திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிறு விண்ணப்பம்
siṟu viṇṇappam
திருக்காட்சிக் கிரங்கல்
tirukkāṭsik kiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

060. பெரு விண்ணப்பம்
peru viṇṇappam

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. இருளார் மனத்தேன் இழுக்குடையேன் எளியேன் நின்னை ஏத்தாத
  மருளார் நெஞ்சப் புலையரிடம் வாய்ந்து வருந்தி மாழ்கின்றேன்
  அருளார் அமுதப் பெருக்கேஎன் அரசே அதுநீ அறிந்தன்றோ
  தெருளார் அன்பர் திருச்சபையில் சேர்க்கா தலைக்கும் திறம்அந்தோ.
 • 2. உண்மை அறியேன் எனினும்எனை உடையாய் உனையே ஒவ்வொருகால்
  எண்மை உடையேன் நினைக்கின்றேன் என்னே உன்னை ஏத்தாத
  வெண்மை உடையார் சார்பாக விட்டாய் அந்தோ வினையேனை
  வண்மை உடையாய் என்செய்கேன் மற்றோர் துணைஇங் கறியேனே.
 • 3. எளியேன் இழைத்த பெறும்பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்திங் கின்பளித்தாய்
  களியேன் தனைநீ இனிஅந்தோ கைவிட் டிடில்என் கடவேனே
  ஒளியே முக்கட் செழுங்கரும்பே ஒன்றே அன்பர் உறவேநல்
  அளியே பரம வெளியேஎன் ஐயா அரசே ஆரமுதே.
 • 4. காமக் கடலில் படிந்தஞராம் கடலில் விழுந்தேன் கரைகாணேன்
  ஏமக் கொடுங்கூற் றெனும்மகரம் யாது செயுமோ என்செய்கேன்
  நாமக் கவலை ஒழித்துன்றாள் நண்ணும் அவர்பால் நண்ணுவித்தே
  தாமக் கடிப்பூஞ் சடையாய்உன் தன்சீர் பாடத் தருவாயே.
 • 5. எண்ணா தெளியேன் செயும்பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்திங் கெனையாள்வ
  தண்ணா நினது கடன்கண்டாய் அடியேன் பலகால் அறைவதென்னே
  கண்ணார் நுதற்செங் கரும்பேமுக் கனியே கருணைக் கடலேசெவ்
  வண்ணா வெள்ளை மால்விடையாய் மன்றா டியமா மணிச்சுடரே.
 • 6. பாலே அமுதே பழமேசெம் பாகே எனும்நின் பதப்புகழை
  மாலே அயனே இந்திரனே மற்றைத் தேவ ரேமறைகள்
  நாலே அறியா தெனில்சிறியேன் நானோ அறிவேன் நாயகஎன்
  மேலே அருள்கூர்ந் தெனைநின்தாள் மேவு வோர்பால் சேர்த்தருளே.
 • 7. கண்ணார் நுதலோய் பெருங்கருணைக் கடலோய் கங்கை மதிச்சடையோய்
  பெண்ணார் இடத்தோய் யாவர்கட்கும் பெரியோய் கரியோன் பிரமனொடும்
  அண்ணா எனநின் றேத்தெடுப்ப அமர்ந்தோய் நின்றன் அடிமலரை
  எண்ணா துழல்வோர் சார்பாக இருக்கத் தரியேன் எளியேனே.
 • 8. பொய்யோர் அணியா அணிந்துழலும் புலையேன் எனினும் புகல்இடந்தான்
  ஐயோ நினது பதம்அன்றி அறியேன் இதுநீ அறியாயோ
  கைஓர் அனல்வைத் தாடுகின்ற கருணா நிதியே கண்ணுதலே
  மெய்யோர் விரும்பும் அருமருந்தே வேத முடிவின் விழுப்பொருளே.
 • 9. இன்னே எளியேன் பொய்யுடையேன் எனினும் அடியன் அலவோநான்
  என்னே நின்னைத் துதியாதார் இடத்தில் என்னை இருத்தினையே
  அன்னே என்றன் அப்பாஎன் ஐயா என்றன் அரசேசெம்
  பொன்னே முக்கட் பொருளேநின் புணர்ப்பை அறியேன் புலையேனே.
 • 10. வஞ்ச மடவார் மயலொருபால் மணியே நின்னை வழுத்தாத
  நஞ்சம் அனையார் சார்பொருபால் நலியும் வாழ்க்கைத் துயர்ஒருபால்
  விஞ்சும் நினது திருவருளை மேவா துழலும் மிடிஒருபால்
  எஞ்சல் இலவாய் அலைக்கின்ற தென்செய் கேன்இவ் எளியேனே.

பெரு விண்ணப்பம் // பெரு விண்ணப்பம்

No audios found!