திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வாதனைக் கழிவு
vātaṉaik kaḻivu
தற்போத இழப்பு
taṟpōta iḻappu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

025. அனுபோக நிலயம்
aṉupōka nilayam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. இனிப்பிரிந் திறையும் இருக்கலேன் பிரிவை
  எண்ணினும் ஐயவோ மயங்கிப்
  பனிப்பில்என் உடம்பும் உயிரும்உள் உணர்வும்
  பரதவிப் பதைஅறிந் திலையோ
  தனிப்படு ஞான வெளியிலே இன்பத்
  தனிநடம் புரிதனித் தலைவா
  கனிப்பயன் தருதற் கிதுதகு தருணம்
  கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே.
 • 2. பிரிந்தினிச் சிறிதும் தரிக்கலேன் பிரிவைப்
  பேசினும் நெய்விடுந் தீப்போல்
  எரிந்துளங் கலங்கி255 மயங்கல்கண் டிலையோ
  எங்கணும் கண்ணுடை எந்தாய்
  புரிந்தசிற் பொதுவில் திருநடம் புரியும்
  புண்ணியா என்னுயிர்த் துணைவா
  கரந்திடா256 துறுதற் கிதுதகு தருணம்
  கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே.
 • 3. மேலைஏ காந்த வெளியிலே நடஞ்செய்
  மெய்யனே ஐயனே எனக்கு
  மாலையே அணிந்த மகிழ்நனே எல்லாம்
  வல்லனே நல்லனே அருட்செங்
  கோலையே நடத்தும் இறைவனே ஓர்எண்
  குணத்தனே இனிச்சகிப் பறியேன்
  காலையே தருதற் கிதுதகு தருணம்
  கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே.
 • 4. பண்டுகொண் டெனைத்தான் பிழைகுறி யாத
  பண்பனே திருச்சிற்றம் பலத்தே
  தொண்டுகொண் டடியர் களிக்கநின் றாடும்
  தூயனே நேயனே பிரமன்
  விண்டுகண் டறியா முடிஅடி எனக்கே
  விளங்குறக் காட்டிய விமலா
  கண்டுகொண் டுறுதற் கிதுதகு தருணம்
  கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே.
 • 5. தனித்துணை எனும்என் தந்தையே தாயே
  தலைவனே சிற்சபை தனிலே
  இனித்ததெள் ளமுதே என்னுயிர்க் குயிரே
  என்னிரு கண்ணுள்மா மணியே
  அனித்தமே நீக்கி ஆண்டஎன் குருவே
  அண்ணலே இனிப்பிரி வாற்றேன்
  கனித்துணை தருதற் கிதுதகு தருணம்
  கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே.
 • 6. துன்பெலாம் தவிர்க்கும் திருச்சிற்றம் பலத்தே
  சோதியுட் சோதியே அழியா
  இன்பெலாம் அளிக்கும் இறைவனே என்னை
  ஈன்றநல் தந்தையே தாயே
  அன்பெலாம் ஆகி நிறைந்ததோர் நிறைவே
  அண்ணலே இனிப்பிரி வாற்றேன்
  பொன்பதந் தருதற் கிதுதகு தருணம்
  புணர்ந்தருள் புணர்ந்தருள் எனையே.
 • 7. ஏதும்ஒன் றறியாப் பேதையாம் பருவத்
  தென்னைஆட் கொண்டெனை உவந்தே
  ஓதும்இன் மொழியால் பாடவே பணிந்த
  ஒருவனே என்னுயிர்த் துணைவா
  வேதமும் பயனும் ஆகிய பொதுவில்
  விளங்கிய விமலனே ஞான
  போதகம் தருதற் கிதுதகு தருணம்
  புணர்ந்தருள் புணர்ந்தருள் எனையே.
 • 8. எண்ணிய எனதுள் எண்ணமே எண்ணத்
  திசைந்தபே ரின்பமே யான்தான்
  பண்ணிய தவமே தவத்துறும் பலனே
  பலத்தினால் கிடைத்தஎன் பதியே
  தண்ணிய மதியே மதிமுடி அரசே
  தனித்தசிற் சபைநடத் தமுதே
  புண்ணியம் அளித்தற் கிதுதகு தருணம்
  புணர்ந்தருள் புணர்ந்தருள் எனையே.
 • 9. மலப்பகை தவிர்க்கும் தனிப்பொது மருந்தே
  மந்திர மேஒளிர் மணியே
  நிலைப்பட எனைஅன் றாண்டருள் அளித்த
  நேயனே தாயனை யவனே
  பலப்படு பொன்னம் பலத்திலே நடஞ்செய்
  பரமனே பரமசிற் சுகந்தான்
  புலப்படத் தருதற் கிதுதகு தருணம்
  புணர்ந்தருள் புணர்ந்தருள் எனையே.
 • 10. களிப்புறும் அடியேன் கையிலே கிடைத்த
  கற்பகத் தீஞ்சுவைக் கனியே
  வெளிப்புறத் தோங்கும் விளக்கமே அகத்தே
  விளங்கும்ஓர் விளக்கமே எனக்கே
  ஒளிப்பிலா தன்றே அளித்தசிற் பொதுவில்
  ஒருவனே இனிப்பிரி வாற்றேன்
  புளிப்பற இனித்தற் கிதுதகு தருணம்
  புணர்ந்தருள் புணர்ந்தருள் எனையே.

  • 255. கருகி - முதற் பதிப்பு, பொ. சு., பி. இரா., ச. மு. க.
  • 256. கரைந்திடாது - முதற்பதிப்பு, பொ. சு., ச. மு. க.

அனுபோக நிலயம் // அனுபோக நிலயம்

No audios found!