ മറുത്തപിഴൈ അത്തനൈയും പൊറുത്തു
  വെംമായൈ അകറ്റിഎനൈ അരുകഴൈത്തെന്‍ കരത്തേ
  മികഅളിത്ത പെരുങ്കരുണൈ വിളക്കംഎന്‍റന്‍ മനമും
  മൈംമാഴൈ വിഴികളുംവിട് ടകലാതേ ഇന്‍നും
  വതികിന്‍റ തായിനുംഎന്‍ വഞ്ചനെഞ്ചം ഉരുകാ
  എംമായ നെഞ്ചുംഇതറ് കുരുകല്‍അരി തലവേ
  ഇനിത്തനടം പുരിന്തുമന്‍റില്‍ തനിത്തചിവക് കൊഴുന്തേ.

  • 188. വാള്‍ - ഒളി, പട്ടയം. ച.മു.ക.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை