திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பரசிவ வணக்கம்
parasiva vaṇakkam
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்
aruṭperuñsōti aṭṭakam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

002. அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்
aruṭperuñjōti akaval

  நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அருட்பெருஞ் ஜோதி யருட்பெருஞ் சோதி
  அருட்பெருஞ் ஜோதி யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 2. அருட்சிவ நெறிசா ரருட்பெரு நிலைவாழ்
  அருட்சிவ பதியா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 3. ஆகம முடிமேல் ஆரண முடிமேல்
  ஆகநின் றோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 4. இகநிலைப் பொருளாய்ப் பரநிலைப் பொருளாய்
  அகமறப் பொருந்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 5. ஈனமின் றிகபரத் திரண்டின்மேற் பொருளாய்
  ஆனலின் றோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 6. உரைமனங் கடந்த வொருபெரு வெளிமேல்
  அரைசுசெய் தோங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 7. ஊக்கமு முணர்ச்சியு மொளிதரு மாக்கையும்
  ஆக்கமு மருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 8. எல்லையில் பிறப்பெனு மிருங்கடல் கடத்தியென்
  அல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 9. ஏறா நிலைமிசை யேற்றியென் றனக்கே
  ஆறாறு காட்டிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 10. ஐயமுந் திரிபு மறுத்தென துடம்பினுள்
  ஐயமு நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 11. ஒன்றென விரண்டென வொன்றிரண் டெனவிவை
  யன்றென விளங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 12. ஓதா துணர்ந்திட வொளியளித் தெனக்கே
  ஆதார மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 13. ஔவிய மாதியோ ராறுந் தவிர்த்தபேர்
  அவ்வியல் வழுத்து மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 14. திருநிலைத் தனிவெளி சிவவெளி யெனுமோர்
  அருள்வெளிப் பதிவள ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 15. சுத்தசன் மார்க்க சுகத்தனி வெளியெனும்
  அத்தகைச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 16. சுத்தமெய்ஞ் ஞான சுகோதய வெளியெனு
  அத்து விதச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 17. தூயக லாந்த சுகந்தரு வெளியெனும்
  ஆயசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 18. ஞானயோ காந்த நடத்திரு வெளியெனும்
  ஆனியில் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 19. விமலபோ தாந்தமா மெய்ப்பொருள் வெளியெனும்
  அமலசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 20. பெரியநா தாந்தப் பெருநிலை வெளியெனும்
  அரியசிற் றம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 21. சுத்தவே தாந்தத் துரியமேல் வெளியெனும்
  அத்தகு சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 22. சுத்தசித் தாந்த சுகப்பெரு வெளியெனும்
  அத்தனிச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 23. தகரமெய்ஞ் ஞானத் தனிப்பெரு வெளியெனும்
  அகர நிலைப்பதி யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 24. தத்துவா தீத தனிப்பொருள் வெளியெனும்
  அத்திரு வம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 25. சச்சிதா னந்தத் தனிப்பர வெளியெனும்
  அச்சிய லம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 26. சாகாக் கலைநிலை தழைத்திடு வெளியெனும்
  ஆகா யத்தொளி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 27. காரண காரியங் காட்டிடு வெளியெனும்
  ஆரணச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 28. ஏக மனேக மெனப்பகர் வெளியெனும்
  ஆகமச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 29. வேதா கமங்களின் விளைவுகட் கெல்லாம்
  ஆதார மாஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 30. என்றா தியசுடர்க் கியனிலை யாயது
  வன்றாந் திருச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 31. சமயங் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய்
  அமையுந் திருச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 32. முச்சுடர் களுமொளி முயங்குற வளித்தருள்
  அச்சுட ராஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 33. துரியமுங் கடந்த சுகபூ ரணந்தரும்
  அரியசிற் றம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 34. எவ்வகைச் சுகங்களு மினிதுற வளித்தருள்
  அவ்வகைச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 35. இயற்கையுண் மையதா யியற்கையின் பமுமாம்
  அயர்ப்பிலாச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 36. சாக்கிரா தீதத் தனிவெளி யாய்நிறை
  வாக்கிய சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 37. சுட்டுதற் கரிதாஞ் சுகாதீத வெளியெனும்
  அட்டமேற் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 38. நவந்தவிர் நிலைகளு நண்ணுமோர் நிலையாய்
  அவந்தவிர் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 39. உபயபக் கங்களு மொன்றெனக் காட்டிய
  அபயசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 40. சேகர மாம்பல சித்தி நிலைக்கெலாம்
  ஆகர மாஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 41. மனாதிகட் கரிய மதாதீத வெளியாம்
  அனாதிசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 42. ஓதிநின் றுணர்ந்துணர்ந் துணர்தற் கரிதாம்
  ஆதிசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 43. வாரமு மழியா வரமுந் தருந்திரு
  வாரமு தாஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 44. இழியாப் பெருநல மெல்லா மளித்தருள்
  அழியாச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 45. கற்பம் பலபல கழியினு மழிவுறா
  அற்புதந் தருஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 46. எனைத்துந் துன்பிலா வியலளித் தெண்ணிய
  வனைத்துந் தருஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 47. பாணிப் பிலதாய்ப் பரவினோர்க் கருள்புரி
  ஆணிப்பொ னம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 48. எம்பல மெனத்தொழு தேத்தினோர்க் கருள்புரி
  அம்பலத் தாடல்செய் யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 49. தம்பர ஞான சிதம்பர மெனுமோர்
  அம்பரத் தோங்கிய அருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 50. எச்சபை பொதுவென வியம்பின ரறிஞர்கள்
  அச்சபை யிடங்கொளு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 51. வாடுத னீக்கிய மணிமன் றிடையே
  ஆடுதல் வல்ல வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 52. நாடகத் திருச்செய னவிற்றிடு மொருபே
  ராடகப் பொதுவொளி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 53. கற்பனை முழுவதும் கடந்தொளி தருமோர்
  அற்புதச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 54. ஈன்றநற் றாயினு மினிய பெருந்தய
  வான்றசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 55. இன்புறு நானுளத் தெண்ணியாங் கெண்ணியாங்
  கன்புறத் தருசபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 56. எம்மையு மென்னைவிட் டிறையும் பிரியா
  தம்மையப் பனுமா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 57. பிரிவுற் றறியாப் பெரும்பொரு ளாயென்
  னறிவுக் கறிவா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 58. சாதியு மதமுஞ் சமயமுங் காணா
  ஆதிய நாதியா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 59. தநுகர ணாதிக டாங்கடந் தறியுமோர்
  அநுபவ மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 60. உனுமுணர் வுணர்வா யுணர்வெலாங் கடந்த
  அநுபவா தீத வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 61. பொதுவுணர் வுணரும் போதலாற் பிரித்தே
  அதுவெனிற் றோன்றா வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 62. உளவினி லறிந்தா லொழியமற் றளக்கின்
  அளவினி லளவா வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 63. என்னையும் பணிகொண் டிறவா வரமளித்
  தன்னையி லுவந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 64. ஓதியோ தாம லுறவெனக் களித்த
  ஆதியீ றில்லா வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 65. படியடி வான்முடி பற்றினுந் தோற்றா
  அடிமுடி யெனுமோ ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 66. பவனத் தினண்டப் பரப்பினெங் கெங்கும்
  அவனுக் கவனா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 67. திவளுற் றவண்டத் திரளினெங் கெங்கும்
  அவளுக் கவளா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 68. மதனுற்ற வண்ட வரைப்பினெங் கெங்கும்
  அதனுக் கதுவா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 69. எப்பாலு மாய்வெளி யெல்லாங் கடந்துமேல்
  அப்பாலு மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 70. வல்லதா யெல்லா மாகியெல் லாமும்
  அல்லதாய் விளங்கு மருட்பெருஞ் சோதி
 • 71. எப்பொருள் மெய்ப்பொரு ளென்பர்மெய் கண்டோர்
  அப்பொரு ளாகிய அருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 72. தாங்ககி லாண்ட சராசர நிலைநின்
  றாங்குற விளங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 73. சத்தர்க ளெல்லாந் தழைத்திட வகம்புறத்
  தத்திசை விளங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 74. சத்திக ளெல்லாந் தழைக்கவெங் கெங்கும்
  அத்தகை விளங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 75. முந்துறு மைந்தொழின் மூர்த்திகள் பலர்க்கும்
  ஐந்தொழி லளிக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 76. பெரிதினும் பெரிதாய்ச் சிறிதினுஞ் சிறிதாய்
  அரிதினு மரிதா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 77. காட்சியுங் காணாக் காட்சியு மதுதரும்
  ஆட்சியு மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 78. இன்புறு சித்திக ளெல்லாம் புரிகவென்
  றன்புட னெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 79. இறவா வரமளித் தென்னைமே லேற்றிய
  அறவாழி யாந்தனி யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 80. நானந்த மில்லா நலம்பெற வெனக்கே
  ஆனந்த நல்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 81. எண்ணிய வெண்ணியாங் கியற்றுக வென்றெனை
  யண்ணியுள் ளோங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 82. மேயினை மெய்ப்பொருள் விளங்கினை நீயது
  வாயினை யென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 83. எண்ணிற் செழுந்தே னினியதெள் ளமுதென
  அண்ணித் தினிக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 84. சிந்தையிற் றுன்பொழி சிவம்பெறு கெனத்தொழி
  லைந்தையு மெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 85. எங்கெங் கிருந்துயி ரேதெது வேண்டினும்
