திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஏத்தாப் பிறவி இழிவு
ēttāp piṟavi iḻivu
திருவருள் விலாசப் பத்து
tiruvaruḷ vilāsap pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

043. பவனிச் செருக்கு
pavaṉich serukku

  கலி விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பூவுண்டவெள் விடைஏறிய புனிதன்தரு மகனார்
  பாவுண்டதொர் அமுதன்னவர் பசுமாமயில் மேல்வந்
  தாவுண்டனர் எனதின்னலம் அறியார்என இருந்தால்
  நாவுண்டவர் திருமுன்பிது நலம் அன்றுமக் கெனவே.
 • 2. ஒன்றார்புரம் எரிசெய்தவர் ஒற்றித்திரு நகரார்
  மன்றார்நடம் உடையார்தரு மகனார்பசு மயில்மேல்
  நின்றார்அது கண்டேன்கலை நில்லாது கழன்ற
  தென்றாரொடு சொல்வேன்எனை யானேமறந் தேனே.
 • 3. வாரார்முலை உமையாள்திரு மணவாளர்தம் மகனார்
  ஆராஅமு தனையார்உயிர் அனையார்அயில் அவனார்
  நேரார்பணி மயிலின்மிசை நின்றார்அது கண்டேன்
  நீரார்விழி இமைநீங்கின நிறைநீங்கிய தன்றே.
 • 4. ஒன்றோடிரண் டெனுங்கண்ணினர் உதவுந்திரு மகனார்
  என்றோடிகல் எழிலார்மயில் ஏறிஅங் குற்றார்
  நன்றோடினன் மகிழ்கூர்ந்தவர் நகைமாமுகங் கண்டேன்
  கன்றோடின பசுவாடின கலைஊடின அன்றே.
 • 5. மலைவாங்குவில் அரனார்திரு மகனார்பசு மயிலின்
  நிலைதாங்குற நின்றார்அவர் நிற்கும்நிலை கண்டேன்
  அலைதீங்கின குழல்தூங்கின அகம்ஏங்கின அரைமேல்
  கலைநீங்கின முலைவீங்கின களிஓங்கின அன்றே.
 • 6. மான்கண்டகை உடையார்தரு மகனார்தமை மயில்மேல்
  நான்கண்டனன் அவர்கண்டனர் நகைகொண்டனம் உடனே
  மீன்கண்டன விழியார்அது பழியாக விளைத்தார்
  ஏன்கண்டனை என்றாள்அனை என்என்றுரைக் கேனே.
 • 7. செங்கண்விடை தனில்ஏறிய சிவனார்திரு மகனார்
  எங்கண்மணி அனையார்மயி லின்மீதுவந் திட்டார்
  அங்கண்மிக மகிழ்வோடுசென் றவர்நின்றது கண்டேன்
  இங்கண்வளை இழந்தேன்மயல் உழந்தேன்கலை எனவே.
 • 8. தண்தேன்பொழி இதழிப்பொலி சடையார்தரு மகனார்
  பண்தேன்புரி தொடையார்தமைப் பசுமாமயில் மீதில்
  கண்டேன்வளை காணேன்கலை காணேன்மிகு காமம்
  கொண்டேன்துயில் விண்டேன்ஒன்றும் கூறேன்வரு மாறே.
 • 9. மாவீழ்ந்திடு விடையார்திரு மகனார்பசு மயில்மேல்
  நீவீழ்ந்திட நின்றார்அது கண்டேன்என்றன் நெஞ்சே
  பூவீழ்ந்தது வண்டேமதி போய்வீழ்ந்தது வண்டே
  நாவீழ்ந்தது மலரேகழை நாண்வீழ்ந்தது மலரே.
 • 10. வெற்றார்புரம் எரித்தார்தரும் மேலார்மயில் மேலே
  உற்றார்அவர் எழில்மாமுகத் துள்ளேநகை கண்டேன்
  பொற்றார்புயங் கண்டேன்துயர் விண்டேன்எனைப் போல
  மற்றார்பெறு வாரோஇனி வாழ்வேன்மனம் மகிழ்ந்தே.

பவனிச் செருக்கு // பவனிச் செருக்கு