திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்ஜோதி நிலை
aruṭjōti nilai
ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல்
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

047. பேரானந்தப் பெருநிலை
pērāṉantap perunilai

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அணிவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும்
  ஆனந்த போகமே அமுதே
  மணிவளர் ஒளியே ஒளியினுள் ஒளியே
  மன்னும்என் ஆருயிர்த் துணையே
  துணிவுறு சித்தாந் தப்பெரும் பொருளே
  தூயவே தாந்தத்தின் பயனே
  பணிவுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 2. திருவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும்
  தெய்வமே மெய்ப்பொருட் சிவமே
  உருவளர் ஒளியே ஒளியினுள் ஒளியே
  ஓங்கும்என் உயிர்ப்பெருந் துணையே
  ஒருதனித் தலைமை அருள்வெளி நடுவே
  உவந்தர சளிக்கின்ற அரசே
  பருவரல் நீக்கி இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 3. துதிவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும்
  சோதியுட் சோதியே எனது
  மதிவளர் மருந்தே மந்திர மணியே
  மன்னிய பெருங்குண மலையே
  கதிதரு துரியத் தனிவெளி நடுவே
  கலந்தர சாள்கின்ற களிப்பே
  பதியுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 4. சீர்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்குஞ்
  செல்வமே என்பெருஞ் சிறப்பே
  நீர்வளர் நெருப்பே நெருப்பினுள் ஒளியே
  நிறைஒளி வழங்கும்ஓர் வெளியே
  ஏர்தரு கலாந்த மாதிஆ றந்தத்
  திருந்தர சளிக்கின்ற பதியே
  பாருறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 5. உரைவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  ஒள்ளிய தெள்ளிய ஒளியே
  வரைவளர் மருந்தே மவுனமந் திரமே
  மந்திரத் தாற்பெற்ற மணியே
  நிரைதரு சுத்த நிலைக்குமேல் நிலையில்
  நிறைந்தர சாள்கின்ற நிதியே
  பரையுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 6. மேல்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  மெய்யறி வானந்த விளக்கே
  கால்வளர் கனலே கனல்வளர் கதிரே
  கதிர்நடு வளர்கின்ற கலையே
  ஆலுறும் உபசாந் தப்பர வெளிக்கப்
  பால்அர சாள்கின்ற அரசே
  பாலுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 7. இசைவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  இன்பமே என்னுடை அன்பே
  திசைவளர் அண்ட கோடிகள் அனைத்தும்
  திகழுறத் திகழ்கின்ற சிவமே
  மிசையுறு மௌன வெளிகடந் ததன்மேல்
  வெளிஅர சாள்கின்ற பதியே
  பசையுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 8. அருள்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  அரும்பெருஞ் சோதியே எனது
  பொருள்வளர் அறிவுக் கறிவுதந் தென்னைப்
  புறம்விடா தாண்டமெய்ப் பொருளே
  மருவும்ஓர் நாத வெளிக்குமேல் வெளியில்
  மகிழ்ந்தர சாள்கின்ற வாழ்வே
  பருவரல் நீக்கி இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 9. வான்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  மாபெருங் கருணைஎம் பதியே
  ஊன்வளர் உயிர்கட் குயிரதாய் எல்லா
  உலகமும் நிறைந்தபே ரொளியே
  மான்முதன் மூர்த்தி மானிலைக் கப்பால்
  வயங்கும்ஓர் வெளிநடு மணியே
  பான்மையுற் றுளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.
 • 10. தலம்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் தோங்கும்
  தனித்தமெய்ப் பொருட்பெருஞ் சிவமே
  நலம்வளர் கருணை நாட்டம்வைத் தெனையே
  நண்புகொண் டருளிய நண்பே
  வலமுறு நிலைகள் யாவையுங் கடந்து
  வயங்கிய தனிநிலை வாழ்வே
  பலமுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே
  பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே.

பேரானந்தப் பெருநிலை // பேரானந்தப் பெருநிலை

No audios found!