திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரார்த்தனைப் பதிகம்
pirārttaṉaip patikam
சிந்தைத் திருப்பதிகம்
sintait tiruppatikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

074. திருப்புகற் பதிகம்
tiruppukaṟ patikam

  கொச்சகக் கலிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வேகமுறு நெஞ்ச மெலிவும் எளியேன்றன்
  தேக மெலிவும் தெரிந்தும் இரங்காயேல்
  மாக நதியும் மதியும் வளர்சடைஎம்
  ஏக இனிமற் றெனக்கார் இரங்குவரே.
 • 2. கள்ள மனத்துக் கடையோர்பால் நாணுறும்என்
  உள்ள மெலிவும் உடல்மெலிவும் கண்டிருந்தும்
  எள்ளின் அளவும் இரங்கி அருளாயேல்
  எள்ளும் உலகில் எனக்கார் இரங்குவரே.
 • 3. பொன்னை வளர்ப்பாரைப் போற்றாமல் எம்பெருமான்
  உன்னைமதித் துன்னுறும்என் உள்ளம் அறிந்திருந்தும்
  அன்னையினும் சால அருள்வோய் அருளாயேல்
  என்னை முகம்பார்த் தெனக்கார் இரங்குவரே.
 • 4. துன்னுடைய வியாக்கிரமத் தோலுடையான் தானிருக்கப்
  பொன்னுடையார் பக்கம் புகுவானேன் என்றிருப்பேன்
  தன்னுடைய துன்பம் தவிர்த்திங் கருளாயேல்
  என்னுடையாய் மற்றிங் கெனக்கார் இரங்குவரே.
 • 5. வன்கண்ணர் தம்மை மதியாதுன் பொன்னடியின்
  தன்கண் அடியேன்தன் சஞ்சலவன் நெஞ்சகத்தின்
  புன்கண் உழல்வைப் புகல்கின்றேன் காத்திலையேல்
  என்கண் அனையாய் எனக்கார் இரங்குவரே.
 • 6. தோன்றுவதும் மாய்வதும்ஆம் சூழ்ச்சியிடைப் பட்டலைந்து
  மான்றுகொளும் தேவர் மரபை மதியாமே
  சான்றுகொளும் நின்னைச் சரணடைந்தேன் நாயேனை
  ஏன்றுகொளாய் என்னில் எனக்கார் இரங்குவரே.
 • 7. தீதுமுற்றும் நாளும் செயினும் பொறுத்தருளும்
  சாதுமுற்றும் சூழ்ந்த தயாநிதிநீ என்றடைந்தேன்
  கோதுமுற்றும் தீரக் குறியாயேல் நன்மைஎன்ப
  தேதும்அற்ற பாவிக் கெவர்தான் இரங்குவரே.
 • 8. துன்றியமா பாதகத்தோன் சூழ்வினையை ஓர்கணத்தில்
  அன்றுதவிர்த் தாண்ட அருட்கடல்நீ என்றடுத்தேன்
  கன்றுறும்என் கண்கலக்கம் கண்டும் இரங்காயேல்
  என்றும்உளாய் மற்றிங் கெவர்தான் இரங்குவரே.
 • 9. கோடாமே பன்றிதரும் குட்டிகட்குத் தாயாகி
  வாடா முலைகொடுத்த வள்ளல்என நான்அடுத்தேன்
  வாடாஎன் றுன்அருளில் வாழ்வான் அருளிலையேல்
  ஈடாரும் இல்லாய் எனக்கார் இரங்குவரே.
 • 10. கல்லா நடையேன் கருணையிலேன் ஆனாலும்
  நல்லார் புகழும் நமச்சிவா யப்பெயரே
  அல்லாது பற்றொன் றறியேன் அருளாயேல்
  எல்லாம் உடையாய் எனக்கார் இரங்குவரே.

திருப்புகற் பதிகம் // திருப்புகற் பதிகம்