திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആളുടൈയ പിള്‍ളൈയാര്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
ആളുടൈയ നംപികള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

010. ആളുടൈയ അരചുകള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുത്തകുചീര്‍ അതികൈഅരുള്‍ തലത്തിന്‍ ഓങ്കും
  ചിവക്കൊഴുന്തിന്‍ അരുട്പെരുമൈത് തിറത്താല്‍ വായ്മൈ
  ഉരുത്തകുമെയ് ഉണര്‍ച്ചിവടി വാകിച് ചൈവ
  ഒളിവിളങ്ക നാവരചെന്‍ റൊരുപേര്‍ പെറ്റുപ്
  പൊരുത്തമുറ ഉഴവാരപ് പടൈകൈക് കൊണ്‍ട
  പുണ്‍ണിയനേ നണ്‍ണിയചീര്‍പ് പുനിത നേഎന്‍
  കരുത്തമര്‍ന്ത കലൈമതിയേ കരുണൈ ഞാനക്
  കടലേനിന്‍ കഴല്‍കരുതക് കരുതു വായേ.
 • 2. വായ്മൈയിലാച് ചമണാതര്‍ പലകാറ് ചെയ്ത
  വഞ്ചമെലാം തിരുവരുട്പേര്‍ വലത്താല്‍ നീന്തിത്
  തൂയ്മൈപെറും ചിവനെറിയേ വിളങ്ക ഓങ്കും
  ചോതിമണി വിളക്കേഎന്‍ തുണൈയേ എംമൈച്
  ചേംമൈവിടാ തണിമൈവിടത് താള വന്ത
  ചെല്‍വമേ എല്‍ലൈയിലാച് ചിറപ്പു വായ്ന്തുള്‍
  ആയ്മൈയുറു പെരുന്തകൈയേ അമുതേ ചൈവ
  അണിയേചൊല്‍ ലരചെനുംപേര്‍ അമൈന്ത തേവേ.
 • 3. തേവരെലാം തൊഴുന്തലൈമൈത് തേവര്‍ പാതത്
  തിരുമലരൈ മുടിക്കണിന്തു തികഴ്ന്തു നിന്‍റ
  നാവരചേ നാന്‍മുകനും വിരുംപും ഞാന
  നായകനേ നല്‍ലവര്‍ക്കു നണ്‍പ നേഎം
  പാവമെലാം അകറ്റിഅരുട് പാന്‍മൈ നല്‍കും
  പണ്‍പുടൈയ പെരുമാനേ പണിന്തു നിന്‍പാല്‍
  മേവവിരുപ് പുറുംഅടിയര്‍ക് കന്‍പു ചെയ്യ
  വേണ്‍ടിനേന്‍ അവ്വകൈനീ വിതിത്തി ടായേ.
 • 4. വിതിവിലക്കീ തെന്‍ററിയും വിളൈവൊന്‍ റില്‍ലാ
  വിനൈയിനേന്‍ എനിനുംഎന്‍നൈ വിരുംപി എന്‍നുള്‍
  മതിവിളക്കൈ ഏറ്റിഅരുള്‍ മനൈയിന്‍ ഞാന
  വാഴ്വടൈയച് ചെയല്‍വേണ്‍ടും വള്‍ള ലേനറ്
  പതിമലര്‍ത്താള്‍ നിഴലടൈന്ത തവത്തോര്‍ക് കെല്‍ലാം
  പതിയേചൊല്‍ ലരചെനുംപേര്‍ പടൈത്ത തേവേ
  കതിതരുകറ് പകമേമുക് കനിയേ ഞാനക്
  കടലേഎന്‍ കരുത്തേഎന്‍ കണ്‍ണു ളാനേ.
 • 5. കണ്‍ണുളേ വിളങ്കുകിന്‍റ മണിയേ ചൈവക്
  കനിയേനാ വരചേചെങ് കരുംപേ വേതപ്
  പണ്‍ണുളേ വിളൈന്തഅരുട് പയനേ ഉണ്‍മൈപ്
  പതിയോങ്കു നിതിയേനിന്‍ പാതം അന്‍റി
  വിണ്‍ണുളേ അടൈകിന്‍റ പോകം ഒന്‍റും
  വിരുംപേന്‍എന്‍ റനൈയാള വേണ്‍ടുങ് കണ്‍ടായ്
  ഒണ്‍ണുളേ ഒന്‍പതുവായ് വൈത്തായ് എന്‍റ
  ഉത്തമനേ191 ചിത്തമകിഴ്ന്‍ തുതവു വോനേ.
 • 6. ഓങ്കാരത് തനിമൊഴിയിന്‍ പയനൈച് ചറ്റും
  ഓര്‍കിലേന്‍ ചിറിയേന്‍ഇവ് വുലക വാഴ്വില്‍
