திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவானந்தப் பற்று
sivāṉantap paṟṟu
நற்றாய் கூறல்
naṟṟāy kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

074. தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்
talaivi tōḻikku uraittal

  கலித்தாழிசை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வேதாந்த நிலையொடு சித்தாந்த நிலையும்
  மேவும் பொதுநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  நாதாந்தத் திருவீதி நடப்பாயோ தோழி
  நடவாமல் என்மொழி கடப்பாயோ தோழி.
 • 2. தொம்பத உருவொடு தத்பத வெளியில்
  தோன்றசி பதநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  எம்பதமாகி இசைவாயோ தோழி
  இசையாமல் வீணிலே அசைவாயோ தோழி.
 • 3. சின்மய வெளியிடைத் தன்மய மாகித்
  திகழும் பொதுநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  என்மய மாகி இருப்பாயோ தோழி
  இச்சை மயமாய் இருப்பாயோ288 தோழி.
 • 4. நவநிலை மேற்பர நாதத் தலத்தே
  ஞானத் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  மவுனத் திருவீதி வருவாயோ தோழி
  வாராமல் வீண்பழி தருவாயோ தோழி.
 • 5. ஆறாறுக் கப்புற மாகும் பொதுவில்
  அதுவது வாநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  ஏறாமல் இழியாமல் இருப்பாயோ தோழி
  ஏறி இழிந்திங் கிறப்பாயோ289 தோழி.
 • 6. வகார வெளியில் சிகார உருவாய்
  மகாரத் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  விகார உலகை வெறுப்பாயோ தோழி
  வேறாகி என்சொல் மறுப்பாயோ தோழி.
 • 7. நாதாந்த நிலையொடு போதாந்த நிலைக்கு
  நடுவாம் பொதுநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  சூதாந்தற் போதத்தைச் சுடுவாயோ தோழி
  துட்டநெறியில் கெடுவாயோ தோழி.
 • 8. அறிவில் அறிவை அறியும் பொதுவில்
  ஆனந்தத் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  செறிவில் அறிவாகிச் செல்வாயோ தோழி
  செல்லாமல் மெய்ந்நெறி வெல்வாயோ தோழி.
 • 9. என்னைத் தன்னோடே இருத்தும் பொதுவில்
  இன்பத் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  நின்னைவிட் டென்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி
  நிலையாமல் என்னையும் அலைப்பாயோ தோழி.
 • 10. துரியத்திற் கப்பாலுந் தோன்றும் பொதுவில்
  ஜோதித் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  கரியைக்கண் டாங்கது காண்பாயோ தோழி
  காணாது போய்ப்பழி290 பூண்பாயோ தோழி.
 • 11. தத்துவத் துட்புறந் தானாம் பொதுவில்
  சத்தாந் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும்
  கொத்தறு வித்தைக் குறிப்பாயோ தோழி
  குறியா துலகில் வெறிப்பாயோ தோழி.

  • 288. மயமாய்ப் பெருப்பாயோ - ஆ. பா. பதிப்பு.
  • 289. இருப்பாயோ - முதற்பதிப்பு.
  • 290. பொய்ப்பணி - முதற்பதிப்பு. பொ. சு., பி. இரா.,

உபதேச வினா // தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்