திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആളുടൈയ നംപികള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

012. ആളുടൈയ അടികള്‍ അരുണ്‍മാലൈ
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

  തരവു കൊച്ചകക് കലിപ്പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തേചകത്തില്‍ ഇനിക്കിന്‍റ തെള്‍ളമുതേ മാണിക്ക
  വാചകനേ ആനന്ത വടിവാന മാതവനേ
  മാചകന്‍റ നീതിരുവായ് മലര്‍ന്തതമിഴ് മാമറൈയിന്‍
  ആചകന്‍റ അനുപവംനാന്‍ അനുപവിക്ക അരുളുതിയേ.
 • 2. കരുവെളിക്കുട് പുറനാകിക് കരണമെലാങ് കടന്തുനിന്‍റ
  പെരുവെളിക്കു നെടുങ്കാലം പിത്താകിത് തിരികിന്‍റോര്‍
  കുരുവെളിക്കേ നിന്‍റുഴലക് കോതറനീ കലന്തനി
  ഉരുവെളിക്കേ മറൈപുകഴും ഉയര്‍വാത വൂര്‍മണിയേ.
 • 3. മന്‍പുരുവ നടുമുതലാ മനംപുതൈത്തു നെടുങ്കാലം
  എന്‍പുരുവായ്ത് തവഞ്ചെയ്വാര്‍ എല്‍‘രും ഏമാക്ക
  അന്‍പുരുവം പെറ്റതന്‍പിന്‍ അരുളുരുവം അടൈന്തുപിന്‍നര്‍
  ഇന്‍പുരുവം ആയിനൈനീ എഴില്‍വാത വൂര്‍ഇറൈയേ.
 • 4. ഉരുഅണ്‍ടപ് പെരുമറൈഎന്‍ റുലകമെലാം പുകഴ്കിന്‍റ
  തിരുഅണ്‍ടപ് പകുതിഎനും തിരുഅകവല്‍ വായ്മലര്‍ന്ത
  കുരുഎന്‍റെപ് പെരുന്തവരും കൂറുകിന്‍റ കോവേനീ
  ഇരുഎന്‍റ തനിഅകവല്‍194 എണ്‍ണംഎനക് കിയംപുതിയേ.
 • 5. തേടുകിന്‍റ ആനന്തച് ചിറ്ചപൈയില്‍ ചിന്‍മയമായ്
  ആടുകിന്‍റ ചേവടികക്കീഴ് ആടുകിന്‍റ ആരമുതേ
  നാടുകിന്‍റ വാതവൂര്‍ നായകനേ നായടിയേന്‍
  വാടുകിന്‍റ വാട്ടമെലാം വന്തൊരുക്കാല്‍ മാറ്റുതിയേ.
 • 6. ചേമമികും തിരുവാത വൂര്‍ത്തേവെന്‍ റുലകുപുകഴ്
  മാമണിയേ നീഉരൈത്ത വാചകത്തൈ എണ്‍ണുതൊറും
  കാമമികു കാതലന്‍റന്‍ കലവിതനൈക് കരുതുകിന്‍റ
  ഏമമുറു കറ്പുടൈയാള്‍ ഇന്‍പിനുംഇന്‍ പെയ്തുവതേ.
 • 7. വാന്‍കലന്ത മാണിക്ക വാചകനിന്‍ വാചകത്തൈ
  നാന്‍കലന്തു പാടുങ്കാല്‍ നറ്കരുപ്പഞ് ചാറ്റിനിലേ
  തേന്‍കലന്തു പാല്‍കലന്തു ചെഴുങ്കനിത്തീഞ് ചുവൈകലന്തെന്‍
  ഊന്‍കലന്തു ഉയിര്‍കലന്തു ഉവട്ടാമല്‍ ഇനിപ്പതുവേ.
 • 8. വരുമൊഴിചെയ് മാണിക്ക വാചകനിന്‍ വാചകത്തില്‍
  ഒരുമൊഴിയേ എന്‍നൈയുംഎന്‍ ഉടൈയനൈയും ഒന്‍റുവിത്തുത്
  തരുമൊഴിയാം എന്‍നില്‍ഇനിച് ചാതകമേന്‍ ചഞ്ചലമേന്‍
  കുരുമൊഴിയൈ വിരുംപിഅയല്‍ കൂടുവതേന്‍ കൂറുതിയേ.
 • 9. പെണ്‍ചുമന്ത പാകപ് പെരുമാന്‍ ഒരുമാമേല്‍
  എണ്‍ചുമന്ത ചേവകന്‍പോല്‍ എയ്തിയതും വൈകൈനതി
  മണ്‍ചുമന്തു നിന്‍റതുംഓര്‍ മാറന്‍ പിരംപടിയാല്‍
  പുണ്‍ചുമന്തു കൊണ്‍ടതുംനിന്‍ പൊരുട്ടന്‍റോ പുണ്‍ണിയനേ .
 • 10. വാട്ടമിലാ മാണിക്ക വാചകനിന്‍ വാചത്തൈക്
  കേട്ടപൊഴു തങ്കിരുന്ത കീഴ്പ്പറവൈച് ചാതികളും
  വേട്ടമുറും പൊല്‍ലാ വിലങ്കുകളും മെയ്ഞ്ഞാന
  നാട്ടമുറും എന്‍നില്‍ഇങ്കു നാനടൈതല്‍ വിയപ്പന്‍റേ.

  • 194 `ഇരുഎന്‍റ തനിഅകവല്‍' എന്‍റതു തിരുവാചകം, തിരുവണ്‍ടപ്പകുതിയില്‍ `എന്‍നൈയും ഇരുപ്പതാക്കിനന്‍' എന്‍റ വാചകത്തൈ.വാക്കിറന്തു അമുതം മയിര്‍ക്കാല്‍ തോറുംതേക്കിടച് ചെയ്തനന്‍ കൊടിയേന്‍ ഊന്‍തഴൈകുരംപൈ തോറും നായുട ലകത്തേകുരംപുകൊണ്‍ടു ഇന്‍തേന്‍ പായ്ത്തിനന്‍ നിരംപിയഅറ്പുത മാന അമുത താരൈകള്‍എറ്പുത് തുളൈതൊറും ഏറ്റിനന്‍ ഉരുകുവതുഉള്‍ളം കൊണ്‍ടുഓര്‍ ഉരുച്ചെയ്താങ്കു എനക്കുഅള്‍ളൂറു ആക്കൈ അമൈത്തനന്‍ ഒള്‍ളിയകന്‍നറ് കനിതേര്‍ കളിറെനക് കടൈമുറൈഎന്‍നൈയും ഇരുപ്പ താക്കിനന്‍ എന്‍നില്‍കരുണൈ വാന്‍തേന്‍ കലക്കഅരുളൊടു പരാവമുതു ആക്കിനന്‍പിരമന്‍മാല്‍ അറിയാപ് പെറ്റി യോനേ.- തിരുവാചകം. 3. തിരുവണ്‍ടപ് പകുതി 170-182.

ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை