திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പത്തി മാലൈ
patti mālai
അതിചയ മാലൈ
atisaya mālai
Fourth Thirumurai

006. ചെളന്തര മാലൈ
seḷantara mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചേലോടും ഇണൈന്തവിഴിച് ചെല്‍വിപെരുന്‍ തേവി
  ചിവകമ വല്‍ലിയൊടു ചിവപോക വടിവായ്
  മേലോടു കീഴ്നടുവുങ് കടന്തോങ്കു വെളിയില്‍
  വിളങ്കിയനിന്‍ തിരുഉരുവൈ ഉളങ്കൊളുംപോ തെല്‍ലാം
  പാലോടു പഴംപിഴിന്തു തേന്‍കലന്തു പാകും
  പചുനെയ്യുങ് കൂട്ടിഉണ്‍ട പടിഇരുപ്പ തെന്‍റാല്‍
  മാലോടു കാണ്‍കിന്‍റ കണ്‍കളുക്കങ് കിരുന്ത
  വണ്‍ണംഇന്ത വണ്‍ണംഎന എണ്‍ണവുംഒണ്‍ ണാതേ.
 • 2. ഇന്‍പരുളും പെരുന്തായ്എന്‍ ഇതയേത്തേ ഇരുന്താള്‍
  ഇറൈവിയൊടും അംപലത്തേ ഇലങ്കിനിന്‍ വടിവൈ
  വന്‍പുറുകന്‍ മനക്കൊടിയേന്‍ നിനൈക്കുംഇടത് തെല്‍ലാം
  മനങ്കരൈന്തു ചുകമയമായ് വയങ്കുംഎനില്‍ അന്തോ
  അന്‍പുടൈയാര്‍ നിന്‍റുനിന്‍റു കണ്‍ടുകൊണ്‍ട കാലം
  ആങ്കവര്‍കട് കിരുന്തവണ്‍ണം എങ്കെവര്‍കള്‍ പുകല്‍വാര്‍
  തുന്‍പുറുതല്‍ ഇല്‍ലാത ചുത്തനിലൈ ഉടൈയാര്‍
  തൊഴുകിന്‍റ തോറുമകിഴ്ന്‍ തെഴുകിന്‍റ തുരൈയേ.
 • 3. ചിവയോക ചന്തിതരും തേവിഉല കുടൈയാള്‍
  ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടുഞ് ചെംപൊന്‍മണിപ് പൊതുവില്‍
  നവയോക ഉരുമുടിക്കണ്‍ വിളങ്കിയനിന്‍ വടിവൈ
  നായ്ക്ടൈയേന്‍ നാന്‍നിനൈത്ത നാള്‍എനക്കേ മനമും
  പവയോക ഇന്തിയമും ഇന്‍പമയ മാന
  പടിഎന്‍റാല്‍ മെയ്യറിവിറ് തവര്‍ക്കിരുന്ത വണ്‍ണം
  തന്‍നൈഇന്ത വണ്‍ണംഎന എന്‍നൈ ഉരൈപ്പതുവേ.
 • 4. ചിത്തിയെലാം അളിത്തചിവ ചത്തിഎനൈ യുടൈയാള്‍
  ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടു ചിവഞാനപ് പൊതുവില്‍
  മുത്തിയെലാന്‍ തരവിളങ്കും മുന്‍നവനിന്‍ വടിവൈ
  മൂടമനച് ചിറിയേന്‍നാന്‍ നാടവരും പൊഴുതു
  പുത്തിയെലാം ഒന്‍റാകിപ് പുത്തമുതം ഉണ്‍ടാറ്
  പോലുംഇരുപ് പതുഅതറ്കു മേലുംഇരുപ് പതുവേല്‍
  പത്തിഎലാം ഉടൈയവര്‍കള്‍ കാണുമിടത് തിരുക്കും
  പടിതാന്‍എപ് പടിയോഇപ് പടിഎന്‍പ തരിതേ.
 • 5. തെയ്വമെലാം വണങ്കുകിന്‍റ തേവിഎനൈ അളിത്താള്‍
  ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടു തിരുമലിഅം പലത്തേ
  ചൈവമെലാന്‍ തരവിളങ്കു നിന്‍വടിവൈക് കൊടിയേന്‍
  താന്‍നിനൈത്ത പോതെനൈയേ നാന്‍നിനൈത്ത നിലൈയേല്‍
  ഐവകൈഇന്‍ തിയങ്കടന്താര്‍ കണ്‍ടവിടത് തിരുന്ത
  അനുപവത്തിന്‍ വണ്‍ണമതൈ യാര്‍പുകല വല്‍ലാര്‍
  ഉയ്വകൈഅന്‍ നാള്‍ ഉരൈത്ത തന്‍റിയുംഇന്‍ നാളില്‍
  ഉന്തിരവില്‍ വന്തുണര്‍വു തന്തചിവ കുരുവേ.
 • 6. തെന്‍മൊഴിപ്പെണ്‍ ണരചിഅരുട് ചെല്‍വംഎനക് കളിത്താള്‍
  ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടു ചെംപൊന്‍മണിപ് പൊതുവില്‍
  വാന്‍മൊഴിയ നിന്‍റിലങ്കു നിന്‍വടിവൈച് ചിറിയേന്‍
  മനങ്കൊണ്‍ട കാലത്തേ വായ്ത്തഅനു പവത്തൈ
  നാന്‍മൊഴിയ മുടിയാതേല്‍ അന്‍പര്‍കണ്‍ട കാലം
  നണ്‍ണിയമെയ് വണ്‍ണമതൈ എണ്‍ണിഎവര്‍ പുകല്‍വാര്‍
  നു‘ന്‍മൊഴിക്കും പൊരുട്കുംമിക നുണ്‍ണിയതായ് ഞാന
  നോക്കുടൈയാര്‍ നോക്കിനിലേ നോക്കിയമെയ്പ് പൊരുളേ.
 • 7. ചിറ്റിടൈഎം പെരുമാട്ടി തേവര്‍തൊഴും പതത്താള്‍
  ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടു ചിറന്തമണിപ് പൊതുവില്‍
  ഉറ്റിടൈനിന്‍ റിലങ്കുകിന്‍റ നിന്‍വടിവൈക് കൊടിയേന്‍
  ഉന്‍നുന്തൊറും ഉളംഇളകിത് തളതളഎന്‍ റുരുകി
  മറ്റിടൈയില്‍ വലിയാമല്‍ ആടുകിന്‍റ തെന്‍റാല്‍
  വഴിയടിയര്‍ വിഴികളിനാല്‍ മകിഴ്ന്തുകണ്‍ട കാലം
  പറ്റിടൈയാ താങ്കവര്‍കട് കിരുന്തവണ്‍ണന്‍ തനൈയാര്‍
  പകര്‍വാരേ പകര്‍വാരേല്‍ പകവന്‍നികര്‍ വാരേ.
 • 8. ആരമുതം അനൈയവള്‍എന്‍ അംമൈഅപി രാമി
  ആനന്ത വല്‍ലിയൊടും അംപലത്തേ വിളങ്കും
  പേരമുത മയമാംഉന്‍ തിരുവടിവൈക് കുറിത്തുപ്
  പേചുകിന്‍റ പോതുമണം വീചുകിന്‍റ തൊന്‍റോ
  ചീരമുത മാകിഎല്‍ലാന്‍ തിത്തിപ്പ തന്‍പോര്‍
  ചിറിതുമിലാക് കടൈപ്പുലൈയേന്‍ തിറത്തുക്കിങ് കെന്‍റാല്‍
  ഊരമുതപ് പേരന്‍പര്‍ പേചുമിടത് തവര്‍പാല്‍
  ഉറ്റവണ്‍ണം ഇറ്റിതെന്‍ന ഉന്‍നമുടി യാതേ.
 • 9. പൊറ്പതത്താള്‍ എന്‍നളവിറ് പൊന്‍നാചൈ തവിര്‍ത്താള്‍
  പൂരണിആ നന്തചിവ പോകവല്‍ലി യോടു
  ചൊറ്പതമുങ് കടന്തമന്‍റില്‍ വിളങ്കിയനിന്‍ വടിവൈത്
  തൂയ്മൈയിലേന്‍ നാന്‍എണ്‍ണുന്‍ തോറുംമനം ഇളകിച്
  ചിറ്പതത്തിറ് പരഞാന മയമാകും എന്‍റാല്‍
  തെളിവുടൈയാര്‍ കാണ്‍കിന്‍റ തിറത്തില്‍അവര്‍ക് കിരുക്കും
  നറ്പതംഎത് തന്‍മൈയതോ ഉരൈപ്പരിതു മികവും
  നാതമുടി തനിറ്പുരിയും ഞാനനടത് തരചേ.
 • 10. എന്‍പിഴൈയാ വൈയുംപൊറുത്താന്‍ എന്‍നൈമുന്‍നേ അളിത്തായ്ള
  ഇറൈവിചിവ കാമവല്‍ലി എന്‍നംമൈ യുടനേ
  ഇന്‍പടി വായ്പ്പൊതുവില്‍ ഇലങ്കിയനിന്‍ വണ്‍ണം
  ഇറ്റെനനാന്‍ നിനൈത്തിടുങ്കാല്‍ എറ്റെനവും മൊഴിവേന്‍
  അന്‍പുരുവായ് അതുഅതുവായ് അളിന്തപഴം ആകി
  അപ്പഴച്ചാ റാകിഅതന്‍ അരുഞ്ചുവൈയും ആകി
  എന്‍പുരുക മനഞാന മയമാകും എന്‍റാല്‍
  എറ്റോമെയ് അന്‍പുടൈയാര്‍ ഇയൈന്തുകണ്‍ട ഇടത്തേ.
 • 11. കരുംപനൈയാള്‍ എന്‍നിരണ്‍ടു കണ്‍കളിലേ ഇരുന്താള്‍
  കറ്പകപ്പൊന്‍ വല്‍ലിചിവ കാമവല്‍ലി യുടനേ
  വിരുംപുമണിപ് പൊതുവിനിലേ വിളങ്കിയനിന്‍ വടിവൈ
  വിനൈയുടൈയേന്‍ നിനൈക്കിന്‍റ വേളൈയില്‍എന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  ഇരുംപനൈയ മനംനെകിഴ്ന്തു നെകിഴ്ന്തുരുകി ഒരുപേര്‍
  ഇന്‍പമയ മാകുംഎനില്‍ അന്‍പര്‍കണ്‍ട കാലം
  അരുംപിമലര്‍ന്‍ തിട്ടചിവാ നന്തഅനു പവത്തൈ
  യാരറിവാര്‍ നീഅറിവായ് അംപലത്തെം അരചേ.
 • 12. കാമചത്തി യുടന്‍കളിക്കും കാലൈയിലേ അടിയേന്‍
  കനഞാന ചത്തിയൈയും കലന്തുകൊളപ് പുരിന്താള്‍
  വാമചത്തി ചിവകാമ വല്‍ലിയൊടും പൊതുവില്‍
  വയങ്കിയനിന്‍ തിരുവടിയൈ മനങ്കൊളുംപോ തെല്‍ലാം
  ആമചത്തന്‍ എനുംഎനക്കേ ആനന്ത വെള്‍ളം
  അതുതതുംപിപ് പൊങ്കിവഴിന്‍ താടുംഎനില്‍ അന്തോ
  ഏമചത്തര്‍ എനുംഅറിഞര്‍ കണ്‍ടവിടത് തിരുന്ത
  ഇന്‍പഅനു പവപ്പെരുമൈ യാവര്‍പുകല്‍ വാരേ.

செளந்தர மாலை // செளந்தர மாலை