  அங்கங் கிருந்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 86. சகமுதற் புறப்புறந் தங்கிய வகப்புறம்
  அகம்புற முற்றுமா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 87. சிகரமும் வகரமுஞ் சேர்தனி யுகரமும்
  அகரமு மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 88. உபரச வேதியி னுபயமும் பரமும்
  அபரமு மாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 89. மந்தண மிதுவென மறுவிலா மதியால்
  அந்தணர் வழுத்து மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 90. எம்புயக் கனியென வெண்ணுவா ரிதய
  வம்புயத் தமர்ந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 91. செடியறுத் தேதிட தேகமும் போகமும்
  அடியருக் கேதரு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 92. துன்பறுத் தொருசிவ துரிய சுகந்தனை
  அன்பருக் கேதரு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 93. பொதுவது சிறப்பது புதியது பழயதென்
  றதுவது வாய்த்திக ழருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 94. சேதனப் பெருநிலை திகழ்தரு மொருபரை
  யாதனத் தோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 95. ஓமயத் திருவுரு வுவப்புட னளித்தெனக்
  காமயத் தடைதவி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 96. எப்படி யெண்ணிய தென்கருத் திங்கெனக்
  கப்படி யருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 97. எத்தகை விழைந்தன வென்மன மிங்கெனக்
  கத்தகை யருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 98. இங்குறத் திரிந்துள மிளையா வகையெனக்
  கங்கையிற் கனியா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 99. பாருயப் புரிகெனப் பணித்தெனக் கருளியென்
  ஆருயிர்க் குள்ளொளி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 100. தேவியுற் றொளிர்தரு திருவுரு வுடனென
  தாவியிற் கலந்தொளி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 101. எவ்வழி மெய்வழி யென்பவே தாகமம்
  அவ்வழி யெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 102. வையமும் வானமும் வாழ்த்திட வெனக்கருள்
  ஐயறி வளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 103. சாமா றனைத்துந் தவிர்த்திங் கெனக்கே
  ஆமா றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 104. சத்திய மாஞ்சிவ சத்த்’யை யீந்தெனக்
  கத்திறல் வளர்க்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 105. சாவா நிலையிது தந்தன முனக்கே
  ஆவா வெனவரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 106. சாதியு மதமுஞ் சமயமும் பொய்யென
  ஆதியி லுணர்த்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 107. மயர்ந்திடேல் சிறிது மனந்தளர்ந் தஞ்சேல்
  அயர்ந்திடே லென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 108. தேசுறத் திகழ்தரு திருநெறிப் பொருளியல்
  ஆசறத் தெரித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 109. காட்டிய வுலகெலாங் கருணையாற் சித்தியின்
  ஆட்டியல் புரியு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 110. எங்குல மெம்மின மென்பதொண் ணூற்றா
  றங்குல மென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 111. எம்மத மெம்மிறை யென்ப வுயிர்த்திரள்
  அம்மத மென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 112. கூறிய கருநிலை குலவிய கீழ்மேல்
  ஆறிய லெனவுரை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 113. எண்டர முடியா திலங்கிய பற்பல
  அண்டமு நிறைந்தொளி ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 114. சாருயிர்க் கெல்லாந் தாரக மாம்பரை
  யாருயிர்க் குயிரா மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 115. வாழிநீ டூழி வாழியென் றோங்குபே
  ராழியை யளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 116. மாய்ந்தவர் மீட்டும் வருநெறி தந்திதை
  யாய்ந்திடென் றுரைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 117. எச்சநி னக்கிலை யெல்லாம் பெருகவென்று
  அச்சந் தவிர்த்தவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 118. நீடுக நீயே நீளுல கனைத்தும்நின்
  றாடுக வென்றவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 119. முத்திறல் வடிவமு முன்னியாங் கெய்துறு
  மத்திற லெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 120. மூவகைச் சித்தியின் முடிபுகள் முழுவதும்
  ஆவகை யெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 121. கருமசித் திகளின் கலைபல கோடியும்
  அரசுற வெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 122. யோகசித் திகள்வகை யுறுபல கோடியும்
  ஆகவென் றெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 123. ஞானசித் தியின்வகை நல்விரி வனைத்தும்
  ஆனியின் றெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 124. புடையுறு சித்தியின் பொருட்டே முத்தியை
  அடைவதென் றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 125. முத்தியென் பதுநிலை முன்னுறு சாதனம்
  அத்தக வென்றவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 126. சித்தியென் பதுநிலை சேர்ந்த வநுபவம்
  அத்திற லென்றவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 127. ஏகசிற் சித்தியே யியலுற வனேகம்
  ஆகிய தென்றவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 128. இன்பசித் தியினிய லேக மனேகம்
  அன்பருக் கென்றவென் னருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 129. எட்டிரண் டென்பன வியலுமுற் படியென
  அட்டநின் றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 130. இப்படி கண்டனை யினியுறு படியெலாம்
  அப்படி யேயெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 131. படிமுடி கடந்தனை பாரிது பாரென
  அடிமுடி காட்டிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 132. ஜோதியுட் ஜோதியின் சொருபமே யந்த
  மாதியென் றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 133. இந்தசிற் ஜோதியி னியலுரு வாதி
  யந்தமென் றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 134. ஆதியு மந்தமு மறிந்தனை நீயே
  ஆதியென் றருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 135. நல்லமு தென்னொரு நாவுளங் காட்டியென்
  அல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 136. கற்பக மென்னுளங் கைதனிற் கொடுத்தே
  அற்புத மியற்றெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 137. கதிர்நல மென்னிரு கண்களிற் கொடுத்தே
  அதிசய மியற்றெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 138. அருளொளி யென்றனி யறிவினில் விரித்தே
  அருணெறி விளக்கெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 139. பரையொளி யென்மனப் பதியினில் விரித்தே
  அரசது வியற்றெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 140. வல்லப சத்திகள் வகையெலா மளித்தென
  தல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 141. ஆரிய லகம்புற மகப்புறம் புறப்புறம்
  ஆரமு தெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 142. சூரிய சந்திர ஜோதியுட் ஜோதியென்
  றாரியர் புகழ்தரு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 143. பிறிவே தினியுனைப் பிடித்தன முனக்குநம்
  மறிவே வடிவெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 144. எஞ்சே லுலகினில் யாதொன்று பற்றியும்
  அஞ்சே லென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 145. மாண்டுழ லாவகை வந்திளங் காலையே
  ஆண்டுகொண் டருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 146. பற்றுக ளனைத்தையும் பற்றறத் தவிர்த்தென
  தற்றமு நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 147. சமயங் குலமுதற் சார்பெலாம் விடுத்த
  அமயந் தோன்றிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 148. வாய்தற் குரித்தெனு மறையா கமங்களால்
  ஆய்தற் கரிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 149. எல்லாம் வல்லசித் தெனக்களித் தெனக்குனை
  யல்லா திலையெனு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 150. நவையிலா வுளத்தி னாடிய நாடிய
  வவையெலா மளிக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 151. கூற்றுதைத் தென்பாற் குற்றமுங் குணங்கொண்
  டாற்றன்மிக் களித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 152. நன்றறி வறியா நாயினேன் றனையும்
  அன்றுவந் தாண்ட வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 153. நாயினுங் கடையே னீயினு மிழிந்தேன்
  ஆயினு மருளிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 154. தோத்திரம் புகலேன் பாத்திர மல்லேன்
  ஆத்திர மளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 155. எச்சோ தனைகளு மியற்றா தெனக்கே
  அச்சோ வென்றரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 156. ஏறா நிலைநடு வேற்றியென் றனையீண்
  டாறாறு கடத்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 157. தாபத் துயரந் தவிர்த்துல குறுமெலா
  ஆபத்தும் நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 158. மருட்பகை தவிர்த்தெனை வாழ்வித் தெனக்கே
  யருட்குரு வாகிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 159. உருவமு மருவமு முபயமு மாகிய
  அருணிலை தெரித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 160. இருளறுத் தென்னுளத் தெண்ணியாங் கருளி
  அருளமு தளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 161. தெருணிலை யிதுவெனத் தெருட்டியென் னுளத்திருந்துள
  அருணிலை காட்டிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 162. பொருட்பத மெல்லாம் புரிந்துமே லோங்கிய
  அருட்பத மளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 163. உருள்சக டாகிய வுளஞ்சலி யாவகை
  அருள்வழி நிறுத்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 164. வெருள்மன மாயை வினையிருணீக்கியுள்
  அருள்விளக் கேற்றிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 165. சுருள்விரி வுடைமனச் சுழலெலா மறுத்தே
  அருளொளி நிரப்பிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 166. விருப்போ டிகலுறு வெறுப்புந் தவிர்த்தே
  அருட்பே றளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 167. அருட்பேர் தரித்துல கனைத்து மலர்ந்திட
  அருட்சீ ரளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 168. உலகெலாம் பரவவென் னுள்ளத் திருந்தே
  அலகிலா வொளிசெய் யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 169. விண்ணினுள் விண்ணாய் விண்ணடு விண்ணாய்
  அண்ணி நிறைந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 170. விண்ணுறு விண்ணாய் விண்ணிலை விண்ணாய்
  அண்ணி வயங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 171. காற்றினுட் காற்றாய்க் காற்றிடைக் காற்றாய்
  ஆற்றலி னோங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 172. காற்றுறு காற்றாய்க் கானிலைக் காற்றாய்
  ஆற்ற விளங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 173. அனலினு ளனலா யனனடு வனலாய்
  அனலுற விளங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 174. அனலுறு மனலா யனனிலை யனலாய்
  அனலுற வயங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 175. புனலினுட் புனலாய்ப் புனலிடைப் புனலாய்
  அனையென வயங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 176. புனலுறு புனலாய்ப் புனனிலைப் புனலாய்
  அனையெனப் பெருகு மருட்பெஞ் ஜோதி
 • 177. புவியினுட் புவியாய்ப் புவிநடுப் புவியாய்
  அவைதர வயங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 178. புவியுறு புவியாய்ப் புவிநிலைப் புவியாய்
  அவைகொள விரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 179. விண்ணிலை சிவத்தின் வியனிலை யளவி
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 180. வளிநிலை சத்தியின் வளர்நிலை யளவி
  அளியுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 181. நெருப்பது நிலைநடு நிலையெலா மளவி
  அருப்பிட வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 182. நீர்நிலை திரைவளர் நிலைதனை யளவி
  ஆர்வுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 183. புவிநிலை சுத்தமாம் பொற்பதி யளவி
  அவையுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 184. மண்ணினிற் றிண்மையை வகுத்ததிற் கிடக்கை
  யண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 185. மண்ணினிற் பொன்மை வகுத்ததி லைமையை
  யண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 186. மண்ணினி லைம்பூ வகுத்ததி லைந்திறம்
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 187. மண்ணினி னாற்றம் வகுத்தது பல்வகை
  அண்ணுறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 188. மண்ணினிற் பற்பல வகைகரு நிலையியல்
  அண்ணுறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 189. மண்ணினி லைந்தியல் வகுத்ததிற் பல்பயன்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 190. மண்ணிடை யடிநிலை வகுத்ததிற் பன்னிலை
  யண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 191. மண்ணிலைந் தைந்து வகையுங் கலந்துகொண்
  டண்ணுறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 192. மண்ணியற் சத்திகள் மண்செயற் சத்திகள்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 193. மண்ணுருச் சத்திகள் மண்கலைச் சத்திகள்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 194. மண்ணொளிச் சத்திகள் மண்கருச் சத்திகள்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 195. மண்கணச் சத்திகள் வகைபல பலவும்
  அண்கொள வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 196. மண்ணிலைச் சத்தர்கள் வகைபல பலவும்
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 197. மண்கரு வுயிர்த்தொகை வகைவிரி பலவா
  அண்கொள வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 198. மண்ணினிற் பொருள்பல வகைவிரி வெவ்வே
  றண்ணுறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 199. மண்ணுறு நிலைபல வகுத்ததிற் செயல்பல
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 200. மண்ணிடைப் பக்குவம் வகுத்ததிற் பயன்பல
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 201. மண்ணியல் பலபல வகுத்ததிற் பிறவும்
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 202. நீரினிற் றண்மையும் நிகழூ ரொழுக்கமும்
  ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 203. நீரினிற் பசுமையை நிறுத்தி யதிற்பல
  வாருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 204. நீரிடைப் பூவியல் நிகழுறு திறவியல்
  ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 205. நீரினிற் சுவைநிலை நிரைத்ததிற் பல்வகை
  ஆருறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 206. நீரினிற் கருநிலை நிகழ்த்திய பற்பல
  ஆருற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 207. நீரிடை நான்கிய னிலவுவித் ததிற்பல
  ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 208. நீரிடை யடிநடு நிலையுற வகுத்தன
  லார்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 209. நீரிடை யொளியியல் நிகழ்பல குணவியல்
  ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 210. நீரிடைச் சத்திகள் நிகழ்வகை பலபல
  ஆர்தர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 211. நீரினிற் சத்தர்க ணிறைவகை யுறைவகை
  ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 212. நீரிடை யுயிர்பல நிகழுறு பொருள்பல
  ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 213. நீரிடை நிலைபல நிலையுறு செயல்பல
  ஆர்கொள வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 214. நீருறு பக்குவ நிறைவுறு பயன்பல
  ஆருற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 215. நீரியல் பலபல நிரைத்ததிற் பிறவும்
  ஆர்தரப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 216. தீயினிற் சூட்டியல் சேர்தரச் செலவியல்
  ஆயுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 217. தீயினில் வெண்மைத் திகழியல் பலவா
  வாயுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 218. தீயிடைப் பூவெலாந் திகழுறு திறமெலாம்
  ஆயுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 219. தீயிடை யொளியே திகழுற வமைத்ததில்
  ஆய்பல வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 220. தீயிடை யருநிலை திருநிலை கருநிலை
  ஆயுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 221. தீயிடை மூவியல் செறிவித் ததிற்பல
  ஆய்வகை யமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 222. தீயிடை நடுநிலை திகழ்நடு நடுநிலை
  ஆயுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 223. தீயிடைப் பெருந்திறற் சித்திகள் பலபல
  ஆயுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 224. தீயிடைச் சித்துகள் செப்புறு மனைத்தும்
  ஆயுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 225. தீயிடைச் சத்திகள் செறிதரு சத்தர்கள்
  ஆய்பல வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 226. தீயிடை யுயிர்பல திகழுறு பொருள்பல
  ஆய்வகை யமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 227. தீயிடை நிலைபல திகழ்செயல் பலபயன்
  ஆய்பல வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 228. தீயினிற் பக்குவஞ் சேர்குண மியற்குணம்
  ஆய்பல வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 229. தீயிடை யுருக்கியல் சிறப்பியல் பொதுவியல்
  ஆயுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 230. தீயியல் பலபல செறித்ததிற் பலவும்
  ஆயுறப் புரிந்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 231. காற்றிடை யசையியல் கலையிய லுயிரியல்
  ஆற்றலி னமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 232. காற்றிடைப் பூவியல் கருதுறு திறவியல்
  ஆற்றலின் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 233. காற்றினி லூறியல் காட்டுறு பலபல
  ஆற்றலி னமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 234. காற்றினிற் பெருநிலை கருநிலை யளவில
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 235. காற்றிடை யீரியல் காட்டி யதிற்பல
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 236. காற்றினி லிடைநடு கடைநடு வகம்புறம்
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 237. காற்றினிற் குணம்பல கணம்பல வணம்பல
  ஆற்றலி னமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 238. காற்றிடைச் சத்திகள் கணக்கில வுலப்பில
  ஆற்றவு மமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 239. காற்றிடைச் சத்தர்கள் கணிதங் கடந்தன
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 240. காற்றிடை யுயிர்பல கதிபல கலைபல
  ஆற்றலி னமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 241. காற்றிடை நானிலைக் கருவிக ளனைத்தையும்
  ஆற்றுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 242. காற்றிடை யுணரியல் கருதிய லாதிய
  ஆற்றுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 243. காற்றிடைச் செயலெலாங் கருதிய பயனெலாம்
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 244. காற்றினிற் பக்குவக் கதியெலாம் விளைவித்
  தாற்றலின் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 245. காற்றினிற் காலங் கருதுறு வகையெலாம்
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 246. காற்றியல் பலபல கணித்ததிற் பிறவும்
  ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 247. வெளியிடைப் பகுதியின் விரிவிய லணைவியல்
  அளியுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 248. வெளியிடைப் பூவெலாம் வியப்புறு திறனெலாம்
  அளியுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 249. வெளியினி லொலிநிறை வியனிலை யனைத்தும்
  அளியுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 250. வெளியிடைக் கருநிலை விரிநிலை யருநிலை
  அளிகொள வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 251. வெளியிடை முடிநிலை விளங்குற வகுத்தே
  அளிபெற விளக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 252. வெளியினிற் சத்திகள் வியப்புற சத்தர்கள்
  அளியுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 253. வெளியிடை யொன்றே விரித்ததிற் பற்பல
  அளியுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 254. வெளியிடை பலவே விரித்ததிற் பற்பல
  அளிதர வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 255. வெளியிடை யுயிரியல் வித்தியல் சித்தியல்
  அளிபெற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 256. வெளியி னனைத்தையும் விரித்ததிற் பிறவும்
  அளியுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 257. புறநடுவொடு கடை புணர்ப்பித் தொருமுதல்
  அறமுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 258. புறந்தலை நடுவொடு புணர்ப்பித் தொருகடை
  அறம்பெற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 259. அகப்புற நடுக்கடை யணைவாற் புறமுதல்
  அகப்பட வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 260. அகப்புற நடுமுத லணைவாற் புறக்கடை
  அகப்பட வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 261. கருதக நடுவொடு கடையணைந் தகமுதல்
  அருளுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 262. தணியக நடுவொடு தலையணைந் தகக்கடை
  அணியுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 263. அகநடு புறக்கடை யணைந்தகப் புறமுதல்
  அகமுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 264. அகநடு புறத்தலை யணைந்தகப் புறக்கடை
  அகலிடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 265. அகநடு வதனா லகப்புற நடுவை
  அகமற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 266. அகப்புற நடுவா லணிபுற நடுவை
  அகப்பட வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 267. புறநடு வதனாற் புறப்புற நடுவை
  அறமுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 268. புகலரு மகண்ட பூரண நடுவால்
  அகநடு வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 269. புறப்புறக் கடைமுதற் புணர்ப்பாற் புறப்புற
  அறக்கணம் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 270. புறத்தியல் கடைமுதற் புணர்ப்பாற் புறத்துறும்
  அறக்கணம் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 271. அகப்புறக் கடைமுத லணைவா லக்கணம்
  அகத்துற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 272. அகக்கடை முதற்புணர்ப் பதனா லகக்கணம்
  அகத்திடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 273. வானிடைக் காற்றும் காற்றிடை நெருப்பும்
  ஆனற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 274. நெருப்பிடை நீரும் நீரிடைப் புவியும்
  அருப்பிட வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 275. நீர்மேல் நெருப்பும் நெருப்பின்மே லுயிர்ப்பும்
  ஆர்வுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 276. புனன்மேற் புவியும் புவிமேற் புடைப்பும்
  அனன்மேல் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 277. பகுதிவான் வெளியிற் படர்ந்தமா பூத
  வகல்வெளி வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 278. உயிர்வெளி யிடையே வுரைக்கரும் பகுதி
  அயவெளி வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 279. உயிர்வெளி யதனை யுணர்கலை வெளியில்
  அயலற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 280. கலைவெளி யதனைக் கலப்பறு சுத்த
  அலர்வெளி வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 281. சுத்தநல் வெளியைத் துரிசறு பரவெளி
  அத்திடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 282. பரவெளி யதனைப் பரம்பர வெளியில்
  அரசுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 283. பரம்பர வெளியைப் பராபர வெளியில்
  அரந்தெற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 284. பராபர வெளியைப் பகர்பெரு வெளியில்
  அராவற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 285. பெருவெளி யதனைப் பெருஞ்சுக வெளியில்
  அருளுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 286. குணமுதற் கருவிகள் கூடிய பகுதியில்
  அணைவுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 287. மனமுதற் கருவிகள் மன்னுயிர் வெளியிடை
  அனமுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 288. காலமே முதலிய கருவிகள் கலைவெளி
  ஆலுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 289. துரிசறு கருவிகள் சுத்தநல் வெளியிடை
  அரசுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 290. இவ்வெளி யெல்லா மிலங்கவண் டங்கள்
  அவ்வயி னமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 291. ஓங்கிய வண்ட மொளிபெற முச்சுடர்
  ஆங்கிடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 292. சிருட்டித் தலைவரைச் சிருட்டியண் டங்களை
  அருட்டிறல் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 293. காவல்செய் தலைவரைக் காவலண் டங்களை
  ஆவகை யமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 294. அழித்தல்செய் தலைவரை யவரண் டங்களை
  அழுக்கற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 295. மறைத்திடு தலைவரை மற்றுமண் டங்களை
  அறத்தொடு வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 296. தெளிவுசெய் தலைவரைத் திகழுமண் டங்களை
  அளிபெற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 297. விந்துவாஞ் சத்தியை விந்தினண் டங்களை
  அந்திறல் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 298. ஓங்கார சத்திக ளுற்றவண் டங்களை
  ஆங்காக வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 299. சத்தத் தலைவரைச் சாற்றுமண் டங்களை
  அத்தகை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 300. நாதமாம் பிரமமும் நாதவண் டங்களை
  ஆதரம் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 301. பகர்பரா சத்தியைப் பதியுமண் டங்களும்
  அகமற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 302. பரசிவ பதியைப் பரசிவாண் டங்களை
  அரசுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 303. எண்ணில்பல் சத்தியை யெண்ணிலண் டங்களை
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 304. அளவில்பல் சத்தரை யளவி லண்டங்களை
  அளவற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 305. உயிர்வகை யண்ட முலப்பில வெண்ணில
  அயர்வற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 306. களவில கடல்வகை கங்கில கரையில
  அளவில வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 307. கடலவை யனைத்துங் கரையின்றி நிலையுற
  அடலன லமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 308. கடல்களு மலைகளுங் கதிகளு நதிகளும்
  அடலுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 309. கடலிடைப் பல்வளங் கணித்ததிற் பல்லுயிர்
  அடலுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 310. மலையிடைப் பல்வளம் வகுத்ததிற் பல்லுயிர்
  அலைவற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 311. ஒன்றினி லொன்றே யொன்றிடை யாயிரம்
  அன்றற வகுத்த வருட்பெஞ் ஜோதி
 • 312. பத்திடை யாயிரம் பகரதிற் கோடி
  அத்துற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 313. நூற்றிடை யிலக்க நுவலதி லனந்தம்
  ஆற்றிடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 314. கோடியி லனந்த கோடிபல் கோடி
  ஆடுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 315. வித்திய லொன்றா விளைவியல் பலவா
  அத்தகை யமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 316. விளைவிய லனைத்தும் வித்திடை யடங்க
  அளவுசெய் தமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 317. வித்தும் பதமும் விளையுப கரிப்பும்
  அத்திற லமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 318. வித்திடை முளையும் முளையிடை விளைவும்
  அத்தக வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 319. வித்தினுள் வித்தும் வித்ததில் வித்தும்
  அத்திறம் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 320. விளைவினுள் விளைவும் விளைவதில் விளைவும்
  அளையுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 321. முளையதின் முளையும் முளையினுண் முளையும்
  அளைதர வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 322. வித்திடைப் பதமும் பதத்திடை வித்தும்
  அத்துற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 323. பதமதிற் பதமும் பதத்தினுட் பதமும்
  அதிர்வற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 324. ஒற்றுமை வேற்றுமை யுரிமைக ளனைத்தும்
  அற்றென வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 325. பொருணிலை யுறுப்பியல் பொதுவகை முதலிய
  அருளுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 326. உறவினி லுறவும் உறவினிற் பகையும்
  அறனுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 327. பகையினிற் பகையும் பகையினி லுறவும்
  அகைவுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 328. பாதியு முழுதும் பதிசெயு மந்தமும்
  ஆதியும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 329. துணையு நிமித்தமுந் துலங்கதி னதுவும்
  அணைவுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 330. உருவதி னுருவும் உருவினுள் ளுருவும்
  அருளுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 331. அருவினுள் ளருவும் மருவதி லருவும்
  அருளிய லமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 332. கரணமு மிடமுங் கலைமுத லணையுமோர்
  அரணிலை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 333. உருவதி லருவும் மருவதி லுருவும்
  அருளுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 334. வண்ணமு வடிவு மயங்கிய வகைபல
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 335. சிறுமையிற் சிறுமையும் சிறுமையிற் பெருமையும்
  அறிதர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 336. பெருமையிற் பெருமையும் பெருமையிற் சிறுமையும்
  அருணிலை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 337. திண்மையிற் றிண்மையுந் திண்மை யினேர்மையும்
  அண்மையின் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 338. மென்மையின் மென்மையும் மென்மையில் வன்மையும்
  அன்மையற் றமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 339. அடியினுள் ளடியும் மடியிடை யடியும்
  அடியுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 340. நடுவினுண் ணடுவும் நடுவதி னடுவும்
  அடர்வுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 341. முடியினுண் முடியும் முடியினின் முடியும்
  அடர்தர வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 342. அகப்பூ வகவுறுப் பாக்க வதற்கவை
  அகத்தே வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 343. புறப்பூ புறத்திற் புனையுரு வாக்கிட
  அறத்துடன் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 344. அகப்புறப் பூவகப் புறவுறுப் பியற்றிட
  அகத்திடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 345. புறப்புறப் பூவதிற் புறப்புற வுறுப்புற
  அறத்திடை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 346. பாரிடை வேர்வையிற் பையிடை முட்டையில்
  ஆருயி ரமைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 347. ஊர்வன பறப்பன வுறுவன நடப்பன
  ஆர்வுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 348. அசைவில வசைவுள வாருயிர்த் திரள்பல
  அசலற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 349. அறிவொரு வகைமுத லைவகை யறுவகை
  அறிதர வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 350. வெவ்வே றியலொடு வெவ்வேறு பயனுற
  அவ்வா றமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 351. சித்திர விசித்திர சிருட்டிகள் பலபல
  அத்தகை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 352. பெண்ணினுள் ளாணு மாணினுட் பெண்ணும்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 353. பெண்ணினுண் மூன்று மாணினுள் ளிரண்டும்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 354. பெண்ணிடை நான்கு மாணிடை மூன்றும்
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 355. பெண்ணிய லாணு மாணியற் பெண்ணும்
