திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അപരാത മന്‍നിപ്പു മാലൈ
aparāta maṉṉippu mālai
ആളുടൈയ അരചുകള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

009. ആളുടൈയ പിള്‍ളൈയാര്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകിയല്‍ ഉണര്‍വോര്‍ അണുത്തുണൈ മേലും ഉറ്റിലാച് ചിറിയഓര്‍ പരുവത്
  തിലകിയ എനക്കുള്‍ ഇരുന്തരുള്‍ നെറിയില്‍ ഏറ്റവുന്‍ തരമിലാ മൈയിനാന്‍
  വിലകുറങ് കാലത് തടിക്കടി ഏറ വിടുത്തുപ്പിന്‍ വിലകുറാ തളിത്തായ്
  തിലകനന്‍ കാഴി ഞാനചം പന്തത് തെള്‍ളമു താഞ്ചിവ കുരുവേ.
 • 2. ഉയിര്‍അനു പവംഉറ്റിടില്‍ അതവിടത്തേ ഓങ്കരുള്‍ അനുപവം ഉറുംഅച്
  ചെയിരില്‍നല്‍ അനുപ വത്തിലേ ചുത്ത ചിവഅനു പവംഉറും എന്‍റായ്
  പയിലുമൂ വാണ്‍ടില്‍ ചിവൈതരു ഞാനപ് പാല്‍മകിഴ്ന്‍ തുണ്‍ടുമെയ്ന്‍ നെറിയാം
  പയിര്‍തഴൈന്‍ തുറവൈത് തരുളിയ ഞാന പന്തന്‍എന്‍ റോങ്കുചറ് കുരുവേ.
 • 3. തത്തുവനിലൈകള്‍ തനിത്തനി ഏറിത് തനിപ്പര നാതമാന്‍ തലത്തേ
  ഒത്താന്‍ മയമാം നിന്‍നൈനീ ഇന്‍റി ഉറ്റിടല്‍ ഉയിരനു പവംഎന്‍
  റിത്തുണൈ വെളിയിന്‍ എന്‍നൈഎന്‍ നിടത്തേ ഇരുന്തവാ റളിത്തനൈ അന്‍റോ
  ചിത്തനറ് കാഴി ഞാനചം പന്തച് ചെല്‍വമേ എനതുചറ് കുരുവേ.
 • 4. തനിപ്പര നാത വെളിയിന്‍മേല്‍ നിനതു തന്‍മയന്‍ ആക്കിപ്
  പനിപ്പിലാ തെന്‍റും ഉള്‍ളതായ് വിളങ്കിപ് പരംപരത് തുട്പുറ മാകി
  ഇനിപ്പുറ ഒന്‍റും ഇയംപുറാ ഇയല്‍പായ് ഇരുന്തേ അരുളനു പവംഎന്‍
  റെനക്കരുള്‍ പുരിന്തായ് ഞാനചം പന്തന്‍ എന്‍നുംഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 5. ഉള്‍ളതായ് വിളങ്കും ഒരുപെരു വെളിമേല്‍ ഉള്‍ളതായ് മുറ്റുംഉള്‍ ളതുവായ്
  നള്‍ളതായ് എനതായ് നാനതായ്ത് തളതായ് നവിറ്റരുന്‍ താനതായ് ഇന്‍ന
  വിള്‍ളൊണാ അപ്പാല്‍ അപ്പടിക് കപ്പാല്‍ വെറുവെളി ചിവഅനു പവംഎന്‍
  റുള്‍ളുറ അളിത്ത ഞാനചം പന്ത ഉത്തമ ചുത്തചറ് കുരുവേ.
 • 6. പൊത്തിയ മൂല മലപ്പിണി തവിര്‍ക്കും പൊരുള്‍അരു ളനുപവം അതറ്കുപ്
  പത്തിയം ഉയിരിന്‍ അനുപവം ഇതനൈപ് പറ്ററപ് പറ്റുതി ഇതുവേ
  ചത്തിയം എനഎന്‍ തനക്കരുള്‍ പുരിന്ത തനിപ്പെരുങ് കരുണൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  മുത്തിയറ് ചിവികൈ ഇവര്‍ന്തരുള്‍ നെറിയിന്‍ മുതലര ചിയറ്റിയ തുരൈയേ.
 • 7. അടിയെനല്‍ എതുവോ മുടിയെനല്‍ എതുവോ അരുട്ചിവ മതറ്കെനപ് പലകാല്‍
  പടിയുറ വരുന്തി ഇരുന്തഎന്‍ വരുത്തം പാര്‍ത്തരു ളാല്‍എഴുന്‍ തരുളി
  മിടിയറ എനൈത്താന്‍ കടൈക്കണിത് തുനക്കുള്‍ വിളങ്കുവ അടിമുടി എന്‍റായ്
  വടിവിലാക് കരുണൈ വാരിയേ മൂന്‍റു വയതിനില്‍ അരുള്‍പെറ്റ മണിയേ.
 • 8. ചെവ്വകൈ ഒരുകാല്‍ പടുമതി അളവേ ചെറിപൊറി മനംഅതന്‍ മുടിവില്‍
  എവ്വകൈ നിലൈയും തോറ്റുംനീ നിനക്കുള്‍ എണ്‍ണിയ പടിഎലാം എയ്തും
  ഇവ്വകൈ ഒന്‍റേ വരുത്തമില്‍ വകൈഎന്‍ റെനക്കരുള്‍ പുരിന്തചറ് കുരുവേ
  തെവ്വകൈ അമണ ഇരുളറ എഴുന്ത തീപമേ ചംപന്തത് തേവേ.
 • 9. മുന്‍പുറു നിലൈയും പിന്‍പുറു നിലൈയും മുന്‍നിനിന്‍ റുളമയക് കുറുങ്കാല്‍
  അന്‍പുറു നിലൈയാല്‍ തിരുനെറിത് തമിഴ്കൊണ്‍ ടൈയനീത് തരുളിയ അരചേ
  എന്‍പുപെണ്‍ ണുരുവോ ടിന്‍നുയി രതുകൊണ്‍ ടെഴുന്തിടപ് പുരിന്തുല കെല്‍ലാം
  ഇന്‍പുറപ് പുരിന്ത മറൈത്തനിക് കൊഴുന്തേ എന്‍നുയിര്‍ക് കുയിര്‍എനുങ് കുരുവേ.
 • 10. വരുപകറ് കറ്പം പലമുയന്‍ റാലും വരലരുന്‍ തിറനെലാം എനക്കേ
  ഒരുപകറ് പൊഴുതില്‍ ഉറഅളിത് തനൈനിന്‍ ഉറുപെരുങ് കരുണൈഎന്‍ ഉരൈപ്പേന്‍
  പെരുമണ നല്‍ലൂര്‍ത് തിരുമണങ് കാണപ് പെറ്റവര്‍ തമൈയെലാം ഞാന
  ഉരുവടൈന്‍ തോങ്കക് കരുണൈചെയ് തളിത്ത ഉയര്‍തനിക് കവുണിയ മണിയേ.
 • പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 11. ചീരാര്‍ ചണ്‍പൈക് കവുണിയര്‍തം തെയ്വ മരപില്‍ തികഴ്വിളക്കേ
  തെവിട്ടാ തുളത്തില്‍ തിത്തിക്കും തേനേ അഴിയാച് ചെല്‍വമേ
  കാരാര്‍ മിടറ്റുപ് പവളമലൈക് കണ്‍ണിന്‍ മുളൈത്ത കറ്പകമേ
  കരുംപേ കനിയേ എന്‍ഇരണ്‍ടു കണ്‍ണേ കണ്‍ണിറ് കരുമണിയേ
  ഏരാര്‍ പരുവം മൂന്‍റില്‍ഉമൈ ഇനിയ മുലൈപ്പാല്‍ എടുത്തൂട്ടും
  ഇന്‍പക് കുതലൈമൊഴിക്കുരുന്തേ എന്‍ആ രുയിരുക് കൊരുതുണൈയേ
  പേരാര്‍ ഞാന ചംപന്തപ് പെരുമാ നേനിന്‍ തിരുപ്പുകഴൈപ്
  പേചു കിന്‍റോര്‍ മേന്‍മേലും പെരുഞ്ചെല്‍ വത്തില്‍ പിറങ്കുവരേ.1

  • 189. ഉലകിയല്‍ ഉണര്‍വോര്‍ അണുത്തുണൈ യേനും ഉറ്റിലാച് ചിറിയഓര്‍ പരുവത്തിലകിയ എനക്കുള്‍ ഇരുന്തരുള്‍ നെറിയില്‍ ഏറ്റവുന്‍ തരമിലാ മൈയിനാന്‍വിലകുറുങ് കാലത് തടിക്കടി ഏറ വിടുത്തുപ്പിന്‍ വിലകുറാ വണ്‍ണംഅലകിലാ ഉണര്‍ച്ചി അളിത്തനൈ ഉന്‍റന്‍ അരുട്കടറ് പെരുമൈഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍തിലകനറ് കാഴി ഞാനചം പന്തത് തെള്‍ളമു താഞ്ചിവ കുരുവേ.പെരുമാനിന്‍ കൈയെഴുത്തു മൂലത്തില്‍ ഇവ്വിരുത്തം ഇവ്വാറു ഐന്തു അടികളുടന്‍കാണപ്പെറുവതാക ആ.പാ.കൂറി ഇങ്ങനമേ പതിപ്പിത്തുള്‍ളാര്‍. തൊ. വേ.മുതറ്പതിപ്പിലും പിന്‍ പതിപ്പുകളിലും `അലകിലാ ഉണര്‍ച്ചി അളിത്തനൈ' എന്‍നുംനാന്‍കാം അടി ഇല്‍ലൈ. `തിലകനറ്കാഴി' എന്‍പതനൈ നാന്‍കാം അടിയാക അവര്‍കള്‍ കൊണ്‍ടനര്‍. ആചിരിയവിരുത്തം നാന്‍കടിയിന്‍ മിക്കു വരാതു. പെരുമാനതുകൈയെഴുത്തു മൂലങ്കളില്‍ അടിത്തല്‍ തിരുത്തല്‍കള്‍ ഉണ്‍ടു. പാടും വേകത്തില്‍ ഐന്തടിയാക അമൈന്ത ഇതനൈപ് പെരുമാന്‍ തിരുത്തിയമൈക്കാതുവിട്ടാര്‍കള്‍ പോലും.
  • 190. ഇഃ¤തോര്‍ തനിപ്പാടല്‍. ഇതനൈ ഇവ്വിടത്തില്‍ ചേര്‍ത്തുത് തൊ.വേ. പതിപ്പിത്തുള്‍ളാര്‍.

ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை // ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை