திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பற்றின் திறம் பகர்தல்
paṟṟiṉ tiṟam pakartal
அவத்தொழிற் கலைசல்
avattoḻiṟ kalaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

040. அடிமைத் திறத் தலைசல்
aṭimait tiṟat talaisal

No audios found!