திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தவத்திறம் போற்றல்
tavattiṟam pōṟṟal
சிகாமணி மாலை
sikāmaṇi mālai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

030. நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை
neñsuṟutta tirunērisai

  திருவொற்றியூர்
  நேரிசை வெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பொன்னார் விடைக்கொடிஎம் புண்ணியனைப் புங்கவனை
  ஒன்னார் புரம்எரித்த உத்தமனை - மன்னாய
  அத்தனைநம் ஒற்றியூர் அப்பனைஎல் லாம்வல்ல
  சித்தனைநீ வாழ்த்துதிநெஞ் சே.
 • 2. நெஞ்சே உலக நெறிநின்று நீமயலால்
  அஞ்சேல்என் பின்வந் தருள்கண்டாய் - எஞ்சாத்
  தவக்கொழுந்தாம் சற்குணவர் தாழ்ந்தேத்தும் ஒற்றிச்
  சிவக்கொழுந்தை வாழ்த்துதும்நாம் சென்று.
 • 3. சென்றுசென்று நல்காத செல்வர்தலை வாயிலிலே
  நின்று நின்று வாடுகின்ற நெஞ்சமே - இன்றுதிரு
  ஒற்றியப்பன் தாண்மலரை உன்னுதியேல் காதலித்து
  மற்றிசைப்ப தெல்லாம் வரும்.
 • 4. வருநாள் உயிர்வாழும் மாண்பறியோம் நெஞ்சே
  ஒருநாளும் நீவேறொன் றுன்னேல் - திருநாளைப்
  போவான் தொழுமன்றில் புண்ணியனை ஒற்றியில்தாய்
  ஆவான் திருவடிஅல் லால்.
 • 5. அல்லாலம் உண்டமிடற் றாரமுதை அற்புதத்தைக்
  கல்லால நீழல்அமர் கற்பகத்தைச் - சொல்ஆர்ந்த
  விண்மணியை என்உயிரை மெய்ப்பொருளை ஒற்றியில்என்
  கண்மணியை நெஞ்சே கருது.
 • 6. கருதாயோ நெஞ்சே கதிகிடைக்க எங்கள்
  மருதா எழில்தில்லை மன்னா - எருதேறும்
  என்அருமைத் தெய்வதமே என்அருமைச் சற்குருவே
  என்அருமை அப்பாவே என்று.
 • 7. என்றும்உனக் காளாவேன் என்நெஞ்சே வன்நெஞ்சர்
  ஒன்றும் இடம் சென்றங் குழலாதே - நன்றுதரும்
  ஒற்றியப்பன் பொன்அடியை உன்னுகின்றோர் தம்பதத்தைப்
  பற்றிநிற்பை யாகில் பரிந்து.
 • 8. பரிந்துனக்குச் சொல்கின்றேன் பாவங்கள் எல்லாம்
  எரிந்துவிழ நாம்கதியில் ஏறத் - தெரிந்து
  விடையானை ஒற்றியூர் வித்தகனை மாதோர்
  புடையானை நெஞ்சமே போற்று.
 • 9. போற்றுதிஎன் நெஞ்சே புரம்நகையால் சுட்டவனை
  ஏற்றுகந்த பெம்மானை எம்மவனை - நீற்றொளிசேர்
  அவ்வண்ணத் தானை அணிபொழில்சூழ் ஒற்றியூர்ச்
  செவ்வண்ணத் தானைத் தெரிந்து.
 • 10. தெரிந்து நினக்கனந்தம் தெண்டன்இடு கின்றேன்
  விரிந்தநெஞ்சே ஒற்றியிடை மேவும் -பரிந்தநெற்றிக்
  கண்ணானை மாலயனும் காணப் படாதானை
  எண்ணாரை எண்ணாதே என்று.
 • 11. என்றென் றழுதாய் இலையேஎன் நெஞ்சமே
  ஒன்றென்று நின்ற உயர்வுடையான் - நன்றென்ற
  செம்மைத் தொழும்பர்தொழும் சீர்ஒற்றி யூர்அண்ணல்
  நம்மைத் தொழும்புகொள்ளும் நாள்.
 • 12. நாளாகு முன்எனது நன்நெஞ்சே ஒற்றியப்பன்
  தாளாகும் தாமரைப்பொன் தண்மலர்க்கே - ஆளாகும்
  தீர்த்தர் தமக்கடிமை செய்தவர்தம் சீர்ச்சமுகம்
  பார்த்துமகிழ் வாய்அதுவே பாங்கு.
 • 13. பாங்குடையார் மெய்யில் பலித்ததிரு நீறணியாத்
  தீங்குடையார் தீமனையில் செல்லாதே - ஓங்குடையாள்
  உற்றமர்ந்த பாகத்தெம் ஒற்றியப்பன் பொன்அருளைப்
  பெற்றமர்தி நெஞ்சே பெரிது.
 • 14. பெரியானை மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி யானை
  அரியானை அங்கணனை ஆர்க்கும் - கரியானைத்
  தோலானைச் சீர்ஒற்றிச் சுண்ணவெண் நீற்றானை
  மேலானை நெஞ்சே விரும்பு.
 • 15. விரும்பித் திருமால் விலங்காய் நெடுநாள்
  அரும்பித் தளைந்துள் அயர்ந்தே - திரும்பிவிழி
  நீர்கொண்டும் காணாத நித்தன்ஒற்றி யூரன்அடிச்
  சீர்கொண்டு நெஞ்சே திகழ்.
 • 16. திகழ்கின்ற ஞானச் செழுஞ்சுடரை வானோர்
  புகழ்கின்ற தெய்வத்தைப் போதம் - நிகழ்கின்ற
  ஒற்றிக் கனியை உலகுடைய நாயகத்தை
  வெற்றித் துணையைநெஞ்சே வேண்டு.
 • 17. வேண்டாமை வேண்டுவது மேவாத் தவமுடையோர்
  தீண்டாமை யாததுநீ தீண்டாதே - ஈண்டாமை
  ஒன்றுவபோல் நெஞ்சேநீ ஒன்றிஒற்றி யூரன்பால்
  சென்றுதொழு கண்டாய் தினம்.
 • 18. தினந்தோறும் உள்ளுருகிச் சீர்பாடும் அன்பர்
  மனந்தோறும் ஓங்கும் மணியை - இனந்தோறும்
  வேதமலர் கின்ற வியன்பொழில்சூழ் ஒற்றிநகர்ப்
  போத மலரைநெஞ்சே போற்று.
 • 19. போற்றார் புரம்பொடித்த புண்ணியனை விண்ணவர்கள்
  ஆற்றாத நஞ்சமுண்ட ஆண்தகையைக் - கூற்றாவி
  கொள்ளும் கழற்கால் குருமணியை ஒற்றியிடம்
  கொள்ளும் பொருளைநெஞ்சே கூறு.
 • 20. கூறுமையாட் கீந்தருளும் கோமானைச் செஞ்சடையில்
  ஆறுமலர்க் கொன்றை அணிவோனைத் - தேறுமனம்
  உள்ளவர்கட் குள்ளபடி உள்ளவனை ஒற்றிஅமர்
  நள்ளவனை நெஞ்சமே நாடு.
 • 21. நாடும் சிவாய நமஎன்று நாடுகின்றோர்
  கூடும் தவநெறியில் கூடியே - நீடும்அன்பர்
  சித்தமனைத் தீபகமாம் சிற்பரனை ஒற்றியூர்
  உத்தமனை நெஞ்சமே ஓது.
 • 22. ஓதுநெறி ஒன்றுளதென் உள்ளமே ஓர்திஅது
  தீதுநெறி சேராச் சிவநெறியில் - போதுநெறி
  ஓதம் பிடிக்கும்வயல் ஒற்றியப்பன் தொண்டர்திருப்
  பாதம் பிடிக்கும் பயன்.
 • 23. பயன்அறியாய் நெஞ்சே பவஞ்சார்தி மாலோ
  டயன்அறியாச் சீருடைய அம்மான் - நயனறியார்
  உள்ளத் தடையான் உயர்ஒற்றி யூரவன்வாழ்
  உள்ளத் தவரை உறும்.
 • 24. தவராயி னும்தேவர் தாமாயி னும்மற்
  றெவரா யினும்நமக்கிங் கென்னாம் - கவராத
  நிந்தை அகன்றிடஎன் நெஞ்சமே ஒற்றியில்வாழ்
  எந்தை அடிவணங்கா ரேல்.
 • 25. ஏலக் குழலார் இடைக்கீழ்ப் படுங்கொடிய
  ஞாலக் கிடங்கரினை நம்பாதே - நீல
  மணிகண்டா என்றுவந்து வாழ்த்திநெஞ்சே நாளும்
  பணிகண்டாய் அன்னோன் பதம்.
 • 26. பதந்தருவான் செல்வப் பயன்தருவான் மன்னும்
  சதந்தருவான் யாவும் தருவான் - இதம்தரும்என்
  நெஞ்சம்என்கொல் வாடுகின்றாய் நின்மலா நின்அடியே
  தஞ்சமென்றால் ஒற்றியப்பன் தான்.

நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை // நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை

No audios found!