திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അതിചയ മാലൈ
atisaya mālai
ആളുടൈയ പിള്‍ളൈയാര്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
Fourth Thirumurai

008. അപരാത മന്‍നിപ്പു മാലൈ
aparāta maṉṉippu mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചെയ്വകൈനന്‍ കറിയാതേ തിരുവരുളോ ടൂടിച്
  ചിലപുകന്‍റേന്‍ അറിവറിയാച് ചിറിയരിനുഞ് ചിറിയേന്‍
  പൊയ്വകൈയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പുണ്‍ണിയനേ മതിയണിന്ത പുരിചടൈയായ് വിടൈയായ്
  മെയ്വകൈയോര്‍ വിഴിത്തിരുപ്പ വിരുംപിഎനൈ അന്‍റേ
  മികവലിന്താട് കൊണ്‍ടരുളി വിനൈതവിര്‍ത്ത വിമലാ
  ഐവകൈയ കടവുളരും അന്തനരും പരവ
  ആനന്തത് തിരുനടഞ്ചെയ് അംപലത്തെം അരചേ.
 • 2. നിലൈനാടി അറിയാതേ നിന്‍നരുളോ ടൂടി
  നീര്‍മൈയല പുകന്‍റേന്‍നന്‍ നെറിഒഴുകാക് കടൈയേന്‍
  പുലൈനായേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പൂതകണഞ് ചൂഴനടം പുരികിന്‍റ പുനിതാ
  കലൈനാടു മതിയണിന്ത കനപവളച് ചടൈയായ്
  കരുത്തറിയാക് കാലൈയിലേ കരുണൈഅളിത് തവനേ
  തലൈഞാന മുനിവര്‍കള്‍തന്‍ തലൈമീതു വിളങ്കും
  താളുടൈയായ് ആളുടൈയ ചറ്കുരുഎന്‍ അരചേ.
 • 3. കലൈക്കടൈനന്‍ കറിയാതേ കനഅരുളോ ടൂടിക്
  കരികപുകന്‍ റേന്‍കവലൈക് കടറ്പുണൈഎന്‍ റുണരേന്‍
  പുലൈക്കടൈയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പോറ്റിചിവ പോറ്റിചിവ പോറ്റിചിവ പോറ്റി
  തലൈക്കടൈവായ് അന്‍റിരവില്‍ താള്‍മലരൊന്‍ റമര്‍ത്തിത്
  തനിപ്പൊരുള്‍എന്‍ ക€യിലളിത്ത തയവുടൈയ പെരുമാന്‍
  കൊലൈക്കടൈയാര്‍ക് കെയ്തരിയ കുണമലൈയേ പൊതുവില്‍
  കൂത്താടിക് കൊണ്‍ടുലകൈക് കാത്താളുങ് കുരുവേ.
 • 4. നിന്‍പുകഴ്നന്‍ കറിയാതേ നിന്‍നരുളോ ടൂടി
  നെറിയലവേ പുകന്‍റേന്‍നന്‍ നിലൈവിരുംപി നില്‍ലേന്‍
  പുന്‍പുലൈയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പൂരണചിറ് ചിവനേമെയ്പ് പൊരുള്‍അരുളും പുനിതാ
  എന്‍പുടൈഅന്‍ നാളിരവില്‍ എഴുന്തരുളി അളിത്ത
  എന്‍കുരുവേ എന്‍നിരുകണ്‍ ഇലങ്കിയനന്‍ മണിയേ
  അന്‍പുടൈയാര്‍ ഇന്‍പടൈയും അഴകിയഅം പലത്തേ
  ആത്താളും അപ്പനുമായ്ക് കൂത്താടും പതിയേ.
 • 5. തുലൈക്കൊടിനന്‍ കറിയോതേ തുണൈഅരുളോ ടൂടിത്
  തുരിചുപുകന്‍ റേന്‍കരുണൈപ് പരിചുപുകന്‍ ററിയേന്‍
  പുലൈക്കൊടിയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പൊങ്കുതിരൈക് കങ്കൈമതി തങ്കിയചെഞ് ചടൈയായ്
  മലൈക്കൊടിഎന്‍ അംമൈഅരുള്‍ മാതുചിവ കാമ
  വല്‍ലിമറൈ വല്‍ലിതുതി ചൊല്‍ലിനിന്‍റു കാണക്
  കലൈക്കൊടിനന്‍ കുണര്‍മുനിവര്‍ കണ്‍ടുപുകഴ്ന്‍ തേത്തക്
  കനകചപൈ തനില്‍നടിക്കുങ് കാരണചറ് കുരുവേ.
