திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிற்சத்தி துதி
siṟsatti tuti
ஆனந்தானுபவம்
āṉantāṉupavam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

068. பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. தேடிய துண்டு நினதுரு வுண்மை
  தெளிந்திடச் சிறிதுநின் னுடனே
  ஊடிய துண்டு பிறர்தமை அடுத்தே
  உரைத்ததும் உவந்ததும் உண்டோ
  ஆடிய பாதம் அறியநான் அறியேன்
  அம்பலத் தரும்பெருஞ் சோதி
  கூடிய நின்னைப் பிரிகிலேன் பிரிவைக்
  கூறவுங் கூசும்என் நாவே.
 • 2. மடம்புரி மனத்தாற் கலங்கிய துண்டு
  வள்ளலே நின்திரு வரவுக்
  கிடம்புரி சிறியேன் கலங்கினேன் எனினும்
  இறையும்வே றெண்ணிய துண்டோ
  நடம்புரி பாதம் அறியநான் அறியேன்
  நான்செயும் வகையினி நன்றே
  திடம்புரிந் தருளிக் காத்திடல் வேண்டும்
  சிறிதும் நான் பொறுக்கலேன் சிவனே.
 • 3. நீக்கிய மனம்பின் அடுத்தெனைக் கலக்கி
  நின்றதே அன்றிநின் அளவில்
  நோக்கிய நோக்கம் பிறவிட யத்தே
  நோக்கிய திறையும் இங்குண்டோ
  தூக்கிய பாதம் அறியநான் அறியேன்
  துயரினிப் பொறுக்கலேன் சிறிதும்
  தேக்கிய களிப்பில் சிறப்பவந் தென்னைத்
  தெளிவித்தல் நின்கடன் சிவனே.
 • 4. ஈன்றநற் றாயுந் தந்தையும் குருவும்
  என்னுயிர்க் கின்பமும் பொதுவில்
  ஆன்றமெய்ப் பொருளே என்றிருக் கின்றேன்
  அன்றிவே றெண்ணிய துண்டோ
  ஊன்றிய பாதம் அறியநான் அறியேன்
  உறுகணிங் காற்றலேன் சிறிதும்
  தோன்றிஎன் உளத்தே மயக்கெலாந் தவிர்த்துத்
  நன்றருள் புரிவதுன் கடனே.
 • 5. மாயையாற் கலங்கி வருந்திய போதும்
  வள்ளல்உன் தன்னையே மதித்துன்
  சாயையாப்244 பிறரைப் பார்த்ததே அல்லால்
  தலைவவே245 றெண்ணிய துண்டோ
  தூயபொற் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  துயர்இனிச் சிறிதும்இங் காற்றேன்
  நாயகா எனது மயக்கெலாம் தவிர்த்தே
  நன்றருள் புரிவதுன் கடனே.
 • 6. வண்ணம் வேறெனினும் வடிவுவே றெனினும்
  மன்னிய உண்மை ஒன்றென்றே
  எண்ணிய தல்லால் சச்சிதா னந்தத்
  திறையும்வே றெண்ணிய துண்டோ
  அண்ணல்நின் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  அஞர்இனிச் சிறிதும்இங் காற்றேன்
  திண்ணமே நின்மேல் ஆணைஎன் தன்னைத்
  தெளிவித்துக் காப்பதுன் கடனே.
 • 7. ஊடல்செய் மதமும் சமயமும் இவற்றில்
  உற்றகற் பனைகளும் தவிர்ந்தேன்
  வாடல்செய் மனத்தால் கலங்கினேன் எனினும்
  மன்றினை மறந்ததிங் குண்டோ
  ஆடல்செய் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  ஐயவோ சிறிதும்இங் காற்றேன்
  பாடல்செய் கின்றேன் படிக்கின்றேன் எனக்குப்
  பரிந்தருள் புரிவதுன் கடனே.
 • 8. உள்ளதே உள்ள திரண்டிலை எல்லாம்
  ஒருசிவ மயமென உணர்ந்தேன்
  கள்ளநேர் மனத்தால் கலங்கினேன் எனினும்
  கருத்தயல் கருதிய துண்டோ
  வள்ளலுன் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  மயக்கினிச் சிறிதும்இங் காற்றேன்
  தெள்ளமு தருளி மயக்கெலாம் தவிர்த்தே
  தெளிவித்தல் நின்கடன் சிவனே.
 • 9. எம்மத நிலையும் நின்னருள் நிலையில்
  இலங்குதல் அறிந்தனன் எல்லாம்
  சம்மதம் ஆக்கிக் கொள்கின்றேன் அல்லால்
  தனித்துவே றெண்ணிய துண்டோ
  செம்மலுன் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  சிறிதும்இங் கினித்துயர் ஆற்றேன்
  இம்மதிக் கடியேன் குறித்தவா றுள்ள
  தியற்றுவ துன்கடன் எந்தாய்.
 • 10. அகம்புறம் மற்றை அகப்புறம் புறத்தே
  அடுத்திடும் புறப்புறம் நான்கில்
  இகந்ததும் இலைஓர் ஏகதே சத்தால்
  இறையும்இங் கெண்ணிய துண்டோ
  உகந்தநின் பாதம் அறியநான் அறியேன்
  உறுகணிங் கினிச்சிறி துந்தான்
  இகம்பெறல் ஆற்றேன் மயக்கெலாம் தவிர்த்திங்
  கென்னைஆண் டருள்வ துன்கடனே.

  • 244. சாயையாற் 245. தலைவரென் - படிவேறுபாடுகள். ஆ. பா.

இறை பொறுப் பியம்பல் // பிரிவாற்றாமை

No audios found!