திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചെളന്തര മാലൈ
seḷantara mālai
അപരാത മന്‍നിപ്പു മാലൈ
aparāta maṉṉippu mālai
Fourth Thirumurai

007. അതിചയ മാലൈ
atisaya mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അക്കോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അയന്‍മുതലോര്‍ നെടുങ്കാലം മയന്‍മുതല്‍നീത് തിരുന്തു
  മിക്കോല മിടവുംഅവര്‍ക് കരുളാമല്‍ ഇരുളാല്‍
  മികമരുണ്‍ടു മതിയിലിയായ് വിനൈവിരിയ വിരിത്തു
  ഇക്കോലത് തുടനിരുന്തേന്‍ അന്‍പറിയേന്‍ ചിറിയേന്‍
  എനൈക്കരുതി എന്‍നിടത്തേ എഴുന്തരുളി എനൈയും
  തക്കോന്‍എന്‍ റുലകിചൈപ്പത് തന്‍വണംഒന്‍ റളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 2. അച്ചേഈ തതിചയംഈ തതിചയംഈ പുകല്‍വേന്‍
  അരിമുതലോര്‍ നെടുങ്കാലം പുരിമുതല്‍നീത് തിരുന്തു
  നച്ചോല മിടവുംഅവര്‍ക് കരുളാമല്‍ മരുളാല്‍
  നാള്‍കഴിത്തുക് കോള്‍കൊഴിക്കും നടൈനായിറ് കടൈയേന്‍
  എച്ചോടും ഇഴിവിനുക്കൊള്‍ റില്‍ലേന്‍നാന്‍ പൊല്‍ലേന്‍
  എനൈക്കരുതി യാനിരുക്കും ഇടത്തിലെഴുന്‍ തരുളിത്
  തര്‍ചോതി വണപ്പൊരുള്‍ഒന്‍ റെനക്കളിത്തുക് കളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 3. അത്തോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അന്തണരെല്‍ ലാരുംമറൈ മന്തണമേ പുകന്‍റു
  ഒത്തോല മിടവുംഅവര്‍ക് കൊരുചിറിതും അരുളാന്‍
  ഓതിയനൈയേന്‍ വിതിയറിയേന്‍ഒരുങ്കേന്‍വന്‍ കുരങ്കേന്‍
  ഇത്തോട മികവുടൈയേന്‍ കടൈനായ്ക്കുങ് കടൈയേന്‍
  എനൈക്കരുതി യാനിരുക്കും ഇടന്തേടി നടന്തു
  ചത്തോട മുറഎനക്കും ചിത്തിയൊന്‍റു കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 4. അന്തേഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അറിവുടൈയാര്‍ ഐംപുലനും ചെറിവുടൈയാര്‍ ആകി
  വന്തോല മിടവുംഅവര്‍ക് കരുളാമല്‍ മരുളാല്‍
  മനഞ്ചെന്‍റ വഴിയെല്‍ലാന്‍ തിനഞ്ചെന്‍റ മതിയേന്‍
  എന്തേഎന്‍ റുലകിയംപ വിഴിവഴിയേ ഉഴല്‍വേന്‍
  എനൈക്കരുതി എളിയേന്‍നാന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  ചന്തോട മുറഎനക്കും തന്‍വണംഒന്‍ റളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 5. അപ്പാഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അരുന്തവര്‍കള്‍ വിരുംപിമിക വരുന്തിഉളം മുയന്‍റു
  ഇപ്പാരില്‍ ഇരുന്തിടവും അവര്‍ക്കരുളാന്‍ മരുളാല്‍
  ഇവ്വുലക നടൈവിഴൈന്തു വെവ്വിനൈയേ പുരിന്തു
  എപ്പാലും ഇഴിന്തുമനത് തിച്ചൈപുരി കിന്‍റേന്‍
  എനൈക്കരുതി യാനിരുക്കും ഇടന്തേടി അടൈന്തു
  തപ്പാത ഒളിവണ്‍ണന്‍ തന്തെന്‍നൈ അളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 6. അംമാഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അന്‍പരെലാം മുയന്‍റുമുയന്‍ റിന്‍പടൈവാന്‍ വരുന്തി
  എംമായെന്‍ റേത്തിടവും അവര്‍ക്കരുളാന്‍ മരുളാല്‍
  ഇതുനന്‍മൈ ഇതുതീമൈ എന്‍റുനിനൈ യാമേ
  മൈംമാലിറ് കളിചിറന്തു വല്‍വിനൈയേ പുരിയും
  വങ്ചകനേന്‍ തനൈക്കരുതി വന്തുമകിഴ് തെനക്കും
  തംമാന മുറവിയന്തു ചംമാന മളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 7. ആവാഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അടിയരെലാം നിനൈന്തുനിനൈന്‍ തവിഴ്ന്തകനെക് കുരുകി
  ഓവാമല്‍ അരറ്റിടവും അവര്‍ക്കരുളാന്‍ മായൈ
  ഉലകവിട യാനന്തം ഉവന്തുവന്തു മുയന്‍റു
  തീവായ നരകിനിടൈ വിഴക്കടവേന്‍ എനൈത്താന്‍
  ചിവയാനമ എനപ്പുകലും തെളിവുടൈയന്‍ ആക്കിച്
  ചാവാത വരങ്കൊടുത്തുത് തനക്കടിമൈ പണിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 8. അണ്‍ണഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അറങ്കരൈന്ത നാവിനര്‍കള്‍ അകങ്കരൈന്തു കരൈന്തു
  കണ്‍ണര നീര്‍പെരുക്കി വരുന്തവുംഅങ് കരുളാന്‍
  കടൈനായിറ് കടൈയേന്‍മെയ്ക് കതിയൈഒരു ചിറിതും
  എണ്‍ണാത കൊടുംപാവിപ് പുലൈമനത്തുച് ചിറിയേന്‍
  എനൈക്കരുതി വലിയവുംനാന്‍ ഇരുക്കുമിടത് തടൈന്തു
  തണ്‍ണാര്‍വെണ്‍ മതിയമുതം ഉണവൊന്‍റു കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 9. ഐയാഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അരുമൈഅറിന്‍ തരുള്‍വിരുംപി ഉരിമൈപല ഇയറ്റിപ്
  പൊയ്യാത നിലൈനിന്‍റ പുണ്‍ണിയര്‍കള്‍ ഇരുക്കപ്
  പുലൈമനത്തുച് ചിറിയേന്‍ഓര്‍ പുല്‍ലുനികര്‍ ഇല്‍ലേന്‍
  ചെയ്യാത ചിറുതൊഴിലേ ചെയ്തുഴലുങ് കടൈയേന്‍
  ചെരുക്കുടൈയേന്‍ എനൈത്തനതു തിരുവുളത്തില്‍ അടൈത്തേ
  ചൈയാതി അന്തനടുക് കാട്ടിഒന്‍റു കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 10. അന്‍നോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അരുളരുമൈ അറിന്തവര്‍കള്‍ അരുളമുതം വിരുംപി
  എന്‍നോഇങ് കരുളാമൈ എന്‍റുകവന്‍ റിരുപ്പ
  യാതുമൊരു നന്‍റിയിലേന്‍ തീതുനെറി നടപ്പേന്‍
  മുന്‍നോപിന്‍ നുംഅറിയാ മൂടമനപ് പുലൈയേന്‍
  മുഴുക്കൊടിയേന്‍ എനൈക്കരുതി മുന്‍നര്‍എഴുന്‍ തരുളിത്
  തന്‍നോടും ഇണൈന്തവണ്‍ണം ഒന്‍റെനക്കുക് കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിന്തനടത് തവനേ.
 • 11. ഐയോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  അരുവിനൈകള്‍ അണുകാമല്‍ അറനെറിയേ നടന്തു
  മെയ്യോതും അറിഞരെലാം വിരുംപിയിരുന്തിടവും
  വെയ്യവിനൈക് കടല്‍കുളിത്തു വിഴറ്കിറൈത്തുക് കളിത്തുപ്
  പൊയ്ഓതിപ് പുലൈപെരുക്കി നിലൈചുരുക്കി ഉഴലും
  പുരൈമനത്തേന്‍ എനൈക്കരുതിപ് പുകുന്തരുളിക് കരുണൈച്
  ചൈയോക മുറഎനക്കും വലിന്തൊന്‍റു കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 12. എറ്റേഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ ഇചൈപ്പേന്‍
  ഇച്ചൈയെലാം വിടുത്തുവനത് തിടത്തുംമലൈ യിടത്തും
  ഉറ്റേമെയ്ത് തവംപുരിവാര്‍ ഉന്‍നിവിഴിത് തിരുപ്പ
  ഉലകവിട യങ്കളൈയേ വിലകവിട മാട്ടേന്‍
  കറ്റേതും അറിയകിലേന്‍ കടൈയരിനുങ് കടൈയേന്‍
  കരുണൈയിലാക് കല്‍മനത്തുക് കള്‍വന്‍എനൈക് കരുതിച്
  ചറ്റേയും അന്‍റുമികപ് പെരിതെനക്കിങ് കളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 13. എന്‍നേഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ ഇചൈപ്പേന്‍
  ഇരവുപകല്‍ അറിയാമല്‍ ഇരുന്തഇടത് തിരുന്തു
  മുന്‍നേമെയ്ത് തവംപുരിന്താര്‍ ഇന്‍നേയും ഇരുപ്പ
  മൂടര്‍കളില്‍ തലൈനിന്‍റ വേടമനക് കൊടിയേന്‍
  പൊന്‍നേയം മികപ്പുരിന്ത പുലൈക്കടൈയേന്‍ ഇഴിന്ത
  പുഴുവിനുംഇങ് കിഴിന്തിഴിന്തു പുകുന്തഎനൈക് കരുതിത്
  തന്‍നേയ മുറഎനക്കും ഒന്‍റളിത്തുക് കളിത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.
 • 14. ഓകോഈ തതിചയംഈ തതിചയംഎന്‍ നുരൈപ്പേന്‍
  ഉള്‍ളപടി ഉള്‍ളഒന്‍റൈ ഉള്‍ളമുറ വിരുംപിപ്
  പാകോമുപ് പഴരചമോ എനരുചിക്കപ് പാടിപ്
  പത്തിചെയ്വാര്‍ ഇരുക്കവുംഓര്‍ പത്തിയുംഇല്‍ ലാതേ
  കോകോഎന്‍ റുലകുരൈപ്പത് തിരികിന്‍റ കൊടിയേന്‍
  കുറ്റമന്‍റിക് കുണമറിയാപ് പെത്തന്‍എനൈക് കരുതിത്
  താകോത രങ്കുളിര്‍ന്ത തന്‍മൈഒന്‍റു കൊടുത്താന്‍
  തനിത്തചിവ കാമവല്‍ലിക് കിനിത്തനടത് തവനേ.

அதிசய மாலை // அதிசய மாலை