 • 6. പഴുത്തലൈനന്‍ കുണരാതേ പതിയരുളോ ടൂടിപ്
  പഴുതുപുകന്‍ റേന്‍കരുണൈപ് പാങ്കറിയാപ് പടിറേന്‍
  പുഴുത്തലൈയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പുണ്‍ണിയര്‍തം ഉള്‍ളകത്തേ നണ്‍ണിയമെയ്പ് പൊരുളേ
  കഴുത്തലൈനഞ് ചണിന്തരുളുങ് കരുണൈനെടുങ് കടലേ
  കാല്‍മലര്‍എന്‍ തലൈമീതു താന്‍മലര അളിത്തായ്
  വിഴുത്തലൈവര്‍ പോറ്റമണി മന്‍റില്‍നടം പുരിയും
  മെയ്ംമൈഅറി വിന്‍പുരുവായ് വിളങ്കിയചറ് കുരുവേ.
 • 7. കൈയടൈനന്‍ കറിയാതേ കനഅരുളോ ടൂടിക്
  കാചുപുകന്‍ റേന്‍കരുണൈത് തേചറിയാക് കടൈയേന്‍
  പൊയ്യടിയേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പുത്തമുതേ ചുത്തചുക പൂരണചിറ് ചിവമേ
  ഐയടികള്‍ കാടവര്‍കോന്‍ അകമകിഴ്ന്തു പോറ്റും
  അംപലത്തേ അരുള്‍നടഞ്ചെയ് ചെംപവള മലൈയേ
  മെയ്യടിയര്‍ ഉള്‍ളകത്തില്‍ വിളങ്കുകിന്‍റ വിളക്കേ
  വേതമുടി മീതിരുന്ത മേതകുചറ് കുരുവേ.
 • 8. തിറപ്പടനന്‍ കുണരാതേ തിരുവരുളോ ടൂടിത്
  തീമൈപുകന്‍ റേന്‍കരുണൈത് തിറഞ്ചിറിതുന്‍ തെളിയേന്‍
  പുറപ്പടിറേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പൂതമുതല്‍ നാതവരൈപ് പുണരുവിത്ത പുനിതാ
  ഉറപ്പടുമെയ് ഉണര്‍വുടൈയാര്‍ ഉള്‍ളകത്തേ വിളങ്കും
  ഉണ്‍മൈയറി വാനന്ത ഉരുവുടൈയ കുരുവേ
  ചിറപ്പടൈമാ തവര്‍പോറ്റച് ചെംപൊന്‍മണിപ് പൊതുവില്‍
  തിരുത്തൊഴില്‍ഐന്‍ തിയറ്റുവിക്കുന്‍ തിരുനടനാ യകനേ.
 • 9. തേര്‍ന്തുണര്‍ന്തു തെളിയാതേ തിരുവരുളോ ടൂടിച്
  ചിലപുകന്‍റേന്‍ തിരുക്കരുണൈത് തിറഞ്ചിറിതുന്‍ തെരിയേന്‍
  പോന്തകനേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പോതാന്ത മിചൈവിളങ്കു നാതാന്ത വിളക്കേ
  ഊര്‍ന്തപണക് കങ്കണമേ മുതറ്പണികള്‍ ഒളിര
  ഉയര്‍പൊതുവില്‍ നടിക്കിന്‍റ ചെയലുടൈയ പെരുമാന്‍
  ചാര്‍ന്തവരൈ എവ്വകൈയുന്‍ താങ്കിഅളിക് കിന്‍റ
  തയവുടൈയ പെരുന്തലൈമൈത് തനിമുതല്‍എന്‍ തായേ.
 • 10. ഒല്‍ലുംവകൈ അറിയാതേ ഉന്‍നരുളോ ടൂടി
  ഊറുപുകന്‍ റേന്‍തുയരം ആറുംവകൈ ഉണരേന്‍
  പുല്‍ലിയനേന്‍ പുകന്‍റപിഴൈ പൊറുത്തരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  പൂതിയണിന്‍ തൊളിര്‍കിന്‍റ പൊന്‍മേനിപ് പെരുമാന്‍
  ചൊല്‍ലിയലും പൊരുളിയലും കടന്തപര നാതത്
  തുരിയവെളിപ് പൊരുളാന പെരിയനിലൈപ് പതിയേ
  മെല്‍ലിയല്‍നറ് ചിവകാമ വല്‍ലികണ്‍ടു മകിഴ
  വിരിയുമറൈ ഏത്തനടം പുരിയുംഅരുള്‍ ഇറൈയേ.

அபராத மன்னிப்பு மாலை // அபராத மன்னிப்பு மாலை