  ആങ്കാരപ് പെരുമതമാല്‍ യാനൈ പോല
  അകംപാവ മയനാകി അലൈകിന്‍ റേന്‍ഉന്‍
  പാങ്കായ മെയ്യടിയര്‍ തംമൈച് ചറ്റും
  പരിന്തിലേന്‍ അരുളടൈയും പരിചൊന്‍ റുണ്‍ടോ
  തീങ്കായ ചെയലനൈത്തും ഉടൈയേന്‍ എന്‍ന
  ചെയ്വേന്‍ചൊല്‍ ലരചേഎന്‍ ചെയ്കു വേനേ.
 • 7. ചെയ്വകൈഒന്‍ ററിയാത ചിറിയേന്‍ ഇന്തച്
  ചിറ്റുലക വാഴ്ക്കൈയിടൈച് ചിക്കി അന്തോ
  പൊയ്വകൈയേ പുരികിന്‍റേന്‍ പുണ്‍ണി യാനിന്‍
  പൊന്‍നടിയൈപ് പോറ്റിലേന്‍ പുനിത നേനാന്‍
  ഉയ്വകൈഎവ് വകൈയാതു ചെയ്വേന്‍ നീയേ
  ഉറുതുണൈഎന്‍ റിരുക്കിന്‍റേന്‍ ഉണര്‍വി ലേനൈ
  മെയ്വകൈയിറ് ചെലുത്തനിനൈത് തിടുതി യോചൊല്‍
  വേന്തേഎന്‍ ഉയിര്‍ത്തുണൈയായ് വിളങ്കുങ് കോവേ.
 • 8. വിളങ്കുമണി വിളക്കെനനാല്‍ വേതത് തുച്ചി
  മേവിയമെയ്പ് പൊരുളൈ ഉള്‍ളേ വിരുംപി വൈത്തുക്
  കളങ്കറുമെയ് യന്‍പരെല്‍ലാങ് കളിപ്പ അന്‍റോര്‍
  കറ്റുണൈയാറ് കടല്‍കടന്തു കരൈയിറ് പോന്തു
  തുളങ്കുപെരുഞ് ചിവനെറിയൈച് ചാര്‍ന്ത ഞാനത്
  തുണൈയേനന്‍ തുരൈയേനറ് ചുകമേ എന്‍റും
  വളങ്കെഴുംആ കനനെറിയൈ വളര്‍ക്ക വന്ത
  വള്‍ളലേ നിന്‍നരുളൈ വഴങ്കു വായേ.
 • 9. അരുള്‍വഴങ്കുന്‍ തിലകവതി അംമൈ യാര്‍പിന്‍
  അവതരിത്ത മണിയെചൊല്‍ ലരചേ ഞാനത്
  തെരുള്‍വഴങ്കും ചിവനെറിയൈ വിളക്ക വന്ത
  ചെഴുഞ്ചുടര്‍മാ മണിവിളക്കേ ചിറിയ നേനൈ
  ഇരുള്‍വഴങ്കും ഉലകിയല്‍നിന്‍ റെടുത്തു ഞാന
  ഇന്‍നരുള്‍തന്‍ താണ്‍ടരുള്‍വായ് ഇന്‍റേല്‍ അന്തോ
  മരുള്‍വഴങ്കും പവനെറിയിറ് ചുഴല്‍വേന്‍ ഉയ്യും
  വകൈഅറിയേന്‍ നിന്‍നരുട്കു മരപന്‍ റീതേ.
 • 10. തേര്‍ന്തഉളത് തിടൈമികവും തിത്തിത് തൂറും
  ചെഴുന്തേനേ ചൊല്‍ലരചാം തേവേ മെയ്ംമൈ
  ചാര്‍ന്തുതികഴ് അപ്പൂതി അടികട് കിന്‍പം
  തന്തപെരുന്‍ തകൈയേഎം തന്തൈ യേഉള്‍
  കൂര്‍ന്തമതി നിറൈവേഎന്‍ കുരുവേ എങ്കള്‍
  കുലതെയ്വ മേചൈവക് കൊഴുന്തേ തുന്‍പം
  തീര്‍ന്തപെരു നെറിത്തുണൈയേ ഒപ്പി ലാത
  ചെല്‍വമേ അപ്പനെനത് തികഴ്കിന്‍ റോനേ.

  • 191. എണ്‍ണുകേന്‍ എന്‍ചൊല്‍ലി എണ്‍ണുകേനോഎംപെരുമാന്‍ തിരുവടിയേ എണ്‍ണിനല്‍ലാല്‍കണ്‍ണിലേന്‍ മറ്റോര്‍കളൈകണ്‍ ഇല്‍ലേന്‍കഴലടിയേ കൈതൊഴുതു കാണിന്‍അല്‍ലാല്‍ഒണ്‍ണുളേ ഒന്‍പതു വാചല്‍വൈത്തായ്ഒക്ക അടൈക്കുംപോ തുണരമാട്ടേന്‍പുണ്‍ണിയാ ഉന്‍നടിക്കേ പോതുകിന്‍റേന്‍പൂംപുകലൂര്‍ മേവിയ പുണ്‍ണിയനേ.- 7215 (6-99-1) തിരുനാവുക്കരചര്‍. തിരുപ്പുകലൂര്‍ത് തിരുത്താണ്‍ടകം.

ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை