திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரசாத விண்ணப்பம்
pirasāta viṇṇappam
சிறுமை விண்ணப்பம்
siṟumai viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

048. வழிமொழி விண்ணப்பம்
vaḻimoḻi viṇṇappam

No audios found!