  அண்ணுற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 356. பெண்டிறல் புறத்து மாண்டிற லகத்தும்
  அண்டுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 357. பெண்ணியன் மனமு மாணிய லறிவும்
  அண்ணுற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 358. தனித்தனி வடிவினுந் தக்கவாண் பெண்ணியல்
  அனைத்துற வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 359. உனற்கரு முயிருள வுடலுள வுலகுள
  வனைத்தையும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 360. ஓவுறா வெழுவகை யுயிர்முத லனைத்தும்
  ஆவகை வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 361. பைகளின் முட்டையிற் பாரினில் வேர்வினில்
  ஐபெற வமைத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 362. தாய்கருப் பையினுட் டங்கிய வுயிர்களை
  ஆய்வுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 363. முட்டைவாய்ப் பயிலு முழுவுயிர்த் திரள்களை
  அட்டமே காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 364. நிலம்பெறு முயிர்வகை நீள்குழு வனைத்தும்
  அலம்பெறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 365. வேர்வுற வுதித்த மிகுமுயிர்த் திரள்களை
  ஆர்வுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 366. உடலுறு பிணியா லுயிருடல் கெடாவகை
  அடலுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 367. சிசுமுதற் பருவச் செயல்களி னுயிர்களை
  அசைவறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 368. உயிருறு முடலையு முடலுறு முயிரையும்
  அயர்வறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 369. பாடுறு மவத்தைகள் பலவினு முயிர்களை
  ஆடுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 370. முச்சுட ராதியா லெச்சக வுயிரையும்
  அச்சறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 371. வான்முகிற் சத்தியான் மழைபொழி வித்துயிர்
  ஆனறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 372. இன்புறு சத்தியா லெழின்மழை பொழிவித்
  தன்புறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 373. எண்ணியற் சத்தியா லெல்லா வுலகினும்
  அண்ணுயிர் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 374. அண்டப் புறப்புற வமுதம் பொழிந்துயிர்
  அண்டுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 375. தேவரை யெல்லாந் திகழ்புற வமுதளித்
  தாவகை காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 376. அகப்புற வமுதளித் தைவரா திகளை
  அகப்படக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 377. தருமக வமுதாற் சத்திசத் தர்களை
  அருளினிற் காக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 378. காலமு நியதியுங் காட்டியெவ் வுயிரையும்
  ஆலுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 379. விச்சையை யிச்சையை விளைவித் துயிர்களை
  அச்சறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 380. போகமுங் களிப்பும் பொருந்துவித் துயிர்களை
  ஆகமுட் காக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 381. கலையறி வளித்துக் களிப்பினி லுயிரெலாம்
  அலைவறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 382. விடய நிகழ்ச்சியான் மிகுமுயி ரனைத்தையும்
  அடைவுறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 383. துன்பளித் தாங்கே சுகமளித் துயிர்களை
  அன்புறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 384. கரணேந் தியத்தாற் களிப்புற வுயிர்களை
  அரணேர்ந் தளித்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 385. எத்தகை யெவ்வுயி ரெண்ணின வவ்வுயிர்க்
  கத்தகை யளித்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 386. எப்படி யெவ்வுயி ரெண்ணின வவ்வுயிர்க்
  கப்படி யளித்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 387. ஏங்கா துயிர்த்திர ளெங்கெங் கிருந்தன
  ஆங்காங் களித்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 388. சொல்லுறு மசுத்தத் தொல்லுயிர்க் கவ்வகை
  அல்லலிற் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 389. சுத்தமு மசுத்தமுந் தோயுயிர்க் கிருமையின்
  அத்தகை காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 390. வாய்ந்திடுஞ் சுத்த வகையுயிர்க் கொருமையின்
  ஆய்ந்துறக் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 391. எவையெலா மெவையெலா மீண்டின வீண்டின
  அவையெலாங் காத்தரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 392. அண்டத் துரிசையு மகிலத் துரிசையும்
  அண்டற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 393. பிண்டத் துரிசையும் பேருயிர்த் துரிசையும்
  அண்டற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 394. உயிருறு மாயையி னுறுவிரி வனைத்தும்
  அயிரற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 395. உயிருறு மிருவினை யுறுவிரி வனைத்தும்
  அயர்வற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 396. காமப் புடைப்புயிர் கண்டொட ராவகை
  ஆமற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 397. பொங்குறு வெகுளிப் புடைப்புக ளெல்லாம்
  அங்கற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 398. மதம்புரை மோகமு மற்றவு மாங்காங்
  கதம்பெற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 399. வடுவுறு மசுத்த வாதனை யனைத்தையும்
  அடர்பற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 400. சுத்தமு மசுத்தமுந் தோய்ந்தவா தனைகளை
  அத்தகை யடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 401. நால்வயிற் றுரிசும் நண்ணுயி ராதியில்
  ஆலற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 402. நால்வயிற் படைப்பு நால்வயிற் காப்பும்
  ஆலற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 403. மூவிடத் திருமையின் முன்னிய தொழிற்கரில்
  ஆவிடத் தடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 404. மூவிட மும்மையின் முன்னிய தொழிற்கரில்
  ஆவிட மடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 405. தத்துவச் சேட்டையுந் தத்துவத் துரிசும்
  அத்தகை யடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 406. சுத்தமா நிலையிற் சூழுறு விரிவை
  அத்தகை யடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 407. கரைவின்மா மாயைக் கரும்பெருந் திரையால்
  அரைசது மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 408. பேருறு நீலப் பெருந்திரை யதனால்
  ஆருயிர் மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 409. பச்சைத் திரையாற் பரவெளி யதனை
  அச்சுற மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 410. செம்மைத் திரையாற் சித்துறு வெளியை
  அம்மையின் மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 411. பொன்மைத் திரையாற் பொருளுறு வெளியை
  அன்மையின் மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 412. வெண்மைத் திரையான் மெய்ப்பதி வெளியை
  அண்மையின் மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 413. கலப்புத் திரையாற் கருதனு பவங்களை
  அலப்புற மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 414. விடய நிலைகளை வெவ்வேறு திரைகளால்
  அடர்புற மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 415. தத்துவ நிலைகளைத் தனித்தனித் திரையால்
  அத்திற மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 416. திரைமறைப் பெல்லாந் தீர்த்தாங் காங்கே
  அரசுறக் காட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 417. தோற்றமா மாயைத் தொடர்பறுத் தருளி
  னாற்றலைக் காட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 418. சுத்தமா மாயைத் தொடர்பறுத் தருளை
  அத்தகை காட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 419. எனைத்தா ணவமுத லெல்லாந் தவிர்த்தே
  அனுக்கிர கம்புரி யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 420. விடய மறைப்பெலாம் விடுவித் துயிர்களை
  அடைவுறத் தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 421. சொருப மறைப்பெலாந் தொலைப்பித் துயிர்களை
  அருளினிற் றெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 422. மறைப்பின் மறந்தன வருவித் தாங்கே
  அறத்தொடு தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 423. எவ்வகை யுயிர்களு மின்புற வாங்கே
  அவ்வகை தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 424. கடவுளர் மறைப்பைக் கடிந்தவர்க் கின்பம்
  அடையுறத் தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 425. சத்திகண் மறைப்பைத் தவிர்த்தவர்க் கின்பம்
  அத்துறத் தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 426. சத்தர்கண் மறைப்பைத் தவிர்த்தவர்க் கின்பம்
  அத்தகை தெருட்டும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 427. படைக்குந் தலைவர்கள் பற்பல கோடியை
  அடைப்புறப் படைக்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 428. காக்குந் தலைவர்கள் கணக்கில்பல் கோடியை
  ஆக்குறக் காக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 429. அடக்குந் தலைவர்க ளளவிலர் தம்மையும்
  அடர்ப்பற வடக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 430. மறைக்குந் தலைவர்கள் வகைபல கோடியை
  அறத்தொடு மறைக்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 431. தெருட்டுந் தலைவர்கள் சேர்பல கோடியை
  அருட்டிறந் தெருட்டு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 432. ஐந்தொழி லாதிசெய் யைவரா திகளை
  ஐந்தொழி லாதிசெய் யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 433. இறந்தவ ரெல்லா மெழுந்திட வுலகில்
  அறந்தலை யளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 434. செத்தவ ரெல்லாஞ் சிரித்தாங் கெழுதிறல்
  அத்தகை காட்டிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 435. இறந்தவ ரெழுகவென் றெண்ணியாங் கெழுப்பிட
  அறந்துணை யெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 436. செத்தவ ரெழுகெனச் செப்பியாங் கெழுப்பிட
  அத்திற லெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 437. சித்தெலாம் வல்ல திறலளித் தெனக்கே
  அத்தனென் றோங்கு மருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 438. ஒன்றதி ரண்டது வொன்றினி ரண்டது
  ஒன்றினு ளொன்றது வொன்றெனு மொன்றே
 • 439. ஒன்றல ரண்டல வொன்றினி ரண்டல
  ஒன்றினு ளொன்றல வொன்றெனு மொன்றே
 • 440. ஒன்றினி லொன்றுள வொன்றினி லொன்றில
  ஒன்றற வொன்றிய வொன்றெனு மொன்றே
 • 441. களங்கநீத் துலகங் களிப்புற மெய்ந்நெறி
  விளங்கவென் னுள்ளே விளங்குமெய்ப் பொருளே
 • 442. மூவிரு நிலையின் முடிநடு முடிமேல்
  ஓவற விளங்கு மொருமைமெய்ப் பொருளே
 • 443. எழுநிலை மிசையே யின்புரு வாகி
  வழுநிலை நீக்கி வயங்குமெய்ப் பொருளே
 • 444. நவநிலை மிசையே நடுவுறு நடுவே
