திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நற்றுணை விளக்கம்
naṟṟuṇai viḷakkam
சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

006. திருவருள் வழக்க விளக்கம்
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam

  திருவொற்றியூர்
  கட்டளைக் கலித்துறை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. தோடுடை யார்புலித் தோலுடை யார்கடல் தூங்கும்ஒரு
  மாடுடை யார்மழு மான்உடை யார்பிர மன்தலையாம்
  ஓடுடை யார்ஒற்றி யூர்உடை யார்புகழ் ஓங்கியவெண்
  காடுடை யார்நெற்றிக் கண்உடை யார்எம் கடவுளரே.
 • 2. வண்ணப்பல் மாமலர் மாற்றும் படிக்கு மகிழ்ந்தெமது
  திண்ணப்பர் சாத்தும் செருப்படி மேற்கொண்டு தீஞ்சுவைத்தாய்
  உண்ணப் பரிந்துநல் ஊன்தர உண்டுகண் ஒத்தக்கண்டே
  கண்ணப்ப நிற்க எனக்கைதொட் டார்எம் கடவுளரே.
 • 3. செல்இடிக் கும்குரல் கார்மத வேழச் சினஉரியார்
  வல்அடுக் கும்கொங்கை மாதொரு பாகர் வடப்பொன்வெற்பாம்
  வில்எடுக் கும்கையர் சாக்கியர் அன்று விரைந்தெறிந்த
  கல்லடிக் கும்கதி காட்டினர் காண்எம் கடவுளரே.
 • 4. ஏழியல் பண்பெற் றமுதோ டளாவி இலங்குதமிழ்க்
  கேழியல் சம்பந்தர் அந்தணர் வேண்டக் கிளர்ந்தநற்சீர்
  வீழியில் தம்பதிக் கேவிடை கேட்கவெற் பாள்உடனே
  காழியில் தன்னுருக் காட்டின ரால்எம் கடவுளரே.
 • 5. நாட்டில் புகழ்பெற்ற நாவுக் கரசர்முன் நாள்பதிகப்
  பாட்டிற் கிரக்கம்இல் லீர்எம் பிரான்எனப் பாடஅன்றே
  ஆட்டிற் கிசைந்த மலர்வாழ்த்தி வேதம் அமைத்தமறைக்
  காட்டில் கதவம் திறந்தன ரால்எம் கடவுளரே.
 • 6. பைச்சூர் அரவப் படநடத் தான்அயன் பற்பலநாள்
  எய்ச்சூர் தவஞ்செய் யினும்கிடை யாப்பதம் ஏய்ந்துமண்மேல்
  வைச்சூரன் வன்தொண்டன் சுந்தரன் என்னுநம் வள்ளலுக்குக்
  கச்சூரில் சோறிரந் தூட்டின ரால்எம் கடவுளரே.
 • 7. ஏணப் பரிசெஞ் சடைமுத லானஎல் லாம்மறைத்துச்
  சேணப் பரிகள் நடத்திடு கின்றநல் சேவகன்போல்
  மாணப் பரிபவம் நீக்கிய மாணிக்க வாசகர்க்காய்க்
  காணப் பரிமிசை வந்தன ரால்எம் கடவுளரே.
 • 8. எல்லாம் செயவல்ல சித்தரின் மேவி எழில்மதுரை
  வல்லாரின் வல்லவர் என்றறி யாமுடி மன்னன்முன்னே
  பல்லா யிரஅண்ட மும்பயம் எய்தப் பராக்கிரமித்துக்
  கல்லானை தின்னக் கரும்பளித் தார்எம் கடவுளரே.
 • 9. மால்எடுத் தோங்கிய மால்அயன் ஆதிய வானவரும்
  ஆல்அடுத் தோங்கிய அந்தண னேஎன் றடைந்திரண்டு
  பால்எடுத் தேத்தநம் பார்ப்பதி காணப் பகர்செய்மன்றில்
  கால்எடுத் தாடும் கருத்தர்கண் டீர்எம் கடவுளரே.
 • 10. மாற்பதம் சென்றபின் இந்திரர் நான்முகர் வாமனர்மான்
  மேற்பதம் கொண்ட உருத்திரர் விண்ணவர் மேல்மற்றுள்ளோர்
  ஆற்பதம் கொண்டபல் ஆயிரம் கோடிஅண் டங்கள்எல்லாம்
  காற்பதம் ஒன்றில் ஒடுக்கிநிற் பார்எம் கடவுளரே.

  • 17. இரக்கமில்லீர் எம்பிரான் என நாவுக்கரசர் பாடியதாவதுஅரக்க னைவிர லாலடர்த் திட்டநீர்இரக்க மொன்றிலீ ரெம்பெரு மானிரேசுரக்கும் புன்னைகள் சூழ்மறைக் காடரோசரக்க விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

திருவருள் வழக்க விளக்கம் // திருவருள் வழக்க விளக்கம்