திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஜோதியுள் ஜோதி
jōtiyuḷ jōti
இது நல்ல தருணம்
itu nalla taruṇam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

120. அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே
  அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே.
 • 2. வஞ்சமி லார்நாம்293 வருந்திடில் அப்போதே
  அஞ்சலென் பார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 3. துய்யர் அருட்பெருஞ் ஜோதியார் நம்முடை
  அய்யர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 4. மண்ணில் நமையாண்ட வள்ளலார் நம்முடை
  அண்ணல் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 5. இப்புவி யில்நம்மை ஏன்றுகொண் டாண்டநம்
  அப்பர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 6. சித்தர் எலாம்வல்ல தேவர் நமையாண்ட
  அத்தர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 7. சோதி அருட்பெருஞ் சோதியார் நம்முடை
  ஆதி இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 8. தாண்டவ னார்என்னைத் தான்தடுத் தாட்கொண்ட
  ஆண்டவ னார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 9. வன்பர் மனத்தை மதியா தவர்நம
  தன்பர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 10. தெருளுடை யார்எலாஞ் செய்யவல் லார்திரு
  அருளுடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 11. நம்மை ஆட்கொள்ள நடம்புரி வார்நம
  தம்மை யினோடிதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 12. தன்னைஒப் பார்சிற் சபைநடஞ் செய்கின்றார்
  அன்னைஒப் பார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 13. பாடுகின் றார்க்கருட் பண்பினர் ஞானக்கூத்
  தாடுகின் றார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 14. காதரிப் பார்கட்குக் காட்டிக் கொடார்நம்மை
  ஆதரிப் பார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 15. நீளவல் லார்க்குமேல் நீளவல்லார் நம்மை
  ஆளவல் லார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 16. இன்புடை யார்நம் இதயத் தமர்ந்தபே
  ரன்புடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 17. உபய பதத்தைநம் உச்சிமேற் சூட்டிய
  அபயர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 18. வேண்டுகொண் டார்என்னை மேல்நிலைக் கேற்றியே
  ஆண்டுகொண் டார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 19. எச்சம்பெ றேல்மக னேஎன்றென் னுள்உற்ற
  அச்சம் தவிர்த்தவர் அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 20. நமுதன் முதற்பல நன்மையு மாம்ஞான
  அமுதர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 21. செடிகள் தவிர்த்தருட் செல்வ மளிக்கின்ற
  அடிகள் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 22. விரசுல கெல்லாம் விரித்தைந் தொழில்தரும்
  அரசுடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே
 • 23. செறிவுடை யார்உளத் தேநடஞ் செய்கின்ற
  அறிவுரு வார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார்
 • 24. அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே
  அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே

  • 293. வஞ்சமிலா நாம் - முதற்பதிப்பு., பொ. சு. பி. இரா. பதிப்பு.

அஞ்சாதே நெஞ்சே // அஞ்சாதே நெஞ்சே