  சிவமய மாகித் திகழ்ந்தமெய்ப் பொருளே
 • 445. ஏகா தசநிலை யாததி னடுவே
  ஏகா தனமிசை யிருந்தமெய்ப் பொருளே
 • 446. திரையோ தசநிலை சிவவெளி நடுவே
  வரையோ தருசுக வாழ்க்கைமெய்ப் பொருளே
 • 447. ஈரெண் ணிலையென வியம்புமே னிலையிற்
  பூரண சுகமாய்ப் பொருந்துமெய்ப் பொருளே
 • 448. எல்லா நிலைகளு மிசைந்தாங் காங்கே
  எல்லா மாகி யிலங்குமெய்ப் பொருளே
 • 449. மனாதிகள் பொருந்தா வானடு வானாய்
  அனாதியுண் மையதா யமர்ந்தமெய்ப் பொருளே
 • 450. தானொரு தானாய்த் தானே தானாய்
  ஊனுயிர் விளக்கு மொருதனிப் பொருளே
 • 451. அதுவினு ளதுவா யதுவே யதுவாய்ப்
  பொதுவினுள் நடிக்கும் பூரணப் பொருளே
 • 452. இயல்பினு ளியல்பா யியல்பே யியல்பா
  உயலுற விளங்கு மொருதனிப் பொருளே
 • 453. அருவினு ளருவா யருவரு வருவாய்
  உருவினுள் விளங்கு மொருபரம் பொருளே
 • 454. அலகிலாச் சித்தா யதுநிலை யதுவாய்
  உலகெலாம் விளங்கு மொருதனிப் பொருளே
 • 455. பொருளினுட் பொருளாய்ப் பொருளது பொருளா
  யொருமையின் விளங்கு மொருதனிப் பொருளே
 • 456. ஆடுறு சித்திக ளறுபத்து நான்கெழு
  கோடியும் விளங்கக் குலவுமெய்ப் பொருளே
 • 457. கூட்டுறு சித்திகள் கோடிபல் கோடியும்
  ஆட்டுற விளங்கு மரும்பெரும் பொருளே
 • 458. அறிவுறு சித்திக ளனந்தகோ டிகளும்
  பிறிவற விளக்கும் பெருந்தனிப் பொருளே
 • 459. வீடுக ளெல்லாம் விதிநெறி விளங்க
  ஆடல்செய் தருளு மரும்பெரும் பொருளே
 • 460. பற்றுக ளெல்லாம் பதிநெறி விளங்க
  உற்றரு ளாடல்செய் யொருதனிப் பொருளே
 • 461. பரத்தினிற் பரமே பரத்தின்மேற் பரமே
  பரத்தினுட் பரமே பரம்பரம் பரமே
 • 462. பரம்பெறும் பரமே பரந்தரும் பரமே
  பரம்பதம் பரமே பரஞ் சிதம்பரமே
 • 463. பரம்புகழ் பரமே பரம்பகர் பரமே
  பரஞ்சுக பரமே பரஞ்சிவ பரமே
 • 464. பரங்கொள்சிற் பரமே பரஞ்செய்தற் பரமே
  தரங்கொள்பொற் பரமே தனிப்பெரும் பரமே
 • 465. வரம்பரா பரமே வணம்பரா பரமே
  பரம்பரா பரமே பதம்பரா பரமே
 • 466. சத்திய பதமே சத்துவ பதமே
  நித்திய பதமே நிற்குண பதமே
 • 467. தத்துவ பதமே தற்பத பதமே
  சித்துறு பதமே சிற்சுக பதமே
 • 468. தம்பரம் பதமே தனிச்சுகம் பதமே
  அம்பரம் பதமே யருட்பரம் பதமே
 • 469. தந்திர பதமே சந்திர பதமே
  மந்திர பதமே மந்தண பதமே
 • 470. நவந்தரு பதமே நடந்தரு பதமே
  சிவந்தரு பதமே சிவசிவ பதமே
 • 471. பிரமமெய்க் கதியே பிரமமெய்ப் பதியே
  பிரமநிற் குணமே பிரமசிற் குணமே
 • 472. பிரமமே பிரமப் பெருநிலை மிசையுறும்
  பரமமே பரம பதந்தருஞ் சிவமே
 • 473. அவனோ டவளா யதுவா யலவாய்
  நவமா நிலைமிசை நண்ணிய சிவமே
 • 474. எம்பொரு ளாகி யெமக்கருள் புரியுஞ்
  செம்பொரு ளாகிய சிவமே சிவமே
 • 475. ஒருநிலை யிதுவே வுயர்நிலை யெனுமொரு
  திருநிலை மேவிய சிவமே சிவமே
 • 476. மெய்வைத் தழியா வெறுவெளி நடுவுறு
  தெய்வப் பதியாஞ் சிவமே சிவமே
 • 477. புரைதவிர்த் தெனக்கே பொன்முடி சூட்டிச்
  சிரமுற நாட்டிய சிவமே சிவமே
 • 478. கல்வியுஞ் சாகாக் கல்வியு மழியாச்
  செல்வமு மளித்த சிவமே சிவமே
 • 479. அருளமு தெனக்கே யளித்தரு ணெறிவாய்த்
  தெருளுற வளர்க்குஞ் சிவமே சிவமே
 • 480. சத்தெலா மாகியுந் தானொரு தானாஞ்
  சித்தெலாம் வல்லதோர் திருவருட் சிவமே
 • 481. எங்கே கருணை யியற்கையி னுள்ளன
  அங்கே விளங்கிய வருட்பெருஞ் சிவமே
 • 482. யாரே யென்னினு மிரங்குகின் றார்க்குச்
  சீரே யளிக்குஞ் சிதம்பர சிவமே
 • 483. பொய்ந்நெறி யனைத்தினும் புகுத்தா தெனையருட்
  செந்நெறி செலுத்திய சிற்சபைச் சிவமே
 • 484. கொல்லா நெறியே குருவரு ணெறியெனப்
  பல்கா லெனக்குப் பகர்ந்தமெய்ச் சிவமே
 • 485. உயிரெலாம் பொதுவி னுளம்பட நோக்குக
  செயிரெலாம் விடுகெனச் செப்பிய சிவமே
 • 486. பயிர்ப்புறு கரணப் பரிசுகள் பற்பல
  உயிர்த்திர ளொன்றென வுரைத்தமெய்ச் சிவமே
 • 487. உயிருள்யா மெம்மு ளுயிரிவை யுணர்ந்தே
  உயிர்நலம் பரவுகென் றுரைத்தமெய்ச் சிவமே
 • 488. இயலரு ளொளியோ ரேகதே சத்தினாம்
  உயிரொளி காண்கவென் றுரைத்தமெய்ச் சிவமே
 • 489. அருளலா தணுவு மசைந்திடா ததனால்
  அருணலம் பரவுகென் றறைந்தமெய்ச் சிவமே
 • 490. அருளுறி னெல்லா மாகுமீ துண்மை
  அருளுற முயல்கவென் றருளிய சிவமே
 • 491. அருணெறி யொன்றே தெருணெறி மற்றெலாம்
  இருணெறி யெனவெனக் கியம்பிய சிவமே
 • 492. அருள்பெறிற் றுரும்புமோ ரைந்தொழில் புரியுந்
  தெருளிது வெனவே செப்பிய சிவமே
 • 493. அருளறி வொன்றே யறிவுமற் றெல்லாம்
  மருளறி வென்றே வகுத்தமெய்ச் சிவமே
 • 494. அருட்சுக மொன்றே யரும்பெறற் பெருஞ்சுகம்
  மருட்சுகம் பிறவென வகுத்தமெய்ச் சிவமே
 • 495. அருட்பே றதுவே யரும்பெறற் பெரும்பே
  றிருட்பே றறுக்குமென் றியம்பிய சிவமே
 • 496. அருட்டனி வல்லப மதுவே யெலாஞ்செய்
  பொருட்டனிச் சித்தெனப் புகன்றமெய்ச் சிவமே
 • 497. அருளறி யார்தமை யறியார் எம்மையும்
  பொருளறி யாரெனப் புகன்றமெய்ச் சிவமே
 • 498. அருணிலை யொன்றே யனைத்தும் பெறுநிலை
  பொருணிலை காண்கெனப் புகன்றமெய்ச் சிவமே
 • 499. அருள்வடி வதுவே யழியாத் தனிவடி
  வருள்பெற முயலுகென் றருளிய சிவமே
 • 500. அருளே நம்மிய லருளே நம்முரு
  அருளே நம்வடி வாமென்ற சிவமே
 • 501. அருளே நம்மடி யருளே நம்முடி
  அருளே நம்நடு வாமென்ற சிவமே
 • 502. அருளே நம்மறி வருளே நம்மனம்
  அருளே நங்குண மாமென்ற சிவமே
 • 503. அருளே நம்பதி யருளே நம்பதம்
  அருளே நம்மிட மாமென்ற சிவமே
 • 504. அருளே நந்துணை யருளே நந்தொழில்
  அருளே நம்விருப் பாமென்ற சிவமே
 • 505. அருளே நம்பொரு ளருளே நம்மொளி
  அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே
 • 506. அருளே நங்குல மருளே நம்மினம்
  அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே
 • 507. அருளே நஞ்சுக மருளே நம்பெயர்
  அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே
 • 508. அருளொளி யடைந்தனை யருளமு துண்டனை
  அருண்மதி வாழ்கவென் றருளிய சிவமே
 • 509. அருணிலை பெற்றனை யருள்வடி வுற்றனை
  அருளர சியற்றுகென் றருளிய சிவமே
 • 510. உள்ளகத் தமர்ந்தென துயிரிற் கலந்தருள்
  வள்ளல்சிற் றம்பலம் வளர்சிவ பதியே
 • 511. நிகரிலா வின்ப நிலைநடு வைத்தெனைத்
  தகவொடு காக்குந் தனிச்சிவ பதியே
 • 512. சுத்தசன் மார்க்க சுகநிலை தனிலெனைச்
  சத்திய னாக்கிய தனிச்சிவ பதியே
 • 513. ஐவருங் காண்டற் கரும்பெரும் பொருளென்
  கைவரப் புரிந்த கதிசிவ பதியே
 • 514. துன்பந் தொலைத்தருட் ஜோதியால் நிறைந்த
  இன்ப மெனக்கரு ளெழிற்சிவ பதியே
 • 515. சித்தமும் வாக்குஞ் செல்லாப் பெருநிலை
  ஒத்துற வேற்றிய வொருசிவ பதியே
 • 516. கையற வனைத்துங் கடிந்தெனைத் தேற்றி
  வையமேல் வைத்த மாசிவ பதியே
 • 517. இன்புறச் சிறியே னெண்ணுதோ றெண்ணுதோ
  றன்பொடென் கண்ணுறு மருட்சிவ பதியே
 • 518. பிழையெலாம் பொறுத்தெனுட் பிறங்கிய கருணை
  மழையெலாம் பொழிந்து வளர்சிவ பதியே
 • 519. உளத்தினுங் கண்ணினு முயிரினு மெனது
  குளத்தினு நிரம்பிய குருசிவ பதியே
 • 520. பரமுட னபரம் பகர்நிலை யிவையெனத்
  திரமுற வருளிய திருவருட் குருவே
 • 521. மதிநிலை யிரவியின் வளர்நிலை யனலின்
  றிதிநிலை யனைத்துந் தெரித்தசற் குருவே
 • 522. கணநிலை யவற்றின் கருநிலை யனைத்துங்
  குணமுறத் தெரித்துட் குலவுசற் குருவே
 • 523. பதிநிலை பசுநிலை பாச நிலையெலாம்
  மதியுறத் தெரித்துள் வயங்குசற் குருவே
 • 524. பிரம ரகசியம் பேசியென் னுளத்தே
  தரமுற விளங்குஞ் சாந்தசற் குருவே
 • 525. பரம ரகசியம் பகர்ந்தென துளத்தே
  வரமுற வளர்த்து வயங்குசற் குருவே
 • 526. சிவரக சியமெலாந் தெரிவித் தெனக்கே
  நவநிலை காட்டிய ஞானசற் குருவே
 • 527. சத்திய லனைத்துஞ் சித்தியன் முழுதும்
  அத்தகை தெரித்த வருட்சிவ குருவே
 • 528. அறிபவை யெல்லா மறிவித் தென்னுள்ளே
  பிறிவற விளங்கும் பெரியசற் குருவே
 • 529. கேட்பவை யெல்லாங் கேட்பித் தெனுள்ளே
  வேட்கையின் விளங்கும் விமலசற் குருவே
 • 530. காண்பவை யெல்லாங் காட்டுவித் தெனக்கே
  மாண்பத மளித்து வயங்குசற் குருவே
 • 531. செய்பவை யெல்லாஞ் செய்வித் தெனக்கே
  உய்பவை யளித்தெனு ளோங்குசற் குருவே
 • 532. உண்பவை யெல்லா முண்ணுவித் தென்னுள்
  பண்பினில் விளங்கும் பரமசற் குருவே
 • 533. சாகாக் கல்வியின் றரமெலாங் கற்பித்
  தேகாக் கரப்பொரு ளீந்தசற் குருவே
 • 534. சத்திய மாஞ்சிவ சித்திக ளனைத்தையும்
  மெய்த்தகை யளித்தெனுள் விளங்குசற் குருவே
 • 535. எல்லா நிலைகளு மேற்றிச் சித்தெலாம்
  வல்லா னெனவெனை வைத்தசற் குருவே
 • 536. சீருற வருளாந் தேசுற வழியாப்
  பேருற வென்னைப் பெற்றநற் றாயே
 • 537. பொருந்திய வருட்பெரும் போகமே யுறுகெனப்
  பெருந்தய வாலெனைப் பெற்றநற் றாயே
 • 538. ஆன்றசன் மார்க்க மணிபெற வெனைத்தான்
  ஈன்றமு தளித்த வினியநற் றாயே
 • 539. பசித்திடு தோறுமென் பாலணைந் தருளால்
  வசித்தமு தருள்புரி வாய்மைநற் றாயே
 • 540. தளர்ந்ததோ றடியேன் சார்பணைந் தென்னை
  உளந்தெளி வித்த வொருமைநற் றாயே
 • 541. அருளமு தேமுத லைவகை யமுதமும்
  தெருளுற வெனக்கருள் செல்வனற் றாயே
 • 542. இயலமு தேமுத லெழுவகை யமுதமும்
  உயலுற வெனக்கரு ளுரியநற் றாயே
 • 543. நண்புறு மெண்வகை நவவகை யமுதமும்
  பண்புற வெனக்கருள் பண்புடைத் தாயே
 • 544. மற்றுள வமுத வகையெலா மெனக்கே
  உற்றுண வளித்தரு ளோங்குநற் றாயே
 • 545. கலக்கமு மச்சமுங் கடிந்தென துளத்தே
  அலக்கணுந் தவிர்த்தரு ளன்புடைத் தாயே
 • 546. துய்ப்பினி லனைத்துஞ் சுகம்பெற வளித்தெனக்
  கெய்ப்பெலாந் தவிர்த்த வின்புடைத் தாயே
 • 547. சித்திக ளெல்லாந் தெளிந்திட வெனக்கே
  சத்தியை யளித்த தயவுடைத் தாயே
 • 548. சத்திநி பாதந் தனையளித் தெனைமேல்
  வைத்தமு தளித்த மரபுடைத் தாயே
 • 549. சத்திசத் தர்களெலாஞ் சார்ந்தென தேவல்செய்
  சித்தியை யளித்த தெய்வநற் றாயே
 • 550. தன்னிக ரில்லாத் தலைவனைக் காட்டியே
  என்னைமே லேற்றிய வினியநற் றாயே
 • 551. வெளிப்பட விரும்பிய விளைவெலா மெனக்கே
  யளித்தளித் தின்புசெய் யன்புடைத் தாயே
 • 552. எண்ணகத் தொடுபுறத் தென்னையெஞ் ஞான்றுங்
  கண்ணெனக் காக்குங் கருணைநற் றாயே
 • 553. இன்னரு ளமுதளித் திறவாத் திறல்புரிந்
  தென்னை வளர்த்திடு மின்புடைத் தாயே
 • 554. என்னுட லென்னுயி ரென்னறி வெல்லாம்
  தன்னவென் றாக்கிய தயவுடைத் தாயே
 • 555. தெரியா வகையாற் சிறியேன் றளர்ந்திடத்
  தரியா தணைத்த தயவுடைத் தாயே
 • 556. சினமுத லனைத்தையுந் தீர்த்தெனை நனவினுங்
  கனவினும் பிரியாக் கருணைநற் றாயே
 • 557. தூக்கமுஞ் சோம்புமென் றுன்பமு மச்சமும்
  ஏக்கமு நீக்கிய வென்றனித் தாயே
 • 558. துன்பெலாந் தவிர்த்துளே யன்பெலாம் நிரம்ப
  இன்பெலா மளித்த வென்றனித் தந்தையே
 • 559. எல்லா நன்மையு மென்றனக் களித்த
  எல்லாம் வல்லசித் தென்றனித் தந்தையே
 • 560. நாயிற் கடையே னலம்பெறக் காட்டிய
  தாயிற் பெரிதுந் தயவுடைத் தந்தையே
 • 561. அறிவிலாப் பருவத் தறிவெனக் களித்தே
  பிறிவிலா தமர்ந்த பேரருட் டந்தையே
 • 562. புன்னிக ரில்லேன் பொருட்டிவ ணடைந்த
  தன்னிக ரில்லாத் தனிப்பெருந் தந்தையே
 • 563. அகத்தினும் புறத்தினு மமர்ந்தருட் ஜோதி
  சகத்தினி லெனக்கே தந்தமெய்த் தந்தையே
 • 564. இணையிலாக் களிப்புற் றிருந்திட வெனக்கே
  துணையடி சென்னியிற் சூட்டிய தந்தையே
 • 565. ஆதியீ றறியா வருளர சாட்சியிற்
  ஜோதிமா மகுடஞ் சூட்டிய தந்தையே
 • 566. எட்டிரண் டறிவித் தெனைத்தனி யேற்றிப்
  பட்டிமண் டபத்திற் பதித்தமெய்த் தந்தையே
 • 567. தங்கோ லளவது தந்தருட் ஜோதிச்
  செங்கோல் செலுத்தெனச் செப்பிய தந்தையே
 • 568. தன்பொரு ளனைத்தையுந் தன்னர சாட்சியில்
  என்பொரு ளாக்கிய என்றனித் தந்தையே
 • 569. தன்வடி வனைத்தையுந் தன்னர சாட்சியில்
  என்வடி வாக்கிய என்றனித் தந்தையே
 • 570. தன்சித் தனைத்தையுந் தன்சமு கத்தினில்
  என்சித் தாக்கிய என்றனித் தந்தையே
 • 571. தன்வச மாகிய தத்துவ மனைத்தையும்
  என்வச மாக்கிய வென்னுயிர்த் தந்தையே
 • 572. தன்கையிற் பிடித்த தனியருட் ஜோதியை
  என்கையிற் கொடுத்த என்றனித் தந்தையே
 • 573. தன்னையுந் தன்னருட் சத்தியின் வடிவையும்
  என்னையு மொன்றென வியற்றிய தந்தையே
 • 574. தன்னிய லென்னியல் தன்செய லென்செயல்
  என்ன வியற்றிய வென்றனித் தந்தையே
 • 575. தன்னுரு வென்னுரு தன்னுரை யென்னுரை
  என்ன வியற்றிய வென்றனித் தந்தையே
 • 576. சதுரப் பேரருட் டனிப்பெருந் தலைவனென்
  றெதிரற் றோங்கிய வென்னுடைத் தந்தையே
 • 577. மனவாக் கறியா வரைப்பினி லெனக்கே
  இனவாக் கருளிய வென்னுயிர்த் தந்தையே
 • 578. உணர்ந்துணர்ந் துணரினு முணராப் பெருநிலை
  யணைந்திட வெனக்கே யருளிய தந்தையே
 • 579. துரியவாழ் வுடனே சுகபூ ரணமெனும்
  பெரியவாழ் வளித்த பெருந்தனித் தந்தையே
 • 580. ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த
  பேறளித் தாண்ட பெருந்தகைத் தந்தையே
 • 581. எவ்வகைத் திறத்தினு மெய்துதற் கரிதாம்
  அவ்வகை நிலையெனக் களித்தநற் றந்தையே
 • 582. இனிப்பிற வாநெறி யெனக்களித் தருளிய
  தனிப்பெருந் தலைமைத் தந்தையே தந்தையே
 • 583. பற்றயர்ந் தஞ்சிய பரிவுகண் டணைந்தெனைச்
  சற்றுமஞ் சேலெனத் தாங்கிய துணையே
 • 584. தளர்ந்தவத் தருணமென் றளர்வெலாந் தவிர்த்துட்
  கிளர்ந்திட வெனக்குக் கிடைத்தமெய்த் துணையே
 • 585. துறையிது வழியிது துணிவிது நீசெயும்
  முறையிது வெனவே மொழிந்தமெய்த் துணையே
 • 586. எங்குறு தீமையு மெனைத்தொட ராவகை
  கங்குலும் பகலுமெய்க் காவல்செய் துணையே
 • 587. வேண்டிய வேண்டிய விருப்பெலா மெனக்கே
  யீண்டிருந் தருள்புரி யென்னுயிர்த் துணையே
 • 588. இகத்தினும் பரத்தினு மெனக்கிடர் சாரா
  தகத்தினும் புறத்தினு மமர்ந்தமெய்த் துணையே
 • 589. அயர்வற வெனக்கே யருட்டுணை யாகியென்
  னுயிரினுஞ் சிறந்த வொருமையென் னட்பே
 • 590. அன்பினிற் கலந்தென தறிவினிற் பயின்றே
  இன்பினி லளைந்தவென் னின்னுயிர் நட்பே
 • 591. நான்புரி வனவெலாந் தான்புரிந் தெனக்கே
  வான்பத மளிக்க வாய்த்தநன் னட்பே
 • 592. உள்ளமு முணர்ச்சியு முயிருங் கலந்துகொண்
  டெள்ளுறு நெய்யிலென் னுள்ளுறு நட்பே
 • 593. செற்றமுந் தீமையுந் தீர்த்துநான் செய்த
  குற்றமுங் குணமாக் கொண்டவென் னட்பே
 • 594. குணங்குறி முதலிய குறித்திடா தெனையே
  அணங்கறக் கலந்த அன்புடை நட்பே
 • 595. பிணக்கும் பேதமும் பேயுல கோர்புகல்
  கணக்குந் தீர்த்தெனைக் கலந்தநன் னட்பே
 • 596. சவலைநெஞ் சகத்தின் றளர்ச்சியு மச்சமும்
  கவலையுந் தவிர்த்தெனைக் கலந்தநன் னட்பே
 • 597. களைப்பறிந் தெடுத்துக் கலக்கந் தவிர்த்தெனக்
  கிளைப்பறிந் துதவிய வென்னுயி ருறவே
 • 598. தன்னைத் தழுவுறு தரஞ்சிறி தறியா
  வென்னைத் தழுவிய வென்னுயி ருறவே
 • 599. மனக்குறை நீக்கிநல் வாழ்வளித் தென்றும்
  எனக்குற வாகிய என்னுயி ருறவே
 • 600. துன்னு மனாதியே சூழ்ந்தெனைப் பிரியா
  தென்னுற வாகிய வென்னுயி ருறவே
 • 601. என்றுமோர் நிலையாய் என்றுமோ ரியலாய்
  என்றுமுள் ளதுவா மென்றனிச் சத்தே
 • 602. அனைத்துல கவைகளு மாங்காங் குணரினும்
  இனைத்தென வறியா வென்றனிச் சத்தே
 • 603. பொதுமறை முடிகளும் புகலவை முடிகளும்
  இதுவெனற் கரிதா மென்றனிச் சத்தே
 • 604. ஆகம முடிகளு மவைபுகல் முடிகளும்
  ஏகுதற் கரிதா மென்றனிச் சத்தே
 • 605. சத்தியஞ் சத்தியஞ் சத்திய மெனவே
  இத்தகை வழுத்து மென்றனிச் சத்தே
 • 606. துரியமுங் கடந்ததோர் பெரியவான் பொருளென
  உரைசெய் வேதங்க ளுன்னுமெய்ச் சத்தே
 • 607. அன்றத னப்பா லதன்பரத் ததுதான்
  என்றிட நிறைந்த வென்றனிச் சத்தே
 • 608. என்றுமுள் ளதுவாய் எங்குமோர் நிறைவாய்
  என்றும் விளங்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 609. சத்திகள் பலவாய்ச் சத்தர்கள் பலவாய்
  இத்தகை விளங்கு மென்றனிச் சித்தே
 • 610. தத்துவம் பலவாய்த் தத்துவி பலவாய்
  இத்தகை விளங்கு மென்றனிச் சித்தே
 • 611. படிநிலை பலவாய்ப் பதநிலை பலவாய்
  இடிவற விளங்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 612. மூர்த்தர்கள் பலவாய் மூர்த்திகள் பலவாய்
  ஏற்பட விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 613. உயிர்வகை பலவா யுடல்வகை பலவாய்
  இயலுற விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 614. அறிவவை பலவா யறிவன பலவாய்
  எறிவற விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 615. நினைவவை பலவாய் நினைவன பலவாய்
  இனைவற விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 616. காட்சிகள் பலவாய்க் காண்பன பலவாய்
  ஏட்சியின் விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 617. செய்வினை பலவாய்ச் செய்வன பலவாய்
  எய்வற விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 618. அண்ட சராசர மனைத்தையும் பிறவையும்
  எண்டற விளக்கு மென்றனிச் சித்தே
 • 619. எல்லாம் வல்லசித் தெனமறை புகன்றிட
  எல்லாம் விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே
 • 620. ஒன்றதி லொன்றன் றுரைக்கவும் படாதாய்
  என்றுமோர் படித்தா மென்றனி யின்பே
 • 621. இதுவது வென்னா வியலுடை யதுவாய்
  எதிரற நிறைந்த வென்றனி யின்பே
 • 622. ஆக்குறு மவத்தைக ளனைத்தையுங் கடந்துமேல்
  ஏக்கற நிறைந்த வென்றனி யின்பே
 • 623. அறிவுக் கறிவினி லதுவது வதுவாய்
  எறிவற் றோங்கிய வென்றனி யின்பே
 • 624. விடய மெவற்றினு மேன்மேல் விளைந்தவை
  யிடையிடை யோங்கிய வென்றனி யின்பே
 • 625. இம்மையு மறுமையு மியம்பிடு மொருமையும்
  எம்மையு நிரம்பிடு மென்றனி யின்பே
 • 626. முத்தர்கள் சித்தர்கள் சத்திகள் சத்தர்கள்
  எத்திறத் தவர்க்குமா மென்றனி யின்பே
 • 627. எல்லா நிலைகளி னெல்லா வுயிருறும்
  எல்லா வின்புமா மென்றனி யின்பே
 • 628. கரும்புறு சாறுங் கனிந்தமுக் கனியின்
  விரும்புறு மிரதமு மிக்கதீம் பாலும்
 • 629. குணங்கொள்கோற் றேனுங் கூட்டியொன் றாக்கி
  மணங்கொளப் பதஞ்செய் வகையுற வியற்றிய
 • 630. உணவெனப் பல்கா லுரைக்கினு நிகரா
  வணமுறு மின்ப மயமே யதுவாய்க்
 • 631. கலந்தறி வுருவாய்க் கருதுதற் கரிதாய்
  நலந்தரு விளக்கமு நவிலருந் தண்மையும்
 • 632. உள்ளதா யென்று முள்ளதா யென்னுள்
  உள்ளதா யென்ற னுயிருள முடம்புடன்
 • 633. எல்லா மினிப்ப வியலுறு சுவையளித்
  தெல்லாம் வல்லசித் தியற்கைய தாகிச்
 • 634. சாகா வரமுந் தனித்தபே ரறிவும்
  மாகா தலிற்சிவ வல்லப சத்தியும்
 • 635. செயற்கரு மனந்த சித்தியு மின்பமும்
  மயக்கறத் தருந்திறல் வண்மைய தாகிப்
 • 636. பூரண வடிவாய்ப் பொங்கிமேற் றதும்பி
  ஆரண முடியுட னாகம முடியுங்
 • 637. கடந்தென தறிவாங் கனமேற் சபைநடு
  நடந்திகழ் கின்றமெஞ் ஞானவா ரமுதே
 • 638. சத்திய வமுதே தனித்திரு வமுதே
  நித்திய வமுதே நிறைசிவ வமுதே
 • 639. சச்சிதா னந்தத் தனிமுத லமுதே
  மெய்ச்சிதா காச விளைவரு ளமுதே
 • 640. ஆனந்த வமுதே யருளொளி யமுதே
  தானந்த மில்லாத் தத்துவ வமுதே
 • 641. நவநிலை தருமோர் நல்லதெள் ளமுதே
  சிவநிலை தனிலே திரண்டவுள் ளமுதே
 • 642. பொய்படாக் கருணைப் புண்ணிய வமுதே
  கைபடாப் பெருஞ்சீர்க் கடவுள்வா னமுதே
 • 643. அகம்புற மகப்புற மாகிய புறப்புறம்
  உகந்தநான் கிடத்து மோங்கிய வமுதே
 • 644. பனிமுத னீக்கிய பரம்பர வமுதே
  தனிமுத லாய சிதம்பர வமுதே
 • 645. உலகெலாங் கொள்ளினு முலப்பிலா வமுதே
  அலகிலாப் பெருந்திற லற்புத வமுதே
 • 646. அண்டமு மதன்மே லண்டமு மவற்றுள
  பண்டமுங் காட்டிய பரம்பர மணியே
 • 647. பிண்டமு மதிலுறு பிண்டமு மவற்றுள
  பண்டமுங் காட்டிய பராபர மணியே
 • 648. நினைத்தவை நினைத்தவை நினைத்தாங் கெய்துற
  அனைத்தையுந் தருமோ ரரும்பெறன் மணியே
 • 649. விண்பத மனைத்து மேற்பத முழுவதுங்
  கண்பெற நடத்துங் ககனமா மணியே
 • 650. பார்பத மனைத்தும் பகரடி முழுவதுஞ்
  சார்புற நடத்துஞ் சரவொளி மணியே
 • 651. அண்டகோ டிகளெலா மரைக்கணத் தேகிக்
  கண்டுகொண் டிடவொளிர் கலைநிறை மணியே
 • 652. சராசர வுயிர்தொறுஞ் சாற்றிய பொருடொறும்
  விராவியுள் விளங்கும் வித்தக மணியே
 • 653. மூவரு முனிவரு முத்தருஞ் சித்தருந்
  தேவரு மதிக்குஞ் சித்திசெய் மணியே
 • 654. தாழ்வெலாந் தவிர்த்துச் சகமிசை யழியா
  வாழ்வெனக் களித்த வளரொளி மணியே
 • 655. நவமணி முதலிய நலமெலாந் தருமொரு
  சிவமணி யெனுமருட் செல்வமா மணியே
 • 656. வான்பெறற் கரிய வகையெலாம் விரைந்து
  நான்பெற வளித்த நாதமந் திரமே
 • 657. கற்பம் பலபல கழியினு மழியாப்
  பொற்புற வளித்த புனிதமந் திரமே
 • 658. அகரமு முகரமு மழியாச் சிகரமும்
  வகரமு மாகிய வாய்மைமந் திரமே
 • 659. ஐந்தென வெட்டென வாறென நான்கென
  முந்துறு மறைமுறை மொழியுமந் திரமே
 • 660. வேதமு மாகம விரிவுக ளனைத்தும்
  ஓதநின் றுலவா தோங்குமந் திரமே
 • 661. உடற்பிணி யனைத்தையு முயிர்ப்பிணி யனைத்தையு
  மடர்ப்பறத் தவிர்த்த வருட்சிவ மருந்தே
 • 662. சித்திக்கு மூலமாஞ் சிவமருந் தெனவுளந்
  தித்திக்கு ஞானத் திருவருண் மருந்தே
 • 663. இறந்தவ ரெல்லா மெழுந்திடப் புரியுஞ்
  சிறந்தவல் லபமுறு திருவருண் மருந்தே
 • 664. மரணப் பெரும்பிணி வாரா வகைமிகு
  கரணப் பெருந்திறல் காட்டிய மருந்தே
 • 665. நரைதிரை மூப்பவை நண்ணா வகைதரும்
  உரைதரு பெருஞ்சீ ருடையநன் மருந்தே
 • 666. என்றே யென்னினு மிளமையோ டிருக்க
  நன்றே தருமொரு ஞானமா மருந்தே
 • 667. மலப்பிணி தவிர்த்தருள் வலந்தரு கின்றதோர்
  நலத்தகை யதுவென நாட்டிய மருந்தே
 • 668. சிற்சபை நடுவே திருநடம் புரியும்
  அற்புத மருந்தெனு மானந்த மருந்தே
 • 669. இடையுறப் படாத வியற்கை விளக்கமாய்த்
  தடையொன்று மில்லாத் தகவுடை யதுவாய்
 • 670. மாற்றிவை யென்ன மதித்தளப் பரிதாய்
  ஊற்றமும் வண்ணமு மொருங்குடை யதுவாய்க்
 • 671. காட்சிக் கினியநற் கலையுடை யதுவாய்
  ஆட்சிக் குரியபன் மாட்சியு முடைத்தாய்
 • 672. கைதவர் கனவினுங் காண்டற் கரிதாய்ச்
  செய்தவப் பயனாந் திருவருள் வலத்தால்
 • 673. உளம்பெறு மிடமெலா முதவுக வெனவே
  வளம்பட வாய்த்து மன்னிய பொன்னே
 • 674. புடம்படாத் தரமும் விடம்படாத் திறமும்
  வடம்படா நலமும் வாய்த்தசெம் பொன்னே
 • 675. மும்மையுந் தருமொரு செம்மையை யுடைத்தாய்
  இம்மையே கிடைத்திங் கிலங்கிய பொன்னே
 • 676. எடுத்தெடுத் துதவினு மென்றுங் குறையா
  தடுத்தடுத் தோங்குமெய் யருளுடைப் பொன்னே
 • 677. தளர்ந்திடே லெடுக்கின் வளர்ந்திடு வேமெனக்
  கிளர்ந்திட வுரைத்துக் கிடைத்தசெம் பொன்னே
 • 678. எண்ணிய தோறு மியற்றுக வென்றனை
  யண்ணியென் கரத்தி லமர்ந்தபைம் பொன்னே
 • 679. நீகேண் மறக்கினு நின்னையாம் விட்டுப்
  போகே மெனவெனைப் பொருந்திய பொன்னே
 • 680. எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய்திட வெனக்குப்
  பண்ணிய தவத்தாற் பழுத்தசெம் பொன்னே
 • 681. விண்ணியற் றலைவரும் வியந்திட வெனக்குப்
  புண்ணியப் பயனாற் பூத்தசெம் பொன்னே
 • 682. நால்வகை நெறியினு நாட்டுக வெனவே
  பால்வகை முழுதும் பணித்தபைம் பொன்னே
 • 683. எழுவகை நெறியினு மியற்றுக வெனவே
  முழுவகை காட்டி முயங்கிய பொன்னே
 • 684. எண்ணிய படியெலா மியற்றுக வென்றெனைப்
  புண்ணிய பலத்தாற் பொருந்திய நிதியே
 • 685. ஊழிதோ றூழி யுலப்புறா தோங்கி
  வாழியென் றெனக்கு வாய்த்தநன் னிதியே
 • 686. இதமுற வூழிதோ றெடுத்தெடுத் துலகோர்க்
  குதவினு முலவா தோங்குநன் னிதியே
 • 687. இருநிதி யெழுநிதி யியனவ நிதிமுதற்
  றிருநிதி யெல்லாந் தருமொரு நிதியே
 • 688. எவ்வகை நிதிகளு மிந்தமா நிதியிடை
  அவ்வகை கிடைக்குமென் றருளிய நிதியே
 • 689. அற்புதம் விளங்கு மருட்பெரு நிதியே
  கற்பனை கடந்த கருணைமா நிதியே
 • 690. நற்குண நிதியே சற்குண நிதியே
  நிற்குண நிதியே சிற்குண நிதியே
 • 691. பளகிலா தோங்கும் பளிக்குமா மலையே
  வளமெலா நிறைந்த மாணிக்க மலையே
 • 692. மதியுற விளங்கு மரகத மலையே
  வதிதரு பேரொளி வச்சிர மலையே
 • 693. உரைமனங் கடந்தாங் கோங்குபொன் மலையே
  துரியமேல் வெளியிற் ஜோதிமா மலையே
 • 694. புற்புதந் திரைநுரை புரைமுத லிலதோர்
  அற்புதக் கடலே யமுதத்தண் கடலே
 • 695. இருட்கலை தவிர்த்தொளி யெல்லாம் வழங்கிய
  அருட்பெருங் கடலே யானந்தக் கடலே
 • 696. பவக்கடல் கடந்துநான் பார்த்தபோ தருகே
  உவப்புறு வளங்கொண் டோங்கிய கரையே
 • 697. என்றுயர்ச் சோடைக ளெல்லாந் தவிர்த்துள
  நன்றுற விளங்கிய நந்தனக் காவே
 • 698. சேற்றுநீ ரின்றிநற் றீஞ்சுவை தருமோர்
  ஊற்றுநீர் நிரம்ப வுடையபூந் தடமே
 • 699. கோடைவாய் விரிந்த குளிர்தரு நிழலே
  மேடைவாய் வீசிய மெல்லிய காற்றே
 • 700. களைப்பறக் கிடைத்த கருணைநன் னீரே
  இளைப்பற வாய்த்த வின்சுவை யுணவே
 • 701. தென்னைவாய்க் கிடைத்த செவ்விள நீரே
  தென்னைவான் பலத்திற் றிருகுதீம் பாலே
 • 702. நீர்நசை தவிர்க்கு நெல்லியங் கனியே
  வேர்விளை பலவின் மென்சுவைச் சுளையே
 • 703. கட்டுமாம் பழமே கதலிவான் பழமே
  இட்டநற் சுவைசெய் யிலந்தையங் கனியே
 • 704. புனிதவான் றருவிற் புதுமையாம் பலமே
  கனியெலாங் கூட்டிக் கலந்ததீஞ் சுவையே
 • 705. இதந்தரு கரும்பி லெடுத்ததீஞ் சாறே
  பதந்தரு வெல்லப் பாகினின் சுவையே
 • 706. சாலவே யினிக்குஞ் சர்க்கரைத் திரளே
  ஏலவே நாவுக் கினியகற் கண்டே
 • 707. உலப்புறா தினிக்கு முயர்மலைத் தேனே
  கலப்புறா மதுரங் கனிந்தகோற் றேனே
 • 708. நவையிலா தெனக்கு நண்ணிய நறவே
  சுவையெலாந் திரட்டிய தூயதீம் பதமே
 • 709. பதம்பெறக் காய்ச்சிய பசுநறும் பாலே
  இதம்பெற வுருக்கிய விளம்பசு நெய்யே
 • 710. உலர்ந்திடா தென்று மொருபடித் தாகி
  மலர்ந்துநல் வண்ணம் வயங்கிய மலரே
 • 711. இகந்தரு புவிமுத லெவ்வுல குயிர்களும்
  உகந்திட மணக்குஞ் சுகந்தநன் மணமே
 • 712. யாழுறு மிசையே யினியவின் னிசையே
  ஏழுறு மிசையே யியலரு ளிசையே
 • 713. திவளொளிப் பருவஞ் சேர்ந்தநல் லவளே
  அவளொடுங் கூடி யடைந்ததோர் சுகமே
 • 714. நாதநல் வரைப்பி னண்ணிய பாட்டே
  வேதகீ தத்தில் விளைதிருப் பாட்டே
 • 715. நன்மார்க்கர் நாவி னவிற்றிய பாட்டே
  சன்மார்க்க சங்கந் தழுவிய பாட்டே
 • 716. நம்புறு மாகம நவிற்றிய பாட்டே
  எம்பல மாகிய வம்பலப் பாட்டே
 • 717. என்மனக் கண்ணே என்னருட் கண்ணே
  என்னிரு கண்ணே யென்கணுண் மணியே
 • 718. என்பெருங் களிப்பே யென்பெரும் பொருளே
  என்பெருந் திறலே யென்பெருஞ் செயலே
 • 719. என்பெருந் தவமே என்றவப் பலனே
  என்பெருஞ் சுகமே யென்பெரும் பேறே
 • 720. என்பெரு வாழ்வே யென்றென்வாழ் முதலே
  என்பெரு வழக்கே யென்பெருங் கணக்கே
 • 721. என்பெரு நலமே யென்பெருங் குலமே
  என்பெரு வலமே யென்பெரும் புலமே
 • 722. என்பெரு வரமே யென்பெருந் தரமே
  என்பெரு நெறியே யென்பெரு நிலையே
 • 723. என்பெருங் குணமே என்பெருங் கருத்தே
  என்பெருந் தயவே யென்பெருங் கதியே
 • 724. என்பெரும் பதியே யென்னுயி ரியலே
  என்பெரு நிறைவே யென்றனி யறிவே
 • 725. தோலெலாங் குழைந்திடச் சூழ்நரம் பனைத்தும்
  மேலெலாங் கட்டவை விட்டுவிட் டியங்கிட
 • 726. என்பெலா நெக்குநெக் கியலிடை நெகிழ்ந்திட
  மென்புடைத் தசையெலா மெய்யுறத் தளர்ந்திட
 • 727. இரத்த மனைத்துமுள் ளிறுகிடச் சுக்கிலம்
  உரத்திடை பந்தித் தொருதிர ளாயிட
 • 728. மடலெலா மூளை மலர்ந்திட வமுதம்
  உடலெலா மூற்றெடுத் தோடி நிரம்பிட
 • 729. ஒண்ணுதல் வியர்த்திட வொளிமுக மலர்ந்திட
  தண்ணிய வுயிர்ப்பினிற் சாந்தந் ததும்பிட
 • 730. உண்ணகை தோற்றிட வுரோமம் பொடித்திடக்
  கண்ணினீர் பெருகிக் கால்வழிந் தோடிட
 • 731. வாய்துடித் தலறிட வளர்செவித் துணைகளிற்
  கூயிசைப் பொறியெலாங் கும்மெனக் கொட்டிட
 • 732. மெய்யெலாங் குளிர்ந்திட மென்மார் பசைந்திடக்
  கையெலாங் குவிந்திடக் காலெலாஞ் சுலவிட
 • 733. மனங்கனிந் துருகிட மதிநிறைந் தொளிர்ந்திட
  இனம்பெறு சித்த மியைந்து களித்திட
 • 734. அகங்கார மாங்காங் கதிகரிப் பமைந்திடச்
  சகங்காண வுள்ளந் தழைத்து மலர்ந்திட
 • 735. அறிவுரு வனைத்து மானந்த மாயிடப்
  பொறியுறு மான்மதற் போதமும் போயிடத்
 • 736. தத்துவ மனைத்துந் தாமொருங் கொழிந்திடச்
  சத்துவ மொன்றே தனித்துநின் றோங்கிட
 • 737. உலகெலாம் விடய முளவெலா மறைந்திட
  அலகிலா வருளி னாசைமேற் பொங்கிட
 • 738. என்னுளத் தெழுந்துயி ரெல்லா மலர்ந்திட
  என்னுளத் தோங்கிய என்றனி யன்பே
 • 739. பொன்னடி கண்டருட் புத்தமு துணவே
  என்னுளத் தெழுந்த வென்னுடை யன்பே
 • 740. தன்னையே யெனக்குத் தந்தரு ளொளியால்
  என்னைவே தித்த என்றனி யன்பே
 • 741. என்னுளே யரும்பி யென்னுளே மலர்ந்து
  என்னுளே விரிந்த என்னுடை யன்பே
 • 742. என்னுளே விளங்கி யென்னுளே பழுத்து
  என்னுளே கனிந்த வென்னுடை யன்பே
 • 743. தன்னுளே நிறைவுறு தரமெலா மளித்தே
  என்னுளே நிறைந்த என்றனி யன்பே
 • 744. துன்புள வனைத்துந் தொலைத்தென துருவை
  யின்புறு வாக்கிய என்னுடை யன்பே
 • 745. பொன்னுடம் பெனக்குப் பொருந்திடும் பொருட்டா
  என்னுளங் கலந்த என்றனி யன்பே
 • 746. தன்வச மாகித் ததும்பிமேற் பொங்கி
  என்வசங் கடந்த என்னுடை யன்பே
 • 747. தன்னுளே பொங்கிய தண்ணமு துணவே
  என்னுளே பொங்கிய என்றனி யன்பே
 • 748. அருளொளி விளங்கிட வாணவ மெனுமோர்
  இருளற வென்னுளத் தேற்றிய விளக்கே
 • 749. துன்புறு தத்துவத் துரிசெலா நீக்கிநல்
  லின்புற வென்னுளத் தேற்றிய விளக்கே
 • 750. மயலற வழியா வாழ்வுமேன் மேலும்
  இயலுற வென்னுளத் தேற்றிய விளக்கே
 • 751. இடுவெளி யனைத்து மியலொளி விளங்கிட
  நடுவெளி நடுவே நாட்டிய விளக்கே
 • 752. கருவெளி யனைத்துங் கதிரொளி விளங்கிட
  உருவெளி நடுவே யொளிர்தரு விளக்கே
 • 753. தேற்றிய வேதத் திருமுடி விளங்கிட
  ஏற்றிய ஞான வியலொளி விளக்கே
 • 754. ஆகம முடிமே லருளொளி விளங்கிட
  வேகம தறவே விளங்கொளி விளக்கே
 • 755. ஆரியர் வழுத்திய வருணிலை யனாதி
  காரியம் விளக்குமோர் காரண விளக்கே
 • 756. தண்ணிய வமுதே தந்தென துளத்தே
  புண்ணியம் பலித்த பூரண மதியே
 • 757. உய்தர வமுத முதவியென் னுளத்தே
  செய்தவம் பலித்த திருவளர் மதியே
 • 758. பதியெலாந் தழைக்கப் பதம்பெறு மமுத
  நிதியெலா மளித்த நிறைதிரு மதியே
 • 759. பாலெனத் தண்கதிர் பரப்பியெஞ் ஞான்று
  மேல்வெளி விளங்க விளங்கிய மதியே
 • 760. உயங்கிய உள்ளமு முயிருந் தழைத்திட
  வயங்கிய கருணை மழைபொழி மழையே
 • 761. என்னையும் பணிகொண் டென்னுளே நிரம்ப
  மன்னிய கருணை மழைபொழி மழையே
 • 762. உளங்கொளு மெனக்கே யுவகைமேற் பொங்கி
  வளங்கொளக் கருணை மழைபொழி மழையே
 • 763. நலந்தர வுடலுயிர் நல்லறி வெனக்கே
  மலர்ந்திடக் கருணை மழைபொழி மழையே
 • 764. தூய்மையா லெனது துரிசெலா நீக்கிநல்
  வாய்மையாற் கருணை மழைபொழி மழையே
 • 765. வெம்மல விரவது விடிதரு ணந்தனிற்
  செம்மையி லுதித்துளந் திகழ்ந்தசெஞ் சுடரே
 • 766. திரையெலாந் தவிர்த்துச் செவ்வியுற் றாங்கே
  வரையெலாம் விளங்க வயங்குசெஞ் சுடரே
 • 767. அலகிலாத் தலைவர்க ளரசுசெய் தத்துவ
  உலகெலாம் விளங்க வோங்குசெஞ் சுடரே
 • 768. முன்னுறு மலவிருள் முழுவது நீக்கியே
  என்னுள வரைமே லெழுந்தசெஞ் சுடரே
 • 769. ஆதியு நடுவுட னந்தமுங் கடந்த
  ஜோதியா யென்னுளஞ் சூழ்ந்தமெய்ச் சுடரே
 • 770. உள்ளொளி யோங்கிட வுயிரொளி விளங்கிட
  வெள்ளொளி காட்டிய மெய்யருட் கனலே
 • 771. நலங்கொளப் புரிந்திடு ஞானயா கத்திடை
  வலஞ்சுழித் தெழுந்து வளர்ந்தமெய்க் கனலே
 • 772. வேதமு மாகம விரிவும் பரம்பர
  நாதமுங் கடந்த ஞானமெய்க் கனலே
 • 773. எண்ணிய வெண்ணிய வெல்லாந்தர வெனுள்
  நண்ணிய புண்ணிய ஞானமெய்க் கனலே
 • 774. வலமுறு சுத்தசன் மார்க்க நிலைபெறு
  நலமெலா மளித்த ஞானமெய்க் கனலே
 • 775. இரவொடு பகலிலா வியல்பொது நடமிடு
  பரமவே தாந்தப் பரம்பரஞ் சுடரே
 • 776. வரநிறை பொதுவிடை வளர்திரு நடம்புரி
  பரமசித் தாந்தப் பதிபரஞ் சுடரே
 • 777. சமரச சத்தியச் சபையி னடம்புரி
  சமரச சத்தியத் தற்சுயஞ் சுடரே
 • 778. சபையென துளமெனத் தானமர்ந் தெனக்கே
  அபய மளித்ததோ ரருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 779. மருளெலாந் தவிர்த்து வரமெலாங் கொடுத்தே
  அருளமு தருத்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 780. வாழிநின் பேரருள் வாழிநின் பெருஞ்சீர்
  ஆழியொன் றளித்த வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 781. என்னையும் பொருளென வெண்ணியென் னுளத்தே
  அன்னையு மப்பனு மாகிவீற் றிருந்து
 • 782. உலகியல் சிறிது முளம்பிடி யாவகை
  அலகில்பே ரருளா லறிவது விளக்கிச்
 • 783. சிறுநெறி செல்லாத் திறனளித் தழியா
  துறுநெறி யுணர்ச்சிதந் தொளியுறப் புரிந்து
 • 784. சாகாக் கல்வியின் றரமெலா முணர்த்திச்
  சாகா வரத்தையுந் தந்துமேன் மேலும்
 • 785. அன்பையும் விளைவித் தருட்பே ரொளியால்
  இன்பையு நிறைவித் தென்னையு நின்னையும்
 • 786. ஓருரு வாக்கியா னுன்னிய படியெலாஞ்
  சீருறச் செய்துயிர்த் திறம்பெற வழியா
 • 787. அருளமு தளித்தனை யருணிலை யேற்றினை
  அருளறி வளித்தனை யருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 788. வெல்கநின் பேரருள் வெல்கநின் பெருஞ்சீர்
  அல்கலின் றோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 789. உலகுயிர்த் திரளெலா மொளிநெறி பெற்றிட
  இலகுமைந் தொழிலையும் யான்செயத் தந்தனை
 • 790. போற்றிநின் பேரருள் போற்றிநின் பெருஞ்சீர்
  ஆற்றலி னோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 791. மூவருந் தேவரு முத்தருஞ் சித்தரும்
  யாவரும் பெற்றிடா வியலெனக் களித்தனை
 • 792. போற்றிநின் பேரருள் போற்றிநின் பெருஞ்சீர்
  ஆற்றலி னோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 793. சித்திக ளனைத்தையுந் தெளிவித் தெனக்கே
  சத்திய நிலைதனைத் தயவினிற் றந்தனை
 • 794. போற்றிநின் பேரருள் போற்றிநின் பெருஞ்சீர்
  ஆற்றலி னோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 795. உலகினி லுயிர்களுக் குறுமிடை யூறெலாம்
  விலகநீ யடைந்து விலக்குக மகிழ்க
 • 796. சுத்தசன் மார்க்க சுகநிலை பெறுக
  உத்தம னாகுக வோங்குக வென்றனை
 • 797. போற்றிநின் பேரருள் போற்றிநின் பெருஞ்சீர்
  ஆற்றலி னோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
 • 798. அருட்பெருஞ் ஜோதி யருட்பெருஞ் ஜோதி
  அருட்பெருஞ் ஜோதி யருட்பெருஞ் ஜோதி

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்