திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആളുടൈയ അരചുകള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
ആളുടൈയ അടികള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

011. ആളുടൈയ നംപികള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  കൊച്ചകക് കലിപ്പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മതിയണിചെഞ് ചടൈക്കനിയൈ മന്‍റുള്‍നടം പുരിമരുന്തൈത്
  തുതിയണിചെഞ് ചുവൈപ്പൊരുളില്‍ ചൊന്‍മാലൈ തൊടുത്തരുളി
  വിതിയണിമാ മറൈനെറിയും മെയ്ന്‍നിലൈആ കമനെറിയും
  വതിയണിന്തു വിളങ്കവൈത്ത വന്‍തൊണ്‍ടപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 2. നീറ്റിലിട്ട നിലൈയാപ്പുന്‍ നെറിയുടൈയാര്‍ തമൈക്കൂടിച്
  ചേറ്റിലിട്ട കംപമെനത് തിയങ്കുറ്റേന്‍ തനൈആളായ്
  ഏറ്റലിട്ട തിരുവടിയൈ എണ്‍ണിഅരും പൊന്‍നൈയെലാം
  ആറ്റില്‍ഇട്ടുക് കുളത്തെടുത്ത അരുട്ടലൈമൈപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 3. ഇലൈക്കുളനീ രഴൈത്തനില്‍ ഇടങ്കര്‍ഉറ അഴൈത്തതന്‍വായ്ത്
  തലൈക്കുതലൈ മതലൈഉയിര്‍ തഴൈപ്പഅഴൈത് തരുളിയനിന്‍
  കലൈക്കുംവട കലൈയിന്‍മുതറ് കലൈക്കുംഉറു കണക്കുയര്‍പൊന്‍
  മലൈക്കുംഅണു നിലൈക്കുംഉറാ വന്‍തൊണ്‍ടപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 4. വേതമുതറ് കലൈകളെലാം വിരൈന്തുവിരൈന്‍ തനന്തമുറൈ
  ഓതഅവൈക് കണുത്തുണൈയും ഉണര്‍വരിതാം എംപെരുമാന്‍
  പാതമലര്‍ നിനതുതിരുപ് പണിമുടിമേറ് പടപ്പുരിന്ത
  മാതവംയാ തുരൈത്തരുളായ് വന്‍തൊണ്‍ടപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 5. ഏഴിചൈയായ് ഇചൈപ്പയനായ് ഇന്‍നമുതായ് എന്‍നുടൈയ
  തോഴനുമായ് എന്‍റുമുന്‍നീ ചൊന്‍നപെരുഞ് ചൊറ്പൊരുളൈ
  ആഴ്നിനൈത് തിടില്‍അടിയേന്‍ അരുങ്കരണം കരൈന്തുകരൈന്‍
  തൂഴിയല്‍ഇന്‍ പുറുവതുകാണ്‍ ഉയര്‍കരുണൈപ് പെരുന്തനൈയേ.
 • 6. വാന്‍കാണ ഇന്തിരനും മാലൈയനും മാതവരും
  താന്‍കാണ ഇറൈഅരുളാല്‍ തനിത്തവള യാനൈയിന്‍മേല്‍
  കോന്‍കാണ എഴുന്തരുളിക് കുലവിയനിന്‍ കോലമതൈ
  നാന്‍കാണപ് പെറ്റിലനേ നാവലൂര്‍പ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 7. തേന്‍പടിക്കും അമുതാംഉന്‍ തിരുപ്പാട്ടൈത്193 തിനന്തോറും
  നാന്‍പടിക്കും പോതെന്‍നൈ നാനറിയേന്‍ നാഒന്‍റോ
  ഊന്‍പടിക്കും ഉളംപടിക്കും ഉയിര്‍പടിക്കും ഉയിര്‍ക്കുയിരും
  താന്‍പടിക്കും അനുപവങ്കാണ്‍ തനിക്കരുണൈപ് പെരുന്തനൈയേ.
 • 8. ഇന്‍പാട്ടുത് തൊഴിറ്പൊതുവില്‍ ഇയറ്റുകിന്‍റ എംപെരുമാന്‍
  ഉന്‍പാട്ടുക് കുവപ്പുറല്‍പോല്‍ ഊര്‍പാട്ടുക് കുവന്തിലര്‍എന്‍
  റെന്‍പാട്ടുക് കിചൈപ്പിനുംഎന്‍ ഇടുംപാട്ടുക് കരണമെലാം
  അന്‍പാട്ടുക് കിചൈവതുകാണ്‍ അരുട്പാട്ടുപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 9. പരംപരമാം തുരിയമെനും പതത്തിരുന്ത പരംപൊരുളൈ
  ഉരംപെറത്തോ ഴമൈകൊണ്‍ട ഉന്‍പെരുമൈ തനൈമതിത്തു
  വരംപെറനറ് റെയ്വമെലാം വന്തിക്കും എന്‍റാല്‍എന്‍
  തരംപെറഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍നാന്‍ തനിത്തലൈമൈപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 10. പേരൂരും പരവൈമനപ് പിണക്കറഎം പെരുമാനൈ
  ഊരൂരും പലപുകല ഓരിരവില്‍ തൂതന്‍എന്‍ത
  തേരൂരും തിരുവാരൂര്‍ത് തെരുവുതൊറും നടപ്പിത്തായ്
  ആരൂര നിന്‍പെരുമൈ അയന്‍മാലും അളപ്പരിതേ.

  • 192. ഏഴിചൈയായ് ഇചൈപ്പയനായ് ഇന്‍നമുതായ് എന്‍നുടൈയതോനുമായ് യാന്‍ചെയ്യും തുരിചുകളുക് കുടനാകിമാഴൈഒണ്‍കണ്‍ പരവൈയൈത്തന്‍ താണ്‍ടാനൈ മതികില്‍ലാഏഴൈയേന്‍ പിരിന്തിരുക്കേന്‍ എന്‍ആരൂര്‍ ഇറൈവനൈയേ.- 7751 (7-51-10) ചുന്തരര്‍, തിരുവാരൂര്‍പപ്തികം.
  • 193. തിരുഞാനചംപന്തര്‍ തേവാരത്തൈത് തിരുക്കടൈക്കാപ്പു എന്‍പതും, തിരുനാവുക്കരചര്‍ തേവാരത്തൈത് തേവാരം എന്‍പതും, ചുന്തരമൂര്‍ത്തികള്‍ തേവാരത്തൈത് തിരുപ്പാട്ടു എന്‍പതും ഒരുവകൈ വഴക്കു.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை