திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வேண்டுகோள்
vēṇṭukōḷ
செய்பணி வினவல்
seypaṇi viṉaval
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

060. உலப்பில் இன்பம்
ulappil iṉpam

  கலிவிருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. கருணாநிதி யேஅடி யேன்இரு கண்ணுளானே
  தெருள்நாடும்என் சிந்தையுள் மேவிய தேவதேவே
  பொருள்நாடிய சிற்றம்ப லத்தொளிர் புண்ணியாமெய்த்
  தருணாஇது தான்தரு ணம்எனைத் தாங்கிக்கொள்ளே.
 • 2. கூகாஎனக் கூடி எடாதிக் கொடியனேற்கே
  சாகாவரம் தந்த தயாநிதித் தந்தையேநின்
  மாகாதலன் ஆகினன் நான்இங்கு வாழ்கின்றேன்என்
  யோகாதி சயங்கள் உரைக்க உலப்புறாதே.
 • 3. எந்தாய்உனைக் கண்டு களித்தனன் ஈண்டிப்போதே
  சிந்தாநல மும்பல மும்பெற்றுத் தேக்குகின்றேன்
  அந்தாமரை யான்நெடு மாலவன் ஆதிவானோர்
  வந்தார்எனை வாழ்த்துகின் றார்இங்கு வாழ்கஎன்றே.
 • 4. வாழ்வேன்அரு ளாரமு துண்டிங்கு வாழ்கின்றேன்நான்
  ஏழ்வேதனை யும்தவிர்ந் தேன்உனை யேஅடைந்தேன்
  சூழ்வேன்திருச் சிற்றம்பலத்தைத் துதித்து வாழ்த்தித்
  தாழ்வேன்அல தியார்க்கும் இனிச்சற்றும் தாழ்ந்திடேனே.
 • 5. தாழாதெனை ஆட்கொண் டருளிய தந்தையேநின்
  கேழார்மணி அம்பலம் போற்றக் கிடைத்துளேன்நான்
  ஏழாநிலை மேல்நிலை ஏறி இலங்குகின்றேன்
  ஊழால்வந்த துன்பங்கள் யாவும் ஒழிந்ததன்றே.
 • 6. கோடாமறை ஆகமம் ஆதிய கூறுகின்ற
  சூடாமணி யேமணி யுள்ஒளிர் சோதியேஎன்
  பாடானவை தீர்த்தருள் ஈந்துநின் பாதம்என்னும்
  வாடாமலர் என்முடி சூட்டினை வாழிநீயே.
 • 7. எல்லாஞ்செய வல்லவ னேஎனை ஈன்றதாயின்
  நல்லாய்சிவ ஞானிகள் பெற்றமெய்ஞ் ஞானவாழ்வே
  கொல்லாநெறி காட்டிஎன் தன்னைக் குறிப்பிற்கொண்டென்
  பொல்லாமை பொறுத்தனை வாழ்கநின் பொற்பதமே.
 • 8. பரமான சிதம்பர ஞான சபாபதியே
  வரமான எல்லாம் எனக்கீந்தநல் வள்ளலேஎன்
  தரமானது சற்றும் குறித்திலை சாமிநின்னை
  உரமானஉள் அன்பர்கள் ஏசுவர் உண்மைஈதே.
 • 9. தாயேஎனைத் தந்த தயாநிதித் தந்தையேஇந்
  நாயேன்பிழை யாவையும் கொண்டனை நன்மைஎன்றே
  காயேகனி யாகக் கருதும் கருத்தனேநின்
  சேயேஎன என்பெயர் எங்கும் சிறந்ததன்றே.
 • 10. பொய்யேஉரைக் கின்றஎன் சொல்லும் புனைந்துகொண்டாய்
  மெய்யேதிரு அம்பலத் தாடல்செய் வித்தகனே
  எய்யேன்இனி வெம்மலக் கூட்டில் இருந்தென்உள்ளம்
  நையேன்சுத்த நல்லுடம் பெய்தினன் நானிலத்தே.

உலப்பில் இன்பம் // உலப்பில் இன்பம்

